Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.02.15
do 2015.05.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 216
Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2009.02.12
zmieniony przez
2011.03.03
zmieniony przez
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 216
2015.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 747
2016.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 981
2017.01.01
uchylony przez
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1055
2018.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2170
2019.11.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2181
2021.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 425
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

  1) dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a,

  2) może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie:

   a) ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,

   b) oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,

   c) innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa,

  3) może zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 lit. b.

1a. Zakres ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki określa każdorazowo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, uwzględniając specyfikę spółki oraz poziom zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w spółce.

1b. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o ile zostały spełnione warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 pkt 4.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki,

  2) zakres analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b,

  3) sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w ust. 1,

  4) warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1

- z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

3. (uchylony)