Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.10.07
do 2017.05.05
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1639

Art. 53. 1. Zakazuje się udostępniania, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia, chyba że informacje udostępniane są mniej niż 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego oraz nie są udostępniane nieoznaczonemu adresatowi.

2. Emitent lub sprzedający może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu i w formie wskazanej w art. 2 pkt 9 i art. 34 rozporządzenia 809/2004.

3. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać:

  1) że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy;

  2) że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości;

  3) miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą dostępne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości.

4. Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym udostępnionych do publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na podstawie przepisów prawa gdy prospekt emisyjny lub memorandum jeszcze nie zostały udostępnione do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.

5. Prowadzenie akcji promocyjnej nie może rozpocząć się przed złożeniem do Komisji wniosku, o którym mowa w art. 27, art. 28 i art. 30.

6. W przypadku gdy nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być udostępniane w takim samym zakresie wszystkim podmiotom, do których jest kierowana oferta publiczna.

7. W przypadku gdy nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego, emitent lub sprzedający może prowadzić akcję promocyjną pod warunkiem złożenia do Komisji, najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym jej rozpoczęciem, zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia, zawierającego informację o harmonogramie przebiegu akcji promocyjnej i podmiotach zaangażowanych w jej prowadzenie oraz materiały promocyjne obejmujące treść mającą podlegać rozpowszechnieniu.

8. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, Komisja może, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem akcji promocyjnej, zgłosić żądanie wprowadzenia zmian lub uzupełnień do złożonych dokumentów albo przekazania wyjaśnień, w terminie określonym w żądaniu, nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od dnia jego doręczenia podmiotowi obowiązanemu do złożenia zawiadomienia.

9. W przypadku zgłoszenia przez Komisję żądania, o którym mowa w ust. 8, termin rozpoczęcia akcji promocyjnej ulega przesunięciu o kolejne 10 dni roboczych od dnia przekazania Komisji wymaganych zmian, uzupełnień oraz wyjaśnień do złożonych dokumentów.

9a. W przypadku gdy wprowadzone zmiany lub uzupełnienia do złożonych dokumentów albo przekazane wyjaśnienia są w ocenie Komisji wystarczające, Komisja informuje o tym emitenta. W takim przypadku emitent lub sprzedający może rozpocząć akcję promocyjną przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9.

9b. Przepisów ust. 7-9a nie stosuje się w przypadku, gdy emitentem jest Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

10. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazu, o którym mowa w ust. 1, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może, z zastrzeżeniem art. 19:

  1) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania lub

  2) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z udostępnianiem określonych informacji.

11. W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w ust. 10.

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z ust. 3-7 lub 9 Komisja może, z zastrzeżeniem art. 19:

  1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości lub;

  2) zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy emitent lub sprzedający uchyla się od usunięcia wskazanych przez Komisję nieprawidłowości w terminie wskazanym w pkt 1 lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa, lub;

  3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa.

13. W przypadku ustania przyczyn zastosowania środków, o których mowa w ust. 12 pkt 1 lub 2, Komisja może, na wniosek emitenta lub sprzedającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję. W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w ust. 12 pkt 2 i 3.

14. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, lub podmiot działający w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z działaniami promocyjnymi przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może:

  1) wezwać emitenta, sprzedającego lub podmiot działający w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa lub

  2) zastosować środki określone w ust. 10 lub 12.