Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 23.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
Zdarzenia nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Uproszczenia w sporządzaniu bilansu przez jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Ewidencja zwrotu składki przy sprzedaży samochodu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Spisanie groszowych sald rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Ewidencja przychodu z tytułu kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKI MAŁEJ - według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Informacje na temat jednostek powiązanych
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Czy należy dokonywać przeliczeń danych porównawczych przy różnej długości okresów sprawozdawczych?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Jak doprowadzić dane do porównywalności?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zapasy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Działalność operacyjna
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Podatek dochodowy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Co należy wykazywać w pozycjach bilansu jednostki mikro?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Jak sporządzić rachunek zysków i strat jednostki mikro?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Przykład rachunku zysków i strat jednostki mikro
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rachunek zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rezerwa utworzona na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Przychody w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Czy konstrukcja reklamy może być środkiem trwałym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Koszty postępowania egzekucyjnego w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Opłata za pełnomocnictwo udzielone adwokatowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Opłata z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej w księgach rachunkowych producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Ujęcie księgowe uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Szkody w składnikach majątku w ewidencji księgowej na przykładzie liczbowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Dzierżawa środka trwałego zakończona jego zakupem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Korekta błędnie przyjętej wartości początkowej środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności przez spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Grunt otrzymany w formie darowizny - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ewidencja księgowa kosztów remontu i ulepszenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ujęcie w bilansie rezerw na zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Moment ujęcia kosztów związanych z uzyskaniem promesy kredytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Leasing finansowy bilansowo i operacyjny podatkowo a koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Zakres uproszczeń przyjętych do stosowania w 2015 r. przez jednostki małe i jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Obciążenie dłużnika kosztami sądowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
W 2016 r. niektóre jednostki sporządzą sprawozdanie z płatności
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Ewidencja kosztów naprawy pojazdu i otrzymanego odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Przekazanie środków ochrony roślin w księgach grupy producenckiej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Definicja jednostek małych wprowadzona do ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Pozostałe najważniejsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Przeliczenie wielkości wyrażonych w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Usunięcie dla większości jednostek kategorii strat i zysków nadzwyczajnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Zmiany dotyczące leasingu i podatku odroczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Stosowanie przepisów o instrumentach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Rozliczanie przychodów z refakturowania opłat za media
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Przychody i koszty finansowe, czyli jak ustalić wynik na działalności finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Wyksięgowanie błędnych odpisów amortyzacyjnych za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Produkcja testowa związana z zakupem nowego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Prezentacja zdarzeń losowych w sprawozdaniu finansowym po zmianach prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych usługobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Wartość początkowa środka trwałego nabytego z zastrzeżeniem prawa własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez jednostki pożytku publicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Nowelizacja związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Rozszerzenie katalogu jednostek, które mogą stosować uproszczenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Usunięcie dla większości jednostek kategorii strat i zysków nadzwyczajnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Wprowadzenie uproszczonej ewidencji dla małych organizacji pozarządowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zmiany w przepisach ogólnych ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Nowa definicja jednostek powiązanych oraz zmiany w zakresie konsolidacji
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Sporządzanie sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Elementy sprawozdania sporządzanego przez małe jednostki
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne w sprawozdaniu małej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Prezentacja długoterminowych aktywów finansowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Przesunięcie terminu spłaty pożyczki a jej prezentacja w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Wydatki poniesione przed przekazaniem do używania przedmiotu leasingu operacyjnego
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2015 - Leasing w działalności gospodarczej
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI OBEJMUJĄCE SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego od osób prawnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zasady sprawozdawczości finansowej małych jednostek
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostek mikro
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Klasyfikacja umów leasingu po uzyskaniu statusu jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Uproszczona ewidencja w małych fundacjach po 1 stycznia 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Elementy sprawozdania sporządzanego przez małe jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne w sprawozdaniu małej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Forma decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Skutki zawarcia umowy leasingu zwrotnego, której przedmiotem jest samochód osobowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Rozliczanie nakładów na prace rozwojowe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przeznaczonej na wynajem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wydatki na przystosowanie do sprzedaży nieruchomości nabytych w celach handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Ujęcie nakładów na wynajmowany lokal w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Leasing operacyjny - nakłady na montaż maszyn
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Czy sprawozdanie finansowe za 2015 r. może być sporządzone według dotychczasowego załącznika nr 1?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Ewidencja księgowa likwidacji przeterminowanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Koszty wykonania strony internetowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Odpisanie przedawnionego zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Rozliczenie wydatków na zaniechaną inwestycję
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015 - Rozliczanie w kosztach wydatków na składniki majątku trwałego
Mniej jednostek ustali podatek odroczony
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Rzeczowe aktywa trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Korekta składek ZUS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Ewidencja księgowa rozliczenia szkody majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro nie jest obowiązkiem, lecz dobrowolnym wyborem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Transakcje kupna-sprzedaży realizowane przez jednostki powiązane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Pierwszy rok obrotowy a połączenie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Rozliczenie darowizny towaru handlowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące narzędzi ewidencjonowanych pozabilansowo
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Postępowanie z uszkodzonym składnikiem majątku ujawnionym podczas spisu z natury
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Skutki umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Obciążenie pracownika kosztami szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zwrot za szkody w mieszkaniu wynajmowanym dla pracownika po zakończeniu umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Kradzież niskocennego składnika majątku odniesionego w ciężar kosztów w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Sfinansowanie ze środków firmy mandatu karnego za niepłacenie podatków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Koszty opłaty patentowej dotyczące części środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Odpisanie przeterminowanych, zepsutych oraz zniszczonych zapasów w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Czy księgować odpis aktualizujący do ubezpieczonej należności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Spis z natury środków pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Przychód ze sprzedaży środka trwałego w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Ewidencja księgowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Podatkowo-księgowe rozliczenie kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Jak księgować przychody z najmu opłaconego z góry?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Aktualizacja wartości zapasów towarów w detalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Koszty i przychody związane ze sprzedażą rozpoczętej budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Wydatki na adaptację obcego środka trwałego w ewidencji księgowej wynajmującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Warunki uznania składnika majątku za odrębny obiekt inwentarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Przychód z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Limity na 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Operacje związane z naprawą uszkodzonego samochodu w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Opłata wstępna oraz inne koszty związane z przyjęciem do używania leasingowanej maszyny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Pokrycie kosztów uszkodzonego sprzętu, który nie stanowił własności użytkującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Przyjęcie środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Ewidencja zakupu środka trwałego a naliczona dostawcy kara umowna
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Ewidencja księgowa w podmiocie wystawiającym przedwczesną fakturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Obowiązek ujawnienia wynagrodzeń członków rady nadzorczej w informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu niestanowiącego własności jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. sp.k.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Koszty sądowe
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Ewidencja zdarzeń losowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Ewidencja zakupu obligacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Amortyzacja dodatniej wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Podatkowo-księgowe rozliczenie zadatku
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Ewidencja księgowa likwidacji towarów po zmianach przepisów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Odpłatne nabycie prawa służebności gruntowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Dodatkowa opłata za przedłużenie prawa do znaku towarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Koszty zastępstwa procesowego w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Uproszczenia w rachunkowości stowarzyszeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Zdefiniowanie pojęć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Ewidencja księgowa kary umownej/odszkodowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Nowe uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej dla "małych" jednostek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Inne uproszczenia dla małych jednostek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Zaniechanie budowy środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Wycena i ewidencja materiału otrzymanego nieodpłatnie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Ewidencja księgowa zaokrągleń w deklaracji VAT
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Ujęcie w księgach wydatków na odnowienie licencji
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Ujęcie w księgach wadium zaliczonego na poczet zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Ewidencja księgowa niewykorzystanych rezerw
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Zwrot odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Definicja jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Zakres uproszczeń dla jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Co należy wykazywać w pozycjach bilansu jednostek mikro?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Wariant i zakres informacyjny rachunku zysków i strat jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Definicja jednostek małych i zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Rozszerzenie katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia w wyniku zmiany prawa bilansowego
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych ze zdarzeniami losowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Kto wypełnia pozycje sprawozdania finansowego dotyczące zaangażowania w kapitale jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Dofinansowanie szkoleń pracowników w księgach
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Ujęcie w księgach mandatu opłaconego za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Kwalifikacja rodzajowa budynku stacji paliw i obiektów pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty związane z przekazaniem przedmiotu leasingu korzystającemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wydatki pracodawcy związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ujęcie w księgach operacji przystosowania towarów do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Ujmowanie w księgach pozostałych kosztów rodzajowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Sprawozdanie finansowe za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Instalacja fotowoltaiczna - odrębny środek trwały, czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Różnice w ujęciu wstępnej opłaty leasingowej dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Odpis aktualizujący w przypadku problemów z odzyskaniem nadpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Dotacja uzyskana na pokrycie kosztów remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Otrzymanie dopłat do cen sprzedaży usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ewidencja aportu w księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Księgowanie wydatku za holowanie pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ustalenie charakteru powiązań pomiędzy jednostkami, których wspólnikiem jest osoba fizyczna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Ujęcie w księgach pożyczki otrzymanej od udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Likwidacja spółki z o.o. a ustawa o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Zdarzenia losowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Skutki w CIT i PIT zaniechania inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania i jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja księgowa odstępnego opłaconego z tytułu cesji umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki będącej samorządem zawodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Warunki zmiany roku podatkowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ujęcie w księgach wierzytelności skierowanych na drogę sądową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Tworzenie w księgach odpisu aktualizującego od ubezpieczonej wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ujęcie w księgach zaokrągleń podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zapisy w księgach wierzyciela dotyczące ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Definicja kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Nakłady poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Opłata legalizacyjna w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Rozruch technologiczny maszyny produkcyjnej przed przyjęciem jej do używania
