Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.12.04
do 2016.01.06
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1443
Istniejące wersje czasowe art. 203j
2011.07.01
dodany przez
2013.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1443
2016.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 21
2017.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1560
2018.07.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1285
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 203j. Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową wymaga:

  1) uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni wszczynającej proces przekształcenia w spółkę;

  2) przygotowania planu przekształcenia;

  3) zbadania planu przekształcenia i sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy;

  4) zawiadomienia członków spółdzielni o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni w spółkę;

  5) uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni o przekształceniu spółdzielni w spółkę;

  6) wezwania członków spółdzielni do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej;

  7) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki lub reprezentujących ją na zewnątrz;

  8) zawarcia umowy spółki przekształconej albo podpisania statutu spółki przekształconej;

  9) wpisu spółki przekształconej do rejestru i wykreślenia z rejestru spółdzielni.