Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 28 obowiązującym od 26.01.2017 r. do 14.12.2017 r.
Metoda inwentaryzacji składników aktywów trwałych powierzonych innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Nakłady poniesione na instalację przeciwburzową w związku z budową hali magazynowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wycena inwestycji w nieruchomości przez jednostkę mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Korekta wartości nabytych towarów z tytułu otrzymanych rabatów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Należności długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Otrzymanie skonta w związku z wcześniejszą zapłatą należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Koszty magazynowania a koszty wytworzenia produktu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Wycena w bilansie zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Koszty związane z nabyciem przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Zasady wyceny nabywanych materiałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Wycena bilansowa należności krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Przyjęcie gruntów otrzymanych w trwały zarząd do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Aport w księgach wnoszącego - wytyczne stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Ubezpieczenie środka trwałego w budowie, przypadające na czas trwania budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Wydatki poniesione na nasadzenia zastępcze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
VAT niepodlegający odliczeniu i korekta roczna - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2017 - Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane
Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2017 - Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane
Rozliczenie kosztów produkcji w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Faktury korygujące u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Długoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych i zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Aktualizacja wartości środka trwałego na dzień bilansowy i skutki jego sprzedaży
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Koszty niezrealizowanego projektu budowlanego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Wartość posiadanych udziałów spółki z o.o., w której obniżono kapitał zakładowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Podstawowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Posezonowa obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Odpis aktualizujący wartość produkcji w toku
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Utrata wartości należności oraz zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Odpisanie należności nieściągalnej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
W jaki sposób dokonać bilansowej wyceny rozrachunków z tytułu dostaw i usług?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Kiedy różnice kursowe wpływają na wartość aktywów?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kurs waluty przyjmowany do wyceny bilansowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Prezentacja środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena rezerwy na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ujęcie kredytów w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Jak wycenić na dzień bilansowy udzieloną pożyczkę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Prezentacja należności w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ostrożna wycena produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Certyfikaty inwestycyjne - ewidencja zakupu, wycena oraz umorzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Wycena bilansowa rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne i różnica z ponownego oszacowania rezerwy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Koszty ubezpieczenia dotyczącego ryzyk budowlanych w księgach rachunkowych dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych samochodu zakupionego w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Zaniechane inwestycje a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Potwierdzenie salda obejmujące należność główną i naliczone odsetki
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Nadwyżki i niedobory środków trwałych ujawnione w wyniku inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o. rozliczane metodą nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Opłata za udzielenie gwarancji spłaty kredytu przez zagraniczny podmiot
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Ujęcie w księgach importu towarów objętych akcyzą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Skutki zmiany kredytu walutowego na złotówkowy w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Koszty i przychody z tytułu szkód poniesionych w środkach trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ewidencja odpisów aktualizujących należności
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Koszty produkcji rozliczanej tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Jak ewidencjonować koszt transportu zakupionych materiałów?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Wymiana udziałów w spółce z o.o.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Nakłady poniesione na wdrożenie wielomodułowego programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Koszty zakupu licencji, która jest niezbędna do uruchomienia centrali telefonicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wycena towarów na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Zmniejszenie wartości handlowej towarów z tytułu upływu sezonu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy zakupie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Rabat cenowy w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Poziom istotności dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Odzyskiwanie części z remontowanych maszyn
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Objęcie wyrobów gotowych ewidencją bilansową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ustalanie i amortyzacja wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Ewidencja księgowa operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Jakie składniki można uznać za środki trwałe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Wycena środka trwałego przez rzeczoznawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Ewidencja księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych z Chin
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Koszty wdrożenia nowego programu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Zmiana przeznaczenia nowo wybudowanych nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Rozliczenie rozchodu zapasów wycenianych według stałych cen ewidencyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Cło jako koszt kwalifikowalny projektu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017 - Dotacje na inwestycje finansowane z EFRR
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Wycena noty odsetkowej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Ewidencja księgowa wydatków na zakup nagród w ramach usługi organizacji programu lojalnościowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Jak udokumentować przyjęcie środka trwałego do używania?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Ewidencja trwałej utraty wartości materiałów
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Bilansowe zasady wyceny materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Nakłady poniesione na wybudowanie parkingu przynależnego do jednego budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Ustalanie ceny nabycia na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Koszty i przychody pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wartość posiadanych udziałów spółki z o.o., w której obniżono kapitał zakładowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Koszty prowizji oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na VAT dotyczący wydatków inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Składniki kosztu wytworzenia produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
W jaki sposób ujmować koszty magazynowania wyrobów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Koszty produkcji w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Ujęcie księgowe i wycena produkcji w toku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Jak zaksięgować opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów gotowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Koszty sprzedaży towarów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż towarów ujmowanych w księgach w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż towarów otrzymanych nieodpłatnie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Odsetki od kredytu kupieckiego, jako forma wynagrodzenia za odroczenie płatności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Czy podatek od nieruchomości zwiększa wartość początkową budowanego środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Koszt wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wykazywanie środków trwałych w bilansie zamknięcia i otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Wyksięgowanie sprzedanej nieruchomości z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Wpływ kosztów zarządu na wartość początkową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Szkody wywołane powodzią w środku trwałym w okresie jego budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Rabat przyznany na towary sprzedane w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Koszty i przychody w jednostce świadczącej usługi transportowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Działalność usługowa w księgach rachunkowych
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Czy koszty magazynowania wyrobów gotowych zalicza się do kosztów wytworzenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto i ewidencja skutków tej przeceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Ewidencja księgowa wydatków na zakup samochodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Odsetki od pożyczek na budowę mieszkań na sprzedaż
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Programy komputerowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Cło jako koszt kwalifikowalny projektu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Ewidencja przekształcenia leasingu operacyjnego w finansowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Zakup gruntu przez dewelopera w ujęciu księgowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Wycena środka trwałego dokonana przez rzeczoznawcę
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Ewidencja szczegółowa do konta "Środki trwałe w budowie"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Trwała utrata wartości składników majątku w myśl ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Kalkulacja kosztów przerobu w jednostkach trudniących się przetwórstwem nasion oleistych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Budowa domu z przeznaczeniem na sprzedaż wspólnikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Przyjęcie uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Ewidencja kosztów działalności deweloperskiej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Ewidencja towarów w cenach nabycia
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Rodzaje i charakterystyka kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Nieodpłatne otrzymanie licencji na korzystanie z programu komputerowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Wydatki na zakup usługi gastronomicznej w związku ze spotkaniem z kontrahentem
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Koszty uwzględniane przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za usługę dotyczącą zadania inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Opłaty za zawarcie przedwstępnej umowy deweloperskiej nabycia lokalu na potrzeby firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Odsetki od kredytu zaciągniętego przez dewelopera na finansowanie budowy mieszkań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ewidencja księgowa kredytów bankowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Działalność usługowa rozliczana tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Budowa mieszkań przez dewelopera a infrastruktura towarzysząca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Wynagrodzenia pracowników jako koszt wytworzenia środka trwałego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych jako koszt wytworzenia produktu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017
Ujęcie w księgach wydatków na zakup paliwa do pojazdów służących działalności mieszanej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Uruchomienie akredytywy w związku z nabyciem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Zakup gruntu pod budowę obiektów na sprzedaż w księgach dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Przeznaczenie lokalu będącego towarem na wynajem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Ewidencja wynagrodzenia chorobowego pracownika produkcyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Koszty działalności deweloperskiej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Ewidencja rabatów przyznanych w 2017 r. dotyczących 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Konsekwencje w PCC sprzedaży udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - PCC w spółkach w 2017 roku
Ewidencja nabycia środka trwałego od kontrahenta z UE
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Uchylenie likwidacji spółki z o.o. i konsekwencje z tym związane w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Wydatki poniesione w celu otrzymania dotacji na zakup lub wytworzenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
VAT niepodlegający odliczeniu związany z usługami nabytymi na cele reprezentacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Różnice kursowe - prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Koszt ustanowienia gwarancji bankowej a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Ujęcie w bilansie zobowiązania spłacanego w ratach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Posezonowa obniżka cen w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Czy prowizja za pośrednictwo w zakupie gruntu zwiększa jego wartość początkową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Zobowiązanie uregulowane przez udziałowca traktowane jako udzielenie spółce pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Korekta kosztów 2016 r. w związku z uzyskanym rabatem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Korekta ceny nabycia towarów z importu o koszty transportu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Zawyżone odsetki od kredytu uwzględnione w wartości początkowej środków trwałych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Nieruchomość inwestycyjna zakwalifikowana omyłkowo do środków trwałych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Zakup budynku produkcyjnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Ustalenie kosztu wytworzenia dla produkcji jednostkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Sposób ewidencjonowania niepodlegającego odliczeniu VAT dotyczącego rat leasingowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Długoterminowa pożyczka walutowa w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Ewidencja zakupu gruntu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Ujęcie w bilansie prawa do znaku towarowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Ewidencja i prezentacja nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Materiały i towary na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Środek trwały nierozliczony na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Ujęcie w bilansie długoterminowej pożyczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Ustalenie wartości początkowej inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego oraz kolejne uproszczenia w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2017
Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Ewidencja księgowa wydatków związanych z budową obiektu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Korekta zapisów dotyczących wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Ujęcie kredytów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Wniesienie aportu do spółki z o.o. w księgach jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Wydatki związane z używaniem samochodu należącego do podmiotu gospodarczego
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Skutki w podatku dochodowym rezygnacji z prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu osobowego dla celów VAT
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Przychody, koszty i wyniki z działalności w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Różnice kursowe w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Kiedy do przyjęcia uproszczeń niezbędna jest decyzja organu zatwierdzającego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Ewidencja przeceny wyrobów gotowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Odsetki na dzień bilansowy od kredytu obrotowego pobrane w styczniu 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Wycena bilansowa udzielonej pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 28 w pozostałych wersjach czasowych
Koszty produkcji rozliczane tylko na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Księgowania związane z przyjęciem środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Naprawa produktów w ramach reklamacji lub gwarancji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ustalenie wartości początkowej aktywów finansowych w przypadku transakcji zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia wywołujące zmianę wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Prowizja od kredytu na zakup środka trwałego, jako składowa jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego wprowadzonego przez właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Uwzględnienie zasady ostrożności przy ustalaniu wartości szacunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Jak wycenić na dzień bilansowy akcje własne nabyte w celu ich umorzenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Przymusowy przestój powstały w wyniku absencji pracowników - rozliczenie kosztów stałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zobowiązanie z tytułu kredytu w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Paragon za autostradę a koszty w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Ujęcie i wycena w bilansie wartości towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
W której pozycji bilansu zaprezentować odsetki od zaległości publicznoprawnych?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Koszty podróży służbowych związane z zakupem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Koszty związane z wykonaniem części procesu produkcyjnego przez podwykonawcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Odsetki i prowizje od kredytu a koszty kwalifikowane inwestycją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
VAT w cenie nabycia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Ewidencja otrzymania nagrody w prowadzonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie zobowiązania spłacanego ratalnie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży samochodu używanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Rozliczenie akcyzy przy zakupie samochodu osobowego na terenie UE
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Elementy składowe wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Definicja i składniki kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Ewidencja nabycia udziałów innej spółki i rozliczenie zapłaconego PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Prezentacja w bilansie środka trwałego w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Odpisanie przedawnionej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Przecena towarów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Ujęcie w bilansie kredytu inwestycyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Czynności związane z zamknięciem ksiąg i cechy prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Ewidencja kosztów na przełomie roku na przykładzie odsetek od kredytu inwestycyjnego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Jak zaksięgować odsetki od kredytu częściowo przeznaczonego na budowę środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Ewidencja księgowa opłat związanych z samochodem osobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie - ujęcie bilansowe oraz podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Prezentacja przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Wycena na dzień bilansowy zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Układ rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Prowizja od kredytu inwestycyjnego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Podstawa utworzenia odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Wycena bilansowa posiadanych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Pożyczka od udziałowca na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Szkody jakościowe powstałe w materiałach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Forma prezentacji danych o utracie wartości aktywów w informacji dodatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Wypełnienie noty dotyczącej odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Wypełnienie noty dotyczącej wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Na jakim koncie zaksięgować prowizję od kredytu na realizację inwestycji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Prowizja od kredytu potrącona po nabyciu nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Zasady wyceny na dzień bilansowy odpadów poprodukcyjnych w postaci złomu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Ustalenie wartości zapasu materiałów stwierdzonego spisem z natury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wycena inwestycji w nieruchomości przez jednostkę mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i ustalanie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
