Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2.03.2023 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2.03.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 491

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1759) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 16 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, niezawierającej drukarki kasy.";

  2) w § 22:

   a) po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

    "30a) oznaczenie "KOD LOTERYJNY", o ile występuje;",

   b) w pkt 31 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "kod graficzny QR text zgodny z normą ISO/IEC 18004:2015 i z opisem zawartym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych, zawierający kolejno oddzielone średnikiem dane:";

  3) w § 40 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) wydruk kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 22 pkt 31.";

  4) w § 41 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) włączeniem lub wyłączeniem drukowania kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 22 pkt 31, wraz z możliwością wskazania łącznej wartości sprzedaży brutto, o której mowa w § 22 pkt 15, powyżej której wydruk jest obowiązkowy;";

  5) § 52 otrzymuje brzmienie:

   "§ 52. 1. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, może nie zawierać drukarki kasy.

   2. W przypadku gdy kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, nie zawiera drukarki kasy:

    1) program pracy kasy nie steruje wydrukiem dokumentów wystawianych przy użyciu kasy;

    2) kasa nie drukuje danych zapisanych w pamięci fiskalnej i w pamięci chronionej;

    3) kasa nie wystawia paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej oraz pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży następujące dane:

     a) numer unikatowy,

     b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

     c) datę sprzedaży,

     d) numer kolejny paragonu,

     e) łączną wartość sprzedaży brutto,

     f) łączną wysokość podatku należnego,

     g) typ formy płatności,

     h) nazwę formy płatności;

    4) kasa nie wystawia faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej oraz pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży następujące dane:

     a) numer unikatowy,

     b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

     c) datę wystawienia faktury,

     d) numer kolejny dokumentu,

     e) łączną wartość sprzedaży brutto,

     f) łączną wysokość podatku należnego;

    5) kasa nie wystawia:

     a) raportów fiskalnych dobowych,

     b) raportów fiskalnych okresowych,

     c) raportu fiskalnego rozliczeniowego,

     d) łącznych raportów fiskalnych okresowych,

     e) łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego,

     f) raportów fiskalnych zdarzeń,

     g) raportu fiskalnego fiskalizacji,

     h) dokumentów niefiskalnych

    - w postaci papierowej oraz zapewnia możliwość przesłania tych raportów i dokumentów do komputerowych systemów ogólnodostępnych w celu ich zapisu lub wydruku w tych systemach;

    6) kasa nie blokuje możliwości ewidencji sprzedaży w przypadkach, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 4 i 5;

    7) kasa nie zapewnia wydruku kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 22 pkt 31;

    8) kasa nie wykonuje polecenia dotyczącego włączenia lub wyłączenia drukowania kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 22 pkt 31;

    9) kasa nie współpracuje z terminalem płatniczym w zakresie polecenia dotyczącego wydruku potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów związanych z działaniem terminala płatniczego, o którym mowa w § 44 ust. 1 pkt 2;

    10) kasa nie udostępna terminalowi płatniczemu, pod kontrolą programu pracy kasy, drukarki kasy.

   3. W przypadku gdy kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, zawiera drukarkę kasy, może ona nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej albo faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, jeżeli pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży dane, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 3 lit. a-h albo w pkt 4 lit. a-f.

   4. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, posiada co najmniej jeden wyświetlacz, który ma zapewniać nabywcy odczyt pokazywanych danych o sprzedaży.".

§ 2. 1. Potwierdzenia o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących wydane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.

2. Do postępowań w sprawach potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 19.10.2022 r. pod numerem 2022/700/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.09.2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15.03.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60