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Skutki zniszczenia podczas pożaru części budowanej hali produkcyjnej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Kwalifikacja umów najmu i dzierżawy w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Najem i dzierżawa w księgach wynajmującego i wydzierżawiającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Spisanie kwoty korekty VAT naliczonego w przypadku umorzenia lub przedawnienia zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Karta środka trwałego jako forma ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zakup składnika o wartości poniżej określonego limitu dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jakie koszty poniesione na oprogramowanie zwiększą jego wartość?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jak ująć w księgach obciążenie kontrahenta prowizją bankową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja księgowa umowy leasingu klasyfikowanej dla celów bilansowych jako leasing finansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Pobrany z góry czynsz w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Kradzież gotówki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ujęcie w księgach zakupu telefonu na raty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Nieściągalna należność a skorzystanie z ulgi na złe długi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Odpisanie przedawnionego zobowiązania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Księgowania dotyczące szkody powstałej w firmowym pojeździe
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Ujęcie w księgach dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Nieruchomość wybudowana częściowo na dzierżawionym gruncie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Maszyna produkcyjna w leasingu finansowym zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Wydatki na założenie klimatyzacji w zależności od sposobu jej zamontowania w budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Amortyzacja podatkowa dla celów bilansowych w małej spółce osobowej prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Kwalifikacja i wycena nieruchomości gruntowej nabytej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ujęcie księgowe skutków korekty kary umownej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady kwalifikacji składników majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady postępowania z niskocennymi składnikami majątku - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Bilansowe rozliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przychód ze sprzedaży maszyny wykorzystywanej do działalności rolniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Likwidacja nabytych materiałów nieprzydatnych w produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ewidencja i udokumentowanie obciążenia kontrahenta karą umowną
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku cesji umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ewidencja kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja zakupu samochodu ciężarowego w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ujęcie w księgach zakupu serwera z oprogramowaniem
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Należność za sprzedany budynek w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Wierzytelności zaliczane do należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Roszczenia skierowane na drogę sądową
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odzyskanie w toku egzekucji komorniczej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zwrot budynku przychodni do gminy w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ujęcie dofinansowania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Koszty przygotowania wniosku o dotację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zakupu paneli słonecznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Sprzedaż uszkodzonego pojazdu sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dopłat bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dotacja do cen sprzedaży netto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zwrotu refundacji z urzędu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Środki pieniężne otrzymane na dopłaty do cen sprzedaży produktów lub towarów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dopłata z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje do ceny usługi oraz prezentacja w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Nota księgowa obciążeniowa wystawiona tytułem kary umownej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja środków publicznych w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Inwentarz żywy jako środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Kto jest kierownikiem jednostki, a kto organem zatwierdzającym w spółkach osobowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja oraz rozliczenie podatkowe kosztów transportu pokrywanych przez serwis aukcyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja sprzedaży części gruntu stanowiącego środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Nowa spółka z o.o. a jej pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja gruntu otrzymanego aportem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Księgowania dotyczące nieodpłatnego przekazania towarów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Darowizna materiałów w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Sprzedaż nieruchomości wraz z niezakończoną inwestycją - podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym powiązań rodzinnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Nieodpłatne otrzymanie dokumentacji technicznej i aparatury przez instytut badawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
VAT należny od dopłat do cen sprzedaży usług w księgach rachunkowych usługodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Księgowania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Kara umowna
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie za 2018 r. należy zatwierdzić do końca czerwca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Definicja nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przychody i koszty dotyczące zbycia nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Klasyfikacja umów leasingu w świetle ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Wynajem nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zapłata kary umownej w euro w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Udokumentowanie wniesienia do firmy prywatnego majątku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Kwalifikacja do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Sprzedaż nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ewidencja księgowa dotycząca wynajmu lokali
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zakup składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej krócej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Świadectwa efektywności energetycznej uzyskane przez gminę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ewidencja księgowa kar/odszkodowań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Rozliczenie do bilansu sald przedawnionych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Uznanie wykonanych prac za remont lub inwestycję w obcym środku trwałym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Wycena aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych na przykładzie towarów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Odpisanie w koszty niezbywalnych zapasów wyrobów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Ujęcie początkowe kontraktu forward w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Warunki odstąpienia od ustalania odroczonej części podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jakie jednostki mogą zrezygnować z bilansowych zasad klasyfikowania umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Termin sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ostatni moment na decyzję o stosowaniu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe w spółce cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Ujęcie wadium w księgach wnoszącego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Koszty transportu towaru realizowanego na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Jednostki uprawnione do stosowania uproszczeń w zakresie kwalifikacji leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z lokalem użytkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Wycena kontraktu forward na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Ewidencja księgowa dotacji na zakup lub budowę środka trwałego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Jak zakwalifikować wydatek na zakup bazy danych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ujawnienie w ewidencji analitycznej zmiany powierzchni działki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ewidencja księgowa wstępnej opłaty leasingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Dotacja na przełomie roku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wersje sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Refaktura dotycząca zużycia mediów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych, w zależności od celu, na jaki została przyznana
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady wyceny i prezentacji w bilansie zobowiązań jednostki z tytułu kredytów i pożyczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego wniesionego do spółki aportem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Sprawozdanie z płatności za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ewidencja księgowa refaktury za energię na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Czy decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych i mikro musi być co roku ponawiana?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Jednostki powiązane w rozumieniu przepisów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Ewidencja otrzymania dotacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Sporządzanie uproszczonego rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ewidencja odsetek od zaległych rat kredytowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Wycena i prezentacja zobowiązań w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Skutki kradzieży przedmiotu leasingu operacyjnego w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kwalifikacja wydatków poniesionych na obiekty pomocnicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Podstawowe informacje dotyczące rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kiedy podjąć decyzję w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja księgowa dotycząca sprzedaży uszkodzonego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Obowiązki związane z likwidacją spółdzielni pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Przychody i koszty związane ze sprzedażą udziałów w innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ostateczne odpisanie należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Przychody z działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Moment przyjęcia do stosowania nowych uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ujęcie w księgach zakupu dzieła sztuki
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ujęcie księgowe umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Ustalenie wartości przychodów dla celów dokumentacji cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym kosztów związanych z przekazaniem darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Identyfikacja powiązania w przypadku korzystania z pożyczek od innego podmiotu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Niskocenne środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Wartość początkowa budynków i budowli wykupionych z leasingu i poddanych ulepszeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Podstawowe informacje dotyczące bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Definicja jednostki małej określona w przepisach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Dofinansowanie do szkoleń pracowników otrzymane w formie bonów rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce świadczącej usługi najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 4
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rachunek zysków i strat jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 5
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 6
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Ustalenie stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej dla hali zaliczonej do rodzaju 291 KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Spółka z o.o. uznana za małą jednostkę a możliwość stosowania nowych uproszczeń - od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Drobne salda na kontach rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Wycena środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Przekwalifikowanie na dzień bilansowy nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Spisanie przedawnionych należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Przychód ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane w aktywach
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Koszty wdrożenia
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Ujęcie dopłat bezpośrednich w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Inwentaryzacja niskocennych składników odniesionych w koszty
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Wybór firmy audytorskiej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sejm uchwalił zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące kolejnych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozchód środka trwałego i prezentacja wyniku z jego sprzedaży w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Sprawozdanie finansowe sporządzane według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Korekta zapisów w księgach rachunkowych z tytułu błędnie zakwalifikowanej umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ujęcie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych dłużnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Jednostka centralna komputera jako odrębny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Straty spowodowane zdarzeniem losowym, dotyczące środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Wycena do bilansu udziałów i akcji
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Decyzja w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Nierozliczone drobne salda rozrachunków
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Definicja jednostki mikro i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Warunki uzyskania statusu jednostki małej i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Środki pieniężne na zakup muzealiów otrzymane w formie darowizny przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego samochodu używanego w celach mieszanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Prowadzenie ksiąg podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Nakłady na wynajmowany lokal w księgach rachunkowych najemcy
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Zapłata składki na grupowe ubezpieczenie na życie za byłego zleceniobiorcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Reklamacje w księgach dostawcy i odbiorcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Wycena i ewidencja kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Ujmowanie kosztów działalności operacyjnej w układzie rodzajowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Zakup telefonu na raty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ujęcie księgowe przeznaczenia środka trwałego do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Sprawozdania sporządzane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Elementy kosztów zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Sprzedaż wyrobów wykorzystanych na potrzeby ekspozycji i zaliczonych do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Przyjęcie do magazynu wyrobów powstałych podczas rozruchu technologicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Jak ująć w księgach koszty materiałów zużytych do wytworzenia próbnych wyrobów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Moment ujęcia w księgach przyznanej dotacji podmiotowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Jednostki powiązane, gdy spółką dominującą jest zagraniczny podmiot
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Ujęcie w księgach dotacji do zakupu paneli słonecznych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Darowizny w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Ujmowanie w księgach rachunkowych nakładów na prace rozwojowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Księgowania dotyczące szkody spowodowanej wichurą
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Limit przychodów za 2018 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o rachunkowości dotyczący kolejnych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zakup gruntu od osoby fizycznej na potrzeby własnej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Sprzedaż gruntu zaliczonego w księgach do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zasady ujmowania i rozliczania kosztów w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Składnik aktywów trwałych uznany za nieprzydatny już w dacie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Czy elementy placu zabaw stanowią odrębne obiekty inwentarzowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które utraciły wartość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Kara nałożona na pracownika samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Jak udokumentować i zaksięgować kradzież gotówki z firmowej kasy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Podpisanie umowy z firmą audytorską w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Licencja na program komputerowy wykupiona na 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja księgowa wypłaty i otrzymania odszkodowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Otrzymane odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Ewidencja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Przedawnione należności krótkoterminowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Wybór audytora do badania sprawozdania (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych pobranej kaucji
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja i udokumentowanie likwidacji materiałów produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja sprzedaży ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Konta do ewidencji przychodów ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Firma po śmierci przedsiębiorcy bez zarządcy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Ujęcie samochodu firmowego w ewidencji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Zakup samochodu na okres krótszy niż rok w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Ujęcie księgowe wykupu samochodu z leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Powypadkowa naprawa samochodu w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa mandatu opłaconego przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Sprzedaż samochodu w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z działalności przedsiębiorcy
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży środka trwałego
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Klasyfikacja ulepszenia w obcych środkach trwałych do odpowiedniego rodzaju KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ustalenie wartości początkowej maszyny nabytej wraz z usługą wdrożenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Obciążenie kontrahenta zagranicznego kwotą za przestój pojazdu podczas załadunku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Wyksięgowanie drobnych sald na rozrachunkach
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Sprzedaż premiowa - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Kara viaTOLL
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Ujęcie w ewidencji urządzenia klimatyzacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Obowiązek tworzenia rezerw w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Utworzenie odpisu aktualizującego w związku z czasowym wstrzymaniem budowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Dokumentacja związana z likwidacją środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Kryterium "przychodowe"
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Przychód z tytułu świadczenia usług ciągłych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem PIT - część I
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Inwestycja w obcym środku trwałym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Trwała utrata wartości zwróconych produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Kwalifikacja praw majątkowych do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zbycie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Wydatki poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Kiedy osoba fizyczna powinna rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zakup składnika majątku z przeznaczeniem do sprzedaży przed upływem roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Rozliczenie kosztów wydziałowych na koniec miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych materiałów/towarów otrzymanych gratisowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Księgowania uszczelniające krąg kosztów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Ewidencja wyposażenia na pełnej księgowości nie jest obowiązkowa
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ewidencja wyposażenia u prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Ulepszenie w obcym środku trwałym w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Ewidencja księgowa opłaty certyfikacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Leasing operacyjny dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Ewidencja księgowa opłaty rejestracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Wykorzystanie części likwidowanego środka trwałego do budowy nowego składnika aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zasady inwentaryzacji muzealiów w instytucji kultury dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Podpisy na sprawozdaniu z działalności jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zmiana polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ewidencja kosztów przyłączenia budynków do transformatora
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Nota wystawiona z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zakup dokumentacji technicznej i homologacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zwrot otrzymanej refundacji do urzędu pracy z tytułu niewywiązania się z warunków umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych i wynagrodzeń finansowanych dotacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Spółka dominująca oraz jednostki zależne jako podmioty powiązane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Ujmowanie w księgach podatku od nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Ewidencja odszkodowania za naprawę powypadkową pojazdu firmowego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Ewidencja faktury za zakup telefonu płatnej w ratach
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro i jednostek małych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Kiedy osoba fizyczna może być jednostką mikro?
