Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 26.01.2017 r. do 14.12.2017 r.
Jednostki zobowiązane do przejścia na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Ustalenie wartości bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Kara umowna otrzymana przed zakończeniem budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Nieuznane przez jednostkę roszczenie z tytułu kary umownej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Podmioty powiązane według prawa bilansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Jak liczyć limity dotyczące dokumentacji cen transferowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Wycena w bilansie zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Rok obrotowy spółki jawnej powstałej w drugiej połowie roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Opłata parkingowa
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Wycena bilansowa należności krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Kto powinien sporządzić sprawozdanie z płatności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Remont przeprowadzony w wynajętym lokalu, przed rozpoczęciem w nim działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Przyjęcie gruntów otrzymanych w trwały zarząd do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Aport w księgach wnoszącego - wytyczne stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Ewidencja księgowa kosztów procesu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Zakup gruntu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Długoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych i zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Koszty niezrealizowanego projektu budowlanego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Czy prokurent może podpisać umowę o badanie bilansu?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
W jaki sposób dokonać bilansowej wyceny rozrachunków z tytułu dostaw i usług?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Sprawozdawczość organizacji pozarządowych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wykazanie w rachunku zysków i strat sprzedaży środka trwałego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych - po raz pierwszy za 2017 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. po wystąpieniu wspólnika
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
"Porządkowanie" rozrachunków w wyniku ich weryfikacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Odsprzedaż uprzednio nabytej usługi z doliczoną marżą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Skutki zawarcia umowy poręczenia kredytu w księgach rachunkowych poręczyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Prezentacja środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena akcji na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Ewidencja przychodu z tytułu powypadkowej naprawy samochodu
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Ewidencja księgowa sprzedaży samochodu (środka trwałego)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Certyfikaty inwestycyjne - ewidencja zakupu, wycena oraz umorzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych - po raz pierwszy za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Rezerwa na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Utworzenie rezerwy z tytułu udzielonego poręczenia
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Uznanie składników majątku za zbiorczy obiekt inwentarzowy zespolony funkcjonalnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Koszty remontu środka trwałego uszkodzonego podczas wichury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych samochodu zakupionego w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Obligatoryjne i fakultatywne prowadzenie ksiąg rachunkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Ewidencja nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych leasingu zwrotnego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Ewidencja zakupu niskocennej drukarki
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Definicja jednostek powiązanych według prawa bilansowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Zaangażowanie w kapitale - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Prezentacja w bilansie transakcji z jednostką dominującą
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Limit przychodów za 2017 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ogólne zasady ewidencji księgowej i opodatkowania kaucji z tytułu najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Zaliczenie kaucji na poczet odszkodowania z tytułu najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Jak udokumentować anulowanie kary umownej potwierdzonej notą obciążeniową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Moment ujęcia w księgach rachunkowych nabywcy faktury otrzymanej przed wykonaniem usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ewidencja księgowa otrzymanej kary i zwrot jej wartości przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Pobór opłaty za parking oraz ewidencja wynagrodzenia za zarządzanie parkingiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Rozszerzenie zakresu uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Ewidencja w księgach kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Zaniechana inwestycja a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Czy prokurent może podpisać umowę o badanie bilansu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Ujęcie w księgach odszkodowania otrzymanego od firmy kurierskiej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
Ewidencja przekwalifikowania składnika majątku na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Koszty i przychody z tytułu szkód poniesionych w środkach trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Amortyzacja bilansowa prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Zwrot pracownikowi kosztów nałożonego na niego mandatu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży środka trwałego
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2017 - Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Czy nieodpłatne świadczenia ujmuje się w księgach rachunkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Podział zysku spółki z o.o. a amortyzacja prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Skutki przeceny towarów poniżej ceny ich nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego a konieczność utworzenia odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Wycena kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport know-how
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Środki trwałe i wyposażenie wniesione aportem do spółki komandytowej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru firmy audytorskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Termin wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Warunki uznania kosztów prac rozwojowych za składnik wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Sprzedaż zakładowego obiektu socjalnego będącego środkiem trwałym jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Roszczenia skierowane na drogę sądową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Nieruchomości będące własnością powiatu, dzierżawione przez spółkę kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Rozliczenie zakupu licencji na korzystanie z praw do zdjęć
