Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 538
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1605
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2022.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań lub rodzajów zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", a także zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań przypadających do wypłaty na dany rok.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2017.03.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 538
2018.07.01
zmieniony przez
2019.08.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1605
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu samorządowi:

  1) wojewódzkiemu - na realizację zadań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 36 ustawy;

  2) powiatowemu - na realizację zadań określonych w art. 11, art. 12a, art. 13, art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8, art. 36, art. 38 oraz art. 40 i art. 41 ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2017.03.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 538
2019.01.01
zmieniony przez
2019.08.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1605
2019.10.08
zmieniony przez
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Wysokość środków Funduszu dla samorządu wojewódzkiego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 1 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sw

-

roczna wysokość środków Funduszu dla województwa w przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

F

-

kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie,

Bw

-

liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w województwie w, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej "GUS",

l

-

liczba województw,

Nw

-

liczba osób niepełnosprawnych w województwie w, gdzie:

Np - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np = Ndp + N mp

Ndp

-

liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie: Ndp = Dp x αd

αd

-

wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp

-

liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp

-

liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie: Nmp = Mp x αm

Mp

-

liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

αm

-

wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,

Hw

-

środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania zakładów aktywności zawodowej dla województwa w wyliczone według wzoru:

Hw = Uw x K

Uw

-

liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej, wynikająca z podpisanych umów, których stroną jest województwo w do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

K

-

kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, w wysokości:

  1) 22.750 zł w 2019 r.;

  2) 25.000 zł w 2020 r. i 2021 r.;

  3) 27.500 zł w 2022 r. i w latach następnych.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2016.01.01
zmieniony przez
2017.03.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 538
2018.07.01
zmieniony przez
2019.08.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1605
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Wysokość środków Funduszu dla samorządu powiatowego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sp

-

roczna wysokość środków Funduszu dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

R

-

kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe,

Bp

-

liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie p, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych GUS,

L

-

liczba powiatów,

Np

-

liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np = Ndp + Nmp

Ndp

-

liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie: Ndp = Dp x αd

αd

-

wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp

-

liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp

-

liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie: Nmp = Mp x αm

Mp

-

liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

am

-

wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,

Wp

-

środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dla powiatu p wyliczone według wzoru:

Wp = Up x T

gdzie:

Up

-

liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat p do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

T

-

kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2016.01.01
zmieniony przez
2017.03.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 538
2018.07.01
zmieniony przez
2019.01.01
zmieniony przez
2019.08.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1605
2019.10.08
zmieniony przez
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Ustalenie maksymalnych kwot zobowiązań dla poszczególnych zadań, wykazywanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 35c ust. 1 ustawy, za okres roku poprzedniego, następuje w drodze spisu umów zawartych przez samorząd województwa lub powiatu, przeprowadzonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2019 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej jest wyliczana jako iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej wynikającej z podpisanych umów przez województwo do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej w wysokości:

  1) 22.750 zł w 2019 r.;

  2) 25.000 zł w 2020 r. i 2021 r.;

  3) 27.500 zł w 2022 r. i w latach następnych.

3. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu powiatowego do wypłaty w 2018 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej jest wyliczana jako iloczyn liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, o której mowa w ust. 4.

4. Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi:

  1) w 2019 r. - 18.096 zł;

  2) w 2020 r. - 20.496 zł;

  3) w 2021 r. - 21.696 zł;

  4) w 2022 r. i w latach następnych - 24.096 zł.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2017.03.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 538
2018.07.01
zmieniony przez
2019.08.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1605
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Zarząd Funduszu informuje samorządy wojewódzkie i powiatowe o wielkości środków Funduszu określonych algorytmem przypadających danej jednostce na realizację w danym roku zadań, które są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Zarząd Funduszu przekazuje samorządom informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 35c ust. 1 ustawy, za okres roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok. Informacja ta powinna zawierać:

  1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego;

  2) kwotę środków Funduszu na realizację zadań samorządu wojewódzkiego lub powiatowego;

  3) dane zastosowane do obliczeń wysokości środków Funduszu, przypadających samorządowi wojewódzkiemu lub powiatowemu.

§ 7. 1. Środki Funduszu, o których mowa w § 6 ust. 1, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż o 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.

2. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu w ciągu roku, w tym także w formie zaliczek, w terminach umożliwiających bieżące finansowanie realizowanych przez samorządy wojewódzkie lub powiatowe zadań, nie dłuższych niż 14 dni od dnia złożenia przez samorząd wniosku o przekazanie środków, jednakże z uwzględnieniem możliwości finansowych Funduszu, stopnia wykorzystania przez samorząd środków przekazanych i stanu wyodrębnionego rachunku bankowego, potwierdzonego kopią wyciągu bankowego na dzień sporządzenia wniosku o przekazanie środków.

3. Przekazanie środków Funduszu następuje po dokonaniu rozliczenia środków Funduszu za poprzedni okres oraz po przedłożeniu Prezesowi Zarządu Funduszu informacji o:

  1) nazwie banku, który prowadzi jeden wyodrębniony rachunek bankowy środków Funduszu dla samorządu, oraz o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego;

  2) każdej zmianie numeru wyodrębnionego rachunku bankowego, z załączeniem dowodu zamknięcia poprzedniego rachunku i przeniesienia środków Funduszu z poprzedniego wyodrębnionego rachunku bankowego na nowy wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 8. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do środków Funduszu określonych w planie finansowym na 2003 r. i planów finansowych na lata następne.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 223), z tym że stosuje się:

  1) § 7 tego rozporządzenia - do ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia 2001 r.;

  2) § 4 ust. 2-5 tego rozporządzenia - do ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 stycznia 2003 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20.05.2003 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60