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Wartość końcowa przedmiotu leasingu, gdy nie skorzystano z opcji wykupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Udokumentowanie wprowadzenia przedmiotu leasingu do ewidencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Czy tracąc prawo do uproszczenia trzeba zakwalifikować umowę najmu do leasingu finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Przepadek wpłaconej zaliczki w wyniku nieuczciwych działań zleceniobiorcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Wartość firmy oraz wyjaśnienie okresu jej odpisywania w informacji dodatkowej do bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Jaką stawką należy amortyzować ulepszenie środka trwałego w leasingu operacyjnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Rozliczenie kosztów poniesionych na zakup domeny internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Częściowy odpis aktualizujący wartość wierzytelności nieściągalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Prezentacja dotacji do ceny usługi w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Otrzymanie samochodu dostawczego w formie darowizny a dodatkowe koszty poniesione przy jego rejestracji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Warunki uznania kosztów prac rozwojowych za składnik wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Zakup budynku produkcyjnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Ustalenie wartości początkowej programu księgowego nabytego wraz z usługą instalacji i konfiguracji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Zakup licencji i wprowadzenie jej do ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego a konieczność utworzenia opisu aktualizującego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Sprzedaż maszyny produkcyjnej przed przekazaniem jej do używania
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Prawa autorskie do projektu opakowań nowych wyrobów, których produkcję wstrzymano
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego niezdatnego do użytku
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Wpływy uzyskane ze sprzedaży środka trwałego na złom
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Zwrot do sprzedawcy wadliwego środka trwałego, od którego dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Nakłady na wynajmowany lokal w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Czy spółdzielnia może być jednostką dominującą?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Dotacje do środków trwałych w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Środek trwały otrzymany w drodze darowizny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach nabycia gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja nabycia licencji na program księgowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ujmowanie w księgach nakładów na prace rozwojowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Przekształcenie spółki a zamknięcie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Rozliczenie kosztów wydziałowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Upomnienie do zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Już niedługo sprawozdania finansowe w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Ewidencja nabycia samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Nie wszystkie papiery wartościowe mieszczą się w definicji programów motywacyjnych - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Likwidacja spółki z o.o. w świetle ustawy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Uproszczona informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Wystawienie noty obciążeniowej tytułem kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Wartość początkowa programu finansowo-księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowca spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Lokal użytkowy i miejsce postojowe - jeden, czy dwa środki trwałe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Warunki połączenia składników majątku w jeden obiekt inwentarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Likwidacja i sprzedaż uszkodzonego środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Utworzenie rezerwy na kwotę wydanych bonów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Sprzedaż znaku towarowego niefigurującego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Katalog jednostek powiązanych w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Rozliczenie wydatków na budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Jednostka mikro w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Jednostka dominująca oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu materiałów
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Ujęcie w księgach czynszu pobranego z góry
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Ewidencja księgowa kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Przystosowanie towarów do sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Ewidencja wykupu na własność gruntu użytkowanego wieczyście
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Ewidencja księgowa otrzymania gruntu w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Ustalenie wartości godziwej aktywów i pasywów oraz ceny przejęcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Sprzedaż części dodatkowej lub peryferyjnej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Przychód ze sprzedaży pozostałości po środku trwałym zniszczonym podczas pożaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Korekta księgowań dotyczących sprzedaży środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Rozliczanie w księgach leasingu operacyjnego od 1 stycznia 2019 r. według MSSF 16
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Nakłady poniesione na montaż przedmiotu leasingu według standardów krajowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Jak ująć w księgach koszty związane z utrzymaniem nieruchomości zaliczonej do inwestycji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wycena kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Sfinansowanie prac rozwojowych z funduszu badań własnych utworzonego z zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Rozliczanie skutków zdarzeń losowych - ewidencja kosztów i przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Warunkowa decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Ewidencja prac badawczych i rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w wymaganym terminie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Faktura zaliczkowa na zakup środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ujęcie w księgach kosztów reklamy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Ujęcie księgowe faktury za udostępnienie terminala płatniczego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Ewidencja księgowa przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Ewidencja księgowa mandatu opłaconego przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Rodzaje uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Projekt zmian w zakresie kolejnych ułatwień
