Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.10.02
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Istniejące wersje czasowe art. 42
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2014.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1537
2015.01.30
zmieniony przez
2016.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1289
2017.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1480
2018.04.21
zmieniony przez
2018.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1417
2019.10.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 42. 1. Pisemne żądanie dokonania blokady rachunku może być przekazane firmie inwestycyjnej również w przypadku:

  1) (uchylony)

  2) powzięcia przez Komisję uzasadnionego podejrzenia:

   a) naruszenia ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży, określonych w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia 236/2012,

   b) naruszenia zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży lub zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny lub wartości instrumentu finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej, wprowadzonych na podstawie art. 20 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012,

   c) naruszenia zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży określonego instrumentu finansowego lub zawierania innych transakcji mających za przedmiot określony instrument finansowy, wprowadzonych na podstawie art. 23 rozporządzenia 236/2012,

   d) naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/1011, których naruszenie stanowi podstawę do zastosowania przez Komisję sankcji, o których mowa w art. 176i-176l ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

   e) popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 178b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. W przypadku, o którym mowa w:

  1) (uchylony)

  2) ust. 1 pkt 2 - przepis art. 39 stosuje się odpowiednio.