Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.10.08
do 2009.10.20
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.10.08
2009.10.21
zmieniony przez
2010.11.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384
2014.01.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 94
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1636
2017.04.29
zmieniony przez
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1768
2018.04.21
zmieniony przez
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2286
2020.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 89
2021.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 328
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. 1. Spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy zapewnia:

    1) koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu na danym rynku, w celu kształtowania ich powszechnego kursu;

    2) bezpieczny i sprawny przebieg transakcji;

    3) upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami finansowymi, które są przedmiotem obrotu na danym rynku organizowanym przez tę spółkę.

2. Jeżeli instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym są jednocześnie przedmiotem transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu lub przedmiotem transakcji bezpośrednich, o których mowa w art. 74 ust. 1, spółka prowadząca rynek regulowany dla danych instrumentów finansowych może upowszechniać informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym tych transakcji, na podstawie informacji otrzymywanych od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu lub zawierającej transakcje bezpośrednie.

3. Upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 2, następuje w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1.