Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.11.04
do 2012.08.03
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439
Istniejące wersje czasowe art. 67
2009.11.04 Tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439
2012.08.04
zmieniony przez
2013.04.23
zmieniony przez
2013.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1382
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1639
2017.05.06
uchylony przez
2018.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 512
2019.04.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 623
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 67. 1. Podmiot dominujący wobec emitenta, podmioty działające na zlecenie tego podmiotu dominującego oraz inne podmioty wobec niego dominujące lub od niego zależne, które uzyskały informację w trybie określonym w art. 66 - do czasu podania tej informacji przez emitenta lub wprowadzającego do publicznej wiadomości w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 45-52, 54 i 56-61 - nie mogą nabywać i zbywać papierów wartościowych emitenta, którego ta informacja dotyczy. W takim przypadku przepisów art. 428 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania podmiotów wymienionych w tym przepisie lub pozostających z nimi w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.