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencja księgowa nakładów na obcy środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencja sprzedaży materiałów produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Skutki zdarzeń losowych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Odszkodowanie z tytułu nieterminowej zapłaty należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Podjęcie decyzji w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Jak zaksięgować szkodę związaną z wichurą?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Zaniechanie budowy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Ewidencja księgowa zakupu kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Wydatki na powypadkową naprawę samochodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Poręczenie kredytu i jego późniejsza spłata
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Ustalanie i amortyzacja wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Uproszczona ewidencja leasingu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Jakie składniki można uznać za środki trwałe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Jak księgować wyposażenie budowanego budynku?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Ujęcie księgowe nakładów na przyłącza do budynku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Ewidencja kosztów związanych ze zbyciem środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Jak ująć w księgach ulepszenie w obcym środku trwałym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Możliwość stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Ponowne ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Sprzedaż ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Koszty wdrożenia nowego programu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Zmiana przeznaczenia samochodu osobowego kupionego w celu odsprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Prowizja handlowa otrzymana w związku ze sprzedażą środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Ewidencja księgowa niskocennych składników majątku otrzymanych w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Zmiana przeznaczenia nowo wybudowanych nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Wyksięgowanie zniszczonego środka trwałego i ewidencja księgowa zakupu nowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Czy zawarta umowa to leasing operacyjny?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy prezes zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Ewidencja umorzenia zakupionych certyfikatów inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Ewidencja i prezentacja dotacji na działalność edukacyjną w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Rozliczanie kosztów prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Kiedy grupa kapitałowa może odstąpić od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Ewidencja sprzedaży materiałów
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Ewidencja zakupu serwera wraz z oprogramowaniem
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Ewidencja odszkodowania za wypadek pojazdu w zakładzie budżetowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Likwidacja środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Jak księgować prowizję od sprzedaży środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Bilansowe zasady wyceny materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Zakup programu komputerowego do rozliczania czasu pracy kierowców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Ewidencja sprzedaży działki i kosztów podziału gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Ujęcie księgowe dotacji w zależności od celu, na który została przyznana
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Środki pieniężne otrzymane na dopłaty do cen sprzedaży produktów lub towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Określenie ceny nabycia w zależności od sposobu pozyskania środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Zwrot przez pracownika kosztów szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Składniki kosztu wytworzenia produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Kara umowna w euro
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Kary za nieprzekazanie sprawozdania do KRS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Ubezpieczenie należności a odpis aktualizujący jej wartość
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Definicja przychodów ze sprzedaży oraz związanych z nimi kosztów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Oprogramowanie wytworzone na indywidualne zamówienie klienta
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż towarów ujmowanych w księgach w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż towarów otrzymanych nieodpłatnie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Zbycie maszyny produkcyjnej przed przekazaniem jej do używania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Koszty załadunku sprzedawanego środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Przychód ze sprzedaży wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Kwalifikacja umów leasingu dla celów bilansowych
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2017 - Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2017 - Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Rok obrotowy w spółkach osobowych - wyrok NSA
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Odszkodowanie otrzymane w ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Umorzenie podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Zaliczenie zakupionego składnika majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Rozliczenie prowizji banku, gdy do jej zapłaty zobowiązany jest nabywca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Niezamortyzowana wartość ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Koszt wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Przekazanie budynku szpitala do organu tworzącego ten szpital
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Ewidencja księgowa otrzymania nagrody i jej przekazania pracownikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Prowadzenie przez stowarzyszenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Odszkodowanie przyznane przez firmę kurierską z tytułu niewłaściwie wykonanej usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Otrzymana z urzędu pracy refundacja kosztów wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Umorzenie części zaległości z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Podział zysku netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Utrata prawa do stosowania uproszczeń przy rozliczaniu umów leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Sprawozdania finansowe stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Nabycie udziałów spółki z o.o. - wycena i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
