Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.11.04
do 2013.04.22
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439
Istniejące wersje czasowe art. 29
2009.11.04 Tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439
2013.04.23
zmieniony przez
2013.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1382
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1639
2018.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 512
2019.04.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 623
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29. 1. W przypadku subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych lub ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, dokonywanych w terminie ważności dokumentu rejestracyjnego zatwierdzonego w przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 1, emitent lub wprowadzający każdorazowo składa do Komisji dokument ofertowy i dokument podsumowujący dla papierów wartościowych, które będą przedmiotem danej oferty lub dopuszczenia, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tych dokumentów obejmującym informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1.

2. Do dokumentu ofertowego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się informacje o istotnych błędach w treści dokumentu rejestracyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego lub, jeżeli ten dokument rejestracyjny był już częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie zestawu dokumentów, zaktualizowaniu prospektu emisyjnego zgodnie z art. 51, lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po przedmiotowym zatwierdzeniu lub zaktualizowaniu.

3. Do wniosku o zatwierdzenie dokumentu ofertowego załącza się również dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3-5.