Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1491 z dnia 8.09.2022 r. ...

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1491 z dnia 8.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2022 r. nr 234/10

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

  (2) W dniu 19 listopada 2021 r. rozporządzeniem (UE) 2021/2036 (3) Komisja przyjęła nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 17 Umowy ubezpieczeniowe opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w maju 2017 r. i zmieniony przez nią w czerwcu 2020 r. Standard ten ma być stosowany od dnia 1 stycznia 2023 r. Dozwolone jest przy tym wcześniejsze stosowanie.

  (3) W dniu 9 grudnia 2021 r. RMSR opublikowała kolejną zmianę MSSF 17. Zmiana przepisów przejściowych MSSF 17 umożliwia przedsiębiorstwom, przy pierwszym zastosowaniu MSSF 17 i MSSF 9 Instrumenty finansowe, rozwiązanie problemu jednorazowych różnic w klasyfikacji w odniesieniu do informacji porównawczych za poprzedni okres sprawozdawczy.

  (4) Wprowadzona tą zmianą opcjonalna nakładka na klasyfikację pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć przydatność informacji porównawczych przedstawianych przy pierwszym zastosowaniu MSSF 17 i MSSF 9. Zakresem tej zmiany objęte są aktywa finansowe związane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi, które do tej pory nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 9.

  (5) Po konsultacji z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej Komisja stwierdziła, że zmiana MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe spełnia kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

  (6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

  (7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego Rachunkowości,

  __________________
  (1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
  (2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).
  (3) Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2036 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17 (Dz.U. L 416 z 23.11.2021, s. 3).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 17 Umowy ubezpieczeniowe zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przedsiębiorstwa mogą stosować zmianę, o której mowa w art. 1, wyłącznie przy pierwszym zastosowaniu MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 9 Instrumenty finansowe.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu*) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2022 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 9.09.2022 r.

Załącznik

Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 - Informacje porównawcze

Zmiana MSSF 17

Zmiana MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Dodano paragrafy C2A, C28A-C28E, C33A oraz nagłówek przed paragrafem C28A. Dla ułatwienia lektury paragrafy te nie zostały podkreślone

Załącznik C

Data wejścia w życie i przepisy przejściowe

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

C2A Na podstawie dokumentu Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 - Informacje porównawcze, opublikowanego w grudniu 2021 r., dodano paragrafy C28A-C28E i C33A. Jednostka, która zdecyduje się stosować paragrafy C28A-C28E i C33A, stosuje je przy pierwszym zastosowaniu MSSF 17.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

Informacje porównawcze

...

Jednostki, które po raz pierwszy stosują MSSF 17 i MSSF 9 w tym samym czasie

C28A Jednostka, która po raz pierwszy stosuje MSSF 17 i MSSF 9 w tym samym czasie, może stosować paragrafy C28B-C28E (nakładka na klasyfikację) do celów prezentowania informacji porównawczych dotyczących składnika aktywów finansowych, jeżeli informacje porównawcze dotyczące tego składnika aktywów finansowych nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 9. Informacje porównawcze dotyczące składnika aktywów finansowych nie będą przekształcane zgodnie z MSSF 9, jeżeli jednostka zdecyduje się nie przekształcać informacji dotyczących wcześniejszych okresów (zob. paragraf 7.2.15 MSSF 9) lub jeżeli jednostka przekształca informacje dotyczące wcześniejszych okresów, ale składnik aktywów finansowych został wyłączony z bilansu w tych wcześniejszych okresach (zob. paragraf 7.2.1 MSSF 9).

C28B Jednostka stosująca nakładkę na klasyfikację do składnika aktywów finansowych prezentuje informacje porównawcze tak, jak gdyby do tego składnika aktywów finansowych zastosowano wymogi MSSF 9 dotyczące klasyfikacji i wyceny. Jednostka wykorzystuje racjonalne i możliwe do udokumentowania informacje dostępne w dniu przejścia (zob. paragraf C2 pkt b)) w celu ustalenia spodziewanego przez jednostkę sposobu klasyfikacji i wyceny składnika aktywów finansowych w momencie pierwszego zastosowania MSSF 9 (na przykład jednostka może wykorzystać oceny wstępne przeprowadzone w celu przygotowania się do pierwszego zastosowania MSSF 9).

C28C Stosując nakładkę na klasyfikację do składnika aktywów finansowych, jednostka nie jest zobowiązana do stosowania wymogów dotyczących utraty wartości określonych w sekcji 5.5 MSSF 9. Jeżeli na podstawie klasyfikacji ustalonej w zastosowaniu paragrafu C28B składnik aktywów finansowych podlegałby wymogom dotyczącym utraty wartości określonym w sekcji 5.5 MSSF 9, ale jednostka nie stosuje tych wymogów przy stosowaniu nakładki na klasyfikację, jednostka w dalszym ciągu prezentuje wszelkie kwoty ujęte w związku z utratą wartości we wcześniejszym okresie zgodnie z MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. W przeciwnym razie wszelkie takie kwoty zostają odwrócone.

C28D Wszelkie różnice między poprzednią wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bilansową na dzień przejścia wynikającą z zastosowania paragrafów C28B-C28C ujmuje się w saldzie początkowym zysków zatrzymanych (lub, w stosownych przypadkach, w innym składniku kapitału własnego) na dzień przejścia.

C28E Jednostka stosująca paragrafy C28B-C28D:

  a) ujawnia informacje jakościowe umożliwiające użytkownikom sprawozdania finansowego zrozumienie:

   (i) zakresu, w jakim została zastosowana nakładka na klasyfikację (np. czy została zastosowana do wszystkich aktywów finansowych wyłączonych z bilansu w okresie porównawczym);

   (ii) czy i w jakim zakresie zastosowano wymogi dotyczące utraty wartości określone w sekcji 5.5 MSSF 9 (zob. paragraf C28C);

  b) stosuje te paragrafy wyłącznie do informacji porównawczych za okresy sprawozdawcze między dniem przejścia na MSSF 17 a dniem pierwszego zastosowania MSSF 17 (zob. paragrafy C2 i C25); oraz

  c) na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 stosuje wymogi przejściowe określone w MSSF 9 (zob. sekcja 7.2 MSSF 9).

...

C33A W przypadku składnika aktywów finansowych, który został wyłączony z bilansu między dniem przejścia a dniem pierwszego zastosowania MSSF 17, jednostka może stosować paragrafy C28B-C28E (nakładka na klasyfikację) do celów prezentacji informacji porównawczych, tak jak gdyby do tego składnika aktywów zastosowano paragraf C29. Jednostka taka dostosowuje wymogi określone w paragrafach C28B-C28E, tak aby podstawą zastosowania nakładki na klasyfikację był spodziewany przez jednostkę sposób wyznaczenia składnika aktywów finansowych w zastosowaniu paragrafu C29 na dzień pierwszego zastosowania MSSF 17.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60