Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 28 obowiązującym od 19.07.2016 r. do 25.01.2017 r.
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wycena bilansowa zapasów materiałów, wyrobów i produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Rozliczenie kosztów produkcji i sprzedaż wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Cło i akcyza stanowiące element ceny zakupu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Rabat dotyczący surowców zużytych do produkcji w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Ujęcie w bilansie nieprzyjętego do używania środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Prezentacja w bilansie kredytu udzielonego w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Podział ceny zakupu budynku wraz z gruntem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Ewidencja VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Ewidencja zakupu środka trwałego wymagającego naprawy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Składnik majątku otrzymany jako nagroda w akcji promocyjnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Uproszczona ewidencja kosztów oraz zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Koszt wytworzenia wydobywanego piasku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowej maszyny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wycena wartości początkowej zakupionego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Środek trwały otrzymany w drodze darowizny a jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Potwierdzenie salda obejmujące należność główną i naliczone odsetki za zwłokę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Operacje związane z otrzymaniem i spłatą pożyczki leasingowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Skutki otrzymania decyzji o nieprawidłowościach w odliczeniu VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Należności długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rachunek zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Ustalanie wielkości kapitału własnego przy niedostatecznej kapitalizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Przejście przedsiębiorcy z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z nowym rokiem
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Utrata wartości należności oraz obowiązek jej wyksięgowania z ewidencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Bilansowe rozliczenie wydatków poniesionych na projekt budowlany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Opłaty licencyjne związane z nabywanym towarem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Wycena bilansowa nieruchomości w cenie rynkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Wycena bilansowa środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Ulepszony środek trwały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Wycena rezerwy na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Ewidencja księgowa przeceny towarów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Wycena zobowiązań z tytułu kredytów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Ewidencja kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Prezentacja i wycena w bilansie kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Uzyskanie skonta w księgach nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Koszty prób przeprowadzonych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Wprowadzenie do ewidencji bilansowej towaru otrzymanego nieodpłatnie w ramach promocji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Zakończenie inwestycji a naliczenie odsetek od zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Prezentacja zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Czy i kiedy trzeba rozliczać PCC od nabycia udziałów?
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Podstawa prawna tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Aktualizacja wartości udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
W jakich sytuacjach trzeba utworzyć odpis aktualizujący należność?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Utrata wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Ostrożna wycena produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Faktura korygująca w księgach i bilansie samorządowej jednostki budżetowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2016 - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek i zakładów budżetowych
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Odsetki naliczone na dzień bilansowy od zobowiązań związanych z budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Podstawowe zasady ewidencji kosztów wytworzenia produktów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zamknięcie ksiąg w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Potwierdzenie salda a odsetki za zwłokę w zapłacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Wydatki na nabycie nowej linii technologicznej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Przerób obcy towarów czy produkcja?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Sposób prezentacji w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów finansowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja odsetek od dłużnika postawionego w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Koszty sprowadzenia z zagranicy nabytego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Ewidencja wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Ujęcie w księgach opłaty za wydanie pozwolenia na budowę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Wynajem sprzętu budowlanego a wartość początkowa środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad stosowanych dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Kary i sankcje nałożone na jednostkę w związku z prowadzoną budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Wydatki poniesione na usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem z kontrahentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką i spłata zadłużenia wobec banku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Bieżąca wycena materiałów (towarów)
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Materiały przekazane do przerobu obcego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Towary ujmowane w cenach ewidencyjnych a ich wycena na dzień bilansowy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
WNT a skonto wynikające z szybszej zapłaty zobowiązania
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Przecena towarów ewidencjonowanych według cen sprzedaży netto
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Jakie wydatki uważa się za koszty bezpośrednio związane z przychodami?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Ewidencja nadwyżek magazynowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty na dzień bilansowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena bilansowa produkcji w toku
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena rozrachunków w walutach obcych na dzień bilansowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Zasady wyceny bilansowej wyrobów gotowych objętych bieżącą ewidencją w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych - wycena na dzień bilansowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wartość mediów zużytych podczas budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Rozliczenie kosztów zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Tworzenie rezerw na zobowiązania sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Program komputerowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Wynagrodzenia pracowników budujących środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Wycena nieruchomości inwestycyjnych według zasad obowiązujących dla środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Posezonowa wyprzedaż towarów w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Ubezpieczenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Ewidencja księgowa nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Dokumentowanie przyjęcia środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Wycena produkcji w toku według kosztu wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Uproszczone metody wyceny produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Przekwalifikowanie nieruchomości ujętych w środkach trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Składniki majątku otrzymane przez SP ZOZ w darowiźnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Grupowanie kosztów ponoszonych na zakup i budowę nowych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Księgowanie wymiany udziałów w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów w jednostce nieprowadzącej magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Aktywa otrzymane w drodze darowizny wykorzystane w prowadzonej działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Częściowe odliczenie VAT z faktur zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Otrzymanie środka trwałego w darowiźnie od kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych z otrzymaniem i spłatą pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Zapłata za przygotowanie wniosku o dotację na zakup lub wytworzenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ujmowanie i rozliczanie kosztów prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Produkcja w toku w małej firmie budowlanej, stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Według jakich wartości wyceniać wyroby gotowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Rzeczywisty koszt wytworzenia produktu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Ewidencja zakupu pojazdu demonstracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Udokumentowanie zmiany miejsca użytkowania środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Wpływ sposobu nabycia na ustalenie wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Koszty poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Nabycie gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Pożyczka od organizatora w księgach samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość towarów objętych przeceną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Rozliczenie księgowe VAT przy działalności mieszanej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Wycena należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Koncesje na wydobywanie kopalin
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie ulepszenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Objęcie udziałów w zamian za wkład rzeczowy w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Wymiana udziałów pomiędzy wspólnikami spółek z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Wydatki na delegacje a koszt wytworzenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Rozliczanie i ewidencja kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Ewidencja opłaty za pozwolenie na budowę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Otrzymanie i spłata pożyczki w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Ewidencja opłaty za pozwolenie na budowę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Nabycie udziałów po cenie wyższej niż ich wartość nominalna
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Otrzymanie środka trwałego od kontrahenta w drodze darowizny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Leasing bilansowo-finansowy a podatkowo-operacyjny
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Zwrot PCC uwzględnionego w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Prowizja bankowa od kredytu na zakup gruntu oraz budowę hali magazynowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Podstawy prawne i zasady ogólne obniżki cen
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Opłaty celne ponoszone przy imporcie towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Elementy kosztów zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Ustalenie jednostkowej ceny zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 28 w pozostałych wersjach czasowych
Rozliczenie zakupu nieruchomości zabudowanej określonego w łącznej wartości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Ewidencja przekwalifikowania nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Koszty działalności deweloperskiej w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Jednorazowa amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Wyjaśnienie pojęcia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Koszty poniesione w związku z przygotowaniem placu pod budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Uproszczenia w wycenie na dzień bilansowy kredytu odnawialnego w rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Zakupy gotówkowe oraz zapłata zobowiązań z rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Rozliczenie zakupu środka trwałego poprzedzonego zaliczką w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Wycena rozrachunków w walucie obcej na dzień bilansowy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Ogólne zasady wyceny produktów w koszcie wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Sposób ustalenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Wartość niematerialna i prawna otrzymana w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Niewykorzystane moce produkcyjne w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Rozliczenie różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Ustalenie ceny nabycia importowanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Księgowanie przerobu obcego towarów i materiałów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Grunt otrzymany w drodze darowizny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Prowizje od udzielonych kredytów, obciążające koszty finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Koszty bankowe uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Jak wycenić i ująć w księgach nieodpłatnie otrzymane materiały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Ogólne zasady rozliczania w księgach kosztów i przychodów działalności produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Wycena i ewidencja walut wirtualnych w świetle prawa bilansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Najem lub dzierżawa rozliczane jak leasing finansowy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Alternatywny sposób rozliczania kosztów zarządu i kosztów sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Zasady wyceny udzielonych pożyczek według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Ustalenie wartości początkowej zakupionego gruntu, zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wycena rozrachunków na dzień ich powstania i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Czy można podnieść ceny ewidencyjne wyrobów gotowych w trakcie roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wycena i ewidencja walut wirtualnych w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Uzyskanie rabatu po zakupie towarów i ujęcie jego skutków w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Opłata CO 2 jako koszty zakupu importowanych towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Koszty zakupu materiałów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Firma produkcyjna a rozliczanie kosztów tylko w zespole 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Produkty przekazane na budowę środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Skutki księgowe modyfikacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Zakup akcji i ich wycena w ewidencji księgowej i bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Wydatki na wykończenie i utrzymanie mieszkań zakupionych w celu odprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Bonus roczny za zrealizowanie obrotów a księgi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Brak wyceny pożyczki na poprzedni dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Problematyczne pozycje w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Wydatki na klimatyzację w księgach