W jaki sposób zaksięgować sprzedaż udziałów w innej jednostce?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Utrzymanie zakładowego ośrodka wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Ewidencja zakupu czytnika kodów kreskowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Kiedy można wydłużyć pierwszy rok obrotowy?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Przychód ze sprzedaży nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Klasyfikacja nakładów na kolejne ulepszenie w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Szkody wywołane powodzią w środku trwałym w okresie jego budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale w jednostce małej podlegającej badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Sprawozdanie z działalności w jednostce spełniającej kryteria dla mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Ewidencja darowizny
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Ewidencja księgowa ujawnienia w kasie fałszywego banknotu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Ewidencja czynszu pobranego z góry przy usłudze najmu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Działalność usługowa w księgach rachunkowych
Ujęcie księgowe refaktur za media
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Działalność usługowa w księgach rachunkowych
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Sprzedaż samochodu w zakładzie budżetowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wypłacone na podstawie wyroku sądu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Ważne terminy w czerwcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Ewidencja przychodu z likwidacji spółki z o.o., w której jednostka posiada udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Składanie do KRS sprawozdań finansowych jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Moment rozliczenia kosztów zakończonych prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Programy komputerowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników z KFS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017 - Pomoc na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników
Ewidencja kary pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Reklamacje towarów w księgach nabywcy i sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Ewidencja przekształcenia leasingu operacyjnego w finansowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ewidencja księgowa odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Kaucje pobierane przez bibliotekę za wypożyczone materiały biblioteczne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Prowadzenie ewidencji pozabilansowej dla niskocennych składników majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Pierwszy rok obrotowy w spółce jawnej osób fizycznych powstałej w drugiej połowie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie żłobka
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ewidencja księgowa wydatków na naprawę samochodu (środka trwałego)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Ewidencja księgowa kar/odszkodowań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Budowa domu z przeznaczeniem na sprzedaż wspólnikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Nowy udziałowiec a zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Wkłady pieniężne do spółdzielni - prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Środki publiczne na pokrycie kosztów kształcenia w SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Pierwszy rok obrotowy w nowo powstałej spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Przyjęcie uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Ujęcie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Odszkodowanie zaksięgowane w 2016 r. otrzymane w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Dotacja na pokrycie kosztów zakupu paneli słonecznych (?)
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Rodzaje i charakterystyka kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Nieodpłatne otrzymanie licencji na korzystanie z programu komputerowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Opłata za przelew zagraniczny potrącona z kwoty należności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Zapomogi pieniężne wypłacane pracownikom ze środków obrotowych jednostki
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Zwrot wadliwego środka trwałego udokumentowany fakturą korygującą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Przychód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ewidencja zwrotu VAT podróżnym w księgach rachunkowych sprzedawcy towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ewidencja księgowa otrzymanej nagrody
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Czy rok obrotowy musi być taki sam jak rok podatkowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Czy osoby fizyczne mogą być w 2017 r. uznane za jednostki mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Ewidencja darowizny
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Wyposażenie budowanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Otrzymanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Ewidencja nakładów na przyłącza do budynku
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Udokumentowanie likwidacji uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Wydatki na odholowanie i umieszczenie samochodu na parkingu strzeżonym
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu będącego środkiem trwałym jednostki
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Wydatki poniesione na samochód zastępczy w trakcie powypadkowej naprawy auta służbowego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sprzedaż środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Nierozliczona dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Stowarzyszenia i fundacje w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Przeznaczenie lokalu będącego towarem na wynajem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Wykazanie w rachunku zysków i strat sprzedaży środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Koszty utrzymania nieużywanych nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Ewidencja likwidacji środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Elementy sprawozdania składane do KRS przez jednostkę małą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Wycena kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Pierwszy rok w spółce rozpoczynającej działalność
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Możliwość dokonania zmiany roku obrotowego spółki
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Definicja jednostek małych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Ewidencja księgowa nabytych udziałów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Odstąpienie od ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Ewidencja księgowa dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Koszty załadunku sprzedawanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Wycena kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Likwidacja szkody mieszczącej się w udziale własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Wykazywanie transakcji z jednostkami powiązanymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Wykazywanie informacji o udziałach (akcjach) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Rozliczenie kosztów zakończonych prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Czy stosowanie uproszczonej ewidencji jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Pierwszy rok obrotowy w nowo powstałej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa refaktur za media
