Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 12 w pozostałych wersjach czasowych
Wstęp
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2019
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na gruncie CIT/PIT
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2019 - Transakcje zagraniczne ujęcie podatkowe i bilansowe
Przychód podatkowy z tytułu eksportu towarów
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2019 - Transakcje zagraniczne ujęcie podatkowe i bilansowe
Dofinansowanie kosztów prac rozwojowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2019 - Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Kara w przychodach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Wydatki na remont powypadkowy samochodu osobowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Moment powstania przychodu ze składek członkowskich
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Przychód ze sprzedaży towarów przez internet
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Sprzedaż karty podarunkowej uprawniającej do nabycia towaru a moment powstania przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki prawa handlowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Rozliczenia związane ze sprzedażą premiową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019 - Rozliczanie wydatków promocyjnych w podatku dochodowym
Wpływ sprzedaży za złotówkę na firmowe przychody i koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019 - Rozliczanie wydatków promocyjnych w podatku dochodowym
Moment ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Inwestycje w cudzy majątek jako koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Przekazanie wspólnikowi składnika majątku spółki z o.o. - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Podatkowe rozliczenie spotkania biznesowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Próbki otrzymane i przekazane nieodpłatnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Rozliczenie podatkowe przychodów ze sprzedaży wyrobów oraz kosztów ich montażu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Otrzymanie dopłat - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Korekta sprzedaży - rozliczenie podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Moment dokonania korekty przychodów
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Rozliczanie odszkodowań za szkody w środkach trwałych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Przychód należny - przeliczenie na złote
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Różnice kursowe dotyczące VAT
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Zaliczki a różnice kursowe
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Kurs waluty obcej stosowany przy rozliczaniu korekty przychodu
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Cena rynkowa - kwota brutto czy netto?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Rozliczenie kosztów z tytułu nadpłaty za zużycie energii
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Data powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Korekta kosztu podatkowego po przedawnieniu zobowiązania podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Otrzymanie pożyczki od udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Umorzone zobowiązanie kontrahenckie jako przychód firmowy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Otrzymanie należności objętych na dzień bilansowy odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ujęcie w księgach pożyczki otrzymanej od udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Podatkowe rozliczanie kart podarunkowych
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ewidencja naliczenia i umorzenia odsetek od należności
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Zaliczenie należności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodów
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Wierzytelności umorzone a koszty podatkowe
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Umorzenie wierzytelności objętej odpisem aktualizującym a przychód podatkowy
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wierzytelności od dłużnika w upadłości
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Zapłata przez dłużnika należności nieściągalnej a przychód podatkowy
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Moment powstania przychodu ze sprzedaży wierzytelności własnej
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Zbiorcza faktura dokumentująca sprzedaż towarów - kurs waluty obcej i różnice kursowe dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Odszkodowania za naprawy powypadkowe w przychodach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Udział w targach
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Kurs waluty stosowany do przeliczenia zbiorczej faktury korygującej dokumentującej rabat
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Udzielony rabat
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Umorzenie zobowiązań odsetkowych skutkuje powstaniem przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Podatkowe rozliczenie "wątpliwych" należności - wybrane problemy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Odszkodowanie z AC a przychód podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Przychód ze sprzedaży nakładów poczynionych na cudzym gruncie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Moment powstania przychodu w samorządowym zakładzie budżetowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Przychód i koszt podatkowy powstały w wyniku wniesienia środka trwałego aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Rozliczenie czynszu najmu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Przychód podatkowy z tytułu eksportu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Należności uznane za nieściągalne, objęte ulgą na złe długi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Otrzymanie zaliczki w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Odzyski z likwidacji środków trwałych a przychód podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Rozliczenie wydatków na naprawę samochodu osobowego dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Zwrot kary umownej - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Ustalenie wysokości przychodu, gdy sprzedaż towaru opodatkowana jest zagranicznym VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Dotacja jako przychód wolny od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Rozliczenie przychodów z wynajmu lokali użytkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Odsetki za udzielenie kredytu kupieckiego są przychodem w dacie otrzymania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Umorzenie odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań handlowych a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Kary umowne w rozliczeniu podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Zaostrzenia kosztowe w zakresie płatności
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Sprzedaż po promocyjnej cenie a podatek dochodowy
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Nabycie towaru za symboliczną kwotę a CIT/PIT
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Skutki otrzymania nagrody w sprzedaży premiowej - CIT/PIT
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Przychód ze sprzedaży towarów po symbolicznej cenie
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Przekazanie klientom nagród otrzymanych uprzednio od kontrahenta a przychód podatkowy
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Ewidencja odsetek należnych wierzycielom i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odsetki naliczone od należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
W przypadku otrzymania prezentu mogą wystąpić koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Podatkowe rozliczenie sprzedaży za złotówkę
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Otrzymanie należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Różnice kursowe dotyczące VAT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zaliczki a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obciążenie kontrahenta kosztami upomnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji otrzymanej na zakup lub budowę środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Nota księgowa obciążeniowa wystawiona tytułem kary umownej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Otrzymanie przez spółkę z o.o. nieodpłatnego świadczenia od wspólnika - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wierzytelności od dłużnika w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja oraz rozliczenie podatkowe kosztów transportu pokrywanych przez serwis aukcyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Import towarów na warunkach DDP a przychód podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Kurs waluty stosowany do wyceny korekty przychodu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Wykazanie kwoty otrzymanej dotacji w zeznaniu rocznym CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Sprzedaż aplikacji mobilnych poprzez platformy elektroniczne
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Sprzedaż premiowa w rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Faktura korygująca w rozliczeniach PIT i CIT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Przychód podatnika CIT
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2019
DOTACJA NA ZAKUP/WYTWORZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2019
Przychody bez korekty
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2019
Korekta przychodów ze sprzedaży, dotyczących roku ubiegłego, w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Otrzymane odszkodowanie jest przychodem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Remont powypadkowy samochodu osobowego wykorzystywanego do tzw. celów mieszanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Praca skazanych wykonywana nieodpłatnie nie przysparza przychodu do opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Czy zwrócony w ramach ulgi na złe długi VAT należny stanowi przychód?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Dodatkowe zobowiązanie w PIT i CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 - Sposoby administracji skarbowej na unikających opodatkowania
Zakaz wydawania indywidualnych interpretacji dotyczących optymalizacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 - Sposoby administracji skarbowej na unikających opodatkowania
Cudzy budynek lub lokal na usługach firmowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 - Budynki i lokale w firmowych kosztach podatkowych
Wydatki na zakup odzieży roboczej (obuwia) w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Przychód podatkowy z tytułu otrzymanej refundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży wierzytelności własnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Przychód ze sprzedaży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Pozaksięgowa korekta przychodów i kosztów rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Koszty opłaty recyklingowej dotyczącej 2018 r. a zapłaconej w marcu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Gdy firma otrzymuje świadczenia bez zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Podatek dochodowy w odpowiedziach resortowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Opłaty za korzystanie ze znaku towarowego w kosztach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Niektóre środki przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wykluczone z CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Czy można wystawić fakturę korygującą do sprzedaży zrealizowanej kilka lat temu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sprzedaż gruntu otrzymanego aportem - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Źródło przychodów w CIT z tytułu "niekodeksowych" dopłat wniesionych przez wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Dofinansowanie z EFS i budżetu państwa a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Korekta przychodu na skutek błędnej ceny na fakturze pierwotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Koszty transportu towaru realizowanego na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Rozliczenie niesłusznie wystawionej faktury dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów opłaty recyklingowej związanej ze sprzedażą toreb foliowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ewidencja w księgach otrzymanego rabatu potransakcyjnego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie odpisu aktualizującego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego) w 2019 r.
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2019 - Używanie firmowych samochodów w 2019 r.
Odpłatne udostępnianie samochodu pracownikowi a przychód pracodawcy
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2019 - Używanie firmowych samochodów w 2019 r.
Sprzedaż własnej wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Wysokość przychodów i kosztów z tytułu korekty ceny transferowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Przychody ze świadczenia usług ciągłych na przełomie okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady dokonywania korekt przychodów na potrzeby podatku dochodowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Korekta przychodów ze sprzedaży, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Refaktura dotycząca zużycia mediów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Otrzymanie 100% wpłaty na poczet usługi a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Moment powstania przychodu z tytułu wykonanej usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Skutki rocznej korekty VAT w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Skutki otrzymania nagrody w sprzedaży premiowej - CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Skutki otrzymania dotacji w przepisach o podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany w CIT związane ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Dodatkowe zobowiązanie w związku z unikaniem opodatkowania
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Indywidualne interpretacje podatkowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Inne uregulowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Strata z tytułu likwidacji środka trwałego sfinansowanego dotacją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Otrzymanie wpłaty - CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Ceny transferowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Rozliczenie rocznej korekty VAT na gruncie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Przekazanie na fundusz rezerwowy zysku przeznaczonego pierwotnie na dywidendę - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Ostateczne odpisanie należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Zgłaszanie przychodu z zaliczek na kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Sprzedaż samochodu osobowego - CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Podatkowe skutki przejęcia spółki kapitałowej przez inną spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
O co (nie) wolno pytać we wniosku o interpretację podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Nieodpłatne poręczenie kredytu skutkuje powstaniem przychodu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Odsetki naliczone od należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny zbiorczej faktury korygującej przychody - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Zobowiązanie sankcyjne w CIT i PIT
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Przychód z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Uproszczenia dla przedsiębiorców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Ustalenie przychodów wpływających na uznanie spółki z o.o. za małego podatnika
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Przychody z zysków kapitałowych w 2018 r.
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Umorzona wierzytelność
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zmiana w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Niedobory w towarach - CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Rozliczenie odszkodowania za opóźniony lot
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Korekta przychodu ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Zasady dokonywania korekt przychodów na potrzeby podatku dochodowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Umorzenie CIT a powstanie przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Przychód ze sprzedaży na rzecz nieistniejącego klienta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Odsetki z tytułu kredytu kupieckiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Odroczenie spłaty odsetek nie skutkuje powstaniem przychodu - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozliczenie sprzedaży wierzytelności własnej na gruncie podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Przychód z tytułu wykonania usługi budowlanej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Nadwyżka towarów wykryta podczas inwentaryzacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Księgi rachunkowe jako podstawa do określenia wyniku podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Koszty z tytułu amortyzacji po uwzględnieniu wpłaconej zaliczki i otrzymanej dotacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Przychody i koszty podatkowe z tytułu refakturowania mediów
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Data powstania przychodu z tytułu usługi najmu zawartej na kilka miesięcy
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach rozliczeniowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Moment powstania przychodu z tytułu odszkodowania za zerwanie umowy najmu
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Data wystawienia faktury/data sprzedaży - wpływ na CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Przychód z tytułu najmu rozliczanego w okresach rozliczeniowych - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Kiedy otrzymane wadium należy zaliczyć do przychodów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Różnice kursowe przy kompensacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Podatkowe rozliczanie nieodpłatnych świadczeń w firmie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Faktura korygująca a CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Przekazanie klientom nagród otrzymanych uprzednio od kontrahenta a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Zatrzymanie zaliczki w związku z rezygnacją klienta z zakupu a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Refakturowanie usług w ujęciu podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Wartość początkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Wydatki telefoniczne w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Podatkowe rozliczanie firmowego najmu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Wniesienie aportu do spółki kapitałowej - skutki w CIT u otrzymującego aport
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Konwersja pożyczki na udziały a przychód w spółce z o.o.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Zwrot VAT od aportu a przychód podatkowy
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Dofinansowanie kosztów prac rozwojowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Rozliczenie odszkodowania dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Moment powstania przychodu z tytułu usługi wykonywanej przez kilka miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Przychód z tytułu odszkodowania za opóźniony lot
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Zasady wnoszenia dopłat do spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Skutki podatkowe dopłat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Omyłkowy przelew a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Rozliczenie sprzedaży budynku/lokalu w przychodach/kosztach podatkowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Sprzedaż nieruchomości w spółce z o.o. - moment powstania przychodu
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Korekta przychodów z tytułu zwrotu nienależnej kwoty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu wpłat na poczet usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Prywatny samochód wspólnika wykorzystywany na rzecz spółki osobowej - w świetle odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Sprzedaż premiowa - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Korekta przychodów z tytułu udzielonych rabatów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Przychód z tytułu świadczenia usług ciągłych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Nieodpłatne świadczenia jako firmowe przychody
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Świadczenia niestanowiące przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ustalanie wartości przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Wniesienie dopłat do spółki z o.o. - skutki podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Moment powstania przychodu w przypadku usługi wykonanej na przełomie miesięcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Moment powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia spłaty kredytu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Podatkowe skutki przedawnienia zobowiązania z tytułu odsetek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Zakup towarów lub usług za symboliczną złotówkę a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Ewidencja księgowa umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Zaliczenie należności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Wkład pieniężny do spółki z o.o. a CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Przychody z różnych źródeł
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Rozliczenie straty ze sprzedaży wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Pożyczki w rozliczeniach podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 - Różne źródła finansowania firmy a podatek dochodowy
Wpływ na rozliczenia podatkowe przewłaszczenia pojazdu na zabezpieczenie kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 - Różne źródła finansowania firmy a podatek dochodowy
Otrzymanie 100% zaliczki na poczet sprzedaży towarów a moment powstania przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Moment powstania przychodu z tytułu usług świadczonych przez biuro rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Zaliczki na poczet sprzedaży a status małego podatnika CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Moment powstania przychodu ze sprzedaży vouchera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Zwrot świadczenia za zakaz konkurencji a przychód firmowy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Wyznaczanie daty powstania firmowego przychodu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Nieodpłatna praktyka absolwencka w przychodach firmy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowca spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Inne zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Dotacja na ulepszenie środka trwałego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Nieodpłatne zatrzymanie przez wynajmującego ulepszenia nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Prywatny składnik majątku wspólnika/członka jego rodziny a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Zapłata przez dłużnika należności nieściągalnej a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Sprzedaż wysyłkowa "za pobraniem", gdy paragon fiskalny wystawiono przed dostawą towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Koszty naprawy auta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018 - Firmowy wydatek nie zawsze jest kosztem podatkowym
Otrzymanie odstępnego w związku z cesją umowy leasingu
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2018 - Leasing w podatku dochodowym
Przychody z zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Powstanie przychodu przy płatności za pośrednictwem PayU
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Kolejna nowelizacja ustaw podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Zawarcie pozornej umowy o pracę - skutki u pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Przychody należne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Zaliczki i przedpłaty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Przychody ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ustalanie limitu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Kurs waluty stosowany do wyceny wpływu należności na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wycena przychodu/kosztu w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Otrzymanie dotacji a amortyzacja środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Nabycie towaru za symboliczną kwotę a CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Data powstania przychodu podatkowego z tytułu refakturowania usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Przeznaczenie zysku netto na zwiększenie ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Koszty firmowe a inwestycja w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki bez przychodu u wspólnika
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2018 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Przejęcie długu za wynagrodzeniem a przychód podatkowy - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Podatkowe skutki wniesienia i otrzymania dopłat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla celów podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Pomoc de minimis w działalności gospodarczej
Wartość EDB pożyczki a przychód podatkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Pomoc de minimis w działalności gospodarczej
Przedawnione zobowiązanie przychodem przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Otrzymanie dotacji a zwolnienie z CIT
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Przychód ze sprzedaży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Rabaty przyznane kontrahentom, korygujące przychody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Korekta przychodu w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Rozliczenie sprzedaży udziałów dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Podatkowe rozliczenie sprzedaży premiowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Korekty przychodów i kosztów spowodowane zwrotem towarów
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Dopłaty do spółki z o.o. w celu pokrycia straty
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Różnice kursowe przy kompensacie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Korekty przychodów i kosztów spowodowane zwrotem towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Utracona przedpłata nie jest kosztem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Przychód z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych do klienta za pośrednictwem kuriera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Wycena przychodu wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Nagrody dla klientów, czyli o sprzedaży premiowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018 - Firmowe działania promocyjne w podatku dochodowym
Rabat finansowy a korekty przychodów i kosztów w podatku dochodowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018 - Firmowe działania promocyjne w podatku dochodowym
Rozliczenie towarów otrzymanych w gratisie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018 - Firmowe działania promocyjne w podatku dochodowym
Moment powstania przychodu z tytułu kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Przychody u wynajmującego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Kaucja
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Sprzedaż samochodu przed upływem okresu ubezpieczenia - CIT/PIT i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Odpisanie w koszty należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Przychód spółki z tytułu nieodpłatnego wykonywania na jej rzecz usług przez wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Dofinansowanie do zakupu środka trwałego otrzymane od ubezpieczyciela - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Wkłady pieniężne do spółek nie powodują powstania przychodu w CIT
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Świadczenia wspólników bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Korekta przychodu/kosztu na skutek zwrotu towaru lub obniżenia jego ceny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Przychody z tytułu pośrednictwa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Potrącenie kosztów sądowych z kwoty odszkodowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Wpłaty dokonywane przez klientów za pośrednictwem systemu PayU
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Sprzedaż po promocyjnej cenie a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
PCC od dopłat wniesionych przez wspólników do spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Ewidencja udzielonych i otrzymanych rabatów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Rozliczanie wierzytelności w firmowym rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych w Polsce jako w państwie źródła
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2018 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Skutki podatkowe umorzenia odsetek
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2018 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Zwrot poniesionych kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Moment powstania przychodu ze sprzedaży dokonywanej przez pośrednika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Obliczenie podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki bez przychodu u wspólnika - interpretacja ogólna MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Refakturowanie usługi a przychody i koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Otrzymanie zaliczek/zadatków na poczet przyszłych usług a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Konwersja pożyczki na udziały a przychód w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Grunty jako środki trwałe w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla celów podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Przedawnienie zobowiązania wobec wspólnika - termin przedawnienia i skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Utracona przedpłata nie jest nieściągalną wierzytelnością
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Wartość EDB pożyczki dla celów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Środek trwały nabyty odpłatnie
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Środek trwały otrzymany w spadku lub w darowiźnie
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Koszt prac poprawkowych dokonanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Należność na fakturze wyrażona w walucie obcej i złotych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Data powstania przychodu z tytułu świadczenia usług szkoleniowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Wartość przedawnionego zobowiązania należy opodatkować
