Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 6 obowiązującym od 19.07.2016 r. do 14.12.2017 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
VAT niepodlegający odliczeniu i korekta roczna - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2017 - Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane
Faktury korygujące u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Ujęcie w księgach kosztu prenumeraty prasy podatkowej na 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na premie pracownicze
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Niezafakturowane koszty usług marketingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Odroczenie terminu zapłaty składek do ZUS a zapisy w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
PIT, ZUS i ewidencja należności ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Moment ujęcia w księgach rachunkowych faktury otrzymanej z tytułu zakupu materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Rozliczenie kosztów pośrednich udokumentowanych fakturami otrzymanymi po zamknięciu roku - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Ustalanie i ewidencja księgowa miesięcznych wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Moment otrzymania faktury a ujęcie jej w kosztach oraz odliczenie VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Zasada współmierności podstawą rozliczania kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku księgowany jednorazowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Jak księgować ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Ewidencja kosztów przygotowania nowej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Definicja przychodów ze sprzedaży oraz związanych z nimi kosztów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż usług elektronicznych za okres 12 miesięcy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Umorzenie części zaległości z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Ewidencja wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Ujęcie księgowe refaktur za media
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Działalność usługowa w księgach rachunkowych
Zapłata odsetek naliczonych i zaksięgowanych w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Zapisy w księgach rachunkowych, dotyczące korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Faktura dotycząca prognozowanej wielkości zużycia energii
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Ujęcie wynagrodzenia oraz należnych od niego składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Przychód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ewidencja księgowa wydatków związanych z podróżą przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Ewidencja odroczenia terminu zapłaty składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku bez rozliczania w czasie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Ujęcie wynagrodzenia członka rady nadzorczej w księgach rachunkowych spółki z o.o./akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Terminy ewidencji faktur kosztowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Czy koszt dotyczący 12 miesięcy musi być rozliczany za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Opłaty wnoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Ewidencja rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa refaktur za media
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ewidencja wpłat w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017 - Obniżanie wpłat na PFRON w 2017 roku
Ewidencja księgowa kosztów z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Ewidencja rozliczenia zakupu usługi z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Koszty wynagrodzeń w rozliczeniu bilansowym i podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Zawyżenie opłaty za korzystanie ze środowiska
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Nieujęcie kosztów wynagrodzeń w księgach roku, którego dotyczą
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Faktura prognozująca zużycie energii elektrycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Ujęcie podatkowo-księgowe odsetek od zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
WDT uznane za sprzedaż krajową - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Ujęcie w bilansie niewypłaconych na koniec roku wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Ewidencja księgowa opłaty środowiskowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Usługa sfinansowana ze środków ZFŚS, wykonana w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Ujęcie kredytów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Zwrot dotacji otrzymanej w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Prenumerata czasopism na 2017 r. opłacona w 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ujęcie w księgach opłat ponoszonych za wywóz odpadów z nieruchomości firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Prezentacja składek ZUS w porównawczym rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Księgowanie faktur za telefon obejmujących przełom okresów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Ewidencja księgowa wynagrodzenia członków zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Odsetki na dzień bilansowy od kredytu obrotowego pobrane w styczniu 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Ewidencja księgowa faktur prognozujących zużycie mediów
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Obowiązek podatkowy w VAT i przychód przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Jak księgować koszty energii elektrycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach sprzedaży produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach rachunkowych płatności kartą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja faktury za usługi telekomunikacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Jak ujmować dopisanie odsetek do lokaty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja opłat bankowych i odsetek od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Składki ZUS finansowane przez ubezpieczonych i płatnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Ewidencja księgowa faktury za paliwo na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Prezentacja w bilansie kredytu udzielonego w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Ewidencja refakturowanych kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Import usług, gdy daty wykonania usługi i faktury są różne
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Koszty usług niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja faktury zakupu wystawionej w grudniu, otrzymanej wraz z towarem w styczniu następnego roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja kosztów mediów na przełomie lat
