Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.07.01
do 2019.11.29
dodany przez
art. 9 
Istniejące wersje czasowe art. 7b
2019.07.01
dodany przez
2019.11.30
zmieniony przez
2020.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 89
2021.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 328
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7b. 1. Emitent papierów wartościowych, o których mowa w art. 7a ust. 1, korzystający z uprawnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a, jest obowiązany przekazać Krajowemu Depozytowi, w terminie 15 dni od dnia dokonania ich emisji, następujące informacje o tych papierach wartościowych:

  1) w przypadku obligacji:

   a) oznaczenie ich emisji,

   b) liczbę obligacji wyemitowanych w ramach tej emisji,

   c) jednostkową wartość nominalną obligacji i walutę, w której wartość ta została wyrażona,

   d) wysokość oprocentowania obligacji w stosunku rocznym,

   e) łączną wartość i walutę świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu obligacji,

   f) terminy, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji;

  2) w przypadku listów zastawnych:

   a) oznaczenie ich emisji,

   b) liczbę listów zastawnych wyemitowanych w ramach tej emisji,

   c) jednostkową wartość nominalną listów zastawnych i walutę, w której wartość ta została wyrażona,

   d) wysokość oprocentowania listów zastawnych w stosunku rocznym,

   e) łączną wartość i walutę świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych listów zastawnych,

   f) terminy, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych listów zastawnych;

  3) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych:

   a) oznaczenie ich emisji, a w przypadku gdy są związane z subfunduszem - oznaczenie tego subfunduszu,

   b) liczbę wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych w ramach tej emisji,

   c) wskazanie świadczeń wynikających z certyfikatów inwestycyjnych oraz terminów, w których emitent powinien wykonywać te świadczenia.

2. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Krajowemu Depozytowi, w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca, informacje o wartości świadczeń wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, które w okresie tego miesiąca stały się wymagalne, ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie świadczenia te zostały spełnione, a także aktualizować informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy przestały one odpowiadać stanowi rzeczywistemu.

3. W informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, emitent wskazuje identyfikujący go niepowtarzalny identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO 174420 (kod LEI) nadany przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów.