Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.10.02
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Istniejące wersje czasowe art. 35a
2009.03.07
dodany przez
2014.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1537
2016.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1289
2017.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1480
2018.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1417
2019.10.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35a. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Protokół kontroli zawiera w szczególności:

  1) firmę (nazwę) i adres kontrolowanego;

  2) wskazanie jednostek organizacyjnych kontrolowanego, objętych kontrolą;

  3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;

  4) numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmiankę o jego zmianach;

  5) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;

  6) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

  7) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;

  8) wzmiankę o pouczeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 4;

  9) opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu faktycznego, ze wskazaniem dokumentów lub innych informacji i materiałów, na jakich ustalenia te zostały oparte, jak również opis stwierdzonych nieprawidłowości, ich zakresu i przyczyn;

  10) wykaz materiałów zgromadzonych w toku kontroli, z podaniem nazwy każdego z nich;

  11) miejsce i datę sporządzenia protokołu kontroli;

  12) wzmiankę o udzieleniu zaleceń w trybie art. 36 ust. 6.

2. Materiałami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, są w szczególności:

  1) protokoły sporządzone w toku kontroli;

  2) pisemne oświadczenia i wyjaśnienia;

  3) zarządzenia Przewodniczącego Komisji wydane w toku kontroli.