Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.11.10
do 2009.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 37a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2010.01.01
zmieniony przez
2013.11.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1384
2017.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
2020.09.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1644
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 37a. 1. Organ założycielski może odwołać dyrektora, jeżeli:

    1) dyrektor w związku z pełnieniem funkcji dopuszcza się rażącego naruszenia prawa,

    2) zaistniały przesłanki określone w art. 52 § 1 lub art. 53 § 1 Kodeksu pracy,

    3) przedsiębiorstwo państwowe przez co najmniej 3 kolejne miesiące nie wypełnia wobec Skarbu Państwa zobowiązań z tytułu podatków,

    4) przedsiębiorstwo państwowe przekroczyło wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalone przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych lub Radę Ministrów, w trybie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. nr 1, poz. 2 i nr 43, poz. 221, z 1997 r. nr 121, poz. 770, z 1998 r. nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. nr 5, poz. 45 i nr 100, poz. 1080), co spowodowało pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

2. Od decyzji o odwołaniu dyrektora z przyczyn określonych w ust. 1 radzie pracowniczej nie przysługuje sprzeciw w trybie art. 63.

3. Odwołanie dokonane z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 4, pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.