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ewidencja kosztów związanych ze zbyciem środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Jak zaksięgować i wycenić karę umowną w euro?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Ujęcie w bilansie zobowiązania spłacanego w ratach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Bon otrzymany nieodpłatnie, wydany pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Zwrot składki za bezszkodowość z tytułu ubezpieczenia należności w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Rok obrotowy oddziału zagranicznej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg rachunkowych a prawo do uproszczonego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Sprawozdanie finansowe "małej" spółki akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Jak rozumieć "zaangażowanie w kapitale"?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Wycena walut na rachunku walutowym a zapisy w polityce rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Czy prowizja za pośrednictwo w zakupie gruntu zwiększa jego wartość początkową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Częstotliwość rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Oprogramowanie wytworzone na indywidualne zamówienie klienta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Posiadanie udziałów w spółdzielni a zaangażowanie w kapitale
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Koszty transportu sprzedanego towaru poniesione na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Przedsiębiorstwa prowadzone przez małżonków oraz "małżeńska" spółka z o.o. a jednostki powiązane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Ewidencja kosztów w ramach RPO na lata 2014-2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Czy zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu statusu jednostki małej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Ten sam wspólnik a podmioty powiązane
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Ewidencja księgowa zapłaconej kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Opłata za legalizację obiektu budowlanego
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2017 - Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Zbiornik na gaz zainstalowany na dzierżawionym gruncie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Zakup praw do emisji CO2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Ubezpieczenia emerytalne i zdarzenia nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Zakup budynku produkcyjnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Kiedy można sporządzić sprawozdanie uproszczone dla jednostek mikro?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Umowa najmu rozliczana w księgach jak leasing operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Ewidencja straty i odszkodowania w związku ze zdarzeniem losowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Ewidencja zakupu gruntu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Powiązania jednostek poprzez osoby fizyczne a szczególne obowiązki prezentacji w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Prezentacja w bilansie transakcji z jednostką dominującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Rachunkowość stowarzyszeń po zmianach obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Sprawozdanie z działalności za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Ewidencja i prezentacja nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Zapasów obcych nie ujmuje się w aktywach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Aktywa z tytułu podatku odroczonego w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Środek trwały nierozliczony na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Ustalenie wartości początkowej inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego oraz kolejne uproszczenia w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2017
Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Ewidencja księgowa wydatków związanych z budową obiektu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Moment wprowadzenia środka trwałego do ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Korekta zapisów dotyczących wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Rachunek zysków i strat przewidziany dla jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Sprawozdanie z płatności za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Problemy przy przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Zwrot dotacji otrzymanej w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ewidencja odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela z tytułu wypadku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Znak towarowy - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Odstąpienie od naliczania odsetek od należności w jednostce sektora finansów publicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Umowa leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Czy dzień bilansowy to wyłącznie dzień kończący rok obrotowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Przychody ze sprzedaży usług ciągłych na przełomie okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Klasyfikacja składnika majątku nabytego w celach handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Odstępne za przedterminowe zerwanie umowy - koszt podatkowy i moment jego ujęcia w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Rozliczenie skutków pożaru hali magazynowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Zaangażowanie w kapitale jako obowiązkowa pozycja w sprawozdaniach finansowych za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Wcześniejsze zamknięcie umowy zabezpieczającej spłatę kredytu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Wartość początkowa samochodów
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Metody amortyzacji samochodów
