Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.06.17
do 2011.04.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768

Art. 3. Podatkowi nie podlega:

  1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;

  3) (uchylony)

  4) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;

  5) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego;

  6) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym.