Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.11.10
do 2009.02.11
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 4a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2009.02.12
zmieniony przez
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 216
2015.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 747
2016.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 981
2017.01.01
uchylony przez
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1055
2018.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2170
2019.11.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2181
2021.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 425
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4a. 1. Z uzasadnionym wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu komunalizacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 4 ust. 2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku minister informuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, podając jednocześnie uzasadnienie odmowy.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, lub na wniosek organu wykonawczego związku jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze którego spółka prowadzi działalność, może zbyć nieodpłatnie pakiet akcji tej spółki na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli:

  1) podstawowy wykonywany przedmiot działalności spółki służy realizacji zadań własnych tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego i spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego,

  2) spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub inne listy spółek o znaczeniu państwowym tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

4. Uprawnieni pracownicy zachowują w tej spółce uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji.

5. W okresie co najmniej 5 lat od dnia nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego ma obowiązek zachować w spółce, o której mowa w ust. 3, co najmniej 51% sumy głosów służących całemu kapitałowi zakładowemu oraz prawo do powoływania większości członków zarządu i rady nadzorczej tej spółki.

6. Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w drodze decyzji administracyjnej, skrócić termin, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając sytuację ekonomiczną spółki, o której mowa w ust. 3, oraz aktualne potrzeby jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

7. W przypadku:

  1) odpłatnego zbycia akcji spółki, o której mowa w ust. 3, należących do jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego,

  2) odpłatnego wniesienia do innego podmiotu należących do jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego akcji spółki, o której mowa w ust. 3,

  3) odpłatnego zbycia przez spółkę, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorstwa, składników aktywów trwałych lub praw do nieruchomości, na rzecz innych podmiotów niż jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego,

  4) odpłatnego wniesienia należących do spółki, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorstwa, składników aktywów trwałych lub praw do nieruchomości, na rzecz innych podmiotów niż jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego

- z naruszeniem przepisów ust. 5 lub ust. 6, korzyści uzyskane z tego tytułu przez jednostkę samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub spółkę, o której mowa w ust. 3, podlegają przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa.

8. Środki finansowe uzyskane z tytułu dokonania czynności prawnych, o których mowa w ust. 7 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 3, podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 56, które podlegają przekazaniu na rachunek właściwych funduszy celowych. Prawa uzyskane z tytułu dokonania czynności prawnych, o których mowa w ust. 7 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 4, przysługują Skarbowi Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

9. Nabyte nieodpłatnie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przez związek jednostek samorządu terytorialnego akcje spółki, o której mowa w ust. 3, a także przedsiębiorstwo tej spółki, jej aktywa trwałe oraz prawa do nieruchomości, nie mogą być zbywane nieodpłatnie na rzecz innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, w okresie, o którym mowa w ust. 5. Nieodpłatne zbycie dokonane z naruszeniem tego przepisu lub przepisów ust. 6 jest nieważne z mocy prawa.