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Środek trwały zakupiony na raty a bilans
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Charakterystyka i zakres kosztów pośrednich
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2022 - Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Rodzaje ulepszeń oraz zasady ujęcia w księgach rachunkowych ponoszonych nakładów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Koszty audytu inwestycyjnego, od którego zależy zakup licencji na program komputerowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Otrzymanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu niepieniężnego przez spółkę osobową
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Wątpliwości związane z ewidencją świadczeń przyznanych w ramach bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Utworzenie odpisu aktualizującego należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ustalanie kosztu wytworzenia w sposób uproszczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Koszty rejestracji samochodu osobowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Różnice w wartości towarów pochodzących z importu - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Pożyczki w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Przedawnienie zobowiązań figurujących w księgach na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jak ująć w księgach materiały otrzymane w darowiźnie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Koszty pośrednie produkcji - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Nieruchomości uznane za inwestycje dla celów bilansowych a amortyzacja podatkowa - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Ewidencja skupu złomu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Ewidencja w księgach składnika majątku otrzymanego w gratisie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Ogólne zasady wyceny produktów i produkcji w toku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Wycena produktów według skorygowanej ceny sprzedaży netto
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Koszty sprzedaży i koszty zarządu w jednostce produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wycena rozrachunków na dzień bilansowy w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Ujęcie w księgach umorzenia udziałów własnych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Wydatki na zakup usługi transportowej a koszty podatkowe
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2022 - Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Wycena i prezentacja w bilansie pożyczki udzielonej przez jednostkę mikro innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Ustalenie wartości bilansowej długoterminowych lokat bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Prowizja od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Ujęcie rezerwy w księgach i jej wycena bilansowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Odsetki od kredytu z terminem zapłaty w następnym roku obrotowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Wycena bilansowa nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Elementy składowe kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Utrata wartości środka trwałego czasowo wycofanego z używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Nieruchomości otrzymane w trwały zarząd od jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zasady wyceny zapasów materiałów według ceny nabycia i ceny zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Wartość bilansowa należności od dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Usługi realizowane w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Ewidencja usług aranżacji wnętrz
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Wykazanie udziałów obcych w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Odsetki od kredytu należne na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zastosowanie uproszczenia przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zakup stacji roboczej wraz z roczną licencją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Skutki postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Koszty zaliczane do kosztów wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Braki w dostawie towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Usunięcie wad i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Pożyczka udzielona kontrahentowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Kredyt inwestycyjny wypłacany w transzach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Prezentacja różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Rozliczenie bonusu rocznego w podatku VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Czy przychody z tytułu pożyczek mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności operacyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Charakterystyka kosztów zarządu i sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Zasady ewidencji księgowej kosztów zarządu i sprzedaży w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Przecena i likwidacja starych zapasów towarowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Ustalenie wyniku finansowego (część II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Ujawnienie materiałów poprzednio odniesionych w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Spisanie drobnych sald należności i zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Ujęcie odsetek od zobowiązania w księgach i rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Różnice kursowe przy zakupie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Czynniki wpływające na trwałą utratę wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Jakie przychody i koszty kwalifikuje się do przychodów i kosztów finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego nierozliczone do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Ustalenie kwoty wymaganej lub wymagającej zapłaty na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję księgową różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Koszty utrzymania magazynów materiałów w firmie produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wydatki na samochody osobowe wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Bilansowe rozliczenie wydatków na opakowania nowych produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Stosowanie rozporządzenia o instrumentach finansowych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Stosowanie rozporządzenia o instrumentach finansowych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej i skutki jej umorzenia w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Bilansowe i podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Zakup środka trwałego sfinansowany pożyczką udzielaną w transzach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Koszty zawarcia umowy przedwstępnej i wpłata zadatku na zakup gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Obniżenie ceny zakupu nowego urządzenia produkcyjnego w związku ze zwrotem starego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Możliwość wyceny towarów według cen zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Wydatki poniesione na ubezpieczenie firmowych budynków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Ujęcie różnic kursowych dla celów ustalenia dochodu rocznego
