Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.10.02
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2009.10.21
zmieniony przez
2014.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1537
2015.01.30
zmieniony przez
2015.11.01
zmieniony przez
2016.06.04
zmieniony przez
2016.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1289
2017.05.06
zmieniony przez
2017.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1480
2017.12.30
zmieniony przez
2018.01.03
zmieniony przez
2018.04.21
zmieniony przez
2018.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1417
2019.10.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty - w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku, w szczególności:

  1) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  2) agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  3) (uchylony)

  4) banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  5) spółki prowadzące rynek regulowany,

  6) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

  6a) spółki prowadzące izbę rozliczeniową,

  6b) spółki prowadzące izbę rozrachunkową,

  6c) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  6d) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014,

  7) emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej lub emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub które są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a także emitenci, którzy ubiegają się o dopuszczenie lub wprowadzenie ich papierów wartościowych do takiego obrotu,

  8) fundusze inwestycyjne,

  9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

  9a) zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

  10) inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym zostało powierzone wykonywanie obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

  11) spółki prowadzące giełdy towarowe,

  12) towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,

  13) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi,

  14) przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,

  15) giełdowe izby rozrachunkowe w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,

  16) CCP w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 648/2012,

  17) kontrahent finansowy,

  18) finansowe spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  19) finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  20) spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  21) uczestnicy rynku uprawnień do emisji w rozumieniu rozporządzenia 596/2014,

  22) podmioty świadczące usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach,

  23) administratorzy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 2016/1011

- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi".