Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.03.12
do 2019.04.01
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 512
Istniejące wersje czasowe art. 47
2009.11.04 Tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439
2012.12.26
zmieniony przez
2013.04.23
zmieniony przez
2013.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1382
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1639
2017.05.06
zmieniony przez
2018.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 512
2019.04.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 623
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 47. 1. Emitent lub sprzedający ma obowiązek udostępnić prospekt emisyjny do publicznej wiadomości, według własnego wyboru, na stronie internetowej:

    1) emitenta;

    2) firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym;

    3) spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczane do obrotu;

    4) organu nadzoru państwa macierzystego emitenta - w przypadku emitentów, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym.

2. Emitent lub sprzedający może dodatkowo udostępnić prospekt emisyjny do publicznej wiadomości w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie podmiotu prowadzącego rynek regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczone do obrotu, lub w siedzibie emitenta, a także w siedzibie i punktach obsługi klienta firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym, w nakładzie zapewniającym dostępność prospektu emisyjnego dla osób zainteresowanych oraz sprawne przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych, lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, a także przez zamieszczenie prospektu emisyjnego w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej.

3. Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym dzień udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości emitent lub sprzedający przekazuje do Komisji informację o formie i terminie jego udostępnienia wraz z odnośnikami do stron internetowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na których zostanie zamieszczony prospekt emisyjny.

4. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zatwierdzonym prospekcie emisyjnym, podając datę zatwierdzenia wraz z odnośnikami do stron internetowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na których został albo zostanie zamieszczony prospekt emisyjny oraz przekazuje te informacje do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

5. W przypadku udostępnienia prospektu emisyjnego wyłącznie na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podmiot udostępniający prospekt emisyjny jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej, zgłoszone w terminie ważności prospektu emisyjnego, do nieodpłatnego dostarczenia tego prospektu emisyjnego w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania.

6. Szczegółowe zasady udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego określają przepisy art. 6 i art. 8 rozporządzenia 2016/301.