Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.12.2006 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.12.2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2013.03.02
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej niezwiązanej z realizacją programów operacyjnych.

2. Pomoc finansowa może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu:

  1) przedsiębiorcom;

  2) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;

  3) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

  4) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;

  5) osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2011.04.22
zmieniony przez
2013.03.02
zmieniony przez
2014.11.19
zmieniony przez
2017.06.07
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 3, § 5 ust. 2 pkt 2, § 7, § 13a, § 16 ust. 1, § 16a, § 16b, § 18d, § 18f, § 18h, § 20a i § 20e, wsparcie uzyskane przez podmiot na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1, jeżeli podmiot ten podjął działalność gospodarczą, wsparcie uzyskane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, funkcjonujące w ramach klastra, o którym mowa w § 14a, wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę na pokrycie wydatków określonych w § 2e ust. 2 pkt 5 i 6 i § 2g ust. 2 pkt 2-4, z zastrzeżeniem § 2a ust. 2 i 4, wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę na podstawie § 2i ust. 1 oraz wsparcie uzyskane przez podmiot na podstawie § 2j ust. 1 i § 2k ust. 1, jeżeli ten podmiot prowadzi działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013".

2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis:

  1) udzielanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198)*);

  2) udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, w przypadkach gdy:

   a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,

   b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

  4) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

  5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

  6) (uchylony)

  7) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego udzielanej podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

  8) (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

6. Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

7. Wielkość pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, udzielanej w formie pożyczek, wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, przy zastosowaniu przepisu art. 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

______________________
*) Utraciło moc na podstawie art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2013 r.; rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem rozdziału IV i art. 45, które stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r. Art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 obowiązywał do dnia 12 grudnia 2014 r.; odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku IV do tego rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 2a
2019.11.01
dodany przez

§ 2a. 1. Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 2c na pokrycie wydatków określonych w § 2e ust. 2 pkt 1-4 i 7-12 oraz w § 2g ust. 2 pkt 1 i 5-9 stanowi pomoc publiczną i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".

2. Jeżeli wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę na pokrycie wydatków określonych w § 2g ust. 2 pkt 2 w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to stanowi pomoc publiczną na usługi doradcze na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, zwanych dalej "MŚP", o której mowa w § 2c ust. 1 pkt 2, lub pomoc publiczną na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w § 2c ust. 1 pkt 3, z zachowaniem warunków określonych odpowiednio w art. 18 lub art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie wydatków określonych w § 2g ust. 2 pkt 2, udzielonego w ramach pomocy de minimis, nie może przekroczyć 85% tych wydatków, a w ramach pomocy publicznej na:

  1) usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% tych wydatków;

  2) projekty badawczo-rozwojowe - 25% tych wydatków, z uwzględnieniem art. 25 ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

4. Jeżeli wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę na pokrycie wydatków określonych w § 2g ust. 2 pkt 4 w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to stanowi pomoc publiczną, o której mowa w § 2c ust. 1 pkt 2, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie wydatków określonych w § 2g ust. 2 pkt 4, udzielonego w ramach pomocy de minimis, nie może przekroczyć 100% tych wydatków, a w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% tych wydatków.

6. Maksymalna intensywność pomocy de minimis na pokrycie wydatków określonych w § 2e ust. 2 pkt 5 i 6 oraz § 2g ust. 2 pkt 3 nie może przekroczyć 100% tych wydatków.

Istniejące wersje czasowe § 2b
2019.11.01
dodany przez

§ 2b. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) inwestycji początkowej - należy przez to rozumieć inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) ochronie środowiska - należy przez to rozumieć działanie w rozumieniu art. 2 pkt 101 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  3) normie unijnej - należy przez to rozumieć normę lub obowiązek w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  4) efektywności energetycznej - należy przez to rozumieć efektywność w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  5) wysokosprawnej kogeneracji - należy przez to rozumieć kogenerację, o której mowa w art. 2 pkt 107 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  6) energii ze źródeł odnawialnych - należy przez to rozumieć energię w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  7) recyklingu - należy przez to rozumieć proces w rozumieniu art. 2 pkt 128 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  8) infrastrukturze portowej - należy przez to rozumieć infrastrukturę oraz urządzenia w rozumieniu art. 2 pkt 157 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  9) infrastrukturze zapewniającej dostęp - należy przez to rozumieć infrastrukturę w rozumieniu art. 2 pkt 159 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  10) porcie morskim - należy przez to rozumieć port w rozumieniu art. 2 pkt 155 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  11) porcie śródlądowym - należy przez to rozumieć port w rozumieniu art. 2 pkt 156 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  12) pogłębianiu - należy przez to rozumieć działanie w rozumieniu art. 2 pkt 160 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  13) ponownym użyciu - należy przez to rozumieć proces w rozumieniu art. 2 pkt 126 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  14) suprastrukturze portowej - należy przez to rozumieć działanie lub sprzęt w rozumieniu art. 2 pkt 158 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 2c
2019.11.01
dodany przez

§ 2c. 1. Pomoc publiczna przeznaczona na:

  1) realizację inwestycji początkowej stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i jest udzielana zgodnie z art. 14 ust. 1-4 i 6-11 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP i jest udzielana zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  3) prace rozwojowe stanowi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe i jest udzielana zgodnie z art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  4) usługi wsparcia innowacji stanowi pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności i jest udzielana zgodnie z art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  5) realizację inwestycji umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, w tym poprzez stosowanie norm surowszych niż normy unijne, stanowi pomoc inwestycyjną umożliwiającą przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych i jest udzielana zgodnie z art. 36 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  6) realizację inwestycji umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska poprzez stosowanie jeszcze nieobowiązujących nowych norm unijnych stanowi pomoc inwestycyjną na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych i jest udzielana zgodnie z art. 37 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  7) realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w prowadzonej działalności stanowi pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną i jest udzielana zgodnie z art. 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  8) realizację inwestycji w nowo zainstalowane lub odnowione jednostki kogeneracyjne lub przekształcenie istniejącej jednostki produkcji mocy w jednostkę kogeneracyjną stanowi pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji i jest udzielana zgodnie z art. 40 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  9) realizację inwestycji w nowe instalacje w zakresie produkcji lub wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych stanowi pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych i jest udzielana zgodnie z art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  10) realizację inwestycji w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa stanowi pomoc inwestycyjną na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów i jest udzielana zgodnie z art. 47 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  11) planowanie i realizację inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp w portach morskich lub portach śródlądowych oraz inwestycji związanej z pogłębianiem w portach morskich lub portach śródlądowych stanowi pomoc na rzecz portów morskich i jest udzielana zgodnie z art. 56b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc na rzecz portów śródlądowych i jest udzielana zgodnie z art. 56c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna nie może być udzielona ani wypłacona:

  1) w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 oraz w art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  3) przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

3. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona w przypadkach określonych w przepisach art. 4 ust. 1 lit. a, d, i, l, s, ee oraz ff rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o jej udzielenie przed rozpoczęciem prac nad projektem, co oznacza wywołanie efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP - do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

6. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

7. Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

8. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

9. Inwestycja jest utrzymywana w regionie, na obszarze którego pomoc została udzielona, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Nie wyklucza to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej w tym okresie.

10. Maksymalną intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP określa się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

11. Maksymalną intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe określa się zgodnie z art. 25 ust. 5 lit. c i ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

12. Maksymalną intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności określa się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

13. Maksymalną intensywność pomocy na ochronę środowiska określa się odpowiednio na podstawie art. 36 ust. 6-8, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 4-6, art. 40 ust. 5 i 6, art. 41 ust. 7-9 lub art. 47 ust. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

14. Maksymalną intensywność pomocy na rzecz portów morskich lub na rzecz portów śródlądowych określa się odpowiednio na podstawie art. 56b ust. 9 lub art. 56c ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

15. Pomoc publiczna podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.

Istniejące wersje czasowe § 2d
2019.11.01
dodany przez

§ 2d. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektu w ramach programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje", o którym mowa w umowie w sprawie programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" zawartej w dniu 12 września 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "wsparciem NMF".

