Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.01.01
do 2009.10.20
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2009.10.21
zmieniony przez
2014.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1537
2015.01.30
zmieniony przez
2015.11.01
zmieniony przez
2016.06.04
zmieniony przez
2016.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1289
2017.05.06
zmieniony przez
2017.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1480
2017.12.30
zmieniony przez
2018.01.03
zmieniony przez
2018.04.21
zmieniony przez
2018.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1417
2019.10.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty - w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku, w szczególności:

  1) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  2) agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  3) podmioty, o których mowa w art. 71 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przyjmujące i przekazujące zlecenia w zakresie papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,

  4) banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  5) spółki prowadzące rynek regulowany,

  6) spółka prowadząca depozyt papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  7) emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, lub których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,

  8) fundusze inwestycyjne,

  9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

  10) inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym towarzystwa funduszy inwestycyjnych powierzyły wykonywanie swoich obowiązków,

  11) spółki prowadzące giełdy towarowe,

  12) towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,

  13) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi,

  14) przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,

  15) giełdowe izby rozrachunkowe w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych

- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi".