Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.04.01
do 2017.10.27
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 88a
2017.04.01
dodany przez
2017.10.28
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 847
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 88a. 1. Tworzy się Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów.

2. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest państwowym funduszem celowym.

3. Celem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.

4. Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.

5. Wydatki Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego są przeznaczone wyłącznie na:

    1) działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk);

    2) wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego;

    3) wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;

    4) rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

6. Koszty obsługi Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pokrywane są ze środków tego Funduszu.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.