2. Projekt może być realizowany w partnerstwie z podmiotem prawa norweskiego, który prowadzi działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii, związanym z wnioskodawcą umową partnerstwa, która określa w szczególności zakres zadań i odpowiedzialność stron. Do wyboru partnera stosuje się zasady i procedury określone w umowie w sprawie programu, o której mowa w ust. 1.

3. Wsparcie NMF może być udzielone na realizację projektu polegającego na wdrożeniu albo opracowaniu i wdrożeniu innowacji:

  1) mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku albo

  2) w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, w tym mających na celu poprawę jakości środowiska, albo

  3) mających na celu poprawę jakości życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa poprzez rozwiązania technologiczne, w tym dla osób starszych.

Istniejące wersje czasowe § 2e
2019.11.01
dodany przez

§ 2e. 1. Wsparcie NMF może być udzielone w ramach jednego lub kilku przeznaczeń pomocy określonych w § 2c ust. 1, a w przypadku wydatków określonych w ust. 2 pkt 5 i 6 - w ramach pomocy de minimis.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach NMF są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2d ust. 1, w tym na pokrycie kosztów usług, robót budowlanych lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera, od dnia wskazanego przez Agencję jako data zamieszczenia na stronie internetowej Agencji listy projektów rekomendowanych, o której mowa w § 2h ust. 5, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do osiągnięcia jego rezultatów, przeznaczone na:

  1) realizację inwestycji początkowej, poprzez zakup:

   a) środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu lub prawo własności nieruchomości,

   b) robót i materiałów budowlanych,

   c) wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

    - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

    - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

    - będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

    - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

  2) realizację usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, innych niż usługi o charakterze ciągłym lub okresowym i związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, takie jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;

  3) realizację prac rozwojowych, obejmujące koszty:

   a) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

   b) sprzętu lub aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości,

   c) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

   d) ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;

  4) realizację usług wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji;

  5) pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

  6) ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o udzielenie wsparcia;

  7) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego niż wymagają tego obowiązujące lub jeszcze nieobowiązujące nowe normy unijne lub zwiększenia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w tym zakresie, przy czym koszty te ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w ochronę środowiska można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się koszty inwestycji związane z ochroną środowiska,

   b) w przypadkach innych niż określone w lit. a koszty inwestycji w ochronę środowiska określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy; przy czym różnica między kosztami obydwu inwestycji określa koszt związany z ochroną środowiska i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;

  8) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, które ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się koszty związane z efektywnością energetyczną,

   b) w przypadkach innych niż określone w lit. a koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy; przy czym różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;

  9) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, w urządzenia niezbędne do tego, aby instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub dodatkowych kosztów inwestycji na modernizację instalacji w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności;

  10) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, bezpośrednio związanych z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych niezbędnych do produkcji lub wytwarzania energii z takich źródeł, które ustala się w następujący sposób: 

   a) jeżeli koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, w szczególności jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

   b) jeżeli koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

   c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdy nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, z powodu braku zakładów o ograniczonej wielkości, wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska;

  11) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, koniecznych do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki powstałby w przypadku braku pomocy;

  12) pokrycie kosztów planowania i realizacji inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub portach śródlądowych, a także koszty pogłębiania, z wyłączeniem kosztów dotyczących działań niezwiązanych z transportem, w tym kosztów zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, obiektów biurowych lub handlowych, a także kosztów związanych z suprastrukturą portową.

3. Kwota wsparcia NMF nie może przekroczyć 2 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

4. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 7, jest udzielane zgodnie z art. 36 ust. 2-4 i art. 37 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 8, jest udzielane zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 9, jest udzielane zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

7. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 10, jest udzielane zgodnie z art. 41 ust. 2-5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

8. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 11, jest udzielane zgodnie z art. 47 ust. 2-6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

9. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 12, jest udzielane zgodnie z art. 56b ust. 7 i 8 oraz art. 56c ust. 6 i 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 2f
2019.11.01
dodany przez

§ 2f. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektu w ramach programu, o którym mowa w § 2d ust. 1, mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

  1) który jest kobietą prowadzącą działalność gospodarczą albo

  2) w którym kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki, albo

  3) w którym kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

- zwanego dalej "wsparciem NMF dla kobiet".

2. Projekt może być realizowany w partnerstwie z podmiotem prawa norweskiego, który prowadzi działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii, związanym z wnioskodawcą umową partnerstwa, która określa w szczególności zakres zadań i odpowiedzialność stron. Do wyboru partnera stosuje się zasady i procedury określone w umowie w sprawie programu, o której mowa w § 2d ust. 1.

3. Wsparcie NMF dla kobiet może być udzielone na realizację projektu polegającego na opracowaniu albo opracowaniu i wdrożeniu innowacji:

  1) mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku albo

  2) w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, w tym mających na celu poprawę jakości środowiska, albo

  3) mających na celu poprawę jakości życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa poprzez rozwiązania technologiczne, w tym dla osób starszych.

Istniejące wersje czasowe § 2g
2019.11.01
dodany przez

§ 2g. 1. Wsparcie NMF dla kobiet może być udzielane w ramach jednego lub kilku przeznaczeń pomocy określonych w § 2c ust. 1 pkt 1, 5-10, a w przypadku wydatków określonych w ust. 2 pkt 2-4 - w ramach pomocy de minimis.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem NMF dla kobiet są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2f ust. 1, w tym na pokrycie kosztów usług, robót budowlanych lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera, od dnia wskazanego przez Agencję jako data zamieszczenia listy projektów rekomendowanych, o której mowa w § 2h ust. 5, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do osiągnięcia jego rezultatów, przeznaczone na:

  1) realizację inwestycji początkowej, poprzez zakup:

   a) środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu lub prawo własności nieruchomości,

   b) robót i materiałów budowlanych,

   c) wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

   - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

   - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

   - będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

   - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

  2) realizację usług doradczych polegających na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;

  3) pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

  4) realizację usług doradczych w formie mentoringu mającego na celu wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorcy lub pozwalających na jego rozwój, świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;

  5) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego niż wymagają tego obowiązujące lub jeszcze nieobowiązujące nowe normy unijne lub zwiększenia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w tym zakresie, przy czym koszty te ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w ochronę środowiska można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się koszty inwestycji związane z ochroną środowiska,

   b) w przypadkach innych niż określone w lit. a koszty inwestycji w ochronę środowiska określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, przy czym różnica między kosztami obydwu inwestycji określa koszt związany z ochroną środowiska i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;

  6) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, które ustala się w następujący sposób:

  a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się koszty związane z efektywnością energetyczną,

  b) w przypadkach innych niż określone w lit. a koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, przy czym różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;

  7) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, w urządzenia niezbędne do tego, aby instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji na modernizację instalacji w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności;

  8) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, bezpośrednio związanych z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych niezbędnych do produkcji lub wytwarzania energii z takich źródeł, przy czym koszty te ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, w szczególności jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

   b) jeżeli koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

   c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdy nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, z powodu braku zakładów o ograniczonej wielkości, wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska;

  9) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, koniecznych do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki powstałby w przypadku braku pomocy.

3. Kwota wsparcia NMF dla kobiet nie może przekroczyć 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

4. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 5, jest udzielane zgodnie z art. 36 ust. 2-4 i art. 37 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 6, jest udzielane zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 7, jest udzielane zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

7. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 8, jest udzielane zgodnie z art. 41 ust. 2-5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

8. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 9, jest udzielane zgodnie z art. 47 ust. 2-6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 2h
2019.11.01
dodany przez

§ 2h. 1. Agencja udziela wsparcia NMF oraz wsparcia NMF dla kobiet w konkursie. Wnioskodawca może otrzymać wsparcie jednorazowo w ramach albo wsparcia NMF, albo wsparcia NMF dla kobiet. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia NMF lub wsparcia NMF dla kobiet, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

2. Agencja w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności:

  1) określa podstawowe warunki udzielania wsparcia, w tym jego przeznaczenie, rodzaje i poziom wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz maksymalną intensywność i kwotę pomocy udzielanej przez Agencję na realizację jednego projektu;

  2) wskazuje miejsce publikacji dokumentacji konkursowej, w tym wytycznych Państwa darczyńcy mających zastosowanie do projektów objętych wsparciem;

  3) określa wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez wnioskodawców ubiegających się o wsparcie;

  4) określa miejsce, sposób oraz termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia NMF lub wsparcia NMF dla kobiet zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie wnioskodawcy;

  2) szczegółowe informacje o projekcie;

  3) oświadczenia wnioskodawcy dotyczące spełnienia warunków udzielenia wsparcia.

4. Agencja ocenia wniosek o udzielenie wsparcia NMF lub wsparcia NMF dla kobiet zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu.

5. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków Agencja zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia oraz niezwłocznie pisemnie powiadamia wnioskodawców o udzieleniu wsparcia bądź odmowie udzielenia wsparcia NMF albo wsparcia NMF dla kobiet.

Istniejące wersje czasowe § 2i
2019.11.01
dodany przez

§ 2i. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, podpisanym w Warszawie 20 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 392), na pokrycie wydatków związanych z poszukiwaniem partnerów i nawiązaniem międzynarodowego partnerstwa, w celu realizacji projektów w obszarach objętych wsparciem w ramach NMF, zwanego dalej "wsparciem na utworzenie partnerstwa".

2. Wsparcie na utworzenie partnerstwa może być udzielone:

  1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, lub

  2) podmiotowi prawa norweskiego, który prowadzi działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii.

3. Wsparcie na utworzenie partnerstwa może być udzielone jednorazowo na odbycie zagranicznej podróży, w celu określonym w ust. 1:

  1) do Królestwa Norwegii w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

  2) do Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Rozpoczęcie zagranicznej podróży może nastąpić najwcześniej w dniu wysłania przez Agencję drogą elektroniczną na adres wskazany przez wnioskodawcę informacji o pozytywnej ocenie wniosku o udzielenie wsparcia.

5. Kwota wsparcia na utworzenie partnerstwa nie może przekroczyć 1200 euro.

6. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji. Do ogłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy § 2h ust. 2.

7. Do wniosku o udzielenie wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy § 2h ust. 3.

8. Agencja ocenia wnioski o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu według kolejności wpływu do Agencji kompletnych wniosków o udzielenie wsparcia, do wyczerpania alokacji na konkurs.

9. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków Agencja zamieszcza na swojej stronie internetowej listę wnioskodawców wybranych do udzielenia wsparcia.

Istniejące wersje czasowe § 2j
2019.11.01
dodany przez

§ 2j. 1. Agencja może udzielić podmiotowi wskazanemu przez Komitet Współpracy, o którym mowa w umowie w sprawie programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" zawartej w dniu 12 września 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, podpisanym w Warszawie 20 grudnia 2017 r., na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań bilateralnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii.

2. Wsparcie jest udzielane na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań określonych w umowie o udzielenie wsparcia, poniesionych od dnia jej zawarcia z przeznaczeniem na:

  1) tworzenie sieci kontaktów, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami polskimi a podmiotami norweskimi lub organizacjami międzynarodowymi lub

  2) inne działania mające na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych między podmiotami polskimi i podmiotami norweskimi.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotu określonego w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 2k
2019.11.01
dodany przez

§ 2k. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, podpisanym w Warszawie 20 grudnia 2017 r., na pokrycie wydatków związanych z rozwojem współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami polskimi i podmiotami norweskimi poprzez tworzenie sieci kontaktów, przekazywanie i wymianę wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk, zwanego dalej "wsparciem na rozwój współpracy".

2. Wsparcie na rozwój współpracy może być udzielone:

  1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;

  2) podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) podmiotowi prawa norweskiego, który prowadzi działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii.

3. Wsparcie na rozwój współpracy może być udzielone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją działań, o których mowa w ust. 1, w szczególności na pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania oraz utrzymania podczas podróży zagranicznych:

  1) na terytorium Królestwa Norwegii w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

  2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój współpracy są wydatki, o których mowa w ust. 3, poniesione od dnia wysłania przez Agencję drogą elektroniczną na adres wskazany przez wnioskodawcę informacji o pozytywnej ocenie wniosku o udzielenie wsparcia.

5. Wielkość wsparcia na rozwój współpracy może wynosić do 100% wydatków, o których mowa w ust. 3.

6. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji. Do ogłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy § 2h ust. 2.

7. Do wniosku o udzielenie wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy § 2h ust. 3.

8. Agencja ocenia wnioski o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu.

9. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę wnioskodawców wybranych do udzielenia wsparcia.

§ 3. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, zwanej dalej "wsparciem na ochronę własności przemysłowej".

2. Wsparcie na ochronę własności przemysłowej jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wsparcie na ochronę własności przemysłowej nie może być udzielane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na ochronę własności przemysłowej są, poniesione przez przedsiębiorcę w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia jego złożenia, wydatki na:

  1) opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego na podstawie Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 303 i 304), obejmujące opłatę międzynarodową podstawową za zgłoszenie, opłatę międzynarodową za poszukiwanie oraz opłaty krajowe w fazach narodowych za zgłoszenie wnoszone do urzędów tych państw, w których zgłaszający ubiega się o patent lub prawo ochronne;

  2) opłaty za zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. poz. 737 oraz z 2007 r. poz. 1736), obejmujące opłaty za zgłoszenie oraz opłaty za poszukiwanie;

  3) opłaty za zgłoszenie w organach ochrony praw własności przemysłowej, o których mowa w ust. 2:

   a) wynalazku, obejmujące podstawową opłatę za zgłoszenie oraz opłatę za poszukiwanie,

   b) znaku towarowego, obejmujące podstawową opłatę za zgłoszenie za jedną klasę towarową oraz dopłatę za każdą kolejną klasę towarową,

   c) wzoru przemysłowego,

   d) wzoru użytkowego;

  4) - 5) (uchylone)

  6) opłaty za zgłoszenie znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 146, z późn. zm.)*), obejmujące podstawową opłatę za zgłoszenie oraz dopłatę za każdą kolejną klasę towarową powyżej trzech klas;

  7) opłaty za zgłoszenie znaku towarowego na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 514 i 515), oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 13, poz. 129 i 130);

  8) opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 3 z 05.01.2002, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 142), obejmujące podstawową opłatę za rejestrację jednego wzoru, dopłatę za rejestrację od 2 do 10 wzorów oraz dopłatę za rejestrację każdego wzoru powyżej liczby 10.

5. Kwota wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może być niższa niż 4.000 zł na jeden wniosek o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej.

6. Wielkość wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

7. W przypadku poniesienia wydatków, o których mowa w ust. 4, w walucie obcej wsparcie na ochronę własności przemysłowej jest wypłacane w złotych, według średniego kursu tej waluty ogłaszanego w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w dniu poniesienia wydatku.

8. Opłaty, o których mowa w ust. 4, mogą być wnoszone bezpośrednio przez przedsiębiorcę wnioskującego o przyznanie wsparcia lub za pośrednictwem zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony praw własności przemysłowej w celu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego.

_______________________
*) Utraciło moc na podstawie art. 166 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona) (Dz. Urz. WE L 78 z 24.03.2009, str. 1), które zostało uchylone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, str. 1), które weszło w życie z dniem 6 lipca 2017 r., stosuje się od dnia 1 października 2017 r.

§ 4. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Do wniosku o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej przedsiębiorca powinien dołączyć kopię zgłoszenia o objęcie ochroną wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wniesienie pełnej opłaty, o której mowa w § 3 ust. 4, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym do wniosku o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej dołącza się również tłumaczenie na język polski.

