Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 19.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg rachunkowych a prawo do uproszczonego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. dla jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Składnik majątku otrzymany jako nagroda w akcji promocyjnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Zasady ewidencji i rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Sprzedaż środka trwałego przed upływem roku od rozpoczęcia jego użytkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Rozliczenie wymiany zużytego środka trwałego na nowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Koszty dokształcania nauczycieli w niepublicznym przedszkolu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Zakup i odsprzedaż karnetów pracownikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Roszczenia sporne i odpisanie w koszty wartości zapasów niezbywalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Sponsoring imprezy charytatywnej - koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Ewidencja księgowa spisania przedawnionych należności
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Uproszczony bilans
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Wyznaczanie roku obrotowego w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Jednostki powiązane oraz pozostałe, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Czy należy dokonywać przeliczeń danych porównawczych przy różnej długości okresów sprawozdawczych?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Jak sporządzić rachunek zysków i strat jednostki mikro?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rachunek zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zobowiązanie z odroczonym terminem spłaty
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Bilansowe rozliczenie wydatków poniesionych na projekt budowlany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Zniszczenie środka trwałego w budowie na skutek pożaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Zakup i amortyzacja licencji spełniającej warunki dla wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Moment ujęcia w księgach rachunkowych nabycia udziałów innej spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ewidencja księgowa opłaty parkingowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Obciążenie pracownika karą pieniężną w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Wynajem nieruchomości w księgach jednostki prowadzącej działalność w tym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Zwrot do urzędu pracy refundacji wynagrodzeń - podatki i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Odpisanie w koszty nieprzydatnych zapasów towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Kierownik jednostki musi pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.
Ewidencja likwidowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Ewidencja zakupu laptopa z oprogramowaniem Office
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Czy dzielić zysk w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Nabycie programu komputerowego na okres nieprzekraczający roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Ustalenie i prezentacja zysku ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysku i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Ewidencja gruntu otrzymanego w drodze darowizny
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Ewidencja księgowa dywidendy wypłaconej po terminie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej z tytułu kradzieży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Faktura dokumentująca zakup usługi leasingu operacyjnego wykonanej w następnym miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Wprowadzenie do ewidencji bilansowej towaru otrzymanego nieodpłatnie w ramach promocji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Przeniesienie kosztu zakupionej usługi na rzecz faktycznego nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Rozliczenie wydatków poniesionych na zakup książki w wersji on-line
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Ewidencja bilansowa niskocennych składników majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Jednostki powiązane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Zapasów obcych nie ujmuje się w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Podstawa prawna tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez stowarzyszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Nabycie gruntu pod budowę hali produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby prowadzonej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Dopłaty do cen w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Know-how wypracowane przez jednostkę we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Rozliczenie odsprzedaży usług reklamy w księgach dystrybutora towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zmiana zasad rozliczania umowy leasingu dokonana w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Kiedy można wydłużyć rok bilansowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Kiedy jednostki są powiązane?
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Wydatki na nabycie nowej linii technologicznej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Uproszczone formy sprawozdań finansowych jednostek mikro i małych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Prezentacja wyniku ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Obowiązek ujawnienia wynagrodzeń członków rady nadzorczej w informacji dodatkowej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń nadzwyczajnych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - termin, organ zatwierdzający
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. sp.k.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Roczne sprawozdanie finansowe a status dla JPK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Wydawanie konsumentom bonów pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Zasady sprawozdawczości finansowej małych jednostek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ewidencja zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Jak ująć w księgach niskocenną drukarkę?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Ujęcie w księgach kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad stosowanych dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zatrzymanie kaucji z tytułu najmu w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Znak towarowy wytworzony we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Przychód z tytułu kar umownych a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Kary i sankcje nałożone na jednostkę w związku z prowadzoną budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę partnerską rozpoczynającą działalność
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Bilansowa definicja materiałów i towarów
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Rozchód zapasów wycenionych według stałej ceny ewidencyjnej
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Przecena towarów ewidencjonowanych według cen sprzedaży netto
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Jednostki powiązane a obowiązek dokumentacyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Aktualizacja wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Ewidencja kosztów wykonania przyłączy mediów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Ewidencja oddania części budynku do używania
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Ewidencja odszkodowań uzyskanych w ramach działalności
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Praca jako wkład do spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Czy można wyksięgować drobną kwotę należności?
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Ewidencja nabycia składnika majątku na okres krótszy niż rok
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych - wycena na dzień bilansowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Sprzedaż środka trwałego służącego działalności socjalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Zasady kwalifikowania aktywów do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Otrzymanie wynagrodzenia za odstąpienie od umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Opłacenie za pracownika mandatu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Roszczenie nieuznane przez jednostkę, skierowane na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ujęcie zwiększenia wysokości zobowiązania wobec ZUS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Limity dla celów rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Jednorazowa amortyzacja przy nabyciu wartości niematerialnych i prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Transakcje pomiędzy spółką z o.o. a firmą jej prezesa i udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Tworzenie rezerw na zobowiązania sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Program komputerowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Sprzedaż auta
Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016
Ewidencja służebności gruntowej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016
Dodatkowe koszty związane z budową pawilonu handlowo-usługowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Ewidencja przekazania prywatnego samochodu do działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Wycena nieruchomości inwestycyjnych według zasad obowiązujących dla środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Ewidencja księgowa sprzedaży części środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Czy jednostka mikro może sporządzać sprawozdanie finansowe dla jednostek małych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Odpisanie w koszty bezwartościowych zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Kto może być jednostką mikro w 2017 r.?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Odpisanie w koszty bezwartościowych zapasów
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Aktualizacja wartości gruntu użytkowanego wieczyście
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Darowizna towarów (żywności) na cele charytatywne
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Ewidencja kosztów prac rozwojowych i badawczych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Ewidencja księgowa nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Przekwalifikowanie nieruchomości ujętych w środkach trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Składniki majątku otrzymane przez SP ZOZ w darowiźnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Grupowanie kosztów ponoszonych na zakup i budowę nowych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Likwidacja zniszczonych materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Rozliczenie zakupu gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Aktywa otrzymane w drodze darowizny wykorzystane w prowadzonej działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Przyjęcie zakupionego środka transportu do używania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Materiały wydane na potrzeby związane z utrzymaniem obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Księgowanie refaktur za media
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Moment rozliczenia wydatków związanych z zaniechaną inwestycją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Termin wyboru biegłego rewidenta i podpisania z nim umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Obciążenie wartością wypłacanej zapomogi kosztów działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Umorzenie części pożyczki - zasady rozliczania w księgach pożyczkobiorcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Rozliczenie zakupu licencji na program komputerowy o cenie nie wyższej niż 3.500 zł
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Otrzymanie nagrody rzeczowej i przekazanie jej na cele osobiste właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ujmowanie i rozliczanie kosztów prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Produkcja w toku w małej firmie budowlanej, stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Czas dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Posezonowa obniżka cen towarów ustalanych według cen sprzedaży brutto
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Ewidencja towarów handlowych przekazanych na ekspozycję
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Ewidencja księgowa zwrotu dotacji
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Klasyfikacja i ewidencja produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Jak zaksięgować darowiznę wyrobów gotowych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Prowadzenie w jednostce ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Zakup wyposażenia do budynku nieprzyjętego jeszcze do używania
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Jak zaksięgować niedobór gotówki w kasie?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Dofinansowanie otrzymane przez spółdzielnię - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Składniki aktywów kwalifikujące się do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Przychód ze sprzedaży środka trwałego wraz z usługą transportu do nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Nabycie gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Czy w spółce z o.o. można dokonać zmiany roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w związku z zagubieniem przesyłki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja księgowa strat związanych z kradzieżą towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Jak zaksięgować opłatę za czynności kontrolne sanepidu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Odroczenie terminu spłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Księgowanie VAT należnego od darowizny towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Koszty upomnienia za opóźnienie w zapłacie VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Reklamacje towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
W ciężar jakich kosztów odnieść odpis na ZFŚS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ewidencja kosztów działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym
Likwidacja budowy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Ujęcie w księgach wydatków na licencję na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Jakie wierzytelności zalicza się do należności z tytułu dostaw i usług?
