Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.11.22
do 2020.09.23
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
Istniejące wersje czasowe art. 65
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2010.01.01
zmieniony przez
2013.11.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1384
2017.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
2020.09.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1644
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 65. 1. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność ze stratą, organ założycielski w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może wszcząć postępowanie naprawcze, ustanawiając nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny.

1a. (uchylony)

1b. Od decyzji organu założycielskiego, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje sprzeciw.

2. Zarząd komisaryczny ustanawia się na czas oznaczony.

3. Ustanowienie zarządu komisarycznego i jego uchylenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.