3. Agencja udostępnia formularze wniosków o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej, w szczególności przez ich zamieszczenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4. Agencja udziela wsparcia na ochronę własności przemysłowej według kolejności wpływu kompletnych wniosków o jego udzielenie do Agencji.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na ochronę własności przemysłowej.

§ 5. 1. Agencja może udzielić podmiotowi zarejestrowanemu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług:

  1) doradczych o charakterze ogólnym oraz

  2) doradczych o charakterze proinnowacyjnym, oraz

  3) informacyjnych

- zwanemu dalej "ośrodkiem KSU", pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanej dalej "wsparciem na rozwój technostarterów".

2. Wsparcie na rozwój technostarterów jest udzielane z przeznaczeniem na:

  1) świadczenie usług doradczych lub informacyjnych w zakresie podejmowania działalności innowacyjnej, dotyczących:

   a) badania prawa własności przemysłowej dla innowacyjnego rozwiązania,

   b) analizy rynku i potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania oraz opracowania biznesplanu,

   c) wyboru lokalizacji i negocjacji związanych z wynajmem lokalu przeznaczonego na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości,

   d) rejestracji działalności gospodarczej

- na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, podejmującej działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym, jeżeli osoba ta jest twórcą lub współtwórcą innowacyjnego rozwiązania lub posiada prawo do wykorzystania innowacyjnego rozwiązania w planowanej działalności gospodarczej oraz wniesie opłatę ryczałtową na rzecz ośrodka KSU w wysokości 500 zł, a także zobowiąże się do niezwłocznego powiadomienia ośrodka KSU o zarejestrowaniu działalności gospodarczej;

  2) świadczenie bezpłatnych usług doradczych związanych z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz usług informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, który uzyskał wsparcie określone w § 7.

3. Wsparcie na rozwój technostarterów jest udzielane:

  1) w części dotyczącej usług, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c lub d, pod warunkiem że realizacja usług, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, potwierdzi celowość podjęcia działalności w zakresie innowacyjnego rozwiązania;

  2) w części dotyczącej usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2, pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wsparcia określonego w § 7.

4. Wsparcie na rozwój technostarterów nie może być udzielone na świadczenie usług dla:

  1) pracowników podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a w przypadku podmiotów, w których usługi Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw są realizowane przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną - pracowników tych jednostek;

  2) osób podejmujących działalność w zakresie:

   a) przewozu osób i rzeczy,

   b) produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

5. Wsparcie na rozwój technostarterów jest przeznaczone na pokrycie uzasadnionych kosztów świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, poniesionych przez ośrodek KSU i niepokrytych z innych źródeł. Kwota wsparcia z tytułu świadczenia tych usług na rzecz jednego podmiotu nie może przekroczyć:

  1) w przypadku usług, o których mowa w ust. 2 pkt 1:

   a) 5.000 zł na usługi dotyczące badania prawa własności przemysłowej innowacyjnego rozwiązania,

   b) 6.500 zł na usługi dotyczące analizy rynku i potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania oraz opracowania biznesplanu,

   c) 2.000 zł na usługi związane z wyborem lokalizacji i negocjacjami w sprawie najmu lokalu,

   d) 3.000 zł na usługi związane z rejestracją działalności gospodarczej,

  2) w przypadku usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2:

   a) 2.000 zł za pełny miesiąc świadczenia usług doradczych, począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedsiębiorcy wsparcia, o którym mowa w § 7, łącznie nie więcej niż 12.000 zł,

   b) 3.000 zł za świadczenie usług informacyjnych

- przy czym osoby podejmujące działalność gospodarczą wspólnie oraz przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej uznaje się za jeden podmiot.

§ 6. 1. Agencja kieruje do ośrodków KSU zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój technostarterów w terminie określonym w zaproszeniu.

2. Ośrodek KSU może złożyć nie więcej niż 5 wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój technostarterów.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój technostarterów powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie podmiotu, na rzecz którego będą świadczone usługi;

  2) określenie kwoty wsparcia;

  3) opis świadczonych usług.

4. Agencja udziela wsparcia na rozwój technostarterów według kolejności wpływu wniosków o jego udzielenie do Agencji.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie ośrodek KSU o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na rozwój technostarterów. Odmowa udzielenia wsparcia na świadczenie usług nie stanowi przeszkody do złożenia przez ośrodek KSU kolejnego wniosku.

§ 7. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności innowacyjnej, zwanej dalej "wsparciem dla technostarterów".

2. Wsparcie dla technostarterów może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:

  1) wykonuje działalność gospodarczą na terenie parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości;

  2) zamierza podjąć działalność innowacyjną zgodnie z biznesplanem opracowanym przez ośrodek KSU w ramach usług objętych wsparciem na rozwój technostarterów;

  3) zobowiąże się do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem ze środków niepochodzących z pomocy publicznej.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem dla technostarterów są poniesione po dniu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia i związane z realizacją projektu wydatki na:

  1) zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym autorskich praw majątkowych, praw patentowych lub licencji;

  2) zakup nowych urządzeń i maszyn oraz wyposażenia i sprzętu z oprzyrządowaniem, wymienionych w grupie 3, 4, 5, 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych;

  3) zakup usług w zakresie:

   a) zaprojektowania produktu, usługi lub technologii wykonania produktu lub usługi,

   b) przygotowania prototypu, w tym badania, ekspertyzy, opracowanie wzoru użytkowego,

   c) wyprodukowania serii próbnej,

   d) uzyskania certyfikatów wymaganych do wprowadzenia do obrotu produktu lub usługi,

   e) transportu związanego z zakupem środków trwałych, o których mowa w pkt 2,

   f) instalacji i serwisowania środków trwałych, o których mowa w pkt 2,

   g) promocji produktu lub usługi do wysokości 20% sumy wydatków objętych wsparciem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 4;

  4) podatek od towarów i usług zapłacony w związku z wydatkami, o których mowa w pkt 1-3, jeżeli brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź zwrotu tego podatku.

4. Kwota wsparcia dla technostarterów nie może być niższa niż 50.000 zł ani nie może przekroczyć 180.000 zł.

5. Wielkość wsparcia dla technostarterów nie może przekroczyć 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

6. Agencja może zażądać zwrotu udzielonego wsparcia dla technostarterów, w szczególności w przypadku gdy przedsiębiorca w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia, z powodu niedochowania należytej staranności, zaprzestanie lub ograniczy prowadzenie działalności innowacyjnej określonej we wniosku o udzielenie wsparcia dla technostarterów.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Agencja kieruje do przedsiębiorców, którzy korzystali z usług, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia dla technostarterów w terminie określonym w zaproszeniu.

2. Agencja informuje ośrodki KSU o skierowaniu zaproszenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia dla technostarterów powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji projektu, którego dotyczy wniosek;

  3) określenie kwoty wsparcia dla technostarterów;

  4) kopię umowy o świadczenie usług doradczych i informacyjnych zawartej pomiędzy wnioskodawcą a ośrodkiem KSU.

3a. Do wniosku o udzielenie wsparcia dla technostarterów przedsiębiorca powinien dołączyć:

  1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948);

  2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia dla technostarterów Agencja udostępnia przedsiębiorcom wraz z zaproszeniem, o którym mowa w ust. 1.

5. Agencja rozpatruje wnioski o udzielenie wsparcia dla technostarterów w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania tych wniosków.

6. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia dla technostarterów, bierze pod uwagę w szczególności:

  1) stopień gotowości do prowadzenia działalności innowacyjnej;

  2) potencjał rynkowy działalności innowacyjnej;

  3) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

  4) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów.

7. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia dla technostarterów.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 12a
2014.11.19
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12a. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 12b
2014.11.19
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12b. (uchylony)

§ 13. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 13a
2017.06.07
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13a. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej, zwanej dalej "pomocą na rozwój".