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Spisanie drobnych sald należności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Opłata patentowa dotycząca elementu środka trwałego
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Koncesje na wydobywanie kopalin
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Definicja jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Sprzedaż środka trwałego, którego zakup został sfinansowany ze środków ZFRON
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie ulepszenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ewidencja księgowa wynagrodzenia należnego płatnikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Koszty i przychody związane z montażem sprzedanego wyrobu gotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Kto powinien sporządzić i zatwierdzić politykę rachunkowości w firmie osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ewidencja księgowa odstępnego płaconego w przypadku cesji leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Umorzenie podatku od nieruchomości za rok poprzedni wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Moment korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dofinansowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Zakończenie amortyzacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Otrzymanie kaucji z tytułu najmu w księgach rachunkowych wynajmującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Świadczenie odszkodowawcze po likwidacji leasingowanego samochodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Likwidacja towarów przeterminowanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Darowizna wyrobów, które odpisano w koszty w dacie wytworzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Usługa ściągania długów - rozliczenie podatkowe i ujęcie rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostce rozpoczynającej działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Nabycie udziałów po cenie wyższej niż ich wartość nominalna
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Otrzymanie środka trwałego od kontrahenta w drodze darowizny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Leasing bilansowo-finansowy a podatkowo-operacyjny
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Ujęcie w księgach rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z uproszczenia w klasyfikacji umów leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Skutki utraty prawa do klasyfikacji umów leasingu według zasad podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zakwalifikowanie przedmiotu leasingu do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Podstawy prawne i zasady ogólne obniżki cen
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Odpisanie wartości towarów zniszczonych podczas rozładunku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Jak ustalić katalog jednostek powiązanych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Ujęcie w księgach zakupu form do odlewów
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Ewidencja księgowa umorzenia opłaty za środowisko
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Koszty reprezentacji w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Kto ustala politykę rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Wybór roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Ułatwienia przy ewidencji niskocennych składników majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Uproszczona ewidencja leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Wybory dotyczące sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Operacje związane z kasą fiskalną w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Sprawozdanie finansowe związku zawodowego pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Kryteria ustalenia beneficjentów rzeczywistych spółki
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Przykłady błędów najczęściej występujących w sprawozdaniach finansowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Skierowanie należności na drogę sądową oraz koszty z tym związane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Zasady amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Rozliczenie w księgach rachunkowych zakupu kilku nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Środki pieniężne otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Uznanie składnika majątku za środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Wstępna opłata w leasingu operacyjnym jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Informacja o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. oraz ewidencja dofinansowań do wynagrodzeń - w odpowiedziach Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Odpisanie w koszty towarów nienadających się do sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Naprawa pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Rozliczanie w księgach dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Zbycie nieruchomości inwestycyjnej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Istota pozostałej działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Operacja wyksięgowania przedawnionej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Księgowania związane ze zbyciem środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Odszkodowanie dla byłego pracownika w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Zapłata wierzytelności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Rozliczenie w księgach rachunkowych kary umownej zapłaconej w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Księgowania związane z darowiznami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Ujęcie księgowe skutków zdarzeń losowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Ewidencja odszkodowania z tytułu ubezpieczenia należności
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Rozliczenie powypadkowej naprawy firmowego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Ewidencja księgowa przekazania darowizny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Dotacja na plac zabaw otrzymana przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Zaniechana inwestycja w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Pożyczki dla pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Definicja produktów gotowych i półproduktów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Przypisywanie kosztów pośrednich produkcji niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego przy sprzedaży internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Skutki przekwalifikowana nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Ceny transferowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Ewidencja księgowa otrzymanego świadczenia postojowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Ewidencja księgowa kary umownej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Jednorazowa rekompensata za możliwość wykorzystania własnego urządzenia w obcym budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Przepadek zadatku w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Kara za zerwanie umowy franczyzy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Wycena nieruchomości przy braku kontynuacji działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Odpisanie towarów przeterminowanych, uszkodzonych lub nierotujących
