Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.10.08
do 2009.08.02
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 50
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.10.08
2009.08.03
zmieniony przez
2009.10.21
zmieniony przez
2010.11.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384
2012.01.01
zmieniony przez
2012.08.04
zmieniony przez
2014.01.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 94
2015.01.30
zmieniony przez
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1636
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1768
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2286
2020.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 89
2021.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 50. 1. Rada nadzorcza Krajowego Depozytu, na wniosek zarządu, uchwala regulamin Krajowego Depozytu.

2. Regulamin Krajowego Depozytu i jego zmiany są zatwierdzane przez Komisję.

3. Komisja odmawia zatwierdzenia zmian regulaminu Krajowego Depozytu, jeżeli proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszyć bezpieczeństwo obrotu.

4. Regulamin Krajowego Depozytu określa w szczególności:

  1) prawa i obowiązki uczestników, tryb i szczegółowe zasady postępowania w związku z nabywaniem lub utratą statusu uczestnika;

  2) sposób rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie, jak również prowadzenia przez uczestników rachunków papierów wartościowych i innych rachunków związanych z obsługą rachunków papierów wartościowych;

  3) zasady dokonywania redukcji wartości lub liczby akcji oraz tryb dokonywania przez emitenta zwrotu wartości akcji w zakresie przeprowadzonej redukcji, w przypadku o którym mowa w art. 56;

  4) sposób i tryb rozliczania transakcji;

  5) sposób obsługi rachunków pieniężnych uczestników;

  6) sposób obsługi realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych;

  7) tryb wystawiania świadectw przez Krajowy Depozyt;

  8) sposób naliczania i wysokość opłat, o których mowa w art. 63;

  9) środki dyscyplinujące i porządkowe, które mogą być stosowane wobec uczestników naruszających obowiązki wynikające z uczestnictwa, oraz zasady i tryb ich stosowania;

  10) sposób postępowania i środki stosowane w związku z:

   a) nadzorem nad zgodnością wielkości emisji rejestrowanej przez Krajowy Depozyt z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie,

   b) kontrolą uczestników w zakresie podejmowanych przez nich czynności w obrocie papierami wartościowymi;

  11) sposób funkcjonowania systemu rozliczeń i rozrachunku;

  12) sposób organizacji systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, w szczególności określający system gwarantowania rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym;

  13) zasady funkcjonowania zespołu doradczego, o którym mowa w art. 46 ust. 5.

5. Regulamin Krajowego Depozytu, jego zmiany oraz inne, wydane na podstawie regulaminu regulacje dotyczące praw i obowiązków uczestników, Krajowy Depozyt udostępnia do wiadomości uczestników co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.

6. W przypadku, jeżeli zmiany regulaminu Krajowego Depozytu nie ograniczają praw ani nie zwiększają obowiązków uczestników, Komisja może zezwolić na skrócenie czasu ich wejścia w życie.