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Leasing w ewidencji bilansowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Decyzja w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Uproszczenia w rachunkowości spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja zakupu niskocennego skanera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Licencja w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ujęcie w księgach wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Wydatki na przystosowanie lokalu na potrzeby działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Czy możliwe jest przekwalifikowanie środków trwałych na towary w celu ich sprzedaży?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ustalenie wartości początkowej nabytej nieruchomości zaliczonej do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ustalenie katalogu jednostek powiązanych na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Zasady kwalifikacji aparatury naukowo-badawczej w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Naliczone na dzień bilansowy odsetki od udzielonej pożyczki, które nie zostaną spłacone
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ewidencja księgowa kosztów windykacyjnych obciążających dłużnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Ewidencja w księgach przekształcenia umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Środki pieniężne i środki trwałe otrzymane w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Maszyna produkcyjna nabyta na okres krótszy niż rok
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Ewidencja w księgach skutków zdarzeń losowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Jakich wydatków nie uwzględnia się przy kalkulacji kosztów prac rozwojowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ewidencja zbiorów bibliotecznych w bibliotece publicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Nieruchomość przejęta w zamian za dług pieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Odszkodowanie otrzymane za szkodę w budynku biurowym pomniejszone o franszyzę redukcyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Przekazanie towarów handlowych na ekspozycję i ich późniejsza sprzedaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Czy park narodowy może być jednostką dominującą w świetle prawa bilansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Zakup elementów składowych do samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia spłaty należności - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Pojęcie zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Zapasy na dzień bilansowy w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Likwidacja materiałów w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Ewidencja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Wyksięgowanie należności uznanej za nieściągalną
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu operacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Wycena przychodu z tytułu kary umownej wyrażonej w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Zwrot refundacji z urzędu pracy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Przekwalifikowanie gruntu do inwestycji w nieruchomości - wycena i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Ewidencja sprzedaży środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Ujęcie raty leasingowej w księgach rachunkowych korzystającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Zwrot OC po sprzedaży samochodu przy rozliczaniu kosztów w czasie w sposób uproszczony
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Nabycie aplikacji mobilnej w celu jej sprzedaży klientom indywidualnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Prezentacja danych z jednostkami, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Dotacje otrzymane na remonty oraz budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Koszty produkcji a wstępna opłata leasingowa i koszty pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Aport w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Zapłata kary umownej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Polityka rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Ewidencja nieruchomości przeznaczonych na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Ujęcie księgowe wydatków na firmowy samochód
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Ewidencja opłaty notarialnej związanej z zakupem wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Kryterium "przychodowe"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Zawarcie umowy najmu składnika majątku ruchomego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Nierozliczona dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Uproszczenie w zakresie kwalifikacji umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Ewidencja skutków utraty prawa do stosowania uproszczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Wynagrodzenie za opracowanie logo wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Zakup zarejestrowanego wzoru użytkowego, prawa do wynalazku oraz prototypu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Koszty wytworzenia długoterminowej, niezakończonej usługi na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Kradzież sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Kiedy spółki tworzą grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Odpisanie w koszty należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Jak ująć w księgach rachunkowych czynsz otrzymany z góry?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja podatku od nieruchomości dotyczącego gruntu zaliczonego do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Koszty wdrożenia systemu
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Ewidencja kosztów dotyczących wynajmowanej nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Nieużywane maszyny
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Wydatek na rozładunek oraz badanie techniczne w przypadku leasingu operacyjnego - podatkowo a finansowego - bilansowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Odroczony podatek dochodowy w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Wydatki na zaniechaną inwestycję w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Księgi rachunkowe spółek komandytowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa przy refakturowaniu mediów
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Czy nieodpłatne świadczenia ujmuje się w księgach rachunkowych?