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2021 - Ustalanie dochodu za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Klasyfikacja i wycena nieruchomości według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
VAT od importu towarów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Wycena bilansowa należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Nienotyfikowane odsetki od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Uszkodzone materiały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Sposób wyceny zobowiązań do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Ujęcie w bilansie należności długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Produkty i produkcja w toku na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Inwestycje w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Korekta in minus WNT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wycena bilansowa wnip
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich powstania według wartości nominalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena należności i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Środki trwałe i środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Rozdzielenie akcji od kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Kontynuacja działalności i inne pozycje wprowadzenia do sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Wartość początkowa nabytego samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Rezygnacja z montażu urządzeń zaliczonych do środków trwałych w budowie i ich sprzedaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Wycena rozchodu materiałów w przypadku stosowania rzeczywistych cen nabycia lub zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Koszty i straty, na które tworzy się rezerwę w związku z likwidacją spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Ewidencja towarów z importu w przypadku stosowania programu magazynowanego ze stałą stawką celną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Usługi programisty a koszt wytworzenia produktu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Sporządzenie protokołu weryfikacji środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Rabaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Przegranie procesu sądowego skutkujące korektą sprzedaży
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Zakup środka trwałego wymagającego przystosowania do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Wycena materiałów na dzień ich nabycia według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Bieżąca wycena towarów w cenach nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Ujęcie różnic kursowych dla celów bilansowych oraz sporządzenia zeznania CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Ewidencja w księgach środka trwałego wygranego na loterii
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Potwierdzenie salda dotyczące należności głównej i odsetek
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Grunty ujęte w księgach rachunkowych jako inwestycje
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Posiadany przez dewelopera grunt klasyfikowany jako towar
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wycena i ujęcie w księgach składników otrzymanych w darowiźnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wpływ wydatków na wartość początkową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Czy PCC od umowy pożyczki odnosi się w ciężar kosztów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Należności celne z tytułu zakupu towarów od kontrahenta spoza Unii Europejskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przychody i koszty prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Rozliczanie kosztów wydziałowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Ewidencjonowanie importu towarów w księgach oraz JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Cena do ewidencji towarów a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w różnych walutach
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Obowiązki związane z przekształceniem wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Działalność deweloperska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Wyksięgowanie nieprzydatnych zapasów wyrobów z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Budowa stałych i tymczasowych dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Zakup domu wypoczynkowego na potrzeby prowadzonej działalności i koszty jego utrzymania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Jak rozliczyć nakłady poniesione na zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Otrzymanie i spłata pożyczki leasingowej wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Wydatki na zakup usługi transportowej w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Operacje na rachunku walutowym w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Nota księgowa dotycząca odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Nabycie na potrzeby jednostki budynku, który wymaga remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Koszty sporządzenia raportu na temat oddziaływania na środowisko budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Ustalenie wartości początkowej hali produkcyjnej budowanej systemem mieszanym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Wartość materiałów zużytych do testowania produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Klasyfikacja kosztów notarialnych przy pracach rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Rozliczanie kosztów wydziałowych na potrzeby ustalenia kosztu wytworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Cło z tytułu importu towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Wycena początkowa aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Czynniki mające wpływ na wycenę aktywów finansowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Wycena początkowa zobowiązań finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Zasady wyceny bilansowej zobowiązań finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Definicja skorygowanej ceny nabycia
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Ubezpieczenie środka trwałego w budowie, przypadające na okres trwania budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w różnych walutach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Ewidencja kosztów napraw gwarancyjnych produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Od 1 lipca 2021 r. prosta spółka akcyjna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 - Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?