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Wycena gruntu w zależności od jego aktualnego przeznaczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Rozliczanie w księgach rachunkowych kosztów prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Ewidencja księgowa kompensaty wierzytelności oraz sposób jej udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Jak zaksięgować kaucję zwrotną otrzymaną z tytułu najmu mieszkania?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Ujawnianie w informacji dodatkowej zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Skutki bilansowe uzyskania korzystnego wyroku w sprawie o odszkodowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Ewidencja księgowa kosztów związanych z nieruchomością czasowo niewynajmowaną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Uproszczenia dopuszczalne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Ewidencjonowanie w księgach wydatków na reklamę
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Usługi remontowe w księgach rachunkowych wykonawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. przewidziane dla jednostki mikro w przypadku osoby fizycznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Zdarzenia po dniu bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ewidencja sprzedaży środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanej noty obciążeniowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Bilansowa wycena waluty w jednostce mikro i małej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Przeznaczenie produktów z reklamacji do złomowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia wywołujące zmianę wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Księgowe ujęcie wprowadzenia prywatnego majątku do działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Dokumenty będące podstawą wprowadzenia samochodu do własnej firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Przymusowy przestój powstały w wyniku absencji pracowników - rozliczenie kosztów stałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Ewidencja udzielonej pożyczki długoterminowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Udziały w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Koszty podróży służbowych związane z zakupem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zobowiązania warunkowe według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Środki trwałe w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Uproszczenia przewidziane dla jednostek małych i jednostek mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Podpisywanie dokumentów finansowych, gdy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Likwidacja towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ewidencja w księgach rachunkowych umorzenia pożyczki z WFOŚiGW
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ewidencja otrzymania nagrody w prowadzonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
WSTĘP
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Definicja podmiotu zatrudniającego
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Przychód ze sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Koszt z tytułu sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Przychody z działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Wycena i ewidencja obligacji własnych w zależności od ceny ich emisji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Opłata wstępna ponoszona przez franczyzobiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Kara umowna za zerwanie umowy franczyzy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Darowizna pieniężna przekazana przez fundację na cele społecznie użyteczne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Ewidencja nabycia udziałów innej spółki i rozliczenie zapłaconego PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Darowizna przekazana przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Prezentacja w bilansie środka trwałego w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Sprawozdanie z płatności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Wydatki związane z załadunkiem sprzedawanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Ujęcie w księgach rachunkowych opłat podstawowych w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Remont i ulepszenie obcego środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Ewidencja księgowa opłat związanych z samochodem osobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Czy wybór uproszczeń dotyczących elementów sprawozdania finansowego może być bezterminowy? UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Rusztowanie jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Ewidencja nabycia samochodu ciężarowego na okres krótszy niż rok
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Przychody i koszty dotyczące sprzedaży środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Straty w wyniku nawałnicy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Leasing operacyjny samochodu osobowego w księgach rachunkowych leasingobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Kwalifikacja nabytych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Wycena bilansowa posiadanych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Moment ujęcia otrzymanej dotacji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Przychód z tytułu uzyskanego odszkodowania, koszty uzyskania przychodu oraz VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Sprzedaż środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Uproszczony rachunek zysków i strat w jednostkach mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Warunki dla jednostki mikro i małej wynikające z ustawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Decyzja (uchwała) w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro lub małej, gdy podlega ono badaniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Uproszczone sprawozdanie za 2019 r., pomimo przekroczenia progów dla jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Zobowiązania publicznoprawne w bilansie jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wykazanie sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Rozliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Ujęcie podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Ujęcie w księgach sprzedaży ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Zgłoszenie do CRBR - do 13 kwietnia 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Potrącenie kary umownej z faktury wystawionej za wykonanie usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Polityka rachunkowości w zakresie rozliczenia zakupu i prowadzenia ewidencji niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Podmioty powiązane według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Trwałe zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Prezentacja danych dotyczących powiązań kapitałowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i ustalanie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zysk ze sprzedaży wartości niematerialnej prawnej w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpraw emerytalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przejęcie leasingu operacyjnego samochodu osobowego na podstawie umowy cesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Koszty poniesione na utrzymanie dzierżawionej nieruchomości, sfinansowane z dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Rozliczenie w księgach opłaty za rejestrację samochodu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zakup środka trwałego z odszkodowania zwolnionego z opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Rozliczenie nakładów poniesionych na zakup i wyburzenie budynku nienadającego się do remontu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Ustalenie zasadności dokonania odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Ewidencja kosztów związanych z remontem urządzeń wodociągowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Sporządzenie uproszczonego bilansu przez jednostki mikro i małe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Refundacja kosztów remontu poniesionych w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Odszkodowania przyznane na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Faktura za energię elektryczną refakturowana na podwykonawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w spółkach
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Likwidacja środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać koszty dotyczące zdarzeń losowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Porównanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów z ich ceną sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Uproszczenie stosowane przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Uproszczenia w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Kiedy małe fundacje mogą nie sporządzać sprawozdań finansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
W każdej zobowiązanej spółce trzeba ustalić beneficjenta
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Nowe obowiązki spółek związane z funkcjonowaniem CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zmiany w prawie ważne dla funkcjonowania spółek
Kto i kiedy zmienia politykę rachunkowości jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Nie można ulepszyć wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Przekazanie na rzecz fundacji darowizny pieniężnej
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Należności i zobowiązania w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Wyksięgowanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Przekwalifikowanie gruntów ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Obowiązek tworzenia rezerw na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Umorzenie składki członkowskiej nieopłaconej przez jednego z członków stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SPORZĄDZANEGO PRZEZ JEDNOSTKI MIKRO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Ewidencja nakładów obcych zabezpieczających majątek przed szkodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Całkowita szkoda a remont samochodu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Bilansowa wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Rozliczenie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Wydatki związane z przekazaniem pracownikom oraz kontrahentom jubileuszowej kroniki firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o. transakcji z gminą i jej jednostkami organizacyjnymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Faktury za najem lokali wystawiane z góry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Kiedy przedsiębiorstwo osoby fizycznej może być jednostką mikro?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Ewidencja otrzymanego odszkodowania pomniejszonego o franszyzę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Kto dokonuje wyboru firmy audytorskiej?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Kto podpisuje umowę o badanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Wersje sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Czy decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych i mikro musi być co roku ponawiana?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Jednostki powiązane w rozumieniu przepisów bilansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wyniki prac badawczo-rozwojowych otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Rezygnacja osoby fizycznej z prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Kolejne nakłady na obcy środek trwały
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali mieszkalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Ujęcie w kosztach wydatków na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat rocznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Darowizna pieniężna przekazana na rzecz fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Ewidencja towarów otrzymanych w promocji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Zasady amortyzacji nieruchomości użytkowanych przez jednostkę na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem osobistym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Wpływ przepisów o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności na prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Udziały i akcje na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Ewidencja korekty VAT naliczonego związanej z ulgą na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Prezentacja środków trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą oraz termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rachunek zysków i strat jednostki mikro
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jak ustalić wartość rzeczowych aktywów obrotowych na potrzeby prezentacji w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Klasyfikacja instrumentów finansowych według polskich regulacji w zakresie rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty udziału kapitałowego występującemu wspólnikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Nakłady poniesione na modernizację całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w księgach spółki cywilnej wkładów wniesionych przez wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Koszty poniesione w okresie trwania nieplanowego przestoju produkcyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Spisanie umorzonych należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności - skutki bilansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Jednostka mikro
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Ewidencja księgowa operacji związanych ze sprzedażą nieruchomości (środka trwałego)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Nabycie środka transportu (samochodu osobowego) zaliczonego do środków trwałych
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Zakres informacji prezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Okres amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Jak zaksięgować umorzenie zobowiązania z tytułu dostaw i usług?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla większości spółek handlowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Rozliczenie dla celów CIT kosztów zaniechanej inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Rozliczanie w księgach kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Ewidencja otrzymania należności objętej odpisem aktualizującym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Bezgotówkowe dofinansowanie w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Ujęcie w księgach kary umownej na podstawie noty obciążeniowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Wprowadzenie środka trwałego do używania w oparciu o dowód OT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Protokół zniszczenia jako dowód księgowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Prezenty okolicznościowe dla pracowników
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Sankcje za niestosowanie split payment w księgach sprzedawcy i nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ogólna charakterystyka rzeczowych aktywów trwałych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Jak ująć w księgach rachunkowych koszty związane z usunięciem awarii wodociągu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Spisanie umorzonych należności z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Wybór audytora i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Przekazanie własnych produktów w ramach reklamy lub darowizny - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Koszty wynajmu samochodu zastępczego w związku z jego powypadkową naprawą oraz otrzymaniem odszkodowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Należność powstała w wyniku zapłaty zaliczki na poczet wykonania usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Ujęcie w księgach dofinansowania z programu Polska Bezgotówkowa
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Księgowanie odszkodowania za naprawę samochodu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Wypłata rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów powstałych w wyniku braku zapłaty zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Rozliczenie zmiany wartości rynkowej inwestycji w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Jednostki mikro w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Podmioty zobowiązane prowadzić w 2020 r. księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Księgowanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Opłaty za marnowanie żywności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi zaliczane w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary należne od wykonawcy robót budowlanych zaliczane do przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Program komputerowy niespełniający definicji wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Budowa budynku handlowego na miejscu budynku kotłowni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
W której pozycji pasywów bilansu jednostki mikro wykazać zobowiązania publicznoprawne?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Określenie w polityce rachunkowości dnia, na który jednostka zamyka miesiąc
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Różnice kursowe powstałe od wkładu na kapitał, wniesionego w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przekazanie własnych wyrobów gotowych w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Przekazanie w formie darowizny wejść/karnetów do klubu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Zlikwidowanie przeterminowanych towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Ujęcie w księgach darowizny materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Wartość firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w księgach
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Ewidencja w księgach pozostałych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Ujęcie w księgach ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Opłata za wydanie pozwolenia na budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na remont budynku instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Udziały własne wykazywane w bilansie jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Naprawa środka trwałego uszkodzonego w wyniku zdarzenia losowego - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ewidencja szkody w towarach zniszczonych podczas burzy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja wydatków na firmowe samochody
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych ze zdarzeniami losowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Kto wypełnia pozycje sprawozdania finansowego dotyczące zaangażowania w kapitale jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Dofinansowanie szkoleń pracowników w księgach
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Ujęcie w księgach mandatu opłaconego za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Kwalifikacja rodzajowa budynku stacji paliw i obiektów pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty związane z przekazaniem przedmiotu leasingu korzystającemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wydatki pracodawcy związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ujęcie w księgach operacji przystosowania towarów do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Ujmowanie w księgach pozostałych kosztów rodzajowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Sprawozdanie finansowe za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Instalacja fotowoltaiczna - odrębny środek trwały, czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Różnice w ujęciu wstępnej opłaty leasingowej dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Odpis aktualizujący w przypadku problemów z odzyskaniem nadpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Dotacja uzyskana na pokrycie kosztów remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Otrzymanie dopłat do cen sprzedaży usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ewidencja aportu w księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Księgowanie wydatku za holowanie pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ustalenie charakteru powiązań pomiędzy jednostkami, których wspólnikiem jest osoba fizyczna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Ujęcie w księgach pożyczki otrzymanej od udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Likwidacja spółki z o.o. a ustawa o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Zdarzenia losowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Skutki w CIT i PIT zaniechania inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania i jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja księgowa odstępnego opłaconego z tytułu cesji umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki będącej samorządem zawodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Warunki zmiany roku podatkowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ujęcie w księgach wierzytelności skierowanych na drogę sądową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Tworzenie w księgach odpisu aktualizującego od ubezpieczonej wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ujęcie w księgach zaokrągleń podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zapisy w księgach wierzyciela dotyczące ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Definicja kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Nakłady poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Opłata legalizacyjna w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Rozruch technologiczny maszyny produkcyjnej przed przyjęciem jej do używania
