Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.04.08
do 2016.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471

Art. 62. 1. W przypadku naruszenia ustawy lub uchybienia przepisom regulaminów gier przez spółkę urządzającą gry stanowiące monopol państwa minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje, w drodze decyzji, polecenie usunięcia stwierdzonych naruszeń lub uchybień w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń lub uchybień przekazując mu szczegółową informację o tych naruszeniach i uchybieniach.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień i niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.