Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.04.21
do 2018.12.06
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 26a
2018.04.21
dodany przez
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2286
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26a. Komisja odmawia wydania spółce prowadzącej rynek regulowany zezwolenia odpowiednio na prowadzenie ASO lub OTF, jeżeli:

  1) wniosek nie spełnia wymagań określonych odpowiednio w art. 25 ust. 2a lub 2b;

  2) dokumenty załączone do wniosku nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

  3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot występujący z wnioskiem nie zapewni prowadzenia działalności objętej wnioskiem w sposób:

   a) zgodny z przepisami prawa regulującymi odpowiednio sposób prowadzenia ASO lub OTF lub

   b) niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi, lub

   c) należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.