Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2021 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2501

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 w pkt 1 po wyrazie "zwolnienia" dodaje się wyrazy "od podatku akcyzowego, zwanego dalej "akcyzą",";

  2) w § 6 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "olej opałowy inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a tiret drugie ustawy, zaliczane do kodu CN 2707 99 99, wykorzystywane:";

  3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich zniszczenia przez uprawniony organ wykonujący orzeczenie sądu o przepadku tych wyrobów.";

  4) w § 12:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.",

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, mogą korzystać także podatnicy produkujący piwo lub podatnicy posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w poprzednim roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa.",

   c) uchyla się ust. 8,

   d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

    "9. Warunkiem stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez producenta piwa certyfikatu małego producenta, którego wzór określa akt wykonawczy Komisji Europejskiej wydany na podstawie art. 23a ust. 4 lit. a dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206, z późn. zm.). W przypadku, o którym mowa w ust. 5, warunkiem stosowania zwolnienia jest posiadanie certyfikatu małego producenta przez każdego ze współpracujących ze sobą podatników. Przepisy art. 97a ust. 2-12 ustawy stosuje się odpowiednio.";

  5) w § 13:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zwalnia się od akcyzy podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, w przypadku gdy piwo to pochodzi od zagranicznego producenta spełniającego warunki określone w § 12 ust. 1 i 4.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa warunkiem stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez zagranicznego producenta piwa certyfikatu małego producenta, o którym mowa w § 12 ust. 9, o ile wymóg posiadania takiego certyfikatu wynika z przepisów prawa krajowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym piwo zostało wyprodukowane.

    1b. W przypadku importu piwa warunkiem stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez podmiot dokonujący takiego importu dokumentu wydanego przez właściwe władze skarbowe dla zagranicznego producenta piwa, potwierdzającego spełnienie przez zagranicznego producenta piwa warunków określonych w § 12 ust. 1 i 4 oraz zawierającego takie same dane, jakie są wymagane dla certyfikatu małego producenta, o którym mowa w § 12 ust. 9. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przedstawia się właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia celnego.",

   c) uchyla się ust. 2.

§ 2. Zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku podatników produkujących piwo, w odniesieniu do którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 stycznia 2022 r., są stosowane na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. W okresie do dnia 31 marca 2022 r. warunku, o którym mowa w § 12 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się do podatników, o których mowa w § 12 ust. 1 i 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jeżeli w tym okresie złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o wydanie certyfikatu małego producenta, o którym mowa w § 12 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 5. W okresie do dnia 31 marca 2022 r. warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się do podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jeżeli w tym okresie zagraniczny producent piwa złożył właściwym władzom skarbowym wniosek o wydanie certyfikatu małego producenta, o którym mowa w § 12 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 6. W okresie do dnia 31 marca 2022 r. podmiot dokonujący importu piwa, o którym mowa w § 13 ust. 1b rozporządzenia zmienianego w § 1, zamiast dokumentu, o którym mowa w tym przepisie, może przedstawić zaświadczenie właściwych władz skarbowych, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60