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Przychody, koszty i wyniki z działalności w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Licencja na program komputerowy o niskiej wartości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Niskocenne składniki rzeczowego majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Kiedy do przyjęcia uproszczeń niezbędna jest decyzja organu zatwierdzającego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Wynagrodzenie za przestój podwykonawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Nakłady poniesione na wybudowanie przyłączy do budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Pokrywanie strat za 2016 rok w stowarzyszeniach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Uproszczony rachunek zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Od 1 stycznia 2017 r. wyższy limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. w przypadku niepełnego roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Jak dokumentować postawienie środka trwałego w stan likwidacji?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Usługi remontowe w księgach rachunkowych wykonawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. przewidziane dla jednostki mikro w przypadku osoby fizycznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Zdarzenia po dniu bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ewidencja sprzedaży środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanej noty obciążeniowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Bilansowa wycena waluty w jednostce mikro i małej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Przeznaczenie produktów z reklamacji do złomowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia wywołujące zmianę wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Księgowe ujęcie wprowadzenia prywatnego majątku do działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Dokumenty będące podstawą wprowadzenia samochodu do własnej firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Przymusowy przestój powstały w wyniku absencji pracowników - rozliczenie kosztów stałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Ewidencja udzielonej pożyczki długoterminowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Udziały w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Koszty podróży służbowych związane z zakupem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zobowiązania warunkowe według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Środki trwałe w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Uproszczenia przewidziane dla jednostek małych i jednostek mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Podpisywanie dokumentów finansowych, gdy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Likwidacja towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ewidencja w księgach rachunkowych umorzenia pożyczki z WFOŚiGW
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ewidencja otrzymania nagrody w prowadzonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
WSTĘP
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Definicja podmiotu zatrudniającego
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Przychód ze sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Koszt z tytułu sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Przychody z działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Wycena i ewidencja obligacji własnych w zależności od ceny ich emisji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Opłata wstępna ponoszona przez franczyzobiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Kara umowna za zerwanie umowy franczyzy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Darowizna pieniężna przekazana przez fundację na cele społecznie użyteczne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Ewidencja nabycia udziałów innej spółki i rozliczenie zapłaconego PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Darowizna przekazana przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Prezentacja w bilansie środka trwałego w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Sprawozdanie z płatności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Wydatki związane z załadunkiem sprzedawanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Ujęcie w księgach rachunkowych opłat podstawowych w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Remont i ulepszenie obcego środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Ewidencja księgowa opłat związanych z samochodem osobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Czy wybór uproszczeń dotyczących elementów sprawozdania finansowego może być bezterminowy? UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Rusztowanie jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Ewidencja nabycia samochodu ciężarowego na okres krótszy niż rok
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Przychody i koszty dotyczące sprzedaży środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Straty w wyniku nawałnicy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Leasing operacyjny samochodu osobowego w księgach rachunkowych leasingobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Kwalifikacja nabytych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Wycena bilansowa posiadanych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Moment ujęcia otrzymanej dotacji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Przychód z tytułu uzyskanego odszkodowania, koszty uzyskania przychodu oraz VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Sprzedaż środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Uproszczony rachunek zysków i strat w jednostkach mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Warunki dla jednostki mikro i małej wynikające z ustawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Decyzja (uchwała) w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro lub małej, gdy podlega ono badaniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Uproszczone sprawozdanie za 2019 r., pomimo przekroczenia progów dla jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Zobowiązania publicznoprawne w bilansie jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wykazanie sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Rozliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Ujęcie podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Ujęcie w księgach sprzedaży ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Zgłoszenie do CRBR - do 13 kwietnia 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Potrącenie kary umownej z faktury wystawionej za wykonanie usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Polityka rachunkowości w zakresie rozliczenia zakupu i prowadzenia ewidencji niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Podmioty powiązane według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Trwałe zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Prezentacja danych dotyczących powiązań kapitałowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i ustalanie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zysk ze sprzedaży wartości niematerialnej prawnej w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpraw emerytalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przejęcie leasingu operacyjnego samochodu osobowego na podstawie umowy cesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Koszty poniesione na utrzymanie dzierżawionej nieruchomości, sfinansowane z dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Rozliczenie w księgach opłaty za rejestrację samochodu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zakup środka trwałego z odszkodowania zwolnionego z opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Rozliczenie nakładów poniesionych na zakup i wyburzenie budynku nienadającego się do remontu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Ustalenie zasadności dokonania odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Ewidencja kosztów związanych z remontem urządzeń wodociągowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Sporządzenie uproszczonego bilansu przez jednostki mikro i małe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Refundacja kosztów remontu poniesionych w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Odszkodowania przyznane na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Faktura za energię elektryczną refakturowana na podwykonawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w spółkach