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Koszty i przychody związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Moment powstania przychodu z odsetek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Sprzedaż nieruchomości w spółce z o.o. - moment powstania przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Darowizna otrzymana przez publiczny zakład opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Kary umowne - koszty uzyskania i przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Przychód z firmowego najmu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018 - Firmowe nieruchomości w rozliczeniach podatku dochodowego
Wnoszenie i ściąganie dopłat od wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Finansowanie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Zwrot dotacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Wkład pieniężny nadal nieopodatkowany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Samochód zastępczy wykorzystywany w firmie
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Odpłatne udostępnianie samochodu pracownikowi a przychód pracodawcy
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Ustalenie podatku odroczonego, gdy przychód podatkowy wyprzedza przychód bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Moment powstania przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Wkłady pieniężne do spółek nie powodują powstania przychodu w CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Nadwyżki towarów a przychody/koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Zaliczka otrzymana w grudniu 2017 r. dotycząca dostaw realizowanych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Firmowe przychody
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Odszkodowanie jako przychód podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Moment powstania przychodu, gdy kwota należności wpływa na rachunek pełnomocnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Usługi telekomunikacyjne - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Przychód z niezakończonych na dzień bilansowy usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu umorzenia pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Rozliczenie braku towarów u sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Odpis aktualizujący przeterminowane należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Moment powstania przychodu w przypadku faktury wystawionej przedwcześnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Rezygnacja z odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy a CIT w spółce wypłacającej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Amortyzacja stacji trafo bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Odrębne źródła przychodu w CIT
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Koszty z tytułu objęcia udziałów (akcji)
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Opłata recyklingowa a przychody i koszty podatkowe
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Korekta przychodu z tytułu przekazania opłaty recyklingowej przez ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Straty z tytułu zbycia wierzytelności w kosztach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Niezapłacona kara umowna
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Usługi budowlane wykonywane za granicą - opodatkowanie dochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Kurs waluty obcej stosowany przy korekcie przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Opłata recyklingowa w przepisach ustaw o podatku dochodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Wpływ rocznej korekty VAT na przychody i koszty podatkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Zagraniczny podatek jako koszt/przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Kopia protokołu z posiedzenia sądu upadłościowego a nieściągalność wierzytelności - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Wpływ rocznej korekty VAT na podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Odsetki od lokaty otrzymane w roku następnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Opłata recyklingowa za torby foliowe wydawane klientom
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Sprzedaż towarów przez internet po uregulowaniu przez nabywcę całości należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Refaktura wystawiona w 2018 r., dotycząca zużycia mediów w 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Powstanie przychodu z tytułu sprzedaży bonów podarunkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Opłata recyklingowa za "foliówki" w przychodach i kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Opłata recyklingowa a przychody i koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Odszkodowanie "pokrywające" kwotę kary umownej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Zwrot dopłat a obowiązek dokumentacji cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Zwrot w 2018 r. towarów sprzedanych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Opłata za sprzedaż toreb foliowych opodatkowana VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Przychody ze sprzedaży w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Różnice kursowe przy konwersji wierzytelności pożyczkowej na udziały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Zasady dokonywania korekt przychodów na potrzeby podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towaru
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Używanie pojazdu przewłaszczonego na zabezpieczenie kredytu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Ustalenie dochodu podatkowego na podstawie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Niedobory i nadwyżki towarów a koszty i przychody podatkowe
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Inne zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Koszt u wierzyciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Rozliczenie przychodu z tytułu usług najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Prezentacja w bilansie zaliczek otrzymanych w grudniu na dostawy zrealizowane w styczniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Sprzedaż bonów podarunkowych a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na PIT pracowników a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Zwrot akcyzy a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Wpływ rocznej korekty VAT na podatek dochodowy
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2017 - Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane
Wzajemne poręczenia o różnej wartości a przychód podatkowy - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Moment powstania przychodu z usług szkoleniowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Usługa naprawy pojazdu pokryta odszkodowaniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Kilkuletnia dzierżawa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Świadczenie usług budowlanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Otrzymanie wpłaty przed wykonaniem usługi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Moment powstania przychodu z tytułu odszkodowania za zerwanie umowy najmu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Zmiany w CIT i PIT w zakresie podatkowego rozliczenia opłaty recyklingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Przychód i koszty przy sprzedaży promocyjnej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Przychód z wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Rozliczanie faktur korygujących w podatku dochodowym w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Sprzedaż samochodu w przychodach i kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Strata ze sprzedaży wierzytelności własnej a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Rozliczanie strat ekonomicznych w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Udokumentowanie i ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanego rabatu pośredniego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Przychód u otrzymującego świadczenie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Zdarzenia prawne lub gospodarcze powodujące powstanie przychodu - wybrane przykłady
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Metoda ustalania wartości przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Rozliczenie importu towarów na gruncie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Ujęcie dotacji wolnej od podatku dochodowego w zeznaniu rocznym CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Należność nieściągalna w kosztach podatkowych - w kwocie netto czy brutto?
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Warunki skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności własnej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Wierzytelności umorzone a koszty podatkowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Umorzenie wierzytelności objętej odpisem aktualizującym a przychód podatkowy
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Przedawnienie należności po zaliczeniu jej wartości do kosztów uzyskania przychodów
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Wierzytelności nieodpisanej jako nieściągalna nie można zaliczyć do kosztów podatkowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Wydruk informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości a koszty
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Udokumentowanie nieściągalności należności postanowieniem komornika o zakończeniu postępowania egzekucyjnego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Podatkowe rozliczanie firmowych pożyczek
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Co może stanowić przedmiot wkładu do spółki?
