Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.11.26
do 2016.06.03
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1382
Istniejące wersje czasowe art. 55a
2009.11.04 Tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439
2013.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1382
2016.06.04
zmieniony przez
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1639
2018.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 512
2019.04.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 623
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 55a. 1. Państwem macierzystym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 2, jest:

    1) państwo członkowskie, na terytorium którego emitent ma siedzibę - w przypadku emitenta akcji lub emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi mniej niż 1.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych;

    2) państwo członkowskie, o którym mowa w art. 11 ust. 2-4 - w przypadku emitenta papierów wartościowych, o których mowa w pkt 1, mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim.

2. W przypadku innym niż określony w ust. 1 państwem macierzystym jest, według wyboru emitenta, państwo członkowskie, w którym emitent ma siedzibę, albo jedno z państw członkowskich, na terytorium którego papiery wartościowe emitenta zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zmiana państwa macierzystego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, chyba że przed upływem tego terminu papiery wartościowe emitenta utracą status dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państw członkowskich.

4. Emitent jest obowiązany do przekazania informacji o dokonanym wyborze lub zmianie państwa macierzystego w trybie określonym w art. 56.

5. Państwem przyjmującym, w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału, jest państwo członkowskie, inne niż państwo macierzyste, na terytorium którego papiery wartościowe emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.