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Likwidacja środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać koszty dotyczące zdarzeń losowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Porównanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów z ich ceną sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Uproszczenie stosowane przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Uproszczenia w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Kiedy małe fundacje mogą nie sporządzać sprawozdań finansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
W każdej zobowiązanej spółce trzeba ustalić beneficjenta
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Nowe obowiązki spółek związane z funkcjonowaniem CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zmiany w prawie ważne dla funkcjonowania spółek
Kto i kiedy zmienia politykę rachunkowości jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Nie można ulepszyć wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Przekazanie na rzecz fundacji darowizny pieniężnej
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Należności i zobowiązania w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Wyksięgowanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Przekwalifikowanie gruntów ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Obowiązek tworzenia rezerw na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Umorzenie składki członkowskiej nieopłaconej przez jednego z członków stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SPORZĄDZANEGO PRZEZ JEDNOSTKI MIKRO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Ewidencja nakładów obcych zabezpieczających majątek przed szkodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Całkowita szkoda a remont samochodu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Bilansowa wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Rozliczenie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Wydatki związane z przekazaniem pracownikom oraz kontrahentom jubileuszowej kroniki firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o. transakcji z gminą i jej jednostkami organizacyjnymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Faktury za najem lokali wystawiane z góry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Kiedy przedsiębiorstwo osoby fizycznej może być jednostką mikro?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Ewidencja otrzymanego odszkodowania pomniejszonego o franszyzę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Kto dokonuje wyboru firmy audytorskiej?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Kto podpisuje umowę o badanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Wersje sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Czy decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych i mikro musi być co roku ponawiana?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Jednostki powiązane w rozumieniu przepisów bilansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wyniki prac badawczo-rozwojowych otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Rezygnacja osoby fizycznej z prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Kolejne nakłady na obcy środek trwały
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali mieszkalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Ujęcie w kosztach wydatków na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat rocznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Darowizna pieniężna przekazana na rzecz fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Ewidencja towarów otrzymanych w promocji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Zasady amortyzacji nieruchomości użytkowanych przez jednostkę na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem osobistym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Wpływ przepisów o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności na prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Udziały i akcje na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Ewidencja korekty VAT naliczonego związanej z ulgą na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Prezentacja środków trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą oraz termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rachunek zysków i strat jednostki mikro
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jak ustalić wartość rzeczowych aktywów obrotowych na potrzeby prezentacji w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Klasyfikacja instrumentów finansowych według polskich regulacji w zakresie rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty udziału kapitałowego występującemu wspólnikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Nakłady poniesione na modernizację całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w księgach spółki cywilnej wkładów wniesionych przez wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Koszty poniesione w okresie trwania nieplanowego przestoju produkcyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Spisanie umorzonych należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności - skutki bilansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Jednostka mikro
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Ewidencja księgowa operacji związanych ze sprzedażą nieruchomości (środka trwałego)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Nabycie środka transportu (samochodu osobowego) zaliczonego do środków trwałych
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Zakres informacji prezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Okres amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Jak zaksięgować umorzenie zobowiązania z tytułu dostaw i usług?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla większości spółek handlowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Rozliczenie dla celów CIT kosztów zaniechanej inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Rozliczanie w księgach kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Ewidencja otrzymania należności objętej odpisem aktualizującym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Bezgotówkowe dofinansowanie w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Ujęcie w księgach kary umownej na podstawie noty obciążeniowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Wprowadzenie środka trwałego do używania w oparciu o dowód OT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Protokół zniszczenia jako dowód księgowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Prezenty okolicznościowe dla pracowników
