Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.05.02
do 2009.10.20
zmieniony przez
art. 1 

Art. 515. 1. Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli:

  1) brak było podstaw do prowadzenia postępowania naprawczego;

  2) przedsiębiorca nie złożył wymaganych w sprawie dokumentów;

  3) dane zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedsiębiorcy były nieprawdziwe;

  4) przedsiębiorca nie zawiadomił wszystkich znanych mu wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli;

  5) nadzorca sądowy nie miał możliwości sprawowania nadzoru;

  6) w toku postępowania naruszono przepisy prawa, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania;

  7) przedsiębiorca zbył lub obciążył swe mienie albo udzielił niektórym wierzycielom większych korzyści z naruszeniem przepisów art. 501;

  8) z okoliczności sprawy wynika, że układ nie będzie wykonany;

  9) układ jest krzywdzący dla wierzycieli, którzy wnieśli zarzuty;

  10) przyjęty plan naprawczy nie zapewnia przywrócenia przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 9 i 10, sąd może zatwierdzić układ, jeżeli w dokumentach przedsiębiorcy znalazły się nieprawdziwe dane z przyczyn od przedsiębiorcy niezależnych, albo które nie miały istotnego wpływu na przebieg postępowania i gdy jest oczywiste, że na podstawie układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego.

3. Odmowa zatwierdzenia układu wywołuje skutki takie jak uchylenie układu. W przypadku odmowy zatwierdzenia układu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 7, odsetki od zobowiązań przedsiębiorcy należne za okres postępowania naprawczego przysługują w podwójnej wysokości.