Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.04.01
do 2018.01.18
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 68
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
2014.08.10
zmieniony przez
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 612
2016.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
2017.04.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 847
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 68. 1. Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę:

  1) za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń;

  2) (uchylony)

  3) (uchylony)

  4) za zmianę koncesji lub zezwolenia;

  5) za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier;

  6) za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6.

2. Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się również w przypadku przedłużenia zezwolenia.

3. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.

4. Poboru opłat, o których mowa w:

  1) ust. 1 pkt 1 - dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;

  2) (uchylony)

  3) ust. 1 pkt 4 - dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;

  4) ust. 1 pkt 5 - dokonuje organ rejestrujący;

  5) ust. 1 pkt 6 - dokonuje organ wydający decyzję.