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie przychodów ze sprzedaży 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie kosztów 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa kosztów mediów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Fundusze własne w rocznym sprawozdaniu finansowym spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Faktura dokumentująca zakup usługi leasingu operacyjnego wykonanej w następnym miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Ewidencja kosztów prenumeraty prasy na 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakładu budżetowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2016 - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek i zakładów budżetowych
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ujęcie w kosztach podatkowych wstępnej opłaty dotyczącej leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wydawanie konsumentom bonów pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Kontrola kompletności i poprawności prowadzonych zapisów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ustalenie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Ewidencja wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Księgowanie kosztów rozmów i abonamentu z faktur za telefon
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Ubezpieczenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Księgowanie refaktur za media
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Moment ujęcia w kosztach podatkowych premii uznaniowej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Zwrot do sprzedawcy środka trwałego częściowo zamortyzowanego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Jakie zdarzenia gospodarcze zaliczamy do rozliczeń międzyokresowych przychodów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ogólne zasady ewidencji umów cywilnoprawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2016
Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółce z o.o. utworzonej przez miasto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Ewidencja księgowa naliczonych i zapłaconych odsetek od należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Zwrot pracownikowi wydatków na zakup paliwa do samochodu służbowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Moment ujęcia w kosztach podatkowych faktur otrzymanych po zamknięciu miesiąca, w którym wykonano usługę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Faktury prognozy za media<
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa umorzenia opłaty za środowisko
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Ewidencja faktury kosztowej po zamknięciu miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 6 w pozostałych wersjach czasowych
Faktura kosztowa otrzymana po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ujęcie przychodu z 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ewidencja faktury kosztowej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanej noty obciążeniowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
W której pozycji bilansu zaprezentować odsetki od zaległości publicznoprawnych?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Przychód ze sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Przychody z działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Skonto w księgach rachunkowych sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Wykorzystanie zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Ujęcie pożyczki w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Prezentacja w bilansie rezerwy na wynagrodzenie zmienne członka zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Wyksięgowanie kosztów ubezpieczenia samochodu w związku z jego sprzedażą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Towar sprzedany w 2019 r. i zwrócony w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Przychody dotyczące działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Prezentacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Ujęcie w księgach ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Ewidencja zwrotu towarów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Zapisy po stronie Ma konta kosztów NKUP
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Rozliczanie dotacji otrzymanej na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Przychód z tytułu uzyskanego odszkodowania, koszty uzyskania przychodu oraz VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Niezakończona lokata terminowa na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Faktura za usługę monitoringu dotycząca grudnia 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Potrącenie kary umownej z faktury wystawionej za wykonanie usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Ewidencja faktury kosztowej z 2020 r. dotyczącej 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Ujęcie w księgach rachunku do umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Księgowanie kosztów na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Przychód ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ubezpieczenie składników majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Refundacja kosztów remontu poniesionych w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Opłaty bankowe i odsetki od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Niewypłacone wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach rachunkowych prenumeraty prasy na 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja faktury ze stycznia 2020 r. dotycząca 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Ewidencja księgowa faktury dokumentującej sprzedaż/zakupy roku poprzedniego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Ewidencja księgowa prenumeraty na 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Prenumerata prasy podatkowej na 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Odsetki od kredytu z terminem zapłaty w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wpływ przepisów o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności na prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Odliczenie VAT i ujęcie w księgach e-faktury
