Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1571

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo" po rozdziale "01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi" dodaje się rozdział 01045 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

    W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z finansowaniem działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2023-2027, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.",

   b) w dziale "050 - Rybołówstwo i rybactwo" rozdział "05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

    Rozdział ten dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.",

   c) w dziale "150 - Przetwórstwo przemysłowe" po rozdziale "15020 Rozwój rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych" dodaje się rozdział 15021 w brzmieniu:

    "15021 Program polskiej energetyki jądrowej",

   d) w dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa" po rozdziale "70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych" dodaje się rozdział 70018 w brzmieniu:

    "70018 Rządowy Fundusz Mieszkaniowy",

   e) w dziale "720 - Informatyka" po rozdziale "72001 Działalność Centrum Informatyki Statystycznej" dodaje się rozdział 72003 w brzmieniu:

    "72003 Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa",

   f) w dziale "750 - Administracja publiczna":

    - po rozdziale "75031 Działalność Instytutu Europy Środkowej" dodaje się rozdziały 75032 i 75033 w brzmieniu:

     "75032 Działalność Instytutu Pokolenia

     75033 Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego",

    - uchyla się rozdział "75045 Kwalifikacja wojskowa",

   g) w dziale "752 - Obrona narodowa":

    - rozdział "75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki" otrzymuje brzmienie:

     "75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców",

    - po rozdziale "75222 Agencja Mienia Wojskowego" dodaje się rozdział 75224 w brzmieniu:

     "75224 Kwalifikacja wojskowa",

   h) w dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" po rozdziale "75406 Straż Graniczna" dodaje się rozdział 75407 w brzmieniu:

    "75407 Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości",

   i) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" po rozdziale "75638 Dochody ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej z tytułu wpłat dokonanych przez płatnika" dodaje się rozdział 75639 w brzmieniu:

    "75639 Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",

   j) w dziale "758 - Różne rozliczenia":

    - po rozdziale "75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin" dodaje się rozdział 75806 w brzmieniu:

     "75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego",

    - po rozdziale "75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego" dodaje się rozdziały 75865-75868 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

     "75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w programach regionalnych 2021-2027 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowania krajowego.

     75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

     W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w programach regionalnych 2021-2027 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i współfinansowania krajowego.

     75867 Krajowy Plan Odbudowy

     W rozdziale tym w zakresie wydatków ujmuje się tylko wydatki w części "34. Rozwój regionalny" ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym.

     75868 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

     W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w programach regionalnych 2021-2027 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i współfinansowania krajowego.

     W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków pomocy technicznej państwowych jednostek budżetowych.",

   k) w dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza" po rozdziale "85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju" dodaje się rozdział 85414 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "85414 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą

    Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie organizacji kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. poz. 1042, z późn. zm.), z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w rozdziale "85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju".",

   l) w dziale "855 - Rodzina" po rozdziale "85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" dodaje się rozdział 85517 w brzmieniu:

    "85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy",

   m) objaśnienia po dziale "926 - Kultura fizyczna" otrzymują brzmienie:

    "W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:

     - 01043, 01044,

     - 02001, 02002,

     - 40002,

     - 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,

     - 63003,

     - 70005, 70007,

     - 71004, 71012, 71015,

     - 90001, 90003, 90004, 90005,

     - 92503

    ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziałach: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, w zakresie wydatków wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

    W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.";

  2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

   a) zdanie "Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669." otrzymuje brzmienie:

    "Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 637-639, 641-644, 651-653, 656, 661-666 i 668-671.",

   b) objaśnienia do czwartej cyfry "3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje" otrzymują brzmienie:

    "Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, oraz z pożyczki ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.), w części przeznaczonej na wsparcie o charakterze bezzwrotnym.

    Symbol ten stosuje się również do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.). Cyfrę 3 jednostki samorządu terytorialnego dodają odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.",

   c) objaśnienia do czwartej cyfry "8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich" otrzymują brzmienie:

    "Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, w tym głównie z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Symbol ten stosuje się również do dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy.",

   d) objaśnienia do paragrafu "003 Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje w szczególności wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz wpływy z tytułów określonych w art. 29-30a, art. 30e i rozdziale 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.",

   e) po paragrafie "071 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego" dodaje się paragraf 072 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "072 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

    Paragraf ten obejmuje w szczególności wpływy z tytułu darowizn, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), oraz ofiar, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 830).",

   f) objaśnienia do paragrafu "205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014- 2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.",

   g) po paragrafie "206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragrafy 207-210 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "207 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    208 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    209 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   h) po paragrafie "252 Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 253 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "253 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy ujmowanych w paragrafie 210.",

   i) paragraf "256 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie:

    "256 Dotacja z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego",

   j) objaśnienia do paragrafu "269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje w szczególności:

