Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.07.06
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 981
Istniejące wersje czasowe art. 53
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 216
2015.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 747
2016.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 981
2017.01.01
uchylony przez
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1055
2018.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2170
2019.11.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2181
2021.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 425
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 53. 1. Umowa może być rozwiązana przez Skarb Państwa przed upływem okresu, na który została zawarta, gdy przejmujący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z zawartej umowy; w takim przypadku przejmującemu nie przysługuje zwrot spełnionych świadczeń ani nakładów poniesionych na przedmiot umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem terminu, na który została zawarta, Skarb Państwa może:

    1) przeprowadzić prywatyzację przedsiębiorstwa, które było jej przedmiotem, lub odpłatnie zbyć przejęte składniki mienia pozostałe po takim przedsiębiorstwie - w trybie publicznym określonym w art. 48 ust. 1;

    2) wnieść bez zachowania trybu określonego w art. 48 ust. 1 przedsiębiorstwo lub przejęte składniki mienia pozostałe po takim przedsiębiorstwie do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

2a. Skarb Państwa może odpłatnie zbyć przedsiębiorstwo lub przejęte składniki mienia po takim przedsiębiorstwie, o którym mowa w ust. 2, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli mienie to jest niezbędne do wykonywania zadań własnych przez składających ofertę nabycia: jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego. W takim przypadku nie stosuje się przepisu ust. 2 pkt 1 oraz art. 48.

3. (utracił moc)

4. Osobom, o których mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zalicza się wartość pozostawionych nieruchomości, potwierdzoną decyzją albo zaświadczeniem, w wysokości równej 20% wartości tych nieruchomości, na poczet należności z tytułu:

    1) części ceny sprzedaży przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 2, odpowiadającej wartości praw do nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

    2) ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących przedmiotem zbycia, jako niestanowiące przedsiębiorstwa mienie przejęte przez Skarb Państwa po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.