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozliczanie kosztów w czasie w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w księgach wynagrodzenia wypłaconego po terminie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Odliczenie VAT z duplikatu faktury i ujęcie go w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych prenumeraty prasy na 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży przedłużonej gwarancji w księgach producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Rozliczenie podatkowo-bilansowe faktury korygującej u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Opłata za marnowanie żywności w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Ujęcie w księgach kary umownej na podstawie noty obciążeniowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ujęcie w księgach wynagrodzenia wypłacanego w miesiącu następnym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Opłaty za marnowanie żywności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi zaliczane w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary należne od wykonawcy robót budowlanych zaliczane do przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Skutki korekty błędnie naliczonych odsetek od zobowiązań publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Moment ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Ujęcie w księgach operacji przystosowania towarów do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Dotacja uzyskana na pokrycie kosztów remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa wynagrodzeń wypłacanych uczniom/studentom z tytułu umów zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Czy można zaksięgować koszty w miesiącu, który jest już zamknięty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Prezentacja w bilansie salda konta służącego do ewidencji VAT naliczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Data wprowadzenia faktur do ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Ujęcie księgowe rachunku do umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Otrzymana zaliczka na poczet przyszłej dostawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ujęcie w księgach dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ewidencja udzielonej gwarancji z tytułu dostaw i usług
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ewidencja księgowa faktury otrzymanej z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ewidencja i udokumentowanie obciążenia kontrahenta karą umowną
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Dopisanie odsetek do rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja odsetek należnych wierzycielom i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Remont środka trwałego a dotacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dopłat bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja w księgach opłaty recyklingowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa faktury zakupu na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Księgowania dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja księgowa korekty przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Ewidencja zmniejszenia przychodów ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Ewidencja opłaty recyklingowej za 2018 r. zapłaconej w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ujęcie w księgach odsetek na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Księgowe rozliczenie zwrotu środka trwałego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Ewidencja w księgach rachunkowych duplikatu faktury z 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ewidencja kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Ujęcie księgowe zaliczek na poczet przyszłych dostaw
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego w samorządowej spółce komunalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Koszty opłaty recyklingowej dotyczącej 2018 r. a zapłaconej w marcu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Ujęcie w księgach wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za wykonaną usługę po korekcie pierwotnego dokumentu i zmianie waluty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Koszty transportu towaru realizowanego na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Korekta kosztów bilansowych z 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Księgowanie wynagrodzenia z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Ewidencja przychodu ze sprzedaży na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Sporządzanie kalkulacyjnego rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Rezerwa na niewykorzystane urlopy - ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Duplikat faktury dotyczący towarów rozliczonych jako nadwyżki inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ujęcie w kosztach faktury dotyczącej poprzedniego roku w przypadku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ewidencja ubezpieczenia składników majątku na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Dotacja na przełomie roku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ujęcie w księgach faktury ze stycznia 2019 r. dotyczącej 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Wybór sposobu ewidencji kosztów na przełomie roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych, w zależności od celu, na jaki została przyznana
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady wyceny i prezentacji w bilansie zobowiązań jednostki z tytułu kredytów i pożyczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zakup paliwa stanowiącego koszty pośrednie i bezpośrednie na przełomie 2018 i 2019 roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Koszty bilansowe na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ustalanie wyniku finansowego (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ujęcie w księgach zwrotu towaru na przełomie rok
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ewidencja odsetek od zaległych rat kredytowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ujęcie opłat zmiennych za usługi wodne w księgach roku obrotowego, którego dotyczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ewidencja księgowa wpłaty otrzymanej na poczet przyszłej transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Rozliczenie kosztu ubezpieczenia wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Ujęcie w księgach i rozliczenie VAT z duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Udokumentowanie i rozliczenie dostaw niefakturowanych na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ujęcie rocznej korekty VAT w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Przychody z działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Prezentacja w rachunku zysków i strat ujemnego salda konta kosztów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Faktura kosztowa za opracowanie dokumentacji cen transferowych za rok ubiegły
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Ujęcie dopłat bezpośrednich w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Rodzaje przychodów przyszłych okresów sprawozdawczych i zasady ich rozliczania w księgach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozliczanie w czasie kosztów polis ubezpieczeniowych dotyczących samochodów firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ewidencja wykupienia prenumeraty czasopisma księgowego na 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur z różnymi datami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Wycena faktury korygującej w walucie obcej w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Opłata za wywóz odpadów komunalnych w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Zaliczka na poczet wynagrodzenia w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ewidencja ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ewidencja księgowa wydatków związanych z podróżą przedsiębiorcy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Moment ujęcia w księgach przyznanej dotacji podmiotowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Faktury dotyczące zakupów dokonanych przed podziałem - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Koszty z tytułu wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Zasady ujmowania i rozliczania kosztów w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Konta do ewidencji przychodów ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Kryterium "przychodowe"
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS na rachunek funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ujęcie wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Otrzymanie duplikatu faktury dotyczącego podmiotu przekształconego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Polisy ubezpieczeniowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Opłata za wywóz odpadów komunalnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Różnice pomiędzy naliczonymi a faktycznie wpłaconymi składkami członkowskimi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych i wynagrodzeń finansowanych dotacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Wynagrodzenia i składki ZUS na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Opłaty bankowe w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Faktury podwykonawcy w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Dotacje do środków trwałych w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Księgowanie kosztu z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Wystawienie noty obciążeniowej tytułem kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Ustalanie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Płatność on-line - ustalenie daty powstania przychodu dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Opłacony z góry czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Przystosowanie towarów do sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Prezentacja w bilansie rozrachunków z pracownikiem, powstałych na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Konsekwencje pozorności umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Ewidencja wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Data wprowadzenia dokumentów do ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Podatkowe i bilansowe rozliczanie kosztów wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Rabaty otrzymane od kontrahentów, korygujące koszty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Koszty napraw gwarancyjnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Dotacje otrzymane na remonty oraz budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ewidencja faktury otrzymanej po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Kryterium "przychodowe"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podatek od nieruchomości w księgach zakładu budżetowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kontach zaangażowania
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Podatkowe i bilansowe rozliczenie zakupu polisy komunikacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Ujęcie w księgach rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja księgowa faktur prognozujących
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja w księgach wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Korygowanie przychodów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa przy refakturowaniu mediów
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Ewidencja księgowa opłat elektronicznych w systemie viaTOLL
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Wpłaty dokonywane przez klientów za pośrednictwem systemu PayU
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Koszty podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Wynagrodzenia i składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Ewidencja udzielonych i otrzymanych rabatów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Ujęcie w księgach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rozliczenie opłat leasingowych i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odnaleziona faktura zakupu dotycząca zamkniętego miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Ewidencja księgowa refakturowanych usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Przejście z ksiąg rachunkowych na PKPiR a wynagrodzenia na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Sprzedaż samochodu a polisa ubezpieczeniowa
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Ewidencja księgowa opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Koszty na przełomie roku w świetle przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 r. w księgach rachunkowych i bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Usługi informatyczne fakturowane z "góry" w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
"Trzynastka" i naliczone od niej składki ZUS - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Ujęcie księgowe opłaty za korzystanie ze środowiska
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Ujęcie zaliczki w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Korekta kosztów bilansowych dotyczących 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT naliczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Rabat otrzymany w 2018 r., dotyczący zakupów dokonanych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych przedwczesnej faktury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych za 2017 r. wystawionych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Ujęcie opłaty recyklingowej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Rozliczenie skutków korekty VAT w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Ewidencja księgowa faktury za paliwo na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Prenumerata czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Odsetki od lokaty otrzymane w roku następnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Przychód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Faktura za prenumeratę czasopisma na cały 2018 r., opłacona w 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Zwrot w 2018 r. towarów sprzedanych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Wynagrodzenie pracownika w kosztach podatkowych i ewidencji księgowej pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Przychody ze sprzedaży w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Koszty pośrednie na przełomie roku u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Faktura wystawiona na początku roku za dostawę mediów w roku poprzednim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Moment korygowania przychodu bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Ewidencja w księgach kosztów podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Faktury kosztowe dotyczące danego roku, otrzymane w roku następnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Przychód z tytułu usługi najmu, gdy wystawienie faktury i zapłata za nią następują przed wykonaniem usługi
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Ujęcie w księgach spóźnionych faktur w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Ewidencja księgowa zakupu ubrań roboczych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Czy ewidencjonować niewypłacone wynagrodzenia pracownicze?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Zobowiązanie z tytułu dzierżawy gruntu, niepotwierdzone dowodem zewnętrznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Ujęcie księgowe rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Zamknięcie miesiąca w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Przychody ze sprzedaży towarów w jednostce handlowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Zwrot środka trwałego potwierdzony fakturą korygującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Ujęcie w księgach ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Koszt umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Księgowanie faktur dotyczących prognozowanej wielkości zużycia energii
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Jak korygować przychody ze sprzedaży towarów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Moment zaliczenia do kosztów bilansowych wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Faktura za bilety lotnicze dotyczące przyszłej delegacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur dotyczących kilku miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Ewidencja odsetek nienotyfikowanych od lokaty bankowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Pod jaką datą wprowadzać dokumenty do ksiąg rachunkowych?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS za 2016 r. w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Ewidencja przychodu z tytułu najmu opłaconego z góry
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Koszty szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Jak księgować faktury prognozy za media?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Krajowe podróże służbowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Faktura korygująca WNT otrzymana w marcu, dotycząca kosztów roku ubiegłego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Zwrot sprzedawcy środków trwałych zakupionych w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Wycena i ewidencja zbiorczej faktury wystawionej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Refakturowanie usług w podatkach i rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Moment podatkowego ujęcia kosztu udziału w konferencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Ewidencja wybranych operacji na rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Rezerwa w fundacji otrzymującej 1% podatku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Niewypłacone wynagrodzenia w księgach rachunkowych i w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Duplikat faktury otrzymany w 2016 r., dotyczący faktury z 2015 r.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Reklamacja wyrobów sprzedanych w roku ubiegłym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa za 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Rozrachunki związane z wynagrodzeniami za grudzień, płatnymi w styczniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Księgowanie otrzymanej faktury zaliczkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Jak ująć koszty mediów po przejściu na księgi rachunkowe?
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
Ewidencja faktury zakupu wystawionej w grudniu 2015 r., a otrzymanej wraz z towarem w styczniu 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Ewidencja księgowa wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Ujęcie w bilansie oraz wycena zobowiązania z tytułu pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Kompensata odsetek od zobowiązania z należnością od tego samego kontrahenta a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Korekta kosztów 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Ewidencja i rozliczenie VAT z duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Korekta przychodów ze sprzedaży 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Ewidencja kosztów prenumeraty prasy na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Ujęcie w księgach płatności kartą na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Rozliczenie zakupu mediów z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
W księgach rachunkowych którego roku obrotowego należy ująć roczną korektę VAT naliczonego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Koszty przygotowania nowej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Przyjęcie do magazynu dostaw niepotwierdzonych fakturą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Jak ująć w księgach sprzedaż produktów na przełomie roku?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Niezapłacone w terminie składki ZUS pracowników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Rozliczenie skutków korekty VAT w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Rozliczanie opłat za prowadzenie rachunku bankowego na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowniczych za grudzień wypłaconych w styczniu następnego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wartości gruntu przekazanego gminie pod drogę publiczną w zamian za odszkodowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Ewidencja faktury za usługi telekomunikacyjne na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek od zaległości podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Opłata środowiskowa za 2015 r. w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury wystawionej przed wydaniem wyrobów gotowych (towarów)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Rozliczenie podatkowo-księgowe zakupu mediów
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Konto kosztowe przeznaczone do ewidencji wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Wynagrodzenia za grudzień 2015 r. wypłacane w styczniu 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Działalność operacyjna
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Działalność finansowa
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Kiedy można wystawić zastępczy dowód księgowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych usługobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Nowa definicja jednostek powiązanych oraz zmiany w zakresie konsolidacji
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zwiększenie liczby podmiotów zobowiązanych do poddania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Ewidencja sprzedaży produktów na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Wynagrodzenia za grudzień 2015 r. wypłacone w styczniu 2016 r. - ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Bilansowe ujęcie pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej udziałowca (osobę fizyczną)
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Odsetki od lokat bankowych naliczone w trakcie roku oraz przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Moment uznania wydatku za koszt podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Koszty szczepień ochronnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Moment powstania przychodu z tytułu podziału zysku
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Ewidencja księgowa w podmiocie wystawiającym przedwczesną fakturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Moment powstania przychodu z tytułu podziału zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Kiedy należy utworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek od zaległości podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Zaliczka w walucie obcej otrzymana na poczet dostawy towarów/świadczenia usług
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych premii uznaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Wydatki poniesione na wymianę wodomierzy rozliczane w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Nadpłata składek ZUS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Usługa płatna za rok "z góry" - ewidencja księgowa i moment zaliczenia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Księgowanie niewypłaconych wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Rozliczenie w księgach umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Ewidencja sprzedaży leków refundowanych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Czy księgować niewypłacone wynagrodzenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Jak ująć w księgach zaciągnięcie kredytu i jego spłatę przez komornika?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ewidencja kosztów podróży właściciela firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Koszty napraw gwarancyjnych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Data zapisu księgowego i data technicznego wprowadzenia dowodu do ksiąg
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Zasady rozliczania kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa zaliczki/przedpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Wynagrodzenia należy księgować memoriałowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Zaliczka na poczet wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Jak ująć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Ewidencja wynagrodzenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach faktury na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Ustalanie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Spłata pożyczki powiększonej na dzień bilansowy o należne odsetki
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Spłata pożyczki powiększonej na dzień bilansowy o należne odsetki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego i moment przyjęcia środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Ujęcie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w księgach i w bilansie jednostki oświatowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Ewidencja księgowa importu usług na przykładach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umowy o dzieło
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Refakturowanie usług za media w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Zmniejszenie przychodu roku ubiegłego na podstawie faktury korekty wystawionej przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Zmiana stanu należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Zakup dostępu do interpretacji i orzecznictwa podatkowego w formie elektronicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Ewidencja sprzedaży towarów na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Zmiana sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Odsetki od lokat bankowych naliczone w trakcie roku oraz przy wycenie bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zasady rozliczania kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Czy koszty wynagrodzeń pracowników można rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Faktura za usługę otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Konsekwencje stosowania w księgach rachunkowych zasady memoriału
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Zasada współmierności czasowej i przedmiotowej przychodów i kosztów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Koszty wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Zaliczenie kosztów podróży służbowej do odpowiedniego okresu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Zakup prenumeraty czasopism na 2015 r.
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wynagrodzeń za grudzień 2014 r. wypłaconych w styczniu 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Odsetki od zobowiązań powstałych w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Ewidencja premii miesięcznych i nagród rocznych za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Ewidencja opłat bankowych i odsetek od kredytu na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Prowizja bankowa pobierana w styczniu a dotycząca ubiegłego roku
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Ewidencja w księgach rachunkowych i prezentacja w bilansie sprzedaży bez wydania towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Prowizja bankowa pobierana w styczniu a dotycząca ubiegłego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej udziałowca - bilansowe i podatkowe zasady ujęcia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Wycena lokat terminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Skutki otrzymania kredytu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Dostawa niefakturowana - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Jak księgować ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Ewidencja kosztów energii na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Moment ujęcia podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Zasady kwalifikowania zdarzeń na przełomie roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Opłaty bankowe za grudzień 2014 r. pobrane w styczniu 2015 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Uproszczenia dla jednostek mikro wprowadzone w drugiej połowie 2014 r. oraz przewidywane zmiany na 2015 r.
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Ujęcie w księgach sprzedaży produktów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Moment ujęcia wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Delegacje pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Ujęcie lokaty terminowej w księgach rachunkowych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy a zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Kredyt długoterminowy w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Delegacje pracownicze na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Moment powstania przychodu ze sprzedaży dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Ewidencja zakupu prenumeraty prasy podatkowej na 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Materiały otrzymane w grudniu 2014 r., a faktura w styczniu 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Ewidencja księgowa faktury kosztowej na przełomie miesięcy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Faktura dotycząca usługi wykonanej w poprzednim miesiącu
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Ewidencja opłat dotyczących obsługi rachunku bieżącego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Faktura kosztowa w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Ewidencja księgowa wykorzystania rezerwy utworzonej w roku ubiegłym na dodatkowe wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Remont czy ulepszenie w wynajmowanym lokalu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kredytu długoterminowego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym kredytu długoterminowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Import usług w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Koszty umowy zlecenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Księgowanie odpisów amortyzacyjnych raz w roku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Ewidencja opłat w księgach właścicieli nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Umowa na odrobienie zadłużenia przez członka spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ewidencja księgowa naliczonych i zapłaconych odsetek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Koszty związane z operacjami na rachunku bankowym
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Ujęcie odsetek od lokat bankowych w ewidencji księgowej
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Ewidencja faktury dotyczącej poprzedniego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Czynne rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1115) z dnia 15.09.2014
Ewidencja składek ZUS właściciela firmy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Ewidencja faktury dotyczącej poprzedniego miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Odpracowanie zadłużenia z tytułu czynszu w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Opłaty dotyczące rachunku bieżącego - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Wynagrodzenia i składki ZUS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
W jakim miesiącu zaksięgować składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych po terminie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Zakres świadczeń na rzecz pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Zasady ewidencji faktur kosztowych na przełomie okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Data faktury zakupu towarów wcześniejsza niż data dostawy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Kiedy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest kosztem podatkowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ukierunkowanie standardów międzynarodowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Na wynik którego roku obrotowego wpłynie roczna korekta VAT?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Otrzymanie dotacji po zakupie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Księgowanie faktury kosztowej na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Jakie operacje księguje się na koncie "Sprzedaż produktów"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Korekta opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe - a koszty po zakończeniu roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Rozliczanie w księgach rachunkowych wydatków na rebranding
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Kryteria tworzenia rezerw i zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Roczna korekta VAT naliczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT w księgach rachunkowych
Zakup zasadzonych choinek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Skutki otrzymania kredytu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Opłata za przejazd po drogach płatnych, dotycząca poprzedniego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Moment ujęcia w kosztach podatkowych opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzeń pracowniczych i składek ZUS od tych wynagrodzeń
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Spór o znaczenie pojęcia "dzień poniesienia kosztu"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Ujęcie w księgach opłat należnych za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów delegacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Usługi leasingu operacyjnego na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Skutki wystawienia faktury sprzedaży wyrobów w 2014 r. przed dokonaniem dostawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Sprzedaż wadliwego towaru na przełomie roku - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Jak ująć w księgach odsetki od lokaty bankowej na przełomie roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Opłata bankowa za grudzień potrącona przez bank w styczniu następnego roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Moment ujęcia kosztów z otrzymanej refaktury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Przychody bilansowe z tytułu sprzedaży usług elektronicznych za okres 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Zobowiązanie z tytułu pożyczki w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Faktura na przełomie roku niezapłacona w terminie - rozliczenie podatkowo-bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Usługi o charakterze ciągłym - data przychodu należnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Koszty zakwalifikowane do rozliczenia w czasie, ujmowane bezpośrednio na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Moment zaliczenia do kosztów bilansowych premii należnych pracownikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Duplikat faktury otrzymany w 2014 r., dotyczący faktury z 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ewidencja sprzedaży nieruchomości na raty
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Konsekwencje stosowania zasady memoriału na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Ewidencja i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Faktura za usługi księgowe na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Wynagrodzenia za grudzień 2013 r. wypłacane w styczniu 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Charakterystyka prac poprzedzających sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Moment wprowadzenia do ksiąg faktury zakupu towaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Odsetki od zaległości w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Rezerwy na zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Zobowiązanie z tytułu pożyczki w walucie obcej na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Zasady ujmowania kosztów podróży do właściwego okresu
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Ujęcie kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy w księgach rachunkowych
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Otrzymanie faktury kosztowej po zakończeniu roku, którego dotyczy
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Zaliczanie do kosztów wynagrodzeń za grudzień wypłaconych w styczniu
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Zakup prenumeraty fachowych czasopism na 2014 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat podatkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Bilansowe ujęcie sprzedaży zafakturowanej na przełomie roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek od lokaty terminowej należnych na dzień bilansowy
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Rezerwa na świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Dostawy bieżące, niefakturowane i w drodze
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Moment zaliczenia wydatków na prenumeratę do kosztów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Zasady ewidencji opłat za media na podstawie faktur prognozowanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Internetowa usługa reklamowa zakupiona na okres 24 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Koszty prenumeraty na 2014 r. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Internetowa usługa reklamowa zakupiona na okres 24 miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Polisa ubezpieczeniowa płatna w ratach a korekta kosztów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Zakup licencji na programy komputerowe oraz koszty ich przedłużenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Ewidencja w księgach rachunkowych kosztów podróży służbowej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Koszty podróży służbowej właściciela firmy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Ewidencja księgowa otrzymanego duplikatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Jak księgować korektę kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Bony na dodatkowe zakupy dla klientów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Faktury za media wystawione "z góry"
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Koszty danego miesiąca ujęte w miesiącu następnym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Opłaty bankowe na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Wydanie bonów lojalnościowych - podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Informacje wstępne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Ewidencja księgowa
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych dotyczące różnych lat podatkowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Moment ujęcia w księgach kosztów z tytułu umowy zlecenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Wypłata wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Koszty naprawy sprzętu otrzymanego do używania od gminy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Koszty danego miesiąca zafakturowane w miesiącu następnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Księgowanie wynagrodzenia małżonka wspólnika w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Zaliczki na poczet wynagrodzenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Koszty podróży służbowych na przełomie okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Ujęcie w księgach polisy ubezpieczeniowej na lata 2013-2014
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Ewidencja opłaty śmieciowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Faktury kosztowe dotyczące lat ubiegłych, otrzymane w roku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Przychody ze sprzedaży leków i otrzymywane z NFZ dopłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w księgach szkoły podstawowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Koszty przygotowania premier teatralnych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Wpłaty na PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Koszty rozliczane w czasie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Czy dowody księgowe należy ujmować w księgach w miesiącu ich wystawienia, czy otrzymania?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Ewidencja księgowa u przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Korekta amortyzacji w związku z otrzymaniem dofinansowania do zakupu środka trwałego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Dofinansowanie na udział w targach
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Dotacja do ceny sprzedaży w księgach rachunkowych spółki
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Data zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Nienaliczone odsetki od pożyczki a konwersja na udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Przychody ze sprzedaży w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Przekazywanie niewykorzystanych środków z ZFRON na PFRON
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Moment zaliczenia wynagrodzeń i składek ZUS do kosztów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Moment zaliczenia do kosztów wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz składek ZUS od tego wynagrodzenia
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Krajowa podróż służbowa pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (981) z dnia 3.06.2013 - Rozliczenie i ewidencja podróży służbowych
Ewidencja dotacji otrzymanych przez SP ZOZ na sfinansowanie prac remontowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Faktura sprzedaży wystawiona po zakończeniu roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Korekta amortyzacji w przypadku otrzymania dofinansowania do zakupu środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Rozliczanie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Konta księgowe służące do ewidencji operacji gospodarczych związanych z refakturowaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Koszty dotyczące różnych okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Charakterystyka przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Wynagrodzenia wypłacane po terminie w ewidencji księgowej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Ewidencja przychodów powstałych na przełomie roku w jednostce świadczącej usługi ciągłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Wynik finansowy z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Faktura za czynsz i media dla najemców na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Opłata wstępna umowy leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Moment rozliczenia przychodu występującego na przełomie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Faktury kosztowe na przełomie miesiąca w samorządowym zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Usługi zdrowotne świadczone ponad limit ustalony w kontrakcie z NFZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Duplikat faktury otrzymany w 2013 r., dotyczący faktury z 2012 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Ewidencja i prezentacja w bilansie opłaty za 2012 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Stosowanie zasady memoriału i współmierności przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Sprzedaż zafakturowana na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Moment ujęcia wynagrodzeń i składek ZUS w kosztach bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Ujęcie wynagrodzeń w księgach odpowiedniego roku
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Moment zaliczenia w koszty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Dotacja otrzymana na zakup wartości niematerialnej i prawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Dofinansowanie udziału w targach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Ewidencja faktury kosztowej na przełomie miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Faktury za media z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku - ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (942) z dnia 17.01.2013 - Rachunkowość jednostek oświatowych
Ewidencja księgowa przyznania/otrzymania premii pieniężnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Moment ujęcia kosztu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego w księgach szkoły podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Na wynik którego roku obrotowego wpłynie roczna korekta VAT dokonana za 2012 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60