Operacje księgowe na rachunkach bankowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Wydatki na przygotowanie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu w kosztach dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Wartość firmy w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Rozpoczęcie amortyzacji ujawnionego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Dowód przekazania do działalności prywatnego komputera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Wybrane księgowania dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Zakończona amortyzacja nadal użytkowanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na artykuły spożywcze wykorzystywane w jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Zakup usługi serwisowej środka trwałego, obejmującej dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Nieodpłatne przekazanie działki i drogi do urzędu miasta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Jakie elementy zalicza się do ceny nabycia akcji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Koszty zakupu towarów rozliczane w czasie
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Zasady wyceny bilansowej towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Weszły w życie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Sprzedaż środka trwałego objętego odpisem z tytułu trwałej utraty wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Koszty przeprowadzenia ekspertyzy technicznej stropu związane z montażem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przepisy regulujące zasady wyceny aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Koszty pośrednie i bezpośrednie budowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Rozliczanie kosztów pośrednich na poszczególne przedsięwzięcia deweloperskie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Ustalenie ceny nabycia poszczególnych towarów zakupionych w pakiecie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Grant - rozliczenie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Ewidencja dotycząca likwidacji uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Utrata wartości środka trwałego objętego aktualizacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Prezentacja udziałów własnych w bilansie spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Elektronizacja postępowania przed KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Ewidencja przekazania roszczenia na drogę sądową oraz koszty sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Opłata przekształceniowa a ustanowienie własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Elementy składające się na wartość początkową
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Rozliczenie leasingu finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Wydatki poniesione na analizę prawną umowy kredytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Otrzymanie przez wspólnika majątku po rozwiązaniu spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ewidencja kosztów według rodzajów w księgach dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Należność skierowana na drogę sądową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Rozliczenie kosztów naprawy produktów w jednostce nietworzącej rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Definicja skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Ujęcie w księgach DPS otrzymanych nieodpłatnie materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Przyjęcie środka trwałego - dowód OT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Rozchód wewnętrzny - dowód RW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Przyjęcie wyrobów - dowód PW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Prezentacja w bilansie aktywów pieniężnych oraz innych inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Wycena towarów na dzień ich nabycia, rozchodu oraz na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Otrzymana pożyczka przekazana bezpośrednio sprzedawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kwalifikowanie kosztów według ich rodzajów (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Wynagrodzenia pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 4.05.2021
Amortyzacja bilansowa i podatkowa samochodu osobowego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Korekta zmniejszająca wartość początkową środka trwałego w wyniku otrzymania faktury korygującej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Zakup drukarki wraz z tonerami do obsługi kilku zestawów komputerowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Otrzymanie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Rozliczenie dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Prezentacja w bilansie nakładów na środek trwały w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Ogólne zasady bieżącej wyceny zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Trwała utrata wartości licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Sprzedaż prototypu przed zakończeniem prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Koszty zakupu narzędzi wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Import towarów - ewidencja księgowa w przypadku zapłaty cła przez eksportera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Ujęcie w księgach importowanych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Jak dokonać zmiany wyceny towarów w księgach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Uzyskanie rabatu po zakupie towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Koszty pośrednie (wydziałowe) przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Czy koszty nieinwestycyjne rozbudowy firmy można aktywować bilansowo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Utworzenie w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zmiana wartości inwestycji na skutek spadku ceny rynkowej nieruchomości po dniu bilansowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wycena bilansowa udziałów według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Pożyczka udzielona na zakup środka trwałego wypłacona bezpośrednio dostawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Maseczki otrzymane w drodze darowizny w 2020 r. - rozliczenie na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Ewidencja opłaty licencyjnej za używanie znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Zasady wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Ujęcie w księgach i bilansie pożyczki od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Wycena bilansowa wnip
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Wycena środków trwałych do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnej i jej prezentacja w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Wycena w bilansie wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Ujęcie kredytów w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Skutki bilansowe wydania przedmiotu leasingu w kolejnym roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rezerwa na koszty sądowe i koszty obsługi prawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Wycena bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostek zmieniających formę prawną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Prezentacja kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Ujęcie subwencji z PFR w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Przekazanie otrzymanej pożyczki bezpośrednio sprzedawcy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wycena bilansowa zobowiązań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Kiedy stosuje się cenę nabycia i cenę zakupu w odniesieniu do materiałów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Ewidencja kredytu inwestycyjnego wypłacanego w transzach
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wycena środka trwałego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Koszty wytworzenia długoterminowej, niezakończonej usługi na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
W której pozycji bilansu wykazać zobowiązanie wobec PFRON?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ujęcie w księgach wydatków związanych z zatrudnieniem dyrektora do spraw produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Koszty obcych usług spedycyjnych w jednostce produkcyjnej stosującej konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Cena nabycia udziałów innej jednostki i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ewidencja księgowa usługi serwisowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Różnice kursowe z wyceny bilansowej a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Określenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Sporządzenie inwentarza oraz wycena składników aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Oprocentowana pożyczka udzielona pracownikowi ze środków obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Utrata wartości aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości wstrzymanej budowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Odpis aktualizujący wartość udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Obniżka cen ewidencyjnych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Uszkodzenie towarów ujmowanych w cenach nabycia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Dokonywanie odpisów aktualizujących należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rezerwa na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Ujęcie w bilansie pożyczki udzielonej kontrahentowi
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Moment przyjęcia do używania środka trwałego i jego późniejsza naprawa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Skutki trwałego zaniechania budowy środka trwałego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Należności długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Produkty w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Podwyższenie ceny ewidencyjnej produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Wyroby gotowe przekazane na środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Koszt magazynowania produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Wycena nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Udziały i akcje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Szkolenie pracowników a wartość początkowa środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Produkty gotowe wytworzone i sprzedane przed przyjęciem środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Opłaty poniesione przed przyjęciem samochodu do używania, zwiększające cenę nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Ujęcie w księgach zakupu samochodu osobowego do celów mieszanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Ewidencja w księgach nabycia i naprawy używanego pojazdu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Opłata rejestracyjna jako składowa wartości początkowej nowego fabrycznie samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Wycena bilansowa środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Nabycie wynajmowanego środka trwałego, w którym wcześniej dokonano ulepszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Aktualizacja wartości, sprzedaż oraz likwidacja towarów ewidencjonowanych według cen zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Należności dochodzone na drodze sądowej w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Skutki ewidencyjne obniżki cen towarów w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Ewidencja zakupu nieruchomości zabudowanej za łączną wartość
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Likwidacja środka trwałego w budowie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Zmiana sposobu wyceny towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Koszty, których nie zalicza się do wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Remont środka trwałego przeprowadzony przed oddaniem do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
W jaki sposób ująć w księgach odsetki od pożyczek dla pracowników?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Wycena bilansowa należności dochodzonych na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Sposób udokumentowania przekazania materiałów do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Gwarancja ubezpieczeniowa w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Nieodpłatnie otrzymane środki ochrony osobistej przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Wydatki na przejazd autostradą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Wyjazd służbowy związany z budową środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Ewidencja i odliczenie VAT od pojazdów przeznaczonych do odsprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Uwzględnianie kosztów wytworzenia środka trwałego w jego wartości początkowej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2020 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Ubytki naturalne surowców produkcyjnych oraz odpady produkcyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Brak realizacji dostawy/świadczenia usługi - odpis aktualizujący oraz postępowanie sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Ewidencja przekazania produktów na budowę środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Jakim dowodem księgowym wprowadzić środek trwały do używania?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Wyksięgowanie towarów, które uległy uszkodzeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Typowe operacje ujmowane na koncie służącym do ewidencji rozrachunków ze wspólnikami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Ogólne zasady wyceny produktów określone w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Wycena produktów według skorygowanej ceny sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Amortyzacja środków trwałych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Rozrachunki z kontrahentami według wytycznych KSR
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Ujęcie w księgach kosztów produkcji tylko na kontach zespołu 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Zakup uszkodzonego samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ujęcie księgowe operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Wycena i rozliczenie zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Materiały otrzymane nieodpłatnie i przekazane do zużycia przy budowie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Elementy uwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Wycena i sprzedaż materiałów otrzymanych nieodpłatnie - ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Podwyższenie w księgach ceny ewidencyjnej produktów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Działalność polegająca na zakupie, ulepszeniu oraz sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Wycena należności na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych
Wartość początkowa programu księgowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Nieodpłatne otrzymanie programu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Opłaty za znak towarowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Dodatnia wartość firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Konto służące do ujęcia w księgach rachunkowych nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Ewidencja księgowa zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Zasady wyceny udzielonych pożyczek długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Wycena bilansowa certyfikatów funduszy inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Towary wyceniane w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Odsetki od należności i zobowiązań w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu w księgach środków trwałych w budowie - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Niedobór środka trwałego uznany za zawiniony
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które uległy uszkodzeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wykazanie w rachunku zysków i strat przychodów z tytułu otrzymanej dywidendy oraz różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Jak księgować utratę wartości nieruchomości zakwalifikowanej do inwestycji?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Przeszacowanie wartości inwestycji długoterminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Utworzenie odpisu na towary zniszczone podczas burzy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Wycena na dzień bilansowy nieużywanej maszyny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ewidencja kosztów działalności deweloperskiej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Cło od importu towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Ewidencja pożyczki związanej z zakupem udziałów w innym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Czy przedawnione rozrachunki można odpisać z ksiąg na bieżąco?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Nota księgowa wystawiona tytułem kary umownej, zakwestionowana przez odbiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Likwidacja środka trwałego wniesionego aportem, gdy stwierdzono brak jego przydatności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Wycena towarów otrzymanych w ramach zwrotów posprzedażowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Na czym polega działalność finansowa jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Ujęcie księgowe pobrania przez bank odsetek i prowizji z rachunku bieżącego jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Jak przedstawić różnice kursowe w rachunku zysków i strat?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Ujęcie w księgach prawa wieczystego użytkowania gruntu
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Koszty montażu oraz odsetki od kredytu dotyczące zakupionego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Definicja wartości firmy oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Wartość początkowa środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Pożyczka na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Ewidencja księgowa dotycząca przestoju w firmie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Ujęcie w księgach zwrotu nienależnie pobranych odsetek
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Ewidencja dotycząca rozliczenia kosztów wydziałowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom w związku z epidemią
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Wymagania ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Rodzaje cen stosowanych do wyceny inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Modele wyceny inwestycji długoterminowych możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Należności i pożyczki zaliczone do aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ustalenie cen ewidencyjnych towarów w punktach sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ogólne zasady wyceny produkcji w toku po koszcie wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Wybór właściwego uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Na jakim koncie ująć wydatek na zakup gazu do kotłowni?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Towary poddane przerobowi obcemu - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Ujęcie w księgach kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Czy wycenia się na dzień bilansowy zaliczkę wyrażoną w walucie obcej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Ewidencja księgowa gruntów
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Odpisy aktualizujące - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2020 - Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Środek trwały pozyskany w drodze zakupu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymanym rabatem cenowym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Zaniechanie budowy środka trwałego i jego sprzedaż
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Wartość bilansowa budynku, gdy jego cena rynkowa jest wyższa od wartości początkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ewidencja wybranych operacji gospodarczych dotyczących pozostałych rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego za złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Wyroby gotowe w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Koszty podróży służbowej związanej z budową środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Wynagrodzenie chorobowe a koszt wytworzenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Ewidencja księgowa kosztów związanych z epidemią
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Ewidencja księgowa importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Zasady obowiązujące jednostki przy bieżącej wycenie zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Ewidencja otrzymania materiałów w formie darowizny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Przyjęcie produktów do magazynu i ich rozchód
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Odpis aktualizujący wartość towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Wycena do bilansu produktów gotowych i produkcji niezakończonej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Rabaty u dostawcy i nabywcy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Nabycie udziałów spółki z o.o. w księgach
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Wycena na dzień bilansowy akcji własnych nabytych w celu ich umorzenia
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Ustalenie wartości pozyskanych nieodpłatnie materiałów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom wykonującym prace rozwojowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Posezonowa obniżka cen towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Co zawierają zasady (polityka) rachunkowości jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Otrzymane pożyczki w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Ustalenie wartości środków trwałych sfinansowanych z kredytu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Błędnie naliczone odsetki od zobowiązań publicznoprawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość materiałów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Pominięcie utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności w latach poprzednich
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Skierowanie należności na drogę sądową oraz koszty z tym związane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Przyjęcie do magazynu materiałów w większej ilości niż wynika to z faktury zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Ujęcie księgowe i rozliczenie VAT w przypadku importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Ujęcie w księgach kosztów magazynowania produktów
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Zbycie nieruchomości inwestycyjnej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Księgowania związane z darowiznami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Ewidencja księgowa przekazania darowizny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Pożyczki dla pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Wycena zapasów produktów i półproduktów w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Cel i zakres KSR nr 13
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Etapy wyceny produktów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Przypisywanie kosztów pośrednich produkcji niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Stosowanie stałych cen ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a kosztami wytworzenia
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Objęcie wyrobów gotowych bieżącą ewidencją bilansową
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Koszty wytworzenia długoterminowej, niezakończonej usługi na dzień bilansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Ustalanie wpływu kosztów niezakończonej usługi długoterminowej na wynik finansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Wycena gruntu w celu jego sprzedaży wraz z udzielonymi zezwoleniami i projektem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Ewidencja rabatu dotyczącego zakupionych towarów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom w związku z epidemią koronawirusa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Wycena nieruchomości przy braku kontynuacji działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Wycena gruntu w zależności od jego aktualnego przeznaczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Uproszczenia dopuszczalne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Odsetki od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Ewidencjonowanie w księgach wydatków na reklamę
