Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.02.15
do 2015.05.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 216
Istniejące wersje czasowe art. 37
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2009.02.12
zmieniony przez
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 216
2015.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 747
2016.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 981
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1055
2018.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2170
2019.03.29
zmieniony przez
2019.11.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2181
2020.02.29
zmieniony przez
2021.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 425
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 37. 1. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Przepisy art. 36 ust. 2 lub ust. 3 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio.

1a. Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć najwyższej liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika.

2. (uchylony)

3. Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie.

4. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach.

5. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej*) określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności, o których mowa w art. 2 pkt 6, oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.

    ____________________
    *)Obecnie: minister właściwy do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 17 i art. 22 ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. nr 82, poz. 928, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 43, poz. 489, nr 48, poz. 550, nr 62, poz. 718, nr 70, poz. 816, nr 73, poz. 852, nr 109, poz. 1158 i nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. nr 3, poz. 18, nr 5, poz. 43 i 44, nr 42, poz. 475, nr 63, poz. 634, nr 73, poz. 761, nr 76, poz. 811, nr 87, poz. 954, nr 102, poz. 1116, nr 113, poz. 1207, nr 115, poz. 1229, nr 123, poz. 1353, nr 125, poz. 1371, nr 126, poz. 1382, nr 129, poz. 1441, nr 130, poz. 1450 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 71, poz. 655, nr 74, poz. 676, nr 89, poz. 804, nr 93, poz. 820, nr 130, poz. 1112 i nr 136, poz. 1145), która weszła w życie z dniem 1.04.1999 r.

6. (uchylony)