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Skutki zniszczenia podczas pożaru części budowanej hali produkcyjnej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Kwalifikacja umów najmu i dzierżawy w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Najem i dzierżawa w księgach wynajmującego i wydzierżawiającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Spisanie kwoty korekty VAT naliczonego w przypadku umorzenia lub przedawnienia zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Karta środka trwałego jako forma ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zakup składnika o wartości poniżej określonego limitu dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jakie koszty poniesione na oprogramowanie zwiększą jego wartość?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jak ująć w księgach obciążenie kontrahenta prowizją bankową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja księgowa umowy leasingu klasyfikowanej dla celów bilansowych jako leasing finansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Pobrany z góry czynsz w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Kradzież gotówki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ujęcie w księgach zakupu telefonu na raty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Nieściągalna należność a skorzystanie z ulgi na złe długi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Odpisanie przedawnionego zobowiązania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Księgowania dotyczące szkody powstałej w firmowym pojeździe
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Ujęcie w księgach dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Nieruchomość wybudowana częściowo na dzierżawionym gruncie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Maszyna produkcyjna w leasingu finansowym zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Wydatki na założenie klimatyzacji w zależności od sposobu jej zamontowania w budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Amortyzacja podatkowa dla celów bilansowych w małej spółce osobowej prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Kwalifikacja i wycena nieruchomości gruntowej nabytej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ujęcie księgowe skutków korekty kary umownej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady kwalifikacji składników majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady postępowania z niskocennymi składnikami majątku - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Bilansowe rozliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przychód ze sprzedaży maszyny wykorzystywanej do działalności rolniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Likwidacja nabytych materiałów nieprzydatnych w produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ewidencja i udokumentowanie obciążenia kontrahenta karą umowną
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku cesji umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ewidencja kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja zakupu samochodu ciężarowego w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ujęcie w księgach zakupu serwera z oprogramowaniem
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Należność za sprzedany budynek w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Wierzytelności zaliczane do należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Roszczenia skierowane na drogę sądową
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odzyskanie w toku egzekucji komorniczej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zwrot budynku przychodni do gminy w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ujęcie dofinansowania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Koszty przygotowania wniosku o dotację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zakupu paneli słonecznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Sprzedaż uszkodzonego pojazdu sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dopłat bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dotacja do cen sprzedaży netto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zwrotu refundacji z urzędu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Środki pieniężne otrzymane na dopłaty do cen sprzedaży produktów lub towarów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dopłata z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje do ceny usługi oraz prezentacja w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Nota księgowa obciążeniowa wystawiona tytułem kary umownej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja środków publicznych w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Inwentarz żywy jako środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Kto jest kierownikiem jednostki, a kto organem zatwierdzającym w spółkach osobowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja oraz rozliczenie podatkowe kosztów transportu pokrywanych przez serwis aukcyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja sprzedaży części gruntu stanowiącego środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Nowa spółka z o.o. a jej pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja gruntu otrzymanego aportem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Księgowania dotyczące nieodpłatnego przekazania towarów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Darowizna materiałów w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Sprzedaż nieruchomości wraz z niezakończoną inwestycją - podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym powiązań rodzinnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Nieodpłatne otrzymanie dokumentacji technicznej i aparatury przez instytut badawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
VAT należny od dopłat do cen sprzedaży usług w księgach rachunkowych usługodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Księgowania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Kara umowna