W jakiej wartości prezentuje się środki trwałe w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przejęcie leasingu operacyjnego samochodu osobowego na podstawie umowy cesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Rozliczenie w księgach opłaty za rejestrację samochodu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Kapitał akcyjny i kierownik jednostki w prostej spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Ustalenie zasadności dokonania odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Wyksięgowanie przedawnionej należności w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Porównanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów z ich ceną sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Zasady ogólne wyceny wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Uproszczenie stosowane przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Wycena należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SPORZĄDZANEGO PRZEZ JEDNOSTKI MIKRO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Należności i zobowiązania w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Pożyczka udzielona pracownikowi ze środków obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Przekwalifikowanie gruntów ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Wycena bilansowa gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Jak rozliczyć koszty remontu poniesione przed wprowadzeniem środka trwałego do używania?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Sporządzenie wykazu aktywów i pasywów (tzw. inwentarza)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ewidencja nakładów obcych zabezpieczających majątek przed szkodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Bilansowa wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena do bilansu towarów handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Naliczenie odsetek od niezapłaconej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Rozliczenie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena do bilansu zobowiązania z tytułu kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ujęcie w księgach zakupionych udziałów sfinansowanych pożyczką
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z wynajmem sprzętu budowlanego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Wycena należności do bilansu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Ujawnienie środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Odsetki od kredytu z terminem zapłaty w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Przerób materiałów używanych do produkcji, realizowany przez firmę zewnętrzną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali mieszkalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Ewidencja towarów otrzymanych w promocji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Udziały i akcje na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Koszty bezpośrednio związane z przychodami
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Prezentacja środków trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jak ustalić wartość rzeczowych aktywów obrotowych na potrzeby prezentacji w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Koszty przestoju spowodowanego brakiem zamówień w firmie świadczącej usługi budowlane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ustalenie procentowego limitu na ubytki naturalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Pożyczka uzyskana od innego podmiotu gospodarczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Koszty poniesione w okresie trwania nieplanowego przestoju produkcyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Wydatki na zakup gadżetów reklamowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Ewidencja zakupu paneli fotowoltaicznych sfinansowanych kredytem
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i założenie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Przykładowy wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Rozliczenie kosztów finansowania zewnętrznego na poszczególne obiekty środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Na jakim koncie księgowym ujmuje się udzielone i otrzymane pożyczki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Skutki bilansowe podwyższenia w trakcie roku stałych cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Kwalifikacja opłaty za przyłącze do sieci energetycznej uiszczonej przez dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Rozliczanie w księgach kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Rozliczenie podatkowo-bilansowe faktury korygującej u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Obniżka ceny zakupu w związku z wcześniejszym uregulowaniem zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Ewidencja księgowa dotycząca aportu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Wprowadzenie środka trwałego do używania w oparciu o dowód OT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Zapasy o obniżonej przydatności ujawnione w wyniku spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Wydatki na nagrody przekazywane w ramach akcji marketingowej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Czy wydatek na operat szacunkowy zwiększa wartość początkową nieruchomości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Czy w wartości początkowej środka trwałego uwzględnia się koszty jego transportu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Koszty badania gruntu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Rozliczenie zmiany wartości rynkowej inwestycji w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Spłata miesięcznej raty pożyczki otrzymanej na zakup maszyn i urządzeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Podatek od nieruchomości płacony od gruntu, na którym wznoszony jest budynek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Wybór sposobu wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Możliwość ewidencji i wyceny zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Ujęcie w księgach darowizny materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Wartość firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Opłata za wydanie pozwolenia na budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zasady wyceny wstępnej rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Skutki korekty błędnie naliczonych odsetek od zobowiązań publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Ujęcie w księgach odsetek od otrzymanej od kontrahenta pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja szkody w towarach zniszczonych podczas burzy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Obniżka cen towarów wynikająca z ich sezonowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Ewidencja księgowa dotycząca importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Ewidencja i korekta VAT w związku z otrzymaniem faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Ujęcie w księgach koszów montażu produktów jako kosztów działalności pomocniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Ujęcie w księgach dewelopera prawa wieczystego użytkowania gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ewidencja odsetek i prowizji pobieranych z rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Ujęcie w księgach operacji przystosowania towarów do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Zamknięcie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Wybór sposobu wyceny i ewidencji wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego zakupionego wraz z wyposażeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Przypisanie produktom kosztów pośrednich produkcji w wysokości kosztów planowanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Zakup wadliwych towarów z kraju spoza UE, gdy umowa z dostawcą nie przewiduje zwrotów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Odpis aktualizujący w przypadku problemów z odzyskaniem nadpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Uzyskanie kredytu inwestycyjnego na finansowanie nabycia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Wycena kredytu na działalność bieżącą na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach pożyczki na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach dotacji do zakupu aktywów trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ewidencja aportu w księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Obniżka ceny zakupu w związku z wcześniejszym uregulowaniem zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ujęcie w księgach materiałów w cenie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ujęcie w księgach polis ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Zasady wyceny towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Reguły rozliczania zrealizowanych różnic kursowych określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Opłata rejestracyjna samochodu wykupionego z leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania i jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Udokumentowanie przyjęcia do używania środka trwałego zakupionego od osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Wprowadzenie do ewidencji nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Definicja i zasady ustalania kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Koszty niezaliczane do kosztów wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ewidencja należności od kontrahenta postawionego w stan upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Aktualizacja wartości środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ujęcie w księgach rachunkowych przeceny wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Odpis aktualizujący w związku z trwałą utratą wartości materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Długoterminowe udziały objęte odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Definicja kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wycena środków trwałych w budowie na dzień bilansowy i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Opłata za pomiar prób wody w związku z zakończoną budową sieci wodociągowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Koszty utrzymania komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą budowy siedziby firmy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wydatki związane z przygotowaniem przetargu na budowę obiektu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Nakłady poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie budowy środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Rozruch technologiczny maszyny produkcyjnej przed przyjęciem jej do używania
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Refakturowanie na wykonawcę robót części kosztów związanych z budową środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Czasowe wstrzymanie budowy magazynu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Likwidacja budynku i sprzedaż materiałów pochodzących z jego rozbiórki
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Skutki bilansowe czasowego wstrzymania budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jakie koszty poniesione na oprogramowanie zwiększą jego wartość?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Faktura za nocleg i wyżywienie pracowników podczas delegacji, opłacona z rachunku firmowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zakup i wydanie nagród w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Odpisanie przedawnionego zobowiązania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Ujęcie w księgach spłaty pożyczki od udziałowca spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Otrzymanie i spłata pożyczki w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Zasady przeprowadzania, koszty oraz ewidencja kalibracji tachografów
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
NIP-8, nazwa i rachunkowość spółki przekształconej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wymiana gwarancyjna części składowej produktu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Udokumentowanie wydania wyrobów gotowych z magazynu na rzecz budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Kwalifikacja i wycena nieruchomości gruntowej nabytej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszty produkcji i wyroby gotowe w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Księgowanie faktury za gaz z akcyzą
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Wycena produktów w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Ewidencjonowanie kosztów produkcji w zespole 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Skutki przeceny wyrobów gotowych w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Uproszczone metody wyceny produkcji w toku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Utrata wartości aktywów finansowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena na dzień bilansowy aktywów finansowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Kwalifikacja wydatków na zakup usług obcych w związku z budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Jak zaksięgować fakturę za zużycie gazu z wyszczególnioną akcyzą?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Ujęcie w księgach otrzymanego w darowiźnie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku cesji umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Różnice kursowe na rachunku walutowym od własnych środków pieniężnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja zakupu samochodu ciężarowego w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Ewidencja odsetek należnych wierzycielom i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Przyjęto KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Przyjęcie odpadów poprodukcyjnych do magazynu i ich późniejsze przekazanie do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Próbki wyrobów przeznaczone do celów kontroli jakości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Ewidencja maszyn budowlanych posiadających osprzęt
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Otrzymana dotacja na nabycie lub budowę środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Rozliczanie kosztów związanych pośrednio i bezpośrednio z realizacją projektu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego, na zakup którego jednostka otrzymała dotację
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Ewidencja syntetyczna i analityczna zobowiązań z tytułu kredytów oraz zasady ich wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Czy koszty przetargu zwiększą wartość początkową środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Kwalifikacja gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja i rozliczenie w podatku dochodowym firmowej darowizny