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Koszt podatkowy w kwocie brutto czy netto?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Przychody organizacji pozarządowej nieodpłatnie korzystającej z lokalu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Podatkowe rozliczenie kary i otrzymanie jej zwrotu od pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Rozliczenie sprzedaży komisowej - u komitenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Rozliczenie sprzedaży komisowej - u komisanta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Wywóz produktów na targi zagraniczne a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Roczna korekta VAT naliczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Przedawnienie zobowiązania do zapłaty odsetek kapitałowych od pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Rekompensata otrzymana od banku a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Koszt prac poprawkowych dokonanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Przeliczanie kwoty z faktury korygującej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
Moment dokonania korekty przychodów ze sprzedaży towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
Towary otrzymane jako gratisy a przychód
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
Zwrot równowartości składek AC w przychodach leasingodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Data powstania przychodu przy sprzedaży vouchera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rozliczenie sprzedaży budynku/lokalu w przychodach/kosztach podatkowych
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2017 - Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Przychody i koszty związane ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2017 - Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Świadczenia wspólników bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Podatkowe rozliczenie czynszu dzierżawy opłaconego za rok z góry
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Kurs waluty właściwy do przeliczania przychodów
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Transakcje realizowane poprzez system płatności PayPal
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Przychód zagranicznego kontrahenta na potrzeby obliczenia i pobrania podatku u źródła
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Kurs waluty stosowany przy korekcie przychodu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Oferta zaprezentowana w jednej walucie a faktura wystawiona w innej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Aport do spółki komandytowej w księgach spółki i wspólnika będącego spółką kapitałową
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży prasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Opodatkowanie dotacji na promocję usług
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Ujęcie w księgach sprzedaży w ramach WDT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Zwrot VAT od aportu stanowi przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Data powstania przychodu z tytułu usługi budowlanej (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Podatkowe skutki umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Porozumienie trójstronne polegające na kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Powstanie przychodu przy dostawie towarów kurierem
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Wyprzedaż produktów z ekspozycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Wydanie kontrahentom wyposażenia w ramach umowy wzajemnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Skutki podatkowe umorzenia odsetek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Należności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów - rozstrzygnięcie najważniejszych problemów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Dopłaty wniesione przez wspólników a przychód spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Co należy wiedzieć o dopłatach w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Przedawnione zobowiązanie w rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Zniszczenie środka trwałego i zakup nowego - rozliczenie na gruncie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Kurs waluty właściwy do przeliczania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Ustalenie momentu powstania przychodu firmowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Czy otrzymując wpłatę na poczet przyszłej sprzedaży należy wykazać przychód podatkowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Rozliczenie podatków od energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Czy zwrot składek na ubezpieczenie AC stanowi przychód podatkowy u leasingodawcy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Przeliczanie przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Korekta przychodów lub kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Przychód zagranicznego kontrahenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Transakcje realizowane poprzez system płatności PayPal
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Przychód podatkowy powstaje po stronie otrzymującego, a nie dającego świadczenie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Czynsz najmu opłacony "z góry"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Korekta wartości transakcji dokonanej między podmiotami powiązanymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Czy pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Podatkowe rozliczenie otrzymanego rabatu pośredniego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Aport z agio wniesiony do spółki z o.o.
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2017 - Środki trwałe w podatku dochodowym - praktyczne problemy
Definicja przychodów ze sprzedaży oraz związanych z nimi kosztów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż usług elektronicznych za okres 12 miesięcy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Przychód z tytułu usług świadczonych w sposób ciągły
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż towarów otrzymanych nieodpłatnie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Przychód ze sprzedaży przedmiotu wykupionego z leasingu
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2017 - Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Utrata przedmiotu leasingu a koszty i przychody podatkowe
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2017 - Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Ujęcie księgowe i skutki podatkowe nadpłaty podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Uniknięcie prowizji bankowej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny korekty przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Rozliczenie otrzymania aportu w związku z wydaniem nowych akcji - ewidencja i skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Nieodpłatne poręczenie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Zasady ogólne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017 - Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej
Przychód z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017 - Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej
Zaliczkowa płatność a przychód
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017 - Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej
Kiedy otrzymanie zapłaty generuje przychód?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017 - Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej
Moment powstania przychodu podatkowego przy świadczeniu usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017 - Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej
Ustalenie kwoty przychodu w przypadku zatrzymania kaucji gwarancyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017 - Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej
Korekta przychodu przy błędnej cenie towaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017 - Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej
Korekta przychodów i kosztów podatkowych - praktyczne problemy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Termin ujęcia korekty zależy od jej przyczyny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Faktura korygująca wystawiona w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Przychody uzyskane oraz koszty poniesione przed 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Nieodpłatne poręczenie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Szkody w transportowanych towarach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Uszkodzenie pojazdu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Przychód z tytułu kary umownej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Przychód ze sprzedaży towarów po symbolicznej cenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Ewidencja przychodu w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Utworzenie odpisu aktualizującego po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2017
Udokumentowanie nieściągalności należności
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2017
Sprzedaż wierzytelności
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2017
Umorzenie wierzytelności
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2017
Wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie podatku
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Faktoring niepełny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Kurs waluty właściwy do przeliczenia kwoty z tytułu korekty przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Udzielony rabat obniża przychody w dacie wystawienia faktury korygującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Utracona zaliczka nie kreuje kosztu uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Otrzymanie zwrotu nadpłaconych kosztów sądowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Udokumentowanie protokołem nieściągalności należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Wierzytelność wobec dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Przychody z tytułu udziału w zyskach wspólnika będącego podatnikiem CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Umorzenie należności - koszty i przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników z KFS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017 - Pomoc na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników
Samochód zastępczy a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Korekta przychodu z tytułu opłat licencyjnych<
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Rozliczenie korekty przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Kary/odszkodowania a przychody i koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Ewidencja księgowa dywidendy wypłaconej po terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Podstawa prawna dodatkowych świadczeń od wspólników
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Kurs waluty w fakturze korygującej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Przychód spółki z nieodpłatnego świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Zbycie udziałów przez wspólnika
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Koszty bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Odpis aktualizujący wartość należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Aport z agio bez ograniczenia kosztów z tytułu amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Przychód z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Ustalenie wartości przychodu z tytułu eksportu wyrażonego w walucie obcej