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą na rozwój są wszelkie wydatki netto, niezbędne do realizacji projektu oraz określone w umowie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, poniesione po dniu złożenia wniosku o jej udzielenie.

3. Pomoc na rozwój jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka, uzyskaniu pozytywnej decyzji Agencji i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.

4. Pomoc na rozwój nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Wartość pomocy de minimis:

  1) w przypadku pomocy udzielanej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego jest równa kwocie udzielonego wsparcia;

  2) w przypadku pomocy udzielonej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowanymi kwotami rat obejmującymi spłatę kapitału i odsetek w przypadku analogicznej pożyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych a zdyskontowanymi kwotami rat obejmującymi spłatę kapitału i odsetek w przypadku udzielonej pożyczki i jest obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

6. W przypadku gdy pomoc udzielona jest w formie pożyczki, umowa o udzielenie pożyczki na rozwój może przewidywać karencję w spłacie kapitału lub odsetek. W okresie karencji odsetki podlegają kapitalizacji.

Istniejące wersje czasowe § 13b
2017.06.07
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13b. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na rozwój, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

  1) podstawowe warunki udzielania pomocy na rozwój, w tym kwotę, wielkość, oprocentowanie, termin zwrotu i okres, na który jest udzielana;

  2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc na rozwój;

  3) kryteria wyboru przedsięwzięć;

  4) termin rozpatrzenia wniosków;

  5) wzór wniosku o udzielenie pomocy na rozwój;

  6) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy na rozwój;

  7) wzór umowy o udzielenie pomocy na rozwój.

3. Wniosek o udzielenie pomocy na rozwój zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy na rozwój wnioskodawca dołącza w szczególności:

  1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie pomocy na rozwój, bierze pod uwagę w szczególności:

  1) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

  2) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów;

  3) trwałość rezultatów zaplanowanych działań;

  4) zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki oraz sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, w przypadku gdy pomoc na rozwój została udzielona w formie pożyczki.

6. Po dokonaniu oceny wniosków Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pomocy na rozwój.

§ 14. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 14a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2011.04.22
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14a. 1. Agencja może udzielić koordynatorowi klastra, spełniającemu warunki określone w ust. 6, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektu dotyczącego rozwoju międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innowacji, obejmującej:

  1) rozpowszechnianie informacji i promocję,

  2) doradztwo,

  3) tworzenie sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych,

  4) rekrutację i wymianę specjalistów,

  5) szkolenia i warsztaty,

  6) opracowanie międzynarodowych projektów prowadzących do przygotowania i złożenia wspólnych wniosków do programów międzynarodowych

- zwanej dalej "wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra".

2. Projekt objęty wnioskiem o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra może być realizowany wyłącznie na rzecz wszystkich podmiotów funkcjonujących w ramach klastra, z zastrzeżeniem ust. 8, przy czym w projekcie musi uczestniczyć co najmniej ośmiu mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców.

3. Przez partnera zagranicznego rozumie się podmiot niebędący osobą fizyczną, posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący koordynatorem klastra zagranicznego, zagranicznej inicjatywy klastrowej lub zagranicznej organizacji typu klastrowego, którym w szczególności może być mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca lub jednostka naukowa, lub instytucja działająca na rzecz badań, rozwoju, innowacji lub transferu technologii.

4. Przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności z udziałem co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy. Podmioty wchodzące w skład klastra muszą posiadać siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Koordynatorem klastra może być:

  1) fundacja,

  2) stowarzyszenie zarejestrowane,

  3) spółka akcyjna,

  4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  5) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201),

  6) organizacja przedsiębiorców działająca na podstawie:

   a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60),

   b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 194 oraz z 1997 r. poz. 769 i 770),

   c) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218)

- których podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi i organami administracji samorządowej.

6. Wsparcie na rozwój międzynarodowej współpracy klastra może być udzielone koordynatorowi klastra, który spełnia następujące warunki:

  1) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

  3) dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

  4) posiada doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz klastra oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

  5) zobowiąże się do:

   a) zapewnienia podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu równego i bezpłatnego dostępu do usług, szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów oraz materiałów finansowanych ze środków wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra,

   b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,

   c) utrzymania międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innowacji przez okres co najmniej 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

  6) ubiega się o wsparcie na rozwój międzynarodowej współpracy klastra na rzecz jednego klastra;

  7) jest podmiotem funkcjonującym w ramach klastra.

7. Pomoc de minimis w ramach wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra jest udzielana podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu w równej wysokości. Zaświadczenia o pomocy de minimis udzielanej podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu objętego wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra wydaje Agencja.

8. W projekcie objętym wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra nie mogą uczestniczyć te podmioty funkcjonujące w ramach klastra, które do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 14b ust. 2, przekroczyły albo które w wyniku uzyskania pomocy de minimis w ramach realizacji projektu objętego wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra przekroczą dopuszczalną wartość pomocy de minimis, o której mowa w § 2 ust. 5.

9. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra są poniesione przez koordynatora klastra, po dniu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, wydatki na:

  1) zakup usług, w tym doradczych w zakresie transferu i wdrażania technologii oraz tworzenia sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

  2) rekrutację i zatrudnienie specjalistów zagranicznych;

  3) organizację lub udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach, wyjazdach studyjnych lub giełdach technologii;

  4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem;

  5) opłaty i składki związane z udziałem w międzynarodowych sieciach branżowych;

  6) pokrycie kosztów administracyjno-biurowych w kwocie nieprzekraczającej 5.000 zł za każdy pełny miesiąc realizacji projektu.

10. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra nie zalicza się wydatków:

  1) finansowanych lub współfinansowanych z innych środków publicznych;

  2) na nabycie prawa własności nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub na ustanowienie odrębnej własności lokalu;

  3) na nabycie prawa użytkowania wieczystego;

  4) na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z międzynarodowym transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej;

  5) na opłaty związane z ochroną własności przemysłowej;

  6) związanych z remontem budynków lub pomieszczeń;

  7) na podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku;

  8) na zakup bądź leasing urządzeń, maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem, w tym urządzeń oraz wyposażenia biurowego.

11. Kwota wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra nie może być niższa niż 120.000 zł i nie może przekroczyć 600.000 zł.

12. Wielkość wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Istniejące wersje czasowe § 14b
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14b. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra, podstawowych warunkach jego udzielania, miejscach i terminach składania oraz rozpatrywania wniosków, miejscach publikacji formularzy wniosku, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra powinien być sporządzony w języku polskim oraz dodatkowo zarejestrowany w języku angielskim na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie koordynatora klastra oraz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra, którzy uczestniczą w projekcie;

  2) oznaczenie partnerów zagranicznych;

  3) przedstawienie strategii międzynarodowej współpracy klastra;

  4) plan działania, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji projektu, którego dotyczy wniosek;

  5) określenie wnioskowanej kwoty wsparcia;

  6) datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

  7) potwierdzenie rejestracji wniosku na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra należy dołączyć:

  1) dokumenty potwierdzające, że podmiot wskazany jako koordynator klastra pełni tę rolę w klastrze objętym wnioskiem o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra oraz spełnia warunki określone w § 14a ust. 6;

  2) kopię aktualnego odpisu z właściwego dla koordynatora klastra rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra;

  3) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

  4) w przypadku, o którym mowa w § 14a ust. 8, oświadczenie podmiotu funkcjonującego w ramach klastra o niemożności uczestniczenia w projekcie ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości pomocy de minimis;

  5) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez koordynatora klastra, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze;

  6) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Agencja udziela wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra według kolejności wpływu do Agencji kompletnych wniosków o jego udzielenie, do czasu wyczerpania środków, przy czym ocena wniosków odbywa się dwuetapowo:

  1) na etapie pierwszym - w szczególności pod kątem zgodności planowanych działań z zakresem, o którym mowa w § 14a ust. 1, oraz wynikających z nich korzyści dla przedsiębiorców;

  2) na etapie drugim - w szczególności w zakresie:

   a) proponowanego budżetu i efektywności kosztowej,

   b) dotychczasowej współpracy międzynarodowej klastra, w szczególności z innymi klastrami,

   c) udziału w projekcie podmiotów innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, w szczególności instytucji naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego,

   d) oczekiwanego wpływu projektu na klaster oraz podmioty funkcjonujące w ramach klastra.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie koordynatora klastra o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2011.04.22
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. 1. Agencja może udzielić regionalnej instytucji finansującej pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na pokrycie wydatków tej instytucji związanych z zarządzaniem zadaniami zleconymi jej przez Agencję na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej "wsparciem na koszty operacyjne".