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie za 2018 r. należy zatwierdzić do końca czerwca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Definicja nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przychody i koszty dotyczące zbycia nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Klasyfikacja umów leasingu w świetle ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Wynajem nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zapłata kary umownej w euro w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Udokumentowanie wniesienia do firmy prywatnego majątku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Kwalifikacja do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Sprzedaż nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ewidencja księgowa dotycząca wynajmu lokali
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zakup składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej krócej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Świadectwa efektywności energetycznej uzyskane przez gminę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ewidencja księgowa kar/odszkodowań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Rozliczenie do bilansu sald przedawnionych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Uznanie wykonanych prac za remont lub inwestycję w obcym środku trwałym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Wycena aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych na przykładzie towarów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Odpisanie w koszty niezbywalnych zapasów wyrobów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Ujęcie początkowe kontraktu forward w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Warunki odstąpienia od ustalania odroczonej części podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jakie jednostki mogą zrezygnować z bilansowych zasad klasyfikowania umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Termin sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ostatni moment na decyzję o stosowaniu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe w spółce cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Ujęcie wadium w księgach wnoszącego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Koszty transportu towaru realizowanego na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Jednostki uprawnione do stosowania uproszczeń w zakresie kwalifikacji leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z lokalem użytkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Wycena kontraktu forward na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Ewidencja księgowa dotacji na zakup lub budowę środka trwałego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Jak zakwalifikować wydatek na zakup bazy danych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ujawnienie w ewidencji analitycznej zmiany powierzchni działki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ewidencja księgowa wstępnej opłaty leasingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Dotacja na przełomie roku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wersje sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Refaktura dotycząca zużycia mediów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych, w zależności od celu, na jaki została przyznana
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady wyceny i prezentacji w bilansie zobowiązań jednostki z tytułu kredytów i pożyczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego wniesionego do spółki aportem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Sprawozdanie z płatności za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ewidencja księgowa refaktury za energię na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Czy decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych i mikro musi być co roku ponawiana?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Jednostki powiązane w rozumieniu przepisów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Ewidencja otrzymania dotacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Sporządzanie uproszczonego rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ewidencja odsetek od zaległych rat kredytowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Wycena i prezentacja zobowiązań w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Skutki kradzieży przedmiotu leasingu operacyjnego w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kwalifikacja wydatków poniesionych na obiekty pomocnicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Podstawowe informacje dotyczące rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kiedy podjąć decyzję w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja księgowa dotycząca sprzedaży uszkodzonego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Obowiązki związane z likwidacją spółdzielni pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Przychody i koszty związane ze sprzedażą udziałów w innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ostateczne odpisanie należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Przychody z działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Moment przyjęcia do stosowania nowych uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ujęcie w księgach zakupu dzieła sztuki
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ujęcie księgowe umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Ustalenie wartości przychodów dla celów dokumentacji cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym kosztów związanych z przekazaniem darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Identyfikacja powiązania w przypadku korzystania z pożyczek od innego podmiotu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Niskocenne środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Wartość początkowa budynków i budowli wykupionych z leasingu i poddanych ulepszeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Podstawowe informacje dotyczące bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Definicja jednostki małej określona w przepisach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Dofinansowanie do szkoleń pracowników otrzymane w formie bonów rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce świadczącej usługi najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 4
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rachunek zysków i strat jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 5
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 6
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Ustalenie stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej dla hali zaliczonej do rodzaju 291 KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Spółka z o.o. uznana za małą jednostkę a możliwość stosowania nowych uproszczeń - od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Drobne salda na kontach rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Wycena środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Przekwalifikowanie na dzień bilansowy nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Spisanie przedawnionych należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Przychód ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane w aktywach
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Koszty wdrożenia
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018