Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.11.10
do 2009.02.11
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 37
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2009.02.12
zmieniony przez
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 216
2015.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 747
2016.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 981
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1055
2018.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2170
2019.03.29
zmieniony przez
2019.11.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2181
2020.02.29
zmieniony przez
2021.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 425
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 37. 1. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Przepisy art. 36 ust. 2 lub ust. 3 stosuje się odpowiednio.

1a. Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć najwyższej liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika.

2. (skreślony)

3. Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie.

4. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach.

5. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej*) określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności, o których mowa w art. 2 pkt 6, oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.

    ____________________
    *)Obecnie: minister właściwy do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 17 i art. 22 ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. nr 82, poz. 928, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 43, poz. 489, nr 48, poz. 550, nr 62, poz. 718, nr 70, poz. 816, nr 73, poz. 852, nr 109, poz. 1158 i nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. nr 3, poz. 18, nr 5, poz. 43 i 44, nr 42, poz. 475, nr 63, poz. 634, nr 73, poz. 761, nr 76, poz. 811, nr 87, poz. 954, nr 102, poz. 1116, nr 113, poz. 1207, nr 115, poz. 1229, nr 123, poz. 1353, nr 125, poz. 1371, nr 126, poz. 1382, nr 129, poz. 1441, nr 130, poz. 1450 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 71, poz. 655, nr 74, poz. 676, nr 89, poz. 804, nr 93, poz. 820, nr 130, poz. 1112 i nr 136, poz. 1145), która weszła w życie z dniem 1.04.1999 r.

6. (skreślony)