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Zwrot podatku od wartości dodanej - rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Sprzedaż wierzytelności własnej jednostce trudniącej się skupem wierzytelności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Rozliczenie otrzymanej nagrody dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Wartość wierzytelności obciążająca koszty podatkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Sposób obciążenia kosztów wierzytelnością
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Moment obciążenia kosztów podatkowych odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Odzyskanie nieściągalnej wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Odpis aktualizujący po przedawnieniu wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach rozliczeniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Dopłaty do kapitału w spółce z o.o. w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Rozliczanie przychodów należnych z najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Skutki podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Moment dokonania korekty przychodu podatkowego w związku z udzielonym rabatem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Czy należność nieściągalna stanowi koszt podatkowy w kwocie netto, czy brutto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Korekta wartości początkowej środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Ewidencja rabatów przyznanych w 2017 r. dotyczących 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2017 - Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Moment powstania przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Błąd w cenie towaru a moment korekty przychodu
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Otrzymanie wpłaty przed wydaniem towaru - moment powstania przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Zwrot składki za bezszkodowość z tytułu ubezpieczenia należności w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Korekta przychodów i kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Umorzenie świadectw efektywności energetycznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Zobowiązanie uregulowane przez udziałowca traktowane jako udzielenie spółce pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Rabaty z tytułu osiągnięcia ustalonego poziomu sprzedaży, udzielane na koniec roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Koszty transportu sprzedanego towaru poniesione na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Podatkowe rozliczenia firmowych wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Ustalanie przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Moment dokonania korekty przychodów ze sprzedaży towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Rozliczenie sprzedaży towaru używanego dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Moment powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia kredytu - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Rozliczenie polikwidacyjne inwestycji w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Faktura w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Nieoprocentowana pożyczka od wspólnika a przychód spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Przychody ze sprzedaży usług ciągłych na przełomie okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Roczna korekta VAT za 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu osobowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Świadectwa efektywności energetycznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Odpłatne udostępnianie samochodu pracownikowi a przychód pracodawcy
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Odszkodowanie od pracownika w przychodach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Przychody i koszty podatkowe z tytułu refakturowania mediów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Wydatki na nabycie udziałów a różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Obowiązek podatkowy w VAT i przychód przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Jak ujmować dopisanie odsetek do lokaty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Działalność wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Umorzenie należności w związku z zawartą ugodą sądową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Nieodpłatne świadczenie uzyskane przez samorządową osobę prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Zmiany w zakresie opodatkowania aportów i wymiany udziałów
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Zniesienie opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Eksport towaru - rozliczenie podatkowe, gdy towar wydawany jest przewoźnikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Usługi wynagradzane prowizyjnie - rozliczenie podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia a przychód spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Ulepszenie środka trwałego dofinansowane dotacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Korekta sprzedaży wskutek otrzymania zwrotu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Rozliczenie rocznej korekty VAT w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Według jakiego kursu wycenić korektę przychodu w walucie obcej?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Zwrot wydatków może oznaczać powstanie przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku przychodem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Otrzymanie 100% zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej sprzedaży towarów a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Korekta nieprawidłowo rozliczonego dofinansowania do zakupu środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Ustalanie przychodu w momencie otrzymania zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Korekta przychodu podatkowego w związku z korektą sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Ustalanie przychodu w momencie otrzymania zaliczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Termin zgłaszania przychodu z zaliczek na kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Nowe skutki podatkowe przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Zwrot nadpłaconych składek ZUS a podatek dochodowy - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Ustalenie przychodu ze sprzedaży akcji posiadanych w innej spółce kapitałowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Moment powstania przychodu z tytułu usług ciągłych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Komercjalizowana własność intelektualna
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Sprzedaż towaru nieistniejącemu nabywcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Kurs waluty właściwy do przeliczenia kwoty z faktury korygującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Koszty z tytułu nagród przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Odpisanie przedawnionej należności
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie przychodów ze sprzedaży 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Przedawnienie należności po zaliczeniu jej wartości do kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Zwrot do urzędu pracy refundacji wynagrodzeń - podatki i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Moment powstania przychodu z firmowego najmu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Przychody i koszty podatkowe związane ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Ewidencja księgowa dywidendy wypłaconej po terminie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Niedobory i nadwyżki towarów a koszty i przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Utrata przedmiotu leasingu a koszty i przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Kara umowna a moment powstania przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Podatkowe rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty przychodu - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Odpisanie przedawnionej należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Data faktury a przychód podatkowy (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Usługi wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Przeliczenie na złote faktury korygującej przychód
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Spłata kapitału z tytułu zaciągniętej pożyczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia przychodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Różnice kursowe ustalane metodą rachunkową od niepodatkowych przychodów i kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Przedawnione zobowiązanie przychodem podatkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Moment powstania przychodu przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Sprzedaż premiowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Działania marketingowe w rozliczeniach podatkowych
Korekty związane z rabatami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Działania marketingowe w rozliczeniach podatkowych
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Uwagi ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Pożyczka denominowana (waloryzowana)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Ewidencja odszkodowań uzyskanych w ramach działalności
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Otrzymanie wynagrodzenia za odstąpienie od umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Zasady ustalania daty powstania przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Zaliczka, zadatek a uregulowanie należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wybrane problemy związane z ustalaniem przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wniesienie do spółki lub spółdzielni wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wymiana udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Aport z agio a odpisy amortyzacyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Sfinansowanie zakupu środka trwałego z funduszu prewencyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Zwrot kaucji zapłaconej w walucie obcej a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Sprzedaż przedawnionej należności a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Określenie wartości wkładów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Zmiany w ustawach o PDOF i PDOP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Moment powstania przychodu w zakresie usług
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Przychód spółki z tytułu korzystania z udostępnionego lokalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016 - Firmowe nieruchomości w podatku dochodowym
Premia za bezszkodowość - przychód podatkowy czy korekta kosztów uzyskania przychodów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Udokumentowanie nieściągalności należności postanowieniem wydanym przez zagraniczny organ egzekucyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Podatkowe i bilansowe skutki przedawnienia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Rozliczenie wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Podatkowe i bilansowe skutki przedawnienia należności
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Podatkowe rozliczenie firmowych ubezpieczeń i odszkodowań