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Sankcje za niestosowanie split payment w księgach sprzedawcy i nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ogólna charakterystyka rzeczowych aktywów trwałych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Jak ująć w księgach rachunkowych koszty związane z usunięciem awarii wodociągu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Spisanie umorzonych należności z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Wybór audytora i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Przekazanie własnych produktów w ramach reklamy lub darowizny - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Koszty wynajmu samochodu zastępczego w związku z jego powypadkową naprawą oraz otrzymaniem odszkodowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Należność powstała w wyniku zapłaty zaliczki na poczet wykonania usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Ujęcie w księgach dofinansowania z programu Polska Bezgotówkowa
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Księgowanie odszkodowania za naprawę samochodu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Wypłata rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów powstałych w wyniku braku zapłaty zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Rozliczenie zmiany wartości rynkowej inwestycji w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Jednostki mikro w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Podmioty zobowiązane prowadzić w 2020 r. księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Księgowanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Opłaty za marnowanie żywności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi zaliczane w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary należne od wykonawcy robót budowlanych zaliczane do przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Program komputerowy niespełniający definicji wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Budowa budynku handlowego na miejscu budynku kotłowni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
W której pozycji pasywów bilansu jednostki mikro wykazać zobowiązania publicznoprawne?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Określenie w polityce rachunkowości dnia, na który jednostka zamyka miesiąc
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Różnice kursowe powstałe od wkładu na kapitał, wniesionego w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przekazanie własnych wyrobów gotowych w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Przekazanie w formie darowizny wejść/karnetów do klubu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Zlikwidowanie przeterminowanych towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Ujęcie w księgach darowizny materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Wartość firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w księgach
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Ewidencja w księgach pozostałych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Ujęcie w księgach ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Opłata za wydanie pozwolenia na budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na remont budynku instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Udziały własne wykazywane w bilansie jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Naprawa środka trwałego uszkodzonego w wyniku zdarzenia losowego - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ewidencja szkody w towarach zniszczonych podczas burzy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja wydatków na firmowe samochody
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych ze zdarzeniami losowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Kto wypełnia pozycje sprawozdania finansowego dotyczące zaangażowania w kapitale jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Dofinansowanie szkoleń pracowników w księgach
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Ujęcie w księgach mandatu opłaconego za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Kwalifikacja rodzajowa budynku stacji paliw i obiektów pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty związane z przekazaniem przedmiotu leasingu korzystającemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wydatki pracodawcy związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ujęcie w księgach operacji przystosowania towarów do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Ujmowanie w księgach pozostałych kosztów rodzajowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Sprawozdanie finansowe za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Instalacja fotowoltaiczna - odrębny środek trwały, czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Różnice w ujęciu wstępnej opłaty leasingowej dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Odpis aktualizujący w przypadku problemów z odzyskaniem nadpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Dotacja uzyskana na pokrycie kosztów remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Otrzymanie dopłat do cen sprzedaży usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ewidencja aportu w księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Księgowanie wydatku za holowanie pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ustalenie charakteru powiązań pomiędzy jednostkami, których wspólnikiem jest osoba fizyczna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Ujęcie w księgach pożyczki otrzymanej od udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Likwidacja spółki z o.o. a ustawa o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Zdarzenia losowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Skutki w CIT i PIT zaniechania inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania i jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja księgowa odstępnego opłaconego z tytułu cesji umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki będącej samorządem zawodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Warunki zmiany roku podatkowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ujęcie w księgach wierzytelności skierowanych na drogę sądową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Tworzenie w księgach odpisu aktualizującego od ubezpieczonej wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ujęcie w księgach zaokrągleń podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zapisy w księgach wierzyciela dotyczące ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Definicja kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Nakłady poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Opłata legalizacyjna w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Rozruch technologiczny maszyny produkcyjnej przed przyjęciem jej do używania
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Skutki zniszczenia podczas pożaru części budowanej hali produkcyjnej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Kwalifikacja umów najmu i dzierżawy w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Najem i dzierżawa w księgach wynajmującego i wydzierżawiającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Spisanie kwoty korekty VAT naliczonego w przypadku umorzenia lub przedawnienia zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Karta środka trwałego jako forma ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zakup składnika o wartości poniżej określonego limitu dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jakie koszty poniesione na oprogramowanie zwiększą jego wartość?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jak ująć w księgach obciążenie kontrahenta prowizją bankową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja księgowa umowy leasingu klasyfikowanej dla celów bilansowych jako leasing finansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Pobrany z góry czynsz w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Kradzież gotówki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ujęcie w księgach zakupu telefonu na raty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Nieściągalna należność a skorzystanie z ulgi na złe długi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Odpisanie przedawnionego zobowiązania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Księgowania dotyczące szkody powstałej w firmowym pojeździe
