Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 177

Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688, 2185 i 2254) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

   "13a) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 80 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/2116";";

  2) w art. 16:

   a) w ust. 1:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "W celu realizacji zadań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 13 i 13a Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest uprawniony do:",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) zlecania wykonania określonych czynności organom administracji publicznej oraz państwowym jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym uprawnionym do przeprowadzania kontroli dokumentów, które mają znaczenie dla realizacji zadań określonych w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116.",

   b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku podmiotów innych niż przeprowadzające kontrole zgodnie z przepisami tytułu V rozdziału III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 lub tytułu IV rozdziału III rozporządzenia 2021/2116 wystąpienie powinno zawierać ponadto wskazanie okoliczności będących podstawą tego wystąpienia.",

   c) uchyla się ust. 4;

  3) po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16b w brzmieniu:

   "Art. 16a. 1. Kontrole transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, są przeprowadzane na zasadach określonych odpowiednio w art. 80-86 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 lub w art. 77-80 rozporządzenia 2021/2116.

   2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu przeprowadzenia kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje i dokumenty dotyczące tych transakcji.

   3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje dyrektorom izb administracji skarbowej listę podmiotów, u których zostanie przeprowadzona kontrola transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116.

   4. Z przebiegu kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, sporządza się protokół, który doręcza się podmiotowi, u którego została przeprowadzona kontrola tych transakcji.

   5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepis art. 84 ust. 2.

   6. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, może złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego protokołu, wskazując równocześnie wnioski dowodowe.

   7. Dyrektor izby administracji skarbowej rozpatruje zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 6, i zawiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 4, o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

   8. Dyrektor izby administracji skarbowej przekazuje agencji płatniczej, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 2021/2116, oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej protokół, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentacją dotyczącą kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, w terminie 60 dni od dnia doręczenia protokołu, o którym mowa w ust. 4.

   Art. 16b. W zakresie nieuregulowanym w art. 16 i art. 16a oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 i rozporządzeniu 2021/2116 do przeprowadzania kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, stosuje się odpowiednio przepisy:

    1) art. 62 ust. 1-2b, 8 i 10, art. 64 ust. 1 pkt 1-5, 7-11 i 17, ust. 3, 4 i 8, art. 72 ust. 1 pkt 1-6 i 8-11 oraz ust. 2, art. 73, art. 76 ust. 1-5, art. 79 ust. 1-3 oraz art. 81 ust. 1-3 i 6;

    2) art. 12, art. 143, art. 168 § 3a, art. 180-181a, art. 193a § 1 i 2, art. 194-195, art. 196 § 1-3, art. 197, art. 199 i działu IV rozdziałów 2, 3a, 5, 6, 9, z wyjątkiem art. 171a § 1-3, oraz rozdziałów 14, 16, 22 i 23 Ordynacji podatkowej.";

  4) w art. 25 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

   "5a) przeprowadzanie kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116;".

Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekażą Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej wykazy zarchiwizowanych akt spraw dotyczące:

  1) przeprowadzonych kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych,

  2) przeprowadzonych analiz ryzyka w zakresie prawidłowości dokonanych transakcji, o których mowa w pkt 1,

  3) programów kontroli, o których mowa w art. 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.)

- z podziałem na lata, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępniają, na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub dyrektora izby administracji skarbowej, akta spraw dotyczące:

  1) przeprowadzonych kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych;

  2) przeprowadzonych analiz ryzyka w zakresie prawidłowości dokonanych transakcji, o których mowa w pkt 1;

  3) programów kontroli, o których mowa w art. 84 rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 3.

3. Kopie akt spraw dotyczących kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, które zostały rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy albo po tym dniu, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej, w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., imienne wykazy pracowników odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw rynków rolnych, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zatrudnionych na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, wraz z podaniem stanowisk pracy poszczególnych pracowników oraz z oświadczeniami tych pracowników dotyczącymi spełniania wymagań, o których mowa w ust. 2, według stanu najpóźniej na dzień wejścia w życie niniejszego przepisu.

2. Pracownicy wskazani w wykazie, o którym mowa w ust. 1, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo izby administracji skarbowej odpowiadającej właściwością miejscową wojewódzkiemu inspektoratowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, którego byli pracownikami do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli złożą oświadczenia, że spełniają wymagania określone w art. 144 ust. 1 i art. 147 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110) odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych albo Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, albo wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, przepis art. 144 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy art. 231 § 1-4 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140).

Art. 5. Do kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, prowadzonych przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 6. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych, we współpracy z Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r., sporządzą i przekażą Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje, za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., zawierające dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 80 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.).

Art. 7. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2023 r.

______________________
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2.12.2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60