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Sposoby na nieściągalne należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Nieściągalność trzeba udokumentować
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Czasem wierzytelność opłaca się sprzedać
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Niekiedy wierzytelność warto umorzyć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Podatek od wynagrodzenia z umowy o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Transakcja objęta zaliczką a przychody i koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ujęcie w kosztach podatkowych wierzytelności nieściągalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ewidencja podatku VAT z tytułu korekty WDT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Rekompensata za szkody a przychód podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Otrzymanie środka trwałego w darowiźnie od kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Reklamacja towarów a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Zaliczka/przedpłata otrzymana na poczet dostaw towarów wykonanych w tym samym okresie sprawozdawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Przedawnienie wierzytelności - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Przedawnienie należności, na którą wcześniej dokonano odpisu aktualizującego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Dotacja otrzymana przez podatnika CIT
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Konsekwencje podatkowe sprzedaży środka trwałego, częściowo sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Refakturowanie mediów - w przychodach i kosztach wynajmującego nieruchomość
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. w celu pokrycia straty za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Zmiany w ustawach o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja księgowa naliczonych i zapłaconych odsetek od należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Zasady księgowania przychodu z tytułu WDT oraz rozliczenia należności w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Zaliczki na przyszłe dostawy towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Ustalenie wartości przychodu z tytułu eksportu wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Przychód z tytułu otrzymania nieoprocentowanej pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Sprzedaż wierzytelności własnej - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Otrzymanie aportu od Skarbu Państwa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Kwota refundacji kosztów wynagrodzeń pochodząca ze środków Funduszu Pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Skutki podatkowe umorzenia wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ujęcie księgowe sprzedaży eksportowej towarów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Koszty związane z inwestycjami w cudzym majątku
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Usługa ściągania długów - rozliczenie podatkowe i ujęcie rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Podatkowe rozliczenie refundacji wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Zyski pozostawione na kontach wspólników w spółce jawnej a PCC
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2016 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Zmiany w ustawie o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zwrot przez ubezpieczyciela części składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Umorzenie zobowiązania nie zawsze skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Dopłaty to nie przychód spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zwrot kosztów dochodzenia należności - ujęcie podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Wierzytelność nieściągalna jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Uszkodzenie firmowego samochodu w kolizji drogowej - koszty i przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Zmiany w ustawie o PDOP wprowadzone ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Likwidacja inwestycji w wynajmowanym lokalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016 - Środki trwałe w podatku dochodowym
Powypadkowa naprawa firmowego pojazdu
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2016 - Rozliczanie kosztów używania samochodów w działalności gospodarczej
Na jakie konto odnieść zwrot z urzędu skarbowego niesłusznie zapłaconych odsetek?
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Przychód z tytułu usług najmu/dzierżawy
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Cudzy środek trwały używany bez wynagrodzenia a przychód podatkowy
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Przychód z tytułu usługi najmu, gdy wystawienie faktury i zapłata za nią następują przed wykonaniem usługi
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Rozliczenie szkody komunikacyjnej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Należność od dłużnika, wobec którego sąd ogłosił upadłość a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Rozliczenia związane ze sprzedażą premiową
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Rezygnacja z usługi, na poczet której wpłacono zaliczkę - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Jaki kurs waluty obcej należy zastosować na potrzeby korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Umorzenie odsetek od należności naliczonych na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Wygaśnięcie zobowiązania w wyniku przejęcia dłużnika przez wierzyciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Moment powstania przychodu z tytułu usług księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Nabycie karty zakupowej po cenie niższej od jej wartości płatniczej a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Odsetki od pożyczki w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Odsetki wypłacane od otrzymanej zaliczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Kwota zwróconych składek ZUS zmniejsza bieżące koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Leasing operacyjny samochodu osobowego - wysokość przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Moment powstania przychodu z tytułu usługi budowlanej i budowlano-montażowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Usługa dostępu do portalu internetowego - VAT należny i przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Wpłaty na poczet przyszłych dostaw/usług a przychód podatkowy - w interpretacjach organów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Kurs waluty obcej stosowany do obliczania podatku u źródła od należności na rzecz kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Premia uzyskana z urzędu pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania - kwota netto, czy brutto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Pomoc de minimis a przychód podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Moment dokonania korekty przychodów
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Wnoszenie dopłat w komunalnej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Wydruk informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości a koszty - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Przychód podatkowy z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem komisu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Używanie cudzego środka trwałego bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Umorzenie opłaty za korzystanie ze środowiska a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Rozliczenie straty ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Powstanie przychodu z kredytu kupieckiego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Podatkowe skutki użyczenia w obrocie gospodarczym
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Ujęcie w księgach zwrotu niesłusznie zapłaconych odsetek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Korekta kosztów za ubiegłe lata podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Przedawnione zobowiązanie przychodem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Kiedy powstaje przychód z działalności gospodarczej?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Ujęcie rabatu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o wydatki a przychód firmowy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Spłata pożyczki waloryzowanej kursem waluty obcej
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2016 - Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie pracownika
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2016 - Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Darowizna przekazana przez akcjonariusza spółce komandytowo-akcyjnej
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2016 - Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Wpłaty fundatorów na utworzenie funduszu założycielskiego
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2016 - Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Darowizna otrzymana w celu sfinansowania modernizacji środka trwałego
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2016 - Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Sprzedaż akcji - data przychodu należnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu eksportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu usług ciągłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Wycena środków trwałych i usług otrzymanych nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Przepisy podatkowe dostosowane do zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Wygrana w sądzie a przychód firmowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Rozliczenie sprzedaży udziałów na gruncie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Czy otrzymanie rabatu towarowego skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Czy moment korygowania przychodów zależy od daty otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia oraz jej sprzedaż
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Jak ująć w księgach rachunkowych wydanie bonu podarunkowego?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Trudną wierzytelność czasem warto sprzedać
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usługi najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Odszkodowanie jako przychód podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Moment powstania przychodu ze sprzedaży biletów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Likwidacja ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Rodzaje dowodów korygujących
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Skutki podatkowe objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Ewidencja w spółce z o.o. otrzymującej aport
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Należność nieściągalna kosztem podatkowym w kwocie netto, czy brutto? - sprzeczne stanowiska NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Zakup nieruchomości na potrzeby działalności rolniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Ewidencja przychodu z tytułu najmu opłaconego z góry
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Otrzymana kara umowna
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Koszty sądowe zwrócone przez pozwanego kontrahenta
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Faktura wystawiona przed dokonaniem dostawy towaru
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Wykonywanie robót budowlanych