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja gruntu otrzymanego aportem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Kredyty bankowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Darowizna materiałów w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ewidencja przyjęcia do używania środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Obniżenie ceny nabytych towarów w związku z uznaną reklamacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zasady wyceny wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Definicja nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przychody i koszty dotyczące zbycia nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Zmiana kwalifikacji budynku ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Otrzymanie przedsiębiorstwa - skutki w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Ewidencja pożyczki na zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Udokumentowanie wniesienia do firmy prywatnego majątku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Wycena środków trwałych na koniec roku i ich ujęcie w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja kosztów wynajmu sprzętu na rzecz budowy środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Koszty podróży związanej z nabyciem środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Księgowania dotyczące odsetek i prowizji od kredytu inwestycyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Wpływ dotacji przeznaczonej na budowę środka trwałego i jej rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego siłami własnymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ustalenie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Koszty pośrednie w koszcie wytworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Posezonowa wyprzedaż towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Rozliczenie do bilansu sald przedawnionych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Prezentacja w bilansie kredytu inwestycyjnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Wycena aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów materiałów i produktów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena i prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Różnice kursowe z wyceny bilansowej inwestycji długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z lokalem użytkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Składowe wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Skutki wyceny należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Zasady wyceny towarów na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Wycena bilansowa towarów ewidencjonowanych w cenach nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ewidencja w księgach otrzymanego rabatu potransakcyjnego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Prezentacja w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Prezentacja środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Ujęcie w bilansie środka trwałego spłacanego w ratach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Wycena udziałów w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Nienotyfikowane przez bank odsetki od kredytu na dzień bilansowy
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady wyceny i prezentacji w bilansie zobowiązań jednostki z tytułu kredytów i pożyczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Produkcja w toku na dzień bilansowy - wycena i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Ogólne zasady tworzenia i wyceny rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zakup paliwa stanowiącego koszty pośrednie i bezpośrednie na przełomie 2018 i 2019 roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Odpisanie przedawnionej należności wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ustalanie wyniku finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Ewidencja odsetek od zaległych rat kredytowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Wycena i prezentacja zobowiązań w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Korekta wartości środka trwałego w wyniku uzyskanego rabatu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ewidencja księgowa ujawnienia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Odpis aktualizujący wartość nieprzydatnych materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Ewidencja księgowa odsetek i prowizji od kredytu inwestycyjnego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Kwota udzielonej pożyczki w księgach i sprawozdaniu finansowym pożyczkodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Kursy walut stosowane do wyceny należności i zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Kiedy powstają różnice kursowe z wyceny bilansowej i jak się je księguje?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Bilansowe rozliczanie opłaty z tytułu leasingu finansowego samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Aktualizacja wartości zapasów towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Moment przyjęcia do stosowania nowych uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Ewidencja księgowa sprzedaży gruntu zaliczonego do towarów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zmiana zasad wyceny towarów jako przykład zmiany polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Wybrane problemy dotyczące wyceny i ujęcia aktywów i pasywów w bilansie otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Skutki wyceny należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Prezentacja należności w bilansie samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Moment ujęcia w rachunku podatkowym kosztów pośrednich produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Ujęcie w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Zasady wyceny wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Wartość początkowa budynków i budowli wykupionych z leasingu i poddanych ulepszeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce świadczącej usługi najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Drobne salda na kontach rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Ogólne zasady wyceny składników aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Ujmowanie w bilansie środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Wycena środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Podwyższenie na koniec roku wartości akcji długoterminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Przekwalifikowanie na dzień bilansowy nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Obniżenie wartości produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Ujęcie na dzień bilansowy ZFŚS i środków zgromadzonych na jego rachunku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Kapitały (fundusze) własne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Uzyskanie pożyczki oraz jej spłata w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Ujęcie w bilansie zapasów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Kiedy różnice kursowe wpływają na wartość aktywów?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Wycena bilansowa towarów w punktach obrotu detalicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Straty spowodowane zdarzeniem losowym, dotyczące środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ujęcie kosztów planowanego przestoju w księgach rachunkowych firmy produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce prowadzącej kantor
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Wycena do bilansu udziałów i akcji
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Wartość początkowa środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ujęcie niedoboru towarów w księgach rachunkowych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Spis z natury i zapasy o obniżonej przydatności
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Nierozliczone drobne salda rozrachunków
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Zakup środka trwałego od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw na koszty i zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Koszty zakupu towarów w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Utworzenie rezerwy na koszty odszkodowania oraz postępowania sądowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Wniesienie przedsiębiorstwa aportem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Księgowanie akcyzy zawartej w cenie zakupionego węgla
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wycena faktury korygującej w walucie obcej w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Ewidencja księgowa umorzenia akcji własnych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Transport i instalacja maszyn przy zwolnieniu od podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Elementy kosztów zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Przyjęcie do magazynu wyrobów powstałych podczas rozruchu technologicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Jak ująć w księgach koszty materiałów zużytych do wytworzenia próbnych wyrobów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Towary ujmowane w stałych cenach ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Wycena nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Darowizny w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Koszty z tytułu wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Rozliczanie kosztów związanych pośrednio i bezpośrednio z realizacją projektu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zakup gruntu od osoby fizycznej na potrzeby własnej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Sprzedaż gruntu zaliczonego w księgach do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Nabycie gruntu na cele budowlane w księgach rachunkowych dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zakup części wykorzystywanych przy montażu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Składnik aktywów trwałych uznany za nieprzydatny już w dacie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Reklamacja materiałów pochodzących z importu w księgach nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wartość gruntu a PCC
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Rabat otrzymany po przyjęciu towarów do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Rabat otrzymany po przyjęciu towarów do magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Ewidencja zakupu środka trwałego wymagającego naprawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Wydatki na sprowadzenie samochodu do Polski w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Nieodliczony VAT w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Ustalenie wartości początkowej maszyny nabytej wraz z usługą wdrożenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Odniesienie kosztów magazynowania wyrobów gotowych na odpowiednie konto w zespole 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Koszty działalności produkcyjnej w jednostce ewidencjonującej koszty na kontach zespołu 4 i 5
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Księgowania dotyczące kosztów wynajmu sprzętu na potrzeby budowy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Kiedy tworzyć rezerwę na skutki postępowania sądowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Ewidencja sprzedaży akcji długoterminowych objętych odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Ujęcie księgowe odpisu aktualizującego wartość nieprzydatnych materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Odpis aktualizujący należność w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Sprzedaż z odroczonym terminem płatności
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Trwała utrata wartości zwróconych produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Kwalifikacja praw majątkowych do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Sprzedaż nieruchomości objętej odpisem z tytułu trwałej utraty wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Wydatki poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Wydatki związane z przemieszczeniem maszyn produkcyjnych wewnątrz jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Księgowanie zwrotu prowizji bankowej z tytułu udzielonego kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Rozliczenie kosztów wydziałowych na koniec miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych materiałów/towarów otrzymanych gratisowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ewidencja w księgach kredytów bankowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Trwała utrata wartości materiałów w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Ulepszenie w obcym środku trwałym w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Ujęcie w księgach VAT niepodlegającego odliczeniu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Ewidencja księgowa opłaty rejestracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zarachowanie do kosztów wydatków na montaż sprzedanych wyrobów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Konta służące do ewidencji rozrachunków z tytułów publicznoprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Ujęcie księgowe cła z tytułu importu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Ujęcie w księgach przyjęcia produktów do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Ewidencjonowanie w księgach usług projektowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Opłaty bankowe w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Poziom istotności dla celów bilansowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Ujęcie w księgach importu towarów, w sytuacji gdy nie dokonano jeszcze odprawy celnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Otrzymanie samochodu dostawczego w formie darowizny a dodatkowe koszty poniesione przy jego rejestracji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Zakup budynku produkcyjnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Ustalenie wartości początkowej programu księgowego nabytego wraz z usługą instalacji i konfiguracji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Dotacje do środków trwałych w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ujęcie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Księgowania związane z budową środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach nabycia gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Księgowanie VAT niepodlegającego odliczeniu
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Rozliczenie kosztów wydziałowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ewidencja nabycia udziałów sfinansowanych z zaciągniętej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Działalność deweloperska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Otrzymany rabat w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Ewidencja nabycia samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Ujęcie księgowe kosztu ubezpieczenia środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Wartość początkowa programu finansowo-księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Koszty utrzymania komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Koszty związane z zakupem projektu aranżacji wnętrz wraz z projektem mebli
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Księgowanie należności wynikających z tymczasowego cła antydumpingowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Jednostka mikro w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu materiałów
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Ewidencja kosztów zakupu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych
Rabat na nabycie towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych
Ewidencja wykupu na własność gruntu użytkowanego wieczyście
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Skutki bilansowe zapewnienia pracownikom hotelu z wyżywieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy montażu wyrobów gotowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Ustalenie wartości godziwej aktywów i pasywów oraz ceny przejęcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Koszty związane z budową środka trwałego, częściowo poniesione przez wykonawcę robót
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Jak ująć w księgach koszty związane z utrzymaniem nieruchomości zaliczonej do inwestycji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wycena kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Sfinansowanie prac rozwojowych z funduszu badań własnych utworzonego z zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Sprzedaż oraz likwidacja towarów objętych odpisem aktualizującym ich wartość
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Warunkowa decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Remont środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Ewidencja wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Ewidencja księgowa przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Projekt zmian w zakresie kolejnych ułatwień
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Uproszczenia w rachunkowości spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zapasy w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
PCC a wartość gruntu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ujęcie w księgach wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Koszty utrzymania magazynu w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ujęcie w księgach kredytu inwestycyjnego wypłacanego w transzach
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Korekta kosztów z tytułu uzyskanego rabatu w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ustalenie wartości początkowej nabytej nieruchomości zaliczonej do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Wynajem pomieszczeń zastępczych podczas budowy siedziby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Sprawozdanie finansowe jednostki, która złożyła do sądu wniosek o upadłość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Naliczone na dzień bilansowy odsetki od udzielonej pożyczki, które nie zostaną spłacone
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Jakich wydatków nie uwzględnia się przy kalkulacji kosztów prac rozwojowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Rabaty otrzymane od kontrahentów, korygujące koszty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Pojęcie zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Metody wyceny produkcji w toku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Ujęcie księgowe kosztów transportu przy wycenie zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Zapasy na dzień bilansowy w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Wyksięgowanie należności uznanej za nieściągalną
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Wynikowe a bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Różnice kursowe od kompensaty a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Wycena maszyn pod zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Przekwalifikowanie gruntu do inwestycji w nieruchomości - wycena i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Wycena wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Koszty produkcji a wstępna opłata leasingowa i koszty pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ewidencja nieruchomości przeznaczonych na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Ujęcie księgowe wydatków na firmowy samochód
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Aport przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Wynagrodzenie za opracowanie logo wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Zakup zarejestrowanego wzoru użytkowego, prawa do wynalazku oraz prototypu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Koszty wytworzenia długoterminowej, niezakończonej usługi na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Roszczenie wobec pracownika odpowiedzialnego materialnie z tytułu niedoboru zawinionego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Odpisanie w koszty należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja kosztów dotyczących wynajmowanej nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Ewidencja w księgach wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Rozliczenie rozrachunków przejętych w efekcie zamknięcia zagranicznego oddziału
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Wydatki na zaniechaną inwestycję w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Cło z tytułu importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Pierwszy odpis amortyzacyjny dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Ustalenie wartości początkowej przekwalifikowanej nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Koszty i przychody z wykonania długoterminowej usługi budowlanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Koszty transportu zakupionych materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Ewidencja udzielonych i otrzymanych rabatów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Koszty zakupu materiałów wykorzystywanych na potrzeby produkcji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Ustalenie wartości udziału kapitałowego wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Bankowa gwarancja spłaty zobowiązania dotyczącego zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych do wytworzenia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Wycena rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Wynagrodzenie za czas choroby pracownika produkcyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Kapitał nowo powstałej spółki z o.o. niewpłacony do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Przychody uwzględniane przy ustalaniu limitu do badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Niepełnowartościowe wyroby gotowe przeksięgowane na odpady
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Nabycie udziałów od spółki w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Ewidencja operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Zmiana metody wyceny towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Koszty zakupu materiałów rozliczanych za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Posezonowa obniżka cen w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Projekt nowego Krajowego Standardu Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Środek trwały zakupiony w ramach importu
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Koszty finansowania wydatków inwestycyjnych
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Rozliczanie kosztów działalności produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Ustalenie wartości początkowej oprogramowania finansowo-księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych na wartość początkową gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Prezentacja w rachunku zysków i strat prowizji od kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Ustalenie ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zakwalifikowanego do towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Koszty promocji na przełomie roku w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Amortyzacja i koszty mediów a koszt wytworzenia produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
W jakich przypadkach dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów produkcji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy montażu wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Rok obrotowy i metody wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Koszty ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Ewidencja w księgach cła z tytułu importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Odpisywanie materiałów w koszty z chwilą ich zakupu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Kompensata wierzytelności w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wydatki związane z budową obiektu w bilansie jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Koszty wynajmu sprzętu na potrzeby prowadzonej budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018