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Ujęcie w księgach dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Nieruchomość wybudowana częściowo na dzierżawionym gruncie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Maszyna produkcyjna w leasingu finansowym zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Wydatki na założenie klimatyzacji w zależności od sposobu jej zamontowania w budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Amortyzacja podatkowa dla celów bilansowych w małej spółce osobowej prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Kwalifikacja i wycena nieruchomości gruntowej nabytej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ujęcie księgowe skutków korekty kary umownej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady kwalifikacji składników majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady postępowania z niskocennymi składnikami majątku - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Bilansowe rozliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przychód ze sprzedaży maszyny wykorzystywanej do działalności rolniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Likwidacja nabytych materiałów nieprzydatnych w produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ewidencja i udokumentowanie obciążenia kontrahenta karą umowną
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku cesji umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ewidencja kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja zakupu samochodu ciężarowego w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ujęcie w księgach zakupu serwera z oprogramowaniem
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Należność za sprzedany budynek w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Wierzytelności zaliczane do należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Roszczenia skierowane na drogę sądową
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odzyskanie w toku egzekucji komorniczej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zwrot budynku przychodni do gminy w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ujęcie dofinansowania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Koszty przygotowania wniosku o dotację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zakupu paneli słonecznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Sprzedaż uszkodzonego pojazdu sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dopłat bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dotacja do cen sprzedaży netto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zwrotu refundacji z urzędu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Środki pieniężne otrzymane na dopłaty do cen sprzedaży produktów lub towarów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dopłata z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje do ceny usługi oraz prezentacja w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Nota księgowa obciążeniowa wystawiona tytułem kary umownej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja środków publicznych w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Inwentarz żywy jako środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Kto jest kierownikiem jednostki, a kto organem zatwierdzającym w spółkach osobowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja oraz rozliczenie podatkowe kosztów transportu pokrywanych przez serwis aukcyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja sprzedaży części gruntu stanowiącego środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Nowa spółka z o.o. a jej pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja gruntu otrzymanego aportem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Księgowania dotyczące nieodpłatnego przekazania towarów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Darowizna materiałów w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Sprzedaż nieruchomości wraz z niezakończoną inwestycją - podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym powiązań rodzinnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Nieodpłatne otrzymanie dokumentacji technicznej i aparatury przez instytut badawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
VAT należny od dopłat do cen sprzedaży usług w księgach rachunkowych usługodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Księgowania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Kara umowna
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie za 2018 r. należy zatwierdzić do końca czerwca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Definicja nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przychody i koszty dotyczące zbycia nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Klasyfikacja umów leasingu w świetle ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Wynajem nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zapłata kary umownej w euro w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Udokumentowanie wniesienia do firmy prywatnego majątku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Kwalifikacja do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Sprzedaż nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ewidencja księgowa dotycząca wynajmu lokali
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zakup składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej krócej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Świadectwa efektywności energetycznej uzyskane przez gminę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ewidencja księgowa kar/odszkodowań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Rozliczenie do bilansu sald przedawnionych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Uznanie wykonanych prac za remont lub inwestycję w obcym środku trwałym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Wycena aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych na przykładzie towarów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Odpisanie w koszty niezbywalnych zapasów wyrobów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Ujęcie początkowe kontraktu forward w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Warunki odstąpienia od ustalania odroczonej części podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jakie jednostki mogą zrezygnować z bilansowych zasad klasyfikowania umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Termin sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ostatni moment na decyzję o stosowaniu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe w spółce cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019