Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.05.16
do 2020.12.31
zmieniony przez
art. 6 
Istniejące wersje czasowe art. 69h
2019.03.29
dodany przez
2019.11.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2181
2020.05.16
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
2021.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 425
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69h. 1. Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, w latach 2019 i 2020 mogą być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach.

2. Do nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ust. 1, stosuje się przepisy art. 9a i art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3. Na rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, gromadzi się:

    1) całość przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1;

    2) dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji, na podstawie ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.

5. Niezależnie od przepisów zawartych w ust. 1, w 2020 r. środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogą zostać przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

6. Środki uzyskane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w sposób, o którym mowa w ust. 5, zostaną przeznaczone na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej dla przedsiębiorców, na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia niebędącego pomocą publiczną lub na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

7. Do obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ust. 5, nie stosuje się przepisu art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735).

8. Łączna wartość środków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wynosi nie więcej niż 900.000.000 zł.

9. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi odrębną ewidencję księgową dla działań, o których mowa w ust. 6, w tym jest obowiązana do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.

10. Zmiany planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogą być dokonywane w roku 2020 mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 10-12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.