Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.06.04
do 2016.10.06
zmieniony przez
art. 33 
Istniejące wersje czasowe art. 68
2009.11.04 Tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439
2013.04.23
zmieniony przez
2013.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1382
2016.06.04
zmieniony przez
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1639
2017.05.06
zmieniony przez
2017.06.21
zmieniony przez
2018.01.03
zmieniony przez
2018.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 512
2019.04.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 623
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 68. 1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o to dopuszczenie albo pozostające z nim w stosunku pracy lub będące odpowiednio likwidatorem, syndykiem ustanowionym w postępowaniu upadłościowym lub zarządcą ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym są obowiązane do niezwłocznego udzielenia pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i przekazania, na koszt emitenta, kopii dokumentów i innych nośników informacji, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie:

  1) nadzoru nad sposobem wykonywania przez emitentów obowiązków informacyjnych;

  2) ujawniania i przeciwdziałania manipulacji, o której mowa w art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

  3) ujawniania i przeciwdziałania ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji poufnej;

  4) nadzoru nad przebiegiem oferty publicznej lub dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;

  5) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w rozdziale 4;

  6) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

  7) nadzoru nad przestrzeganiem zakazów, o których mowa w art. 159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz osobach wchodzących w skład organów zarządzających podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy - w zakresie związanym z wykonywaniem na rzecz emitenta czynności rewizji finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649, z późn. zm.) oraz innych czynności wymienionych w art. 48 ust. 2 tej ustawy; nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 59 tej ustawy.

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja może zlecić podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 3 wykażą, że wątpliwości Komisji były uzasadnione, emitent zwraca Komisji koszty związane ze zleceniem ich wykonania.

5. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może wydać zalecenia w stosunku do emitenta w celu zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych.