Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 1.01.2017 r. do 25.01.2017 r.
Rachunkowość stowarzyszeń po zmianach obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Amortyzacja wartości firmy
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wycena bilansowa zapasów materiałów, wyrobów i produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Prezentacja w bilansie zobowiązań wobec leasingodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Dostosowanie danych za poprzedni rok do nowego wzoru rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Ewidencja księgowa czynszu pobranego z góry
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Ujęcie w bilansie nieprzyjętego do używania środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Podział ceny zakupu budynku wraz z gruntem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych muzeum
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wpłaty na fundusz założycielski w księgach fundatora
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Otrzymanie nagrody w postaci karty podarunkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Zmiana ustawy o rachunkowości opublikowana
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Koszty prac badawczych i rozwojowych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Ewidencja refakturowanych kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego za 2016 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy inny niż koniec roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego spółki powstałej z przekształcenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Zakres informacyjny sprawozdania sporządzanego dla celów przekształcenia przez przedsiębiorcę prowadzącego PKPiR
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Likwidacja środka trwałego, który nie został całkowicie zamortyzowany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Moment przejścia na uproszczony sposób ustalania kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Częstotliwość rozliczania sald kont zespołu 5 w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Wynajem nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Zasoby informatyczne w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Leasing w ujęciu księgowo-podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Cel aktualizacji wyceny wartości bilansowej aktywów
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Ewidencja księgowa odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Ujęcie eksportu towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zakup drzwi do budynku podlegającego przebudowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Środki trwałe i wyposażenie otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rezerw na zobowiązania według KSR nr 6
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rezerwy tworzone w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zasady tworzenia i rozwiązania rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozliczenie wyniku finansowego za okres poprzedzający przejście na estoński CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozliczenie w czasie kosztów aktualizacji oprogramowania antywirusowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Sprzedaż materiałów pozyskanych nieodpłatnie podczas świadczenia usługi budowlanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Nieodpłatne otrzymanie bonów różnego przeznaczenia i ich wykorzystanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Środki finansowe otrzymane na cele związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Skutki bilansowe zapłaty przez dłużnika należności odpisanej jako przedawniona
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Ewidencja księgowa nieodpłatnego otrzymania towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Opłata za rejestrację auta a wartość początkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Wybrane przykłady ewidencji reklamy i reprezentacji
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Ewidencja wydatków na zakup i remont mieszkań w celu odprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Rozliczenie w VAT i księgach nabycia skutera na potrzeby firmowe
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Przychody według nowego KSR nr 15
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Zapisy księgowe dotyczące refakturowania kosztów na najemcę
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Zapłata przeterminowanej należności - sposób ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
Amortyzacja nieruchomości na zasadach podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Ewidencja przekwalifikowania nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Gdy spółka z o.o. chce zmienić rok podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Wyjaśnienie pojęcia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Koszty poniesione w związku z przygotowaniem placu pod budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Uproszczenia w wycenie na dzień bilansowy kredytu odnawialnego w rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Niezgodność stanu rachunku wykazanego przez bank z zapisami ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym informacji o jednostkach i stronach powiązanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Księgowanie kosztów upomnienia z ZUS oraz odsetek
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Ewidencja kosztów naprawy zakupionego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Ogólne zasady wyceny produktów w koszcie wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Sposób ustalenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Wartość niematerialna i prawna otrzymana w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Rok obrotowy jako najdłuższy okres sprawozdawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zmiany roku obrotowego i podatkowego w trakcie prowadzenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Kiedy można nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Jak rozliczyć w księgach VAT należny od towarów przekazanych w formie darowizny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Ustalenie limitu przychodów osoby fizycznej dla potrzeb uzyskania statusu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Rozliczenie zobowiązania wobec kancelarii prawnej z tytułu kosztów adwokackich
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zatrzymanie kaucji na poczet odsetek z tytułu zaległości w zapłacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Zapisy w polityce rachunkowości o stosowaniu KSR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Aktywa trwałe wykorzystywane na cele firmy krócej niż rok
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Ujęcie w księgach odtworzenia środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Otrzymana kaucja w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Sprzedaż części gruntu objętego prawem użytkowania wieczystego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Moment wprowadzenia operacji pożyczki do ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Księgowanie przerobu obcego towarów i materiałów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Definicja przychodów uregulowana w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Zasady klasyfikacji i amortyzacji drona jako niskocennego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Grunt otrzymany w drodze darowizny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Jak wycenić i ująć w księgach nieodpłatnie otrzymane materiały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Na jakie konta odnieść skutki umorzenia zobowiązania z tytułu zakupu towarów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
W której pozycji bilansu wykazać zobowiązanie leasingowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Pod jaką datą należy wprowadzić zakupiony grunt do ewidencji środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Kaucje otrzymane z tytułu najmu w księgach i bilansie wynajmującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Bilansowe skutki przedawnienia zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Ewidencja zakupu czytnika kodów kreskowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Sprzedaż części gruntu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Prawo do uproszczonego sprawozdania po przekroczeniu limitów
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Dofinansowania w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Umowy najmu i dzierżawy traktowane jako leasing
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Rozliczanie najmu i dzierżawy w zależności od warunków umowy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Najem i dzierżawa w księgach wynajmującego i wydzierżawiającego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Najem lub dzierżawa rozliczane jak leasing operacyjny
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Najem lub dzierżawa rozliczane jak leasing finansowy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Ujawnienie w informacji dodatkowej wartości nieamortyzowanych obcych środków trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Nakłady poniesione na przygotowanie umowy najmu magazynów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z zakończeniem umowy najmu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Przychody i koszty związane z wynajmem nieruchomości, gdy najem stanowi podstawowy przedmiot działalności
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Najem lokalu rozliczany w księgach rachunkowych jak leasing operacyjny
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Moment powstania przychodu z tytułu opłaconego z góry czynszu za najem lokalu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Utrata prawa do kwalifikowania umów najmu według zasad podatkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Kaucja zwrotna otrzymana z tytułu najmu mieszkania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Przychody z tytułu dzierżawy obiektów socjalnych w części nieprzeznaczonej na ich utrzymanie lub odtworzenie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Ustalenie wartości początkowej zakupionego gruntu, zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Praktyczne zastosowanie KSR nr 11 - ustalenie okresu i stawki amortyzacji oraz ich zmiany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wycena i ewidencja walut wirtualnych w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Informacja o cenach transferowych (TPR-C) za 2022 r. - odpowiedź na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zachowanie statusu jednostki mikro pomimo przekroczenia parametrów umożliwiających stosowanie uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Spółka jawna uzyskująca w pierwszym roku prowadzenia ksiąg przychody poniżej 2 mln euro a status jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Nabycie obligacji i wprowadzenie ich do ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Wyksięgowanie przedawnionych zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Rozliczenie w VAT i w księgach otrzymanej premii pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Sprzedaż zbędnych materiałów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Jednostki mikro w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Ewidencja faktur przychodowych i kosztowych z przełomu miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Skutki księgowe modyfikacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Przychód z tytułu usługi budowlanej w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Wydatki na wykończenie i utrzymanie mieszkań zakupionych w celu odprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Opodatkowanie wygranej w loterii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Skutki w podatku dochodowym działań marketingowych
Wydatki na klimatyzację w księgach
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Uchwała w sprawie wzoru sprawozdania za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Istota i zakres rachunku kosztów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2022 - Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Wymiana w ramach gwarancji wadliwego środka trwałego, całkowicie zamortyzowanego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Niskocenne środki trwałe otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Instrumenty finansowe według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
W jaki sposób zaksięgować zapłaconą kaucję i wykazać ją w bilansie najemcy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Koszty audytu inwestycyjnego, od którego zależy zakup licencji na program komputerowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Skutki bilansowe zwolnienia lokalu z obciążenia hipotecznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Ewidencja księgowa nieodpłatnych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Wydatki na wyposażenie budowanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Rozliczenie kosztów budowy łącznika między budynkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Szczegółowe zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Darowizna pieniężna w księgach placówki opiekuńczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Moment ujęcia w kosztach opłat bankowych i podstawa ich udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ustalenie średniorocznego zatrudnienia dla potrzeb określenia statusu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Likwidacja ZFŚS a niewykorzystana wartość odpisu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Nietypowe wartości niematerialne i prawne
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Kiedy firma osoby fizycznej może być jednostką mikro?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Nowe podstawy wykluczenia z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ustalanie kosztu wytworzenia w sposób uproszczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Wycena instrumentów finansowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Koszty rejestracji samochodu osobowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg a status jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Ewidencja księgowa kar umownych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT a obowiązek rozliczania odroczonego podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymania grantu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Ujęcie nieodpłatnie otrzymanego vouchera w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Jak zaksięgować fakturę przychodową na przełomie miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Udokumentowanie kary umownej i jej ewidencja w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Tworzenie funduszu na cele inwestycyjne
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2022 - Ulgi i preferencje w VAT, PIT, CIT i ZUS
Przedawnienie zobowiązań figurujących w księgach na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Ujęcie skutków zamiany wierzytelności na akcje w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jak ująć w księgach materiały otrzymane w darowiźnie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Przekazanie darowizn rzeczowych i zakup materiałów z otrzymanych darowizn w księgach DPS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Ewidencja księgowa nieodpłatnego otrzymania od kontrahenta bonów w ramach akcji promocyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Jakie koszty składają się na koszt wytworzenia środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Skutki zdarzeń losowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Definicja produktów gotowych i półproduktów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Przekazanie uszkodzonego wyrobu gotowego ponownie do produkcji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową i likwidacja starych kotłów grzewczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
W księgach którego roku ująć przychody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Rozliczenie drobnych kwot należności i zobowiązań, figurujących w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Moment ujęcia w księgach spółki z o.o. udziału w zysku spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Ulga na kasę fiskalną w VAT i w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Problemy księgowe dotyczące amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Ewidencja księgowa zakupu upominków i ich przekazania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Koszty zaniechanych inwestycji
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2022 - Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych osoby fizycznej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 7 z dnia 1.04.2022
Wycena i prezentacja w bilansie pożyczki udzielonej przez jednostkę mikro innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Likwidacja środka trwałego wniesionego aportem do spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Bezgotówkowe rozliczenie kosztów naprawy powypadkowej samochodu objętego ubezpieczeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Obowiązek badania i ogłoszenia w MSiG rocznego sprawozdania finansowego spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Rozliczenie nakładów ponoszonych na koszty prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Premia motywacyjna w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym NZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Przychód z tytułu kary umownej w walucie obcej i jego korekta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach zapłaconej kary umownej w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Oświadczenie potwierdzające zasadność stosowania preferencji
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2022 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Czynsz za najem lokalu, zafakturowany i opłacony z góry
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Refaktura wystawiona w 2022 r., dotycząca zużycia mediów w 2021 r.
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Wydatki na cele inwestycyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Wycena bilansowa nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Nieruchomości otrzymane w trwały zarząd od jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Ewidencja usług aranżacji wnętrz
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Umorzenie podatku od nieruchomości za lata ubiegłe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Pozostałe sprawozdania sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Ujęcie udziałów w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Wykazanie udziałów obcych w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Dofinansowanie do kosztów szkolenia otrzymane w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Wypełnienie noty podatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Uproszczone sprawozdanie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Definicja jednostek mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wykazywane w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wykazywane w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Dane wykazywane w informacjach uzupełniających do bilansu, sporządzanych przez jednostkę mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sporządzenie poszczególnych elementów sprawozdania jednostki mikro według różnych załączników do ustawy
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Konsekwencje braku decyzji organu zatwierdzającego o przyjęciu uproszczeń przez jednostkę małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Przychód z tytułu czynszu za najem lokalu, zafakturowanego i opłaconego z góry
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Możliwość zmiany zakresu uproszczeń na skutek uzyskania prawa do ich i stosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zastosowanie uproszczenia przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zakup stacji roboczej wraz z roczną licencją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe podlegające badaniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Czy grunt zakupiony wraz z budynkiem należy ująć w księgach rachunkowych oddzielnie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Użytkowanie urządzenia na podstawie umowy użyczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, zakończone cofnięciem powództwa wzajemnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Wydatki na cele inwestycyjne a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Braki w dostawie towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Dotacja na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Zysk ze sprzedaży znaku towarowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Wyksięgowanie nieściągalnej należności objętej ubezpieczeniem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Czy przychody z tytułu pożyczek mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności operacyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Ujęcie w księgach rachunkowych korekty VAT w związku z niedokonaniem zapłaty zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Użyczenie składnika aktywów firmie zewnętrznej bez utraty kontroli nad tym składnikiem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Jak rozliczyć dotację na przełomie roku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Wyksięgowanie nieściągalnej należności objętej ubezpieczeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Zakres informacyjny sprawozdania sporządzanego dla celów przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Bony towarowe otrzymane nieodpłatnie, wykorzystane przez jednostkę na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wsparcie dla przewoźników związane z koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Spisanie drobnych sald należności i zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Rozliczenie niedoboru gotówki w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2022
Jakie przychody i koszty kwalifikuje się do przychodów i kosztów finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Kwalifikacja umowy leasingu samochodu osobowego w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Odpisanie z ksiąg rachunkowych należności uznanych za nieściągalne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Czy agent firmy inwestycyjnej może stosować uproszczenia dla jednostek mikro lub małych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego nierozliczone do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Towar handlowy przekwalifikowany na środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Charakterystyka środków trwałych na potrzeby ich prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Skutki zaniechania inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Koszty podlegające odliczeniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Spółka powstała z przekształcenia - ustalenie roku obrotowego i dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Środek trwały czy inwestycje - zmiana przeznaczenia nowo wybudowanego budynku biurowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Stosowanie rozporządzenia o instrumentach finansowych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej i skutki jej umorzenia w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Pierwszy rok obrotowy spółki komandytowej powstałej w drugiej połowie roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Ujęcie w księgach nieruchomości częściowo przeznaczonej na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Klasyfikacja i wycena nieruchomości według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Termin i metoda inwentaryzacji środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Ustalenie prawa do zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Umorzenie należności i rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Informacja o cenach transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Sposób wyceny zobowiązań do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Dotacja na przełomie roku w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Obowiązek tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Produkty i produkcja w toku na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Inwestycje w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Podpisanie umowy o badanie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Dopuszczalne wersje rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Prezentacja wnip w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowe pojęcie zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Definicja ustawowa należności krótkoterminowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Brak pozwolenia na użytkowanie budynku a ujęcie lokalu w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności krócej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Podstawa prawna tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Bilansowe rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Jak zaksięgować wydatki na nabycie gruntu wraz z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej i zasady jego podpisania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych refaktury za media
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Nakłady poniesione przez wspólników spółki cywilnej na nieruchomość jednego z nich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Leasing operacyjny - postępowanie w przypadku utraty prawa do stosowania rozwiązań podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Wygrana na loterii
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Środki trwałe i środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Elementy sprawozdania finansowego podlegającego badaniu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Podpisanie umowy z audytorem, gdy zarząd jest wieloosobowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Wartość początkowa nabytego samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Rezygnacja z montażu urządzeń zaliczonych do środków trwałych w budowie i ich sprzedaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Faktura za demontaż środka trwałego postawionego w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Jak zaksięgować kwotę umorzonej subwencji finansowej otrzymanej z PFR?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Ewidencja montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku firmowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Rozliczenie księgowe dotacji na wytworzenie aplikacji
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Przegranie procesu sądowego skutkujące korektą sprzedaży
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Odszkodowanie przyznane jednostce z tytułu kradzieży samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Własne środki trwałe pozostawione w wynajmowanym budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów w księgach biblioteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Odzyski powstałe podczas likwidacji materiałów, przeznaczone do sprzedaży jako złom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Prezentacja w bilansie walut obcych zgromadzonych na rachunku w domu maklerskim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Rozliczenie ryczałtowych przychodów za świadczenia zdrowotne, niezrealizowane w 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Rozliczenie nabycia środków trwałych sfinansowanych z grantu otrzymanego w ramach programu UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Rozchód środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Nieruchomości gruntowe w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Grunty ujęte w księgach rachunkowych jako inwestycje
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wycena i ujęcie w księgach składników otrzymanych w darowiźnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Sprzedaż zestawu komputerowego pracownikowi firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Jak wyksięgować wpłatę za towar, który nigdy nie zostanie dostarczony?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Podpisanie umowy o badanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Przychody i koszty prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Ewidencja kosztów przyłączy do budowanego własnego biurowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Rozliczanie kosztów wydziałowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Wydatki związane z zakupem ekspresu do kawy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Podatkowo-księgowe rozliczenie drobnych prezentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Utrata prawa do uproszczenia dotyczącego leasingu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Wybrane zagadnienia dotyczące rachunkowości fundacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Odtworzenie środka trwałego w budowie, który uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Przychód z tytułu umorzonej subwencji z PFR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Zapłata w euro omyłkowo dokonana na konto złotówkowe zagranicznego kontrahenta
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Obowiązki związane z przekształceniem wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji samochodu ciężarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Jak wprowadzić do ksiąg towar pochodzący z nadwyżki magazynowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe po zmianie składu wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Wyksięgowanie nieprzydatnych zapasów wyrobów z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Przychód ze złomowania wyrobów udokumentowany fakturą sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Budowa stałych i tymczasowych dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Zakup domu wypoczynkowego na potrzeby prowadzonej działalności i koszty jego utrzymania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Jak rozliczyć nakłady poniesione na zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego w spółce jawnej osób fizycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Prezentacja przychodu z wynajmu samolotu w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Ewidencja księgowa zakupu usługi i jej sprzedaży pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych spółek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 - Zgłoszenia do CRBR i nadchodzące zmiany
Organizacja ewidencji pomocniczej środków trwałych w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Rozliczenie księgowe zatrzymanego zadatku
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wybór roku obrotowego jednostki
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Smartfon zakupiony na raty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Ewidencja wykupu samochodu z leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Montaż monitoringu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Skutki likwidacji kasy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Kwalifikacja leasingu według prawa bilansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Korekta zapisów w księgach rachunkowych z tytułu błędnie zakwalifikowanej umowy leasingu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Zobowiązania z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Nabycie na potrzeby jednostki budynku, który wymaga remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Przepadek zaliczki wpłaconej na poczet importu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Klasyfikacja kosztów notarialnych przy pracach rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Ewidencja sprzedaży internetowej (krajowej)
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Instrumenty finansowe w polskich regulacjach rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Definicja zobowiązań finansowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Odtworzenie środka trwałego w budowie, który uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Niezrealizowana zaliczka na poczet dostawy towarów w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro sporządzonego z zastosowaniem uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej nieosiągającej przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Umorzenie subwencji z PFR zawsze w pozostałe przychody operacyjne
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Operacje księgowe na rachunkach bankowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Dotacja jako przychód bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Otrzymanie dopłaty do cen sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach rachunkowych zapłaty z użyciem bonów rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Udział w programie Polska Bezgotówkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Dofinansowanie szkoleń pracowników w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Wynajem samochodów przez dealera - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Wartość firmy w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Umorzenie subwencji z PFR w księgach
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Dowód przekazania do działalności prywatnego komputera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Wybrane księgowania dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Termin oraz forma sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Nieodpłatne przekazanie działki i drogi do urzędu miasta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Karty środków trwałych jako forma ewidencji pomocniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Wyksięgowanie z ewidencji przedawnionego świadczenia, niepodjętego przez bezrobotnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Fundusz inwestycyjny w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Definicje środków trwałych oraz inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Kasa on-line jako środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Wydatki związane z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Sprzedaż biletów na koncert a ewidencja przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Rok obrotowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Organizacja ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Przedawniona należność w księgach i podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Definicja i moment powstania przychodu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Obrót towarami objętymi ewidencją magazynową
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Zapasy towarów w jednostce prowadzącej sprzedaż detaliczną
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Sprzedaż środka trwałego objętego odpisem z tytułu trwałej utraty wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Klasyfikacja długoterminowych aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przepisy regulujące zasady wyceny aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Rozliczanie kosztów pośrednich na poszczególne przedsięwzięcia deweloperskie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Ujęcie w księgach i bilansie środków otrzymanych w formie subwencji finansowej z PFR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Zapłata w euro dokonana na konto złotówkowe zagranicznego kontrahenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Grant - rozliczenie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Czynsz otrzymany z góry w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ewidencja dotycząca likwidacji uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Obciążenie kontrahenta karą umowną na podstawie noty księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Przeznaczenie do sprzedaży częściowo zamortyzowanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Modernizacja i rozbudowa programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Utrata wartości środka trwałego objętego aktualizacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego należności nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Definicje części wchodzących w skład środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Czy zobowiązania warunkowe ujawnia się w sprawozdaniu finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
W jakiej wysokości wykazuje się w rachunku zysków i strat podatek dochodowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
W jaki sposób ująć w księgach umorzenie należności nieobjętej odpisem aktualizującym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Jak zaksięgować darowiznę pieniężną przekazaną na cele charytatywne?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Zapisy polityki rachunkowości dotyczące ewidencji i rozliczania dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Środki otrzymane na wyburzenie części nieprzydatnych gospodarczo budynków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Ewidencja przekazania roszczenia na drogę sądową oraz koszty sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Opłata przekształceniowa a ustanowienie własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Połączenie spółek na ostatni dzień roku obrotowego a sprawozdanie finansowe i jego badanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Aktywa i pasywa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Przychody i koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Księgowania dotyczące rezygnacji z budowy magazynu i jego sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Elementy składające się na wartość początkową
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Ulepszenie w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży firmowego samochodu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Kwalifikacja leasingu według prawa bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Rozliczenie leasingu operacyjnego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Rozliczenie leasingu finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Ewidencja księgowa skutków likwidacji szkody
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Przekazanie uszkodzonego wyrobu gotowego ponownie do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Należność skierowana na drogę sądową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Należności potwierdzone wyrokiem oraz czynności egzekucyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Rozliczenie VAT po śmierci podatnika
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Świadectwa efektywności energetycznej - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Ewidencja przekazania towarów na ekspozycję
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Naliczone przez ZUS odsetki oraz koszty upomnienia
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z epidemią
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Rozrachunki z tytułu wpłat na PFRON
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Zakup upominków i ich przekazanie pracownikom - w ewidencji księgowej
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem, stanowiących samodzielny obiekt inwentarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży nieruchomości
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2021 - Nieruchomości w firmie - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2021 - Nieruchomości w firmie - wybrane zagadnienia
Rozliczanie operacji gospodarczych między kontrahentami na podstawie noty księgowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Terminy, forma i skutki zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Prezentacja w bilansie aktywów pieniężnych oraz innych inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Skutki umorzenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR w księgach i sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Wycena towarów na dzień ich nabycia, rozchodu oraz na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Rozrachunki z tytułu wpłat na PFRON
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Uregulowanie zobowiązania w formie przeniesienia własności środka trwałego na wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Rozliczenie naprawy powypadkowej firmowego samochodu, pomiędzy ubezpieczycielem a warsztatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Hipotetyczne odsetki w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Charakterystyka umów najmu i dzierżawy według KSR nr 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Rozliczanie najmu i dzierżawy w zależności od warunków umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Zakup upominków i ich przekazanie pracownikom - w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Ewidencjonowanie zwolnienia z opłacania składek ZUS
Poradnik VAT nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Rozliczenie dotyczące zatrzymanej kaucji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Odstąpienie od kary umownej w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Powiązania w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Kwalifikowanie kosztów według ich rodzajów (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Zdarzenia losowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Know-how i opłata za korzystanie ze znaku firmowego przy franczyzie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Spisanie należności nieściągalnej od byłego pracownika w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Spisanie przedawnionych należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Zakup środka trwałego z odszkodowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS wynikające z tarczy antykryzysowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Rozliczenie niedokończonej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Bilansowa amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów na walkę z epidemią
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Ujęcie wydatków na zabudowę kuchenną ze sprzętem AGD w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Zakup drukarki wraz z tonerami do obsługi kilku zestawów komputerowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Nakłady na wytworzenie znaku towarowego we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Sprzedaż towarów przez internet za pobraniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Otrzymanie odszkodowania z tytułu szkody w samochodzie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Uznanie reklamacji uszkodzonych towarów w księgach sprzedającego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Wsparcie uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Czy można wybrać tylko niektóre uproszczenia dla jednostki mikro?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
W jakiej formie przekazać sprawozdanie finansowe SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Prezentacja w bilansie nakładów na środek trwały w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Na czym polega zasada ciągłości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Ogólne zasady bieżącej wyceny zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Zdarzenia losowe dotyczące środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Przykłady operacji gospodarczych wpływających na przepływy pieniężne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Rozliczenie kosztów obsługi płatności bezgotówkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Sprzedaż prototypu przed zakończeniem prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Nieodpłatne przekazanie towarów a zapisy w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Zmiany w prawie spółek w 2021 roku
Wydatki na budowę zjazdu publicznego do własnej nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Ewidencja księgowa odpisania materiałów i towarów w koszty w momencie zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Koszty usług pokryte refundacją w księgach rachunkowych oraz rozliczeniu podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w przypadku stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Ewidencja sprzedaży samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Koszty pośrednie (wydziałowe) przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Utrata zadatku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Zakup mebli wolnostojących do budynku nieprzyjętego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach w wyniku jego likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Realizacja projektu finansowanego dotacją celową w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Jednostki zobligowane do przygotowania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
W ciężar jakich kosztów odnieść naliczone przez ZUS odsetki oraz koszty upomnienia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Prowizja za terminal płatniczy opłacona w ramach wsparcia obrotu bezgotówkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Zwrot dofinansowania otrzymanego z WUP na ochronę miejsc pracy - ujęcie w księgach oraz wykazanie w sprawozdaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Czy koszty nieinwestycyjne rozbudowy firmy można aktywować bilansowo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Uproszczone sprawozdania za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Sprzedaż środka trwałego a ostatni odpis amortyzacyjny w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Zmiana wartości inwestycji na skutek spadku ceny rynkowej nieruchomości po dniu bilansowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Ujęcie w księgach skutków pożaru części zakładu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena udziałów na moment ich nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jednostki, które mogą zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Ewidencja księgowa otrzymania nagrody w ramach sprzedaży premiowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Obniżenie na podstawie decyzji wydanej w 2021 r. opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Dopuszczalne wersje rocznego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Maseczki otrzymane w drodze darowizny w 2020 r. - rozliczenie na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Ewidencja opłaty licencyjnej za używanie znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Sprawozdanie z płatności
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Sporządzenie raportu niefinansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Definicja ustawowa należności krótkoterminowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień przez jednostkę małą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Zakup budynku wraz z gruntem na potrzeby własnej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Wybudowanie budynku na gruncie będącym własnością innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży firmowego samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Umorzenie części należności w wyniku zawartej ugody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Szczegółowość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Lista uproszczeń w zakresie sprawozdawczości
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Informacje wykazywane w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Podstawowe informacje dotyczące bilansu jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Udziały w innych podmiotach w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Zobowiązania publicznoprawne w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Rozliczenie wykupu przedmiotu umowy leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Prezentacja wnip w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych umorzonych składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Badanie sprawozdania finansowego spółki jawnej będącej od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Ewidencja grantu otrzymanego w ramach programu inteligentny rozwój
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Środek trwały całkowicie zamortyzowany w ewidencji bilansowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Należność za sprzedany budynek w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Ujęcie w księgach i bilansie subwencji finansowej z PFR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Wycofanie środka trwałego z przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Prezentacja w sprawozdaniu dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymanego w ramach tarczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Skutki bilansowe wydania przedmiotu leasingu w kolejnym roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Koszty holowania samochodu uszkodzonego podczas wypadku drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Jak wyksięgować należność objętą odpisem, która uległa przedawnieniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Faktura za szkolenie pracownika, otrzymana przed wpływem dofinansowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele osobiste wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Warunki uznania spółek handlowych za jednostki powiązane według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Wydatki poniesione na wytworzenie aplikacji mobilnej przez własnych pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Przychody działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Koszty działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Ustalanie podatku odroczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Jednostki mikro i małe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Obowiązek wyceny waluty na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Wynik z tytułu rozchodu środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Koszty w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Rachunek zysków i strat jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe dla jednostek pozarządowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Bilansowe pojęcie zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Ujęcie subwencji z PFR w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Różnica pomiędzy bilansowym i podatkowym ujęciem korekty przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Definicja zobowiązań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Cel aktualizacji wyceny wartości bilansowej aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Koszty likwidacji zapasów i odwołanych podróży służbowych w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Otrzymana od gminy dotacja i jej zwrot w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Zasady ewidencji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Refaktura dotycząca mediów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Wypłata odszkodowania w następnym roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Fundusz na cele inwestycyjne
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Klasyfikacja systemu ewidencji czasu pracy do właściwego rodzaju środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wycena środka trwałego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Zwrot dotacji celowej niewykorzystanej przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego przez spółkę komandytową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Pożar części zakładu jako zdarzenie wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Cena nabycia udziałów innej jednostki i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Likwidacja działalności bez zarządcy sukcesyjnego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Spisanie drobnej należności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Klasyfikacja umowy leasingu w przypadku przejęcia jej w wyniku cesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Limit przychodów za 2020 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Czy zakwestionowaną notę obciążeniową należy ująć w księgach?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
O czym mówi zasada ostrożności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Uszkodzenie towarów ujmowanych w cenach nabycia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Jak wycenić i wykazać w sprawozdaniu koszty prac rozwojowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Zakup licencji na program komputerowy używany w firmie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Moment przyjęcia do używania środka trwałego i jego późniejsza naprawa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Bilansowe zasady rozliczania szkody komunikacyjnej na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Wydatki związane z dotacją na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Koszty i przychody związane z wytwarzaniem produktów w sprawozdaniu finansowym spółki komunalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ewidencja dotycząca otrzymania kaucji
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Wycena wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Darowizna środków ochrony indywidualnej na walkę z COVID-19
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Udziały i akcje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2020
Wybór firmy audytorskiej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Podpisanie umowy o badanie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Pożyczka od udziałowca - ujęcie w księgach rachunkowych i bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Transakcje zawierane przez spółkę z o.o. z podmiotem powiązanym - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Moment przyjęcia do używania środka trwałego budowanego etapami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Produkty gotowe wytworzone i sprzedane przed przyjęciem środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Opłaty poniesione przed przyjęciem samochodu do używania, zwiększające cenę nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Zasądzony od pacjenta zwrot wypłaconego odszkodowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Odzyskanie należności odpisanej uprzednio jako nieściągalna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Wpływ na rachunek bankowy środków pieniężnych z tytułu dopłat bezpośrednich
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Świadczenie otrzymane od ubezpieczyciela w związku z wypłatą odszkodowania klientowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Nieodpłatny przychód
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Uproszczenia dotyczące niskocennych składników majątku
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Ujęcie w księgach zakupu samochodu osobowego do celów mieszanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Ewidencja w księgach nabycia i naprawy używanego pojazdu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Księgowanie powypadkowej naprawy pojazdu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Zakup w księgach pojazdu na okres krótszy niż rok
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Opłata rejestracyjna jako składowa wartości początkowej nowego fabrycznie samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Ewidencja wydatków poniesionych na holowanie uszkodzonego samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Wycena bilansowa środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Rozliczenie dotacji i sfinansowanych z niej kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Czy umowę o badanie muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Etapy likwidacji uszkodzonego środka trwałego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Nabycie wynajmowanego środka trwałego, w którym wcześniej dokonano ulepszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
W której pozycji bilansu jednostka mikro wykaże udziały w innych podmiotach?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Nieodpłatne przekazanie próbek w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Koszty regeneracji części zamiennych do środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Kto jest kierownikiem jednostki w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Przychód kwalifikujący do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Ewidencja związana z podziałem działki i jej sprzedażą
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Wycofanie środka trwałego z przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Moment uznania środka trwałego za kompletny i zdatny do użytkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Likwidacja środka trwałego przeprowadzona przez firmę zewnętrzną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Skutki bilansowe zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Rozliczenia spółki z o.o. z gminą w ramach umowy powierzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Nieodpłatnie otrzymane środki ochrony osobistej przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Ujęcie w księgach mandatu opłaconego za pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Likwidacja kasy ze względu na epidemię koronawirusa
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Rozliczenie bilansowe i w VAT towarów sfinansowanych dotacją
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Uczestnictwo firmy audytorskiej w inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Zasady postępowania ze składnikami aktywów trwałych nabytymi na okres krótszy niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu dotyczącego niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Kto podejmuje decyzję w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania w spółce z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jak wykazać kwotę podatku dochodowego w rachunku zysków i strat?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Otrzymane dofinansowanie w związku z COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Obowiązek badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Odpisanie zaliczki jako nieściągalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Ewidencja wydatków odnoszących się do likwidacji środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Możliwość stosowania przez jednostki Krajowych Standardów Rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Wymóg kompletności i zdatności do używania środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Kara umowna w euro