2. Kwota wsparcia na koszty operacyjne nie może przekroczyć wysokości wydatków określonych w ust. 1, faktycznie poniesionych przez regionalną instytucję finansującą.

3. Agencja kieruje do regionalnej instytucji finansującej zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia na koszty operacyjne.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Agencja może udzielić podmiotowi zarejestrowanemu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pomocy finansowej przeznaczonej na wzmocnienie potencjału tego podmiotu.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie finansowania kosztów usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, świadczonych bezpłatnie podmiotom określonym w ust. 1 przez usługodawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność gospodarczą, pomoc finansowa może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis.

3a. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność gospodarczą, przy ubieganiu się o udzielenie wsparcia jest zobowiązany złożyć:

  1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Agencja kieruje ofertę korzystania z pomocy, o której mowa w ust. 1, do podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Istniejące wersje czasowe § 16a
2017.06.07
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16a. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej, zwanej dalej "wsparciem dla start-upów", mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie warunki:

  1) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;

  2) prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, albo od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  3) osiąga przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia dla start-upów przez Agencję;

  4) dysponuje dokumentem wystawionym przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi, znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, potwierdzającym jej zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego ze względu na posiadanie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę cech, które w jej opinii mogą przełożyć się na uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

2. Wsparcie dla start-upów jest udzielane w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych mających na celu pomoc w realizacji procesu inwestycyjnego lub pomoc w uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, świadczonych przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1, bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

Istniejące wersje czasowe § 16b
2017.06.07
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16b. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 17. 1. Agencja może udzielić podmiotom zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców, zwanej dalej "wsparciem na usługi informacyjne".

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na usługi informacyjne są, poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wydatki na wynagrodzenia osób bezpośrednio świadczących usługi, w tym z tytułu umów zlecenia bądź umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi bezpośrednio świadczącymi usługi, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Wielkość wsparcia na usługi informacyjne może wynosić do 100% wydatków, o których mowa w ust. 2.

4. Agencja kieruje zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne do podmiotów, o których mowa w ust. 1.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne, bierze pod uwagę:

  1) kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców;

  2) zadeklarowaną przez podmiot wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi informacyjne.

Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 18a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2017.06.07
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18a. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 18aa
2014.11.19
dodany przez
2017.06.07
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18aa. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej członkiem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, o której mowa w art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33, z późn. zm.), pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

2. Wsparcie związane ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 1, jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, poniesionych od dnia 1 stycznia 2015 r., w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów spełniających warunki określone w ust. 1.

5. Zaproszenie do negocjacji może być skierowane do podmiotu pełniącego rolę koordynatora konsorcjum osób prawnych, o których mowa w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 18ab
2014.11.19
dodany przez
2017.06.07
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18ab. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, wskazanej w umowie o dotację celową zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków tego podmiotu związanych z prowadzeniem punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych adresowanych do przedsiębiorców w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, o których mowa w:

  1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE;

  2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylającym decyzję nr 1982/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 104);

  3) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program "Kreatywna Europa" (2014-2020) i uchylającym decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 221);

  4) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") i zmieniającym decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 238).

2. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 1, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

3. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów określonych w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 18ac
2017.06.07
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18ac. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, wskazanej w umowie o dotację celową zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki i realizującej wspólnie z Agencją na podstawie umowy z Komisją Europejską projekty wspierające obszary określone w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowanego na realizację zadań określonych w umowie o dotację celową.

2. Wsparcie jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, poniesionych od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę o udzielenie wsparcia, w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 18b
2013.03.02
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18b. 1. Agencja udziela osobie, o której mowa w ust. 2, pomocy finansowej w ramach programu "Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców", finansowanego ze środków Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020), w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z pobytem u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie biorącym udział w programie, zwanego dalej "wsparciem w ramach Erasmusa".

2. Wsparcie w ramach Erasmusa może być udzielone jednokrotnie osobie fizycznej, która przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 183 dni w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa i która:

  1) jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo

  2) jest:

   a) wspólnikiem spółki jawnej albo partnerskiej lub

   b) komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, lub

   c) wspólnikiem albo akcjonariuszem i jednocześnie członkiem zarządu spółki kapitałowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

  - będącej mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, albo

  3) zamierza podjąć działalność gospodarczą - zwanej dalej "młodym przedsiębiorcą".

3. Warunkiem udzielenia wsparcia w ramach Erasmusa jest złożenie przez młodego przedsiębiorcę wniosku o udzielenie wsparcia przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Okres pobytu, o którym mowa w ust. 1, wynosi od 1 do 6 miesięcy.

5. Wsparcie w ramach Erasmusa jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie przez młodego przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z pobytem u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzącego od co najmniej trzech lat działalność gospodarczą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie biorącym udział w programie, zwanego dalej "przedsiębiorcą przyjmującym", obejmujących koszty podróży i utrzymania, w tym koszty zakwaterowania.

6. Kwota wsparcia w ramach Erasmusa nie może przekroczyć kwoty obliczonej w oparciu o miesięczną stawkę wyznaczoną przez Komisję Europejską dla państwa, do którego udaje się młody przedsiębiorca, oraz rzeczywistą liczbę dni pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego.

Istniejące wersje czasowe § 18c
2013.03.02
dodany przez
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18c. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielania wsparcia w ramach Erasmusa;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, określającej w szczególności zasady przeprowadzania naboru, w tym sposób składania i kryteria oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa oraz wzór umowy o udzielenie tego wsparcia.

3. Młody przedsiębiorca dołącza do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa:

  1) życiorys;

  2) biznesplan dla planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej, zawierający w szczególności opis świadczonych usług lub produkowanych towarów oraz analizę rynku, na którym prowadzi lub zamierza podjąć działalność gospodarczą.

4. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa, bierze pod uwagę w szczególności przydatność zaplanowanych w ramach pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego działań dla uzyskania wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącej przedmiot biznesplanu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz możliwość nawiązania w przyszłości współpracy pomiędzy młodym przedsiębiorcą a przedsiębiorcą przyjmującym.

5. Agencja informuje wnioskodawcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach Erasmusa w sposób określony w dokumentacji programowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe § 18d
2013.03.02
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18d. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 3, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację u tego przedsiębiorcy projektu polegającego na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej dalej "wsparciem na wdrożenie CSR". Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

2. Agencja udziela wsparcia na wdrożenie CSR, na realizację projektu rekomendowanego do udzielenia wsparcia w konkursie ogłoszonym w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w ramach Umowy ramowej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, podpisanej w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r. (M.P. z 2008 r. poz. 672 i 673).

3. Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

  3) złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;

  4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR.

4. Wsparcie na wdrożenie CSR udzielane jest na realizację projektu, którego zakres obejmuje co najmniej jeden z następujących obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu:

  1) środowisko naturalne, w szczególności:

   a) zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej towaru lub usługi poprzez zmniejszenie zużycia materiałów i surowców lub redukcję odpadów,

   b) działania w zakresie ekoproduktu, które zminimalizują wpływ procesu produkcji, transportu, magazynowania, pakowania, sprzedaży i konsumpcji towarów i usług na środowisko,

   c) wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego przez wprowadzenie standardów środowiskowych lub poprawę jego funkcjonowania;

  2) relacje z personelem przedsiębiorstwa, w szczególności:

   a) budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu u przedsiębiorcy poprzez zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu,

   b) wdrożenie standardów społecznych;

  3) zaangażowanie społeczne, w szczególności:

   a) wdrożenie raportowania według standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej,

   b) wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw,

   c) zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwo lokalne,

   d) pomoc w zachowaniu lokalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.