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
TARCZA Ujęcie w księgach kosztów przestoju
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Kompensata należności i zobowiązań w księgach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Koszty produkcji rozliczane tylko na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Księgowania związane z przyjęciem środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Naprawa produktów w ramach reklamacji lub gwarancji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ustalenie wartości początkowej aktywów finansowych w przypadku transakcji zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia wywołujące zmianę wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Prowizja od kredytu na zakup środka trwałego, jako składowa jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego wprowadzonego przez właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Uwzględnienie zasady ostrożności przy ustalaniu wartości szacunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Jak wycenić na dzień bilansowy akcje własne nabyte w celu ich umorzenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Przymusowy przestój powstały w wyniku absencji pracowników - rozliczenie kosztów stałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zobowiązanie z tytułu kredytu w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Paragon za autostradę a koszty w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Ujęcie i wycena w bilansie wartości towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
W której pozycji bilansu zaprezentować odsetki od zaległości publicznoprawnych?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Koszty podróży służbowych związane z zakupem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Koszty związane z wykonaniem części procesu produkcyjnego przez podwykonawcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Odsetki i prowizje od kredytu a koszty kwalifikowane inwestycją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
VAT w cenie nabycia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Ewidencja otrzymania nagrody w prowadzonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie zobowiązania spłacanego ratalnie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży samochodu używanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Rozliczenie akcyzy przy zakupie samochodu osobowego na terenie UE
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Elementy składowe wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Definicja i składniki kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Ewidencja nabycia udziałów innej spółki i rozliczenie zapłaconego PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Prezentacja w bilansie środka trwałego w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Odpisanie przedawnionej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Przecena towarów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Ujęcie w bilansie kredytu inwestycyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Czynności związane z zamknięciem ksiąg i cechy prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Ewidencja kosztów na przełomie roku na przykładzie odsetek od kredytu inwestycyjnego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Jak zaksięgować odsetki od kredytu częściowo przeznaczonego na budowę środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Ewidencja księgowa opłat związanych z samochodem osobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie - ujęcie bilansowe oraz podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Prezentacja przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Wycena na dzień bilansowy zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Układ rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Prowizja od kredytu inwestycyjnego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Podstawa utworzenia odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Wycena bilansowa posiadanych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Pożyczka od udziałowca na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Szkody jakościowe powstałe w materiałach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Forma prezentacji danych o utracie wartości aktywów w informacji dodatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Wypełnienie noty dotyczącej odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Wypełnienie noty dotyczącej wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Na jakim koncie zaksięgować prowizję od kredytu na realizację inwestycji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Prowizja od kredytu potrącona po nabyciu nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Zasady wyceny na dzień bilansowy odpadów poprodukcyjnych w postaci złomu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Ustalenie wartości zapasu materiałów stwierdzonego spisem z natury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wycena inwestycji w nieruchomości przez jednostkę mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i ustalanie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
W jakiej wartości prezentuje się środki trwałe w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przejęcie leasingu operacyjnego samochodu osobowego na podstawie umowy cesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Rozliczenie w księgach opłaty za rejestrację samochodu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Kapitał akcyjny i kierownik jednostki w prostej spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Ustalenie zasadności dokonania odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Wyksięgowanie przedawnionej należności w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Porównanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów z ich ceną sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Zasady ogólne wyceny wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Uproszczenie stosowane przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Wycena należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SPORZĄDZANEGO PRZEZ JEDNOSTKI MIKRO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Należności i zobowiązania w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Pożyczka udzielona pracownikowi ze środków obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Przekwalifikowanie gruntów ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Wycena bilansowa gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Jak rozliczyć koszty remontu poniesione przed wprowadzeniem środka trwałego do używania?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Sporządzenie wykazu aktywów i pasywów (tzw. inwentarza)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ewidencja nakładów obcych zabezpieczających majątek przed szkodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Bilansowa wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena do bilansu towarów handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Naliczenie odsetek od niezapłaconej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Rozliczenie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena do bilansu zobowiązania z tytułu kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ujęcie w księgach zakupionych udziałów sfinansowanych pożyczką
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z wynajmem sprzętu budowlanego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Wycena należności do bilansu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Ujawnienie środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019