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Ewidencja kosztów związanych z przekazaniem darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Ustalenie wartości początkowej przekwalifikowanej nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Bilansowe i podatkowe ujęcie odszkodowania za opóźnienia w realizacji dostaw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zwrot kosztów procesu oraz postępowania sądowego na podstawie wyroku sądu apelacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Kara za nieuiszczenie opłaty w systemie viaTOLL
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zakup niskocennej drukarki w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dodatkowej opłaty naliczonej przez leasingodawcę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Bezpłatne składanie sprawozdania finansowego do KRS po 15 marca 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Ustalenie wartości udziału kapitałowego wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Zwrot wspólnikowi udziału kapitałowego w formie pieniężnej i niepieniężnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych do wytworzenia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Jak wykazać sprzedaż środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki małej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odnaleziona faktura zakupu dotycząca zamkniętego miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Nieodpłatnie otrzymane części zamienne do maszyn, nieobjęte ewidencją magazynową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Niepełnowartościowe wyroby gotowe przeksięgowane na odpady
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Koszty wynagrodzeń likwidatora spółki z o.o., na które utworzono rezerwę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Czy gmina może być jednostką dominującą tworzącą grupę kapitałową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Nabycie udziałów od spółki w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Nowe zasady zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Kto zatwierdza listę płac?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Ewidencja sprzedaży środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Licencja w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Definicja środków trwałych
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Ustalenie wartości początkowej oprogramowania finansowo-księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Ujęcie nakładów na zakup pojemników na odpady komunalne w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Odliczanie od dochodu darowizn na rzecz WOŚP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Koszty naprawy oraz przebudowy pojazdów w jednostce handlowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Dochodowa działalność a strata bilansowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Zwrot kosztów szkolenia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Przedmiot umowy leasingu w księgach rachunkowych korzystającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Podział nieruchomości i wyodrębnienie z jednej działki gruntowej dwóch mniejszych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Usługi informatyczne fakturowane z "góry" w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Program komputerowy wytworzony przez pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Przykładowa polityka rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Rok obrotowy i metody wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Księga podatkowa a polityka rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Prowadzenie ksiąg przez biuro rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Należności dochodzone na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. w przypadku przekroczenia ustawowych progów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Ewidencja środków trwałych (sprzętu medycznego) w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Sprzedaż towarów z usługą
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Definicja jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacji prezentowanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Kiedy spółka z o.o. spółka komandytowa może sporządzić sprawozdanie uproszczone dla jednostek mikro?
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wykazywanie w informacji uzupełniającej danych o udziałach (akcjach) własnych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania za 2017 r., pomimo przekroczenia progów dla jednostek mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Definicja jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Termin podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sporządzenie sprawozdania finansowego według załącznika nr 5, bez zgody organu zatwierdzającego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wydatki związane z budową obiektu w bilansie jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczeń przez jednostkę małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wstępne o rodzajach ewidencji i sprawozdawczości finansowej organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności pożytku publicznego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Służebność gruntowa - rozliczenie wydatków na jej ustanowienie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Koszty przekazania środka trwałego w formie darowizny i dostarczenia obdarowanemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Obowiązek ustalenia odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Kiedy jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Podział zobowiązań finansowych z tytułu leasingu na długoterminowe i krótkoterminowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Ulepszenie obcego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Sprawozdanie z płatności za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych poręczenia z tytułu kredytu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Faktura za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Zakup wierzytelności po cenie niższej od wartości nominalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego i uznanie go za środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Zapisy księgowe związane z likwidacją wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Przychody ze sprzedaży oprogramowania komputerowego wytworzonego we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Ewidencja odszkodowania przyznanego na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Ustalenie wartości początkowej inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Spółka z o.o., której właścicielem jest samorząd gminny, jako jednostka mała
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Środek trwały nieprzyjęty do używania na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Ten sam wspólnik a podmioty powiązane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
"Zaangażowanie w kapitale" w sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Ewidencja w księgach zwrotu dotacji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Koszty przygotowania wniosku o dotację
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Szkoda w składnikach majątku na przełomie roku - ujęcie w księgach rachunkowych i skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Termin podjęcia decyzji w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Koszty napraw składnika majątku poniesione w trakcie jego rozruchu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Opłata za przedłużenie korzystania z licencji na program komputerowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Wartość początkowa budynku a koszt wytworzenia zużytych materiałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018