5. Wsparcie na wdrożenie CSR nie może być udzielone na następujące projekty:

  1) polegające na dystrybucji otrzymanych środków, udzielaniu finansowego i materialnego wsparcia innym podmiotom, sponsoringu, finansowaniu wydatków innych instytucji;

  2) wyłącznie informacyjno-promocyjne;

  3) reklamowe, w tym na reklamę społeczną;

  4) niezwiązane z zarejestrowanym przedmiotem działalności przedsiębiorcy.

6. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na wdrożenie CSR są wydatki poniesione od dnia ogłoszenia konkursu, o którym mowa w ust. 2, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie, przeznaczone na:

  1) zakup usług doradczych świadczonych przez doradców wpisanych do bazy, o której mowa w ust. 7, prowadzonej przez Agencję;

  2) audyt, z wyłączeniem audytu finansowego;

  3) badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych;

  4) certyfikację produktu, procesu lub usługi;

  5) działania informacyjno-promocyjne, wyłącznie gdy stanowią element projektu;

  6) inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, do wysokości:

   a) 70% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów z obszaru wskazanego w ust. 4 pkt 1,

   b) 50% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów łączących co najmniej dwa różne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu wskazane w ust. 4 oraz projektów z jednego z obszarów wskazanych w ust. 4 pkt 2 albo 3.

7. Agencja tworzy i prowadzi bazę osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 8, i udostępnia ją w sieci teleinformatycznej.

8. Do bazy mogą być wpisane osoby, które posiadają doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR, o których mowa w ust. 4, w tym dwóch usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców.

9. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wdrożenie CSR nie zalicza się wydatków innych niż wymienione w ust. 6, w tym w szczególności wydatków:

  1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem;

  2) na zakup materiałów biurowych;

  3) na zakup używanych środków trwałych;

  4) na zakup, dzierżawę lub najem nieruchomości;

  5) związanych z budową, najmem oraz eksploatacją budynków lub pomieszczeń;

  6) na pokrycie kosztów ubezpieczeń;

  7) na podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

10. Kwota wsparcia na wdrożenie CSR udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 100.000 zł.

11. Wielkość wsparcia na wdrożenie CSR może wynosić do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Istniejące wersje czasowe § 18e
2013.03.02
dodany przez
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18e. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

  3) wykaz wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

  4) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) szczegółowe informacje o projekcie polegającym na wdrożeniu rozwiązań z zakresu CSR;

  3) oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18d ust. 3.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR wnioskodawca powinien dołączyć:

  1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  3) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

5. Agencja udostępnia dokumentację konkursową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja udziela wsparcia na wdrożenie CSR przedsiębiorcom, których projekty zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na listach rankingowych w poszczególnych województwach do wyczerpania alokacji. Alokacja na dane województwo niewykorzystana po ostatnim naborze wniosków zostanie przeznaczona na wsparcie projektów według ich kolejności na ogólnopolskiej liście rankingowej.

7. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia oraz niezwłocznie powiadamia przedsiębiorców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR.

Istniejące wersje czasowe § 18f
2013.03.02
dodany przez
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18f. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 7, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji, zwanego dalej "wsparciem w ramach dużego bonu".

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, może dodatkowo obejmować:

  1) opracowanie:

   a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

   b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

   c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

   d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

  2) wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

3. Przez projekt wzorniczy rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu.

4. Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 1, mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy, oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przedsiębiorca może zlecić realizację usługi, o której mowa w ust. 1, maksymalnie dwóm wykonawcom. Wykluczone jest zlecanie przez wykonawcę wykonania całości lub części usługi, o której mowa w ust. 1, podmiotom trzecim.

6. Wsparciem w ramach dużego bonu mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

7. Wsparcie w ramach dużego bonu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność produkcyjną, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, w części nieobjętej wsparciem w ramach dużego bonu;

  3) przedstawi zobowiązanie wykonawcy do samodzielnego wykonania usługi zgodnie z zakresem określonym we wniosku o udzielenie wsparcia;

  4) przedstawi oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach dużego bonu i akceptacji tych warunków;

  5) złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach wsparcia dużego bonu.

8. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach dużego bonu są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 1, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

9. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach dużego bonu nie może przekroczyć 50.000 zł.

10. Wielkość wsparcia w ramach dużego bonu może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Istniejące wersje czasowe § 18g
2013.03.02
dodany przez
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18g. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach dużego bonu;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej zawierającej w szczególności kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

  3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18f ust. 7 pkt 1 i 5, oraz zobowiązanie, o którym mowa w § 18f ust. 7 pkt 2;

  3) oznaczenie usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji, która ma być objęta wsparciem w ramach dużego bonu;

  4) oznaczenie jednostki naukowej wybranej przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu wnioskodawca powinien dołączyć w szczególności:

  1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  3) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze;

  4) zobowiązania lub oświadczenia, o których mowa w § 18f ust. 7 pkt 3 i 4.

5. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7. Agencja udziela wsparcia w ramach dużego bonu na realizację projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach dużego bonu.

Istniejące wersje czasowe § 18h
2017.06.07
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18h. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 5, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego w rozumieniu § 18f ust. 3, zwanego dalej "wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji".

2. Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 1, mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy, oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub akredytowane podmioty, które mają siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej innym niż Rzeczypospolita Polska.

3. Przedsiębiorca może zlecić realizację usługi, o której mowa w ust. 1, maksymalnie dwóm wykonawcom.

4. Wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

5. Wsparcie w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z jednostką naukową lub akredytowanym podmiotem, którym zleca usługę objętą wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

  3) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, w części nieobjętej wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

  4) zobowiąże się, że usługa, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, będzie zlecona jednostce naukowej lub akredytowanemu podmiotowi, o których mowa w ust. 2;

  5) złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

6. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 1, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie tego wsparcia.

7. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji nie może przekroczyć 100.000 zł.

8. Wielkość wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Istniejące wersje czasowe § 18i
2017.06.07
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18i. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej zawierającej w szczególności kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

  3) wskazanie miejsca i sposobu składania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) oświadczenia przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18h ust. 5 pkt 1, 2 i 5, oraz zobowiązania, o których mowa w § 18h ust. 5 pkt 3 i 4;

  3) oznaczenie usługi, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

  4) oznaczenie właściwej jednostki naukowej lub akredytowanego podmiotu wybranych przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji wnioskodawca dołącza w szczególności:

  1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  2) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

5. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7. Agencja udziela wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji na realizację projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 20
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 20a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2009.03.13
zmieniony przez
2011.04.22
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20a. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 3, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, zwanej dalej "wsparciem w ramach bonu na innowacje".

2. Wsparciem w ramach bonu na innowacje mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, pomniejszone o podatek od towarów i usług, której wykonawcą są wyłącznie jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wsparcie w ramach bonu na innowacje może być udzielone mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) w roku złożenia wniosku oraz w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje nie korzystał z usług, dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, żadnej jednostki naukowej, o której mowa w ust. 2;

  3) nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z jednostką naukową, której zleca usługę objętą wsparciem w ramach bonu na innowacje;

  4) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii w części nieobjętej wsparciem w ramach bonu na innowacje;

  5) zobowiąże się, że usługa, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na innowacje, będzie zlecona jednej jednostce naukowej, o której mowa w ust. 2;

  6) nie otrzymał wcześniej wsparcia w ramach bonu na innowacje.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach bonu na innowacje są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 2, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje.

5. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach bonu na innowacje nie może przekroczyć 15.000 zł.

