Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.04.29
do 2017.05.05
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.10.08
2009.10.21
zmieniony przez
2010.11.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384
2014.01.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 94
2015.01.30
zmieniony przez
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1636
2017.04.29
zmieniony przez
2017.05.06
zmieniony przez
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1768
2018.04.21
dodany przez
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2286
2019.11.30
zmieniony przez
2020.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 89
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. 1. Rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany, na wniosek zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany, uchwala regulamin rynku regulowanego, a także zmiany tego regulaminu.

2. Regulamin rynku regulowanego określa w szczególności:

  1) kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach, w tym papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim;

  2) sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji;

  3) rodzaje transakcji zawieranych na rynku regulowanym;

  4) porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym;

  5) warunki i tryb notowania, zawieszania i zaprzestania notowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych na rynku regulowanym;

  6) sposób ustalania i ogłaszania kursów;

  7) dni sesyjne i godziny sesji;

  8) zasady anulowania transakcji;

  9) sposób klasyfikowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym;

  10) system informacyjny rynku regulowanego;

  11) wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń rynku regulowanego;

  12) wysokość opłat transakcyjnych i sposoby ich naliczania;

  13) obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań, a także warunki uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym i okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w rozumieniu art. 55a ustawy o ofercie publicznej - w zakresie określonym w art. 61 tej ustawy;

  14) sposób postępowania w przypadku naruszenia przez emitentów obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie;

  15) postanowienia służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji, o której mowa w art. 39.

  16) (uchylony)

  17) (uchylony)

3. Regulamin rynku regulowanego może określać dodatkowe warunki dopuszczania papierów wartościowych do obrotu stosowane wyłącznie w celu ochrony interesu inwestorów. W takim przypadku podmiot składający wniosek o dopuszczenie danych papierów wartościowych do obrotu powinien zostać powiadomiony o tych warunkach przed jego złożeniem.