Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.12.07
do 2019.11.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2286
Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.10.08
2009.10.21
zmieniony przez
2010.11.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384
2014.01.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 94
2015.09.09
zmieniony przez
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1636
2017.04.29
zmieniony przez
2017.05.06
zmieniony przez
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1768
2018.04.21
zmieniony przez
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2286
2019.11.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. Prowadzenie rynku regulowanego wymaga zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego zawiera:

  1) firmę oraz siedzibę spółki;

  2) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności rynku regulowanego lub będą nim kierować;

  3) przewidywaną wysokość środków własnych i kredytów, przeznaczoną na uruchomienie rynku regulowanego, oraz określenie sposobu finansowania działalności;

  4) dane o wysokości i strukturze kapitału własnego oraz źródłach jego pochodzenia;

  5) wskazanie podmiotu lub podmiotów, które będą dokonywać, na podstawie umowy ze spółką, rozliczenia oraz rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę oraz zasad, na jakich ma być dokonywany rozrachunek oraz rozliczenie transakcji przez ten podmiot lub te podmioty;

  6) dane o przewidywanej lokalizacji rynku regulowanego oraz środkach technicznych umożliwiających funkcjonowanie rynku, w szczególności zapewniających stałą łączność z podmiotami, o których mowa w pkt 5;

  7) zobowiązanie co najmniej 6 firm inwestycyjnych do prowadzenia działalności na danym rynku regulowanym;

  8) listę akcjonariuszy spółki posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiących co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki ze wskazaniem posiadanych przez nich udziałów w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym spółki.

2a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ASO przez spółkę prowadzącą rynek regulowany zawiera informacje, o których mowa w art. 2 i art. 3 rozporządzenia 2016/824.

2b. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie OTF przez spółkę prowadzącą rynek regulowany zawiera informacje, o których mowa w art. 2 i art. 6 rozporządzenia 2016/824. W przypadku gdy zgodnie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia przedmiotem obrotu na OTF mają być produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę, wniosek o udzielenie takiego zezwolenia zawiera także informacje o takich produktach w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/824 jest wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 pkt 2 tego rozporządzenia.

2c. Informacje, o których mowa w ust. 2a i 2b, przekazuje się również w postaci elektronicznej w formacie wskazanym w art. 9 rozporządzenia 2016/824.

3. Do wniosku należy dołączyć:

  1) statut spółki;

  2) regulamin organizacyjny spółki;

  3) regulamin rynku regulowanego;

  4) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia rynku regulowanego przez najbliższe 3 lata;

  5) zasady przeprowadzania badania, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/584;

  6) zasady przeprowadzania oceny, o której mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/584;

  7) zasady przeprowadzania testów zgodności, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2017/584;

  8) zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2017/584;

  9) plan ciągłości działania, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 2017/584;

  10) zasady i rozwiązania, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia 2017/584;

  11) zasady i warunki, o których mowa w art. 21 rozporządzenia 2017/584;

  12) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 596/2014;

  13) dokumenty i informacje wykazujące spełnienie warunków, o których mowa w art. 2-5, art. 7 ust. 1, 5 i 6, art. 8, art. 10 ust. 2, art. 11-13, art. 15, art. 16 ust. 4 i 5, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19, art. 20 oraz art. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/584;

  14) umowy albo projekty umów, do których stosuje się art. 6 rozporządzenia 2017/584.

3a. W przypadku gdy spółka zamierza również prowadzić ASO lub OTF, do wniosku należy dołączyć, na żądanie Komisji, regulamin ASO lub regulamin OTF.

4. (uchylony)

5. Wydając zezwolenie, Komisja zatwierdza statut spółki i regulamin rynku regulowanego.