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Ewidencja w księgach umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Jaki podmiot może być jednostką mikro w 2021 r.?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Wybór firmy audytorskiej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Podpisanie umowy o badanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Wydatki na kabinę dźwiękoszczelną w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z epidemią
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Wyksięgowanie towarów, które uległy uszkodzeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Wydatki dotyczące telefonów komórkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Ewidencja księgowa dotycząca rozliczenia wpłaconego wadium
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Refundacja kosztów poniesionych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Jakim dokumentem zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Kwota dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS otrzymana w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Ewidencja księgowa rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Zakup paliwa do firmowego dystrybutora a rozliczenie dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Zakup pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Ujęcie w księgach wydatku za holowanie pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Zakup uszkodzonego samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Spisanie zbędnej rezerwy utworzonej w poprzednich latach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Zapisy księgowe związane ze sprzedażą środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Stosowanie ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Podstawowe pojęcia związane z leasingiem według standardu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Klasyfikacja leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Przychody i koszty związane z przekazaniem przedmiotu leasingu korzystającemu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Leasing finansowy w świetle przepisów bilansowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Zwrot finansującemu po zakończeniu umowy przedmiotu leasingu stanowiącego środek trwały
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Zawarcie umowy leasingu finansowego gruntu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Klasyfikacja umowy do leasingu operacyjnego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ewidencja opłat leasingowych na podstawie faktur
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Odmienny sposób rozliczania opłaty wstępnej dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Zbliża się termin podpisania umowy z firmą audytorską
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przeznaczenie kapitału zapasowego na zakup środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Nieużywane czasowo środki trwałe w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Materiały otrzymane nieodpłatnie i przekazane do zużycia przy budowie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Na jakim koncie ująć umorzenie mikropożyczki otrzymanej z Funduszu Pracy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Kto jest odpowiedzialny za opracowanie polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Wycena i sprzedaż materiałów otrzymanych nieodpłatnie - ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Sprzedaż towaru stanowiącego nadwyżkę magazynową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Kary za niezłożenie dokumentów finansowych w KRS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Ujęcie faktury sprzedaży w PKPiR i księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Działalność polegająca na zakupie, ulepszeniu oraz sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Wartość przychodów dla zastosowania zwolnienia ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Ujęcie księgowe wydatków na prezenty dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Rachunkowość stowarzyszeń
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Księgowania dotyczące zwolnienia z opłacania składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Wymogi kwalifikacyjne dla środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Kwalifikacja zakupionych programów komputerowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wartość początkowa programu księgowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Zakup niskocennej licencji na program komputerowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Nieodpłatne otrzymanie programu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Opłaty za znak towarowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Dodatnia wartość firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Straty losowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Kryteria zaliczenia nieruchomości do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według wartości rynkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Zdarzenia losowe i bilansowa kwalifikacja ich skutków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Ewidencja księgowa zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Elektroniczny system sygnalizacji włamania i napadu stanowiący samodzielny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Powstanie przychodu bilansowego w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Zasady wyceny udzielonych pożyczek długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Przedmiot leasingu finansowego w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Wycena bilansowa certyfikatów funduszy inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Ujęcie w księgach niskocennych składników majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Jednorazowy odpis amortyzacyjny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Klasyfikacja umowy leasingu dla celów rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Uproszczenia w mniejszych jednostkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Odstąpienie od kary umownej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Przychód ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Forma ewidencji księgowej przy prowadzeniu kilku firm - interpretacja KIS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Charakterystyka leasingu finansowego dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Zarachowanie wartości nabytych aktywów w ciężar kosztów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu w księgach środków trwałych w budowie - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Czy wydatki na uzyskanie certyfikatu ISO zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Na jakim koncie ująć przychód z tytułu kary umownej otrzymany w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego otrzymany na podstawie prawomocnego wyroku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które uległy uszkodzeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w przypadku zarządu wieloosobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Ubezpieczenie należności a dokonanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Czy wpływ należności w ratach powoduje obowiązek dokonania odpisu aktualizującego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ewidencja wyksięgowania wierzytelności objętej odpisem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Utworzenie odpisu na towary zniszczone podczas burzy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Szkoda powstała w środku trwałym w budowie w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ewidencja dotycząca otrzymanego z góry czynszu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Księgowania związane z przeznaczeniem towaru na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
TARCZA Jak księgować subwencję finansową otrzymaną z PFR?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Wydatki na aktualizację programu komputerowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020