Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.11.06
do 2015.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1537
Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2014.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1537
2016.01.01
zmieniony przez
2016.06.04
zmieniony przez
2016.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1289
2017.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1480
2018.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1417
2019.01.01
zmieniony przez
2019.10.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. 1. Wydatki stanowiące koszty działalności Komisji i urzędu Komisji, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, w tym wynagrodzenia i premie uznaniowe dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz dla pracowników urzędu Komisji, pokrywane są z:

    1) opłat, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach towarowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie publicznej, wnoszonych w tym celu przez podmioty nadzorowane, na rzecz Komisji, oraz

    2) innych wpływów przekazywanych na rachunek dochodów urzędu Komisji, z wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 11.

2. Z opłat oraz innych wpływów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pokrywane są również koszty przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów umiejętności, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynagrodzenia osób wchodzących w skład właściwych komisji egzaminacyjnych.

3. Równowartość w złotych kwot opłat wyrażonych w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

4. W przypadku nieuiszczenia w całości lub w części należnych opłat Komisja wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tego tytułu.

5. Od zaległości wynikających z nieuiszczenia opłat w terminie lub uiszczenia ich w wysokości niższej od należnej pobiera się odsetki ustawowe.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

    1) wysokość, sposób naliczania oraz warunki i terminy uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

    2) szczegółowy sposób rozliczenia opłat i innych wpływów, o których mowa w ust. 1

- uwzględniając w szczególności rodzaje opłat i charakter czynności, z którymi wiąże się obowiązek uiszczenia opłat. Opłaty nie powinny w istotny sposób wpływać na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia.

7. (uchylony)