Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.11.10
do 2013.11.26
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 39
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2013.11.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1384
2017.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
2020.09.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1644
2021.01.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39. 1. W wypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.3)

  __________
  3) Obecnie stosownie do art. 12 i 13 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 306), która weszła w życie z dniem 1.06.2000 r., osobom określonym w art. 2 tej ustawy może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.

2. Odprawa nie przysługuje, gdy odwołanie nastąpiło:

  1) na wniosek dyrektora,

  2) z przyczyn określonych w art. 37a ust. 1,

  3) z przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz przyczyn, o których mowa w art. 42,

  4) w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, podziałem bądź ogłoszeniem jego upadłości,

  5) w związku z przejściem dyrektora na emeryturę lub rentę i nabyciem przez niego uprawnień do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej z tego tytułu.

3. Odprawa nie przysługuje, jeżeli po ustaniu stosunku pracy odwołany dyrektor powołany został na stanowisko tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa lub przyjął obowiązki zarządcy komisarycznego bądź zarządcy przedsiębiorstwa.

4. Odprawę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.