Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.11.22
do 2020.09.23
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
Istniejące wersje czasowe art. 43
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2010.01.01
zmieniony przez
2013.11.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1384
2017.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
2020.09.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1644
2021.01.19
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 43.4) 1. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca, główny księgowy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych mają prawo do prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego, zwanej dalej "prowizją".

    __________
    4) Obecnie: stosownie do art. 7 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222), która weszła w życie z dniem 1.06.2000 r., osobom, o których mowa w art. 2 tej ustawy, nie przysługuje prowizja od zysku, nagroda z zakładowego funduszu nagród oraz roszczenie z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

2. Podstawę naliczania prowizji stanowi zysk bilansowy pomniejszony o podatek od wzrostu wynagrodzeń.

3. Kwota prowizji obciąża zysk bilansowy roku obliczeniowego, pomniejszony o podatek dochodowy, dywidendę i inne zobowiązania wobec budżetu oraz nagrody i premie z zysku.

4. Prowizja nie stanowi składnika wynagrodzenia.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady przyznawania prowizji oraz jakie osoby należy rozumieć przez osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych.

6. (uchylony)