6. Wielkość wsparcia w ramach bonu na innowacje może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Istniejące wersje czasowe § 20b
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.05
2009.03.13
zmieniony przez
2011.04.22
zmieniony przez
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20b. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

1a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach bonu na innowacje;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym wytycznych oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

  3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) oświadczenia przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 20a ust. 3 pkt 1-3 i 6, oraz zobowiązania, o których mowa w § 20a ust. 3 pkt 4 i 5;

  3) oznaczenie usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na innowacje;

  4) oznaczenie jednostki naukowej wybranej przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje przedsiębiorca powinien dołączyć:

  1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje;

  2) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  2a) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  3) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

4. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4a. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

5. Agencja udziela wsparcia w ramach bonu na innowacje na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

6. Wsparcie w ramach bonu na innowacje jest wypłacane przez Agencję na rachunek jednostki naukowej po wykazaniu przez przedsiębiorcę wykonania na jego rzecz usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii objętej wsparciem.

7. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu wsparcia bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach bonu na innowacje.

Istniejące wersje czasowe § 20c
2009.03.13
dodany przez
2011.04.22
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20c. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu pożyczkowego przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który spełnia następujące warunki:

  1) udziela przedsiębiorcom pożyczek ze środków zdecentralizowanego funduszu poręczeń w ramach programu PHARE STRUDER CPF oraz środków współfinansowania krajowego na realizację tego programu, przekazanych mu w zarządzanie;

  2) posiada osobowość prawną oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

  4) uchwałą właściwego organu wyodrębnił księgowo fundusz pożyczkowy przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom posiadającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym:

   a) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej ustalanej na podstawie aktualnej stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

   b) pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,

   c) określona została maksymalna wysokość pożyczki, nieprzekraczająca 120.000 zł,

   d) pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 3 lat,

   e) umowa o udzielenie pożyczki może przewidywać karencję w jej spłacie, która nie może przekraczać 6 miesięcy; w okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane,

   f) pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

   g) środki ze spłaty pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki wynikające z przechowywania tych kwot na rachunku bankowym powiększają fundusz pożyczkowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Środki funduszu pożyczkowego, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. g, mogą być przeznaczone na uzasadnione koszty operacyjne funduszu pożyczkowego w wysokości nieprzekraczającej 55% uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem jest wartość pożyczek udzielonych ze środków tego funduszu, po zawarciu umowy o udzielenie wsparcia, oraz kwota zapłaconego podatku dochodowego od kwoty udzielonego wsparcia.

5. Kwota wsparcia określonego w ust. 1 nie może przekroczyć 4.000.000 zł.

Istniejące wersje czasowe § 20d
2009.03.13
dodany przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20d. 1. Agencja kieruje zaproszenia do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, spełniających warunki określone w § 20c ust. 2.

2. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia, bierze pod uwagę:

  1) potencjał ekonomiczny i techniczny tego podmiotu niezbędny do udzielania pożyczek, o których mowa w § 20c ust. 2 pkt 4;

  2) kwalifikacje osób zatrudnionych przy udzielaniu pożyczek.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 20c ust. 2.

Istniejące wersje czasowe § 20e
2011.04.22
dodany przez
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20e. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 7, pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe, w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r., zwanego dalej "wsparciem na uzyskanie grantu".

2. Udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, nie wyklucza możliwości otrzymania wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na inne wezwanie konkursowe w ramach tego samego lub innego międzynarodowego programu innowacyjnego. W ramach jednego wezwania konkursowego wsparcie na uzyskanie grantu może otrzymać więcej niż jeden przedsiębiorca.

3. Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumie się program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami, będącą współpracą tych podmiotów co najmniej z dwóch krajów, której celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

4. Przez wniosek projektowy rozumie się wniosek złożony przez koordynatora projektu, w którym przedsiębiorca występuje jako koordynator projektu albo partner, w odpowiedzi na wezwanie konkursowe do składania wniosków, ogłoszone przez organizatora konkursu w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

5. Wniosek projektowy może być:

  1) przygotowany samodzielnie przez przedsiębiorcę;

  2) zlecony przez przedsiębiorcę, do przygotowania osobom fizycznym, przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do przygotowania wniosku projektowego albo dysponują personelem spełniającym te warunki.

6. (uchylony)

7. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) poniósł wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego, w którym występuje jako koordynator projektu albo partner.

8. Warunkiem udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego, dokonanej przez podmiot właściwy do dokonania oceny formalnej wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

9. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w okresie roku przed dniem złożenia wniosku projektowego. Wydatki te pomniejsza się o podatek od towarów i usług.

10. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na:

  1) zorganizowanie konsorcjum, w tym wyszukanie koordynatora projektu lub partnerów przez uiszczenie opłaty dostępu do odpowiednich baz lub zlecenie usługi wyszukania koordynatora projektu lub partnerów, oraz koszty podróży służbowych według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

  2) uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, głównie w zakresie weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

  3) organizację spotkań konsorcjum, w tym wynajem sali, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, obsługę spotkań i druk materiałów informacyjnych;

  4) udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego;

  5) udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania wniosku projektowego lub zarządzania projektem nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego;

  6) zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przygotowania wniosku projektowego, którego licencja umożliwia korzystanie z niego przez nie więcej niż dwie osoby;

  7) pokrycie kosztów pośrednich do 5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6; koszty te rozliczane są ryczałtowo;

  8) audyt wydatków, o których mowa w pkt 1-7.

11. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na:

  1) uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, głównie w zakresie: weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

  2) zakup usługi świadczonej przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczącej zorganizowania konsorcjum, w którym koordynatorem projektu albo partnerem będzie przedsiębiorca, oraz przygotowania i złożenia wniosku projektowego;

  3) udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego, delegowanych przez przedsiębiorcę;

  4) udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektem nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego, delegowanych przez przedsiębiorcę;

  5) audyt wydatków, o których mowa w pkt 1-4.

11a. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu, o których mowa w ust. 10 i 11, nie zalicza się wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na rzecz podmiotów występujących we wniosku projektowym jako koordynator projektu albo partner lub podmiotów powiązanych z przedsiębiorcą osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na zakup towarów lub usług od takich podmiotów.

12. Audyt wydatków, o którym mowa w ust. 10 pkt 8 i ust. 11 pkt 5, jest przeprowadzany przez biegłego rewidenta w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Koszt audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich. Po dokonaniu audytu biegły rewident sporządza certyfikat, który zawiera ocenę w zakresie poprawności dokumentowania wydatków oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami niniejszego rozporządzenia.

13. Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu udzielonego jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

  1) w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję koordynatora projektu w ramach wniosku projektowego - 75.000 zł;

  2) w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję partnera w ramach wniosku projektowego - 35.000 zł.

14. Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

15. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone pod warunkiem dostępności środków na ten cel.

Istniejące wersje czasowe § 20f
2011.04.22
dodany przez
2014.11.19
zmieniony przez
2018.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 315
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20f. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym wytycznych oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

  3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach wsparcia na uzyskanie grantu, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4. Wniosek o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) informację o wniosku projektowym;

  3) informację na temat międzynarodowego programu innowacyjnego zawierającą dane dotyczące podmiotu udzielającego wsparcia, informacje dotyczące wezwania konkursowego, cel i zasady finansowania projektów oraz - w przypadku aplikowania do programu innego niż program finansowany przez Komisję Europejską - inne informacje niezbędne do określenia programu jako międzynarodowego programu innowacyjnego;

  4) informację o poniesionych wydatkach.

5. Do wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu przedsiębiorca powinien dołączyć:

  1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę;

  2) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę - w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru;

  3) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  4) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  5) certyfikat, o którym mowa w § 20e ust. 12;

  6) dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w § 20e ust. 8.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7. Agencja udziela wsparcia na uzyskanie grantu na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu.

9. (uchylony)

§ 21. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1877 oraz z 2005 r. poz. 1064 i 1230).

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11.12.2006 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60