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Dostawa towaru do klienta przed wystawieniem faktury i otrzymaniem zapłaty
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Przychód podatkowy przy usługach najmu
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Sprzedaż towaru poprzedzona otrzymaniem zaliczki
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Refakturowanie usług
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Korekta przychodów po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Data wydania towaru - moment powstania przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Przychód przy najmie nieruchomości, gdy czynsz jest płatny z góry
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Obciążenie klientów kosztami wysłania monitów/wezwań do zapłaty a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Skutki zasiedzenia nieruchomości na gruncie CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Umorzenie podatków i wpłat na PFRON a przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Wstępna opłata franczyzowa - obowiązek podatkowy w VAT i CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Zapłata należności w walucie na rachunek złotówkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Refakturowanie usług w podatkach i rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Przedawnione wierzytelności w przychodach i kosztach
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Konsekwencje podatkowe sprzedaży środka trwałego, częściowo sfinansowanego dotacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Sprzedaż zużytych środków trwałych na złom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Czy umorzona należność może być kosztem podatkowym w kwocie netto, czy brutto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Moment korekty przychodów w świetle prawa podatkowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Zasady ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Unieważnienie aktu notarialnego nabycia nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Przychody i koszty podatkowe ustalane w związku ze zbyciem nieruchomości (środka trwałego)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Moment powstania przychodu podatkowego, gdy faktura zostanie wystawiona przed wydaniem towaru - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Kiedy należy wykazać przychód ze sprzedaży internetowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Udzielenie rabatu a moment korygowania przychodu podatkowego - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
VAT odzyskany w związku z zastosowaniem ulgi na złe długi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych po likwidacji spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Świadczenia bez zapłaty w firmowych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Moment korekty przychodów w świetle prawa podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Rozliczenie sprzedaży/nieodpłatnego wydania vouchera na gruncie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Odpłatne udostępnianie samochodu pracownikowi a przychód pracodawcy
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Korekta odliczeń VAT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Praktyczne problemy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Według jakiego kursu waluty należy przeliczyć na złote fakturę korygującą?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Rozliczenie usługi wynajmu budynku, gdy faktura wystawiana jest z góry
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Określenie ceny rynkowej w celu ustalenia wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Korekta przychodów ze sprzedaży 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Wycena na dzień bilansowy zaliczki otrzymanej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Moment korygowania przychodów ze sprzedaży - dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Skutki w CIT nieodpłatnego poręczenia zobowiązania spółki dominującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Umorzona wierzytelność w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia przychodu na złote
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Uchwały i ważne wyroki NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Korekta przychodów po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia przychodu na złote
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Ujęcie rocznej korekty VAT w przychodach/kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Jak ustalać wartość przychodów ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Obrót gotówkowy w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Roczna korekta VAT w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Rozliczenie zwrotu nienależnego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Wpływ rocznej korekty VAT na przychody i koszty podatkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Data powstania przychodu z wykonywania robót budowlanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Jaki kurs waluty stosować przy poborze podatku u źródła?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług hotelowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Korekta przychodów i kosztów podatkowych w 2016 r.
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym związana ze zmianami w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Nowelizacja ustaw podatkowych związana z uchwaleniem nowego Prawa restrukturyzacyjnego
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Rozliczenie sprzedaży budynku/lokalu w przychodach/kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Podatkowe rozliczenie faktur korygujących wystawionych po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa do spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Przyznanie w 2016 r. rabatu do sprzedaży dokonanej w 2015 r. a moment korygowania przychodów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Faktura wystawiona przed wydaniem wyrobów a moment powstania przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Zaliczka na poczet WDT/WNT a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Czy przychód z tytułu realizacji punktów premiowych ujmuje się w księgach firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności własnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Na kwocie VAT nie powstają podatkowe różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Dywidenda płatna w ratach a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Koszty i przychody związane z powypadkową naprawą pojazdu firmowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towaru
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Podatkowe rozliczenie szkody w firmowym aucie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Przychody i dotyczące ich koszty na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku
Obciążenie kontrahenta kosztami upomnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku
Koszt w kwocie netto czy brutto?
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
W jakiej kwocie koszt?
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności, od której wartości dokonano odpisu aktualizującego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Kiedy odpis aktualizujący może być kosztem?
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Odzyskanie należności uznanej wcześniej za nieściągalną
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Postanowienie wydane w odniesieniu do innej wierzytelności
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Wyliczenie kosztów procesu i egzekucji dla potrzeb udokumentowania nieściągalności wierzytelności
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Nadwyżki magazynowe jako przychód
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Ujawnienie środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Działalność operacyjna
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Data powstania przychodu dla celów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Kompensata odsetek od należności z zobowiązaniem wobec tego samego kontrahenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Koszty i przychody związane z odszkodowaniem i naprawą sprzętu uszkodzonego przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Otrzymanie od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconego odszkodowania jest przychodem podatkowym - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Skapitalizowane odsetki od kredytu
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2015 - Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Podatkowo-księgowe rozliczenie nadpłaty podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Koszty związane z otrzymaniem przez spółkę wkładu niepieniężnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Dodatkowa ilość towaru otrzymana tytułem rekompensaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Firmowy przychód z udostępnienia lokalu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Rozliczanie przychodów z refakturowania opłat za media
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Zasady ogólne ustalania podstawy opodatkowania na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w podatku dochodowym
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Kolejna nowelizacja ustaw o podatku dochodowym wprowadzona ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Wniesienie aportem gruntu wraz z budynkiem do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Nieściągalne należności w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Skutki w podatku dochodowym "pozostawienia" właścicielowi nieruchomości inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
PCC zapłacony przez spółkę z tytułu wniesienia przez wspólników dopłat nie jest kosztem podatkowym - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Po jakim kursie przeliczyć wystawioną fakturę?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Zasiedzenie nieruchomości - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Aport wniesiony przez spółkę z o.o. do spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej środek trwały
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Przychód z tytułu umorzenia debetu na firmowym rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Zasady ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Kiedy faktura wyznacza moment powstania przychodu podatkowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Kara umowna przychodem w dacie otrzymania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Przychód z odszkodowania za poniesione straty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Przedawnione zobowiązanie - przychód w kwocie netto czy brutto?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Sprzedaż zakładowego obiektu socjalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Kursy walut stosowane do wyceny kosztów i przychodów określonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Otrzymanie zaliczki - ujęcie podatkowe i bilansowe
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Wycena przychodu/kosztu na potrzeby podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Umowa toolingu a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Odpisywanie w koszty bilansowe i podatkowe należności o niskiej wartości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Czy sprzedaż vouchera powoduje obowiązek wykazania przychodu podatkowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015