     - środki otrzymane z Funduszu Pracy przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.),

     - środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

     - środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.).",

   k) objaśnienia do paragrafu "296 Przelewy redystrybucyjne" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje przelewy tego samego rodzaju środków, m.in. między poszczególnymi dysponentami lub funduszami.",

   l) objaśnienia do paragrafu "609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.",

   m) objaśnienia do paragrafu "625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.",

   n) po paragrafie "635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 637 oraz paragrafy 638 i 639 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

    638 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    639 Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy ujmowanych w paragrafie 638.",

   o) po paragrafie "669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych" dodaje się paragrafy 670-672 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "670 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    671 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    672 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.";

  3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

   a) grupa wydatków "Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299" otrzymuje brzmienie:

    "Dotacje i subwencje 200 do 214, 216 do 237, 239 do 299",

   b) grupa wydatków "Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 327" otrzymuje brzmienie:

    "Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 329",

   c) grupa wydatków "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 472, 476 do 481, 488 do 493 i 495 do 498" otrzymuje brzmienie:

    "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 472, 474 do 481, 483 do 486, 488 do 493 i 495 do 498",

   d) grupa wydatków "Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 623, 625 do 636, 641 do 644, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680" otrzymuje brzmienie:

    "Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 610 do 623, 625 do 639, 641 do 644, 646 do 649, 651 do 659, 661 do 672 i 680",

   e) zdanie "Wymienione niżej paragrafy w jednostkach samorządu terytorialnego łączą się w następujące grupy:" wraz z tabelą i objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "Wymienione niżej paragrafy w jednostkach samorządu terytorialnego łączą się w następujące grupy:

Symbol grupy

Wydatki bieżące JST
(art. 236 ust. 3 ustawy)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

1400

401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 474, 475, 478 do 480, 483 do 485, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

1100

paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Dotacje na zadania bieżące
(art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

1200

200, 209, 220, 226, 227, 231 do 234, 236, 241, 243, 248, 249, 251, 254 do 259, 262 do 266, 271 do 274, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)

1300

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, 328, 329, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1401

401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 474, 475, 478 do 480, 483 do 485, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1402

401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 474, 475, 478 do 480, 483 do 485, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1403

401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 474, 475, 478 do 480, 483 do 485, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1101

paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1102

paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1103

paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1201

200, 205, 209, 226, 227, 231 do 234, 236, 241, 243, 248, 249, 251, 254 do 259, 262 do 266, 271 do 274, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1202

200, 205, 209, 226, 227, 231 do 234, 236, 241, 243, 248, 249, 251, 254 do 259, 262 do 266, 271 do 274, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1203

200, 209, 220, 226, 227, 231 do 234, 236, 241, 243, 248, 249, 251, 254 do 259, 262 do 266, 271 do 274, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1301

302 do 305, 307, 311, 320, 321, 324 do 326, 328, 329, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1302

302 do 305, 307, 311, 320, 321, 324 do 326, 328, 329, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1303

302 do 305, 307, 311, 320, 321, 324 do 326, 328, 329, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
(art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)

1800

802 i 803
paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
(art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)

1810

801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813
paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wydatki majątkowe JST
(art. 236 ust. 4 ustawy)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1600

605, 606, 610, 613 do 615, 617, 637, 648, 649, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1601

605, 606, 610, 613 do 615, 617, 637, 648, 649, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1602

605, 606, 610, 613 do 615, 617, 637, 648, 649, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1610

619 do 623, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1611

619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1612

619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Zakup i objęcie akcji i udziałów
(art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)

1620

601
paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
(art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)

1630

603
paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

    Symbole grup 1400, 1100, 1200, 1300, 1401, 1402, 1403, 1101, 1102, 1103, 1201, 1202, 1203, 1301, 1302, 1303, 1800, 1810, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1620, 1630 mogą być stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby opracowania projektów planów finansowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

    Paragrafy wydatków 328, 329, 435, 437, 474, 475, 483-486, 648 i 649 mają zastosowanie wyłącznie w jednostkach samorządu terytorialnego do ewidencjonowania wydatków ponoszonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   f) objaśnienia do czwartej cyfry "3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje" otrzymują brzmienie:

    "Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, oraz z pożyczki ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w części przeznaczonej na wsparcie o charakterze bezzwrotnym.

    Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.).",

   g) objaśnienia do paragrafu "205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.",

   h) po paragrafie "206 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragrafy 207-210 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "207 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    208 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    209 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   i) po paragrafie "213 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" dodaje się paragraf 214 w brzmieniu:

    "214 Płatności w ramach budżetu środków europejskich na finansowanie planu rozwojowego.",

   j) po paragrafie "233 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" dodaje się paragrafy 234 i 235 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "234 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    235 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   k) objaśnienia do paragrafu "249 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje w szczególności dotacje, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w paragrafie 622.",

   l) po paragrafie "252 Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 253 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "253 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy ujmowanych w paragrafie 210.",

   m) paragraf "256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie:

    "256 Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego",

   n) objaśnienia do paragrafu "269 Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje w szczególności:

     - środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

     - środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

     - środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.",

   o) objaśnienia do paragrafu "296 Przelewy redystrybucyjne" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje przelewy tego samego rodzaju środków, m.in. między poszczególnymi dysponentami lub funduszami. W paragrafie tym ujmuje się także środki przekazywane przez gminy i powiaty, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.",

   p) po paragrafie "327 Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe" dodaje się paragrafy 328 i 329 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności świadczenie, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf ten nie obejmuje świadczeń społecznych klasyfikowanych w paragrafie 329.

    329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

    Paragraf ten obejmuje świadczenia dla obywateli Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   q) objaśnienia do paragrafu "420 Fundusz operacyjny" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten ma zastosowanie do funduszu operacyjnego powołanego na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyjątkiem funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne. Paragraf ma zastosowanie również do funduszu nabycia sprawdzającego.",

   r) po paragrafie "434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych" dodaje się paragraf 435 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   s) po paragrafie "436 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych" dodaje się paragraf 437 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług ponoszone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   t) po paragrafie "472 Amortyzacja" dodaje się paragrafy 474 i 475 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, uposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i uposażenia roczne wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf ten nie obejmuje wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w paragrafie 475.

    475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   u) uchyla się paragraf "476 Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych",

   v) po paragrafie "481 Rezerwy" dodaje się paragrafy 483-486 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "483 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje równoważniki i ekwiwalenty wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   w) po paragrafie "608 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych" dodaje się paragraf 610 w brzmieniu:

    "610 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych",

   x) objaśnienia do paragrafu "625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.",

   y) po paragrafie "636 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 637 oraz paragrafy 638 i 639 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

    638 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych

    Paragraf ten obejmuje środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    639 Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy ujmowanych w paragrafie 638.",

   z) po paragrafie "644 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci" dodaje się paragrafy 646-649 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "646 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych

    Paragraf ten obejmuje środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    647 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje celowe na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    648 Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje wydatki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    649 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje wydatki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.",

   za) po paragrafie "667 Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych" dodaje się paragraf 668 w brzmieniu:

    "668 Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych",

   zb) po paragrafie "669 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych" dodaje się paragrafy 670-672 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "670 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    671 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

    672 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

    Paragraf ten obejmuje dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.";

  4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

   a) w paragrafie "302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" po pozycji "302005 Wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych" dodaje się pozycję 302006 w brzmieniu:

    "302006 Świadczenia z tytułu przydziału mobilizacyjnego",

   b) w paragrafie "418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności" po pozycji "418007 Pozostałe należności" dodaje się pozycję 418008 w brzmieniu:

    "418008 Świadczenie motywacyjne",

   c) w paragrafie "421 Zakup materiałów i wyposażenia" po pozycji "421012 Amunicja, materiały wybuchowe - objęte centralnym planem rzeczowym" dodaje się pozycję 421013 w brzmieniu:

    "421013 Części zamienne i techniczne środki materiałowe do sprzętu wojskowego",

   d) w paragrafie "430 Zakup usług pozostałych" po pozycji "430019 Fundusz operacyjny" dodaje się pozycje 430020 i 430021 w brzmieniu:

    "430020 Pozostałe usługi związane z utrzymaniem sprawności sprzętu wojskowego

    430021 Zakup pozostałych usług - objętych centralnym planem rzeczowym".

§ 2. Jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2022 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 1 lit. b w zakresie nazwy rozdziału, lit. f tiret drugie, lit. g tiret pierwsze i lit. j tiret pierwsze, pkt 3 lit. u, pkt 4 lit. c oraz lit. d w zakresie pozycji 430020 mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej i projektów uchwał budżetowych na rok 2023.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1:

  1) pkt 1 lit. h, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r.;

  2) pkt 2 lit. e, g, h, lit. n w zakresie paragrafów 638 i 639, lit. o oraz pkt 3 lit. h, j, l, p, r-t, v, lit. y w zakresie paragrafów 638 i 639, lit. z i zb, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;

  3) pkt 1 lit. g tiret drugie, pkt 3 lit. za oraz pkt 4 lit. a i b, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 23 kwietnia 2022 r.;

  4) pkt 4 lit. d w zakresie pozycji 430021, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  5) pkt 1 lit. b w zakresie nazwy rozdziału, lit. f tiret drugie, lit. g tiret pierwsze i lit. j tiret pierwsze, pkt 3 lit. u, pkt 4 lit. c oraz lit. d w zakresie pozycji 430020, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.07.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60