Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o ustanowieniu "Programu ...

Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2448

Rozdział 1 - 2

(pominięto przez redakcję)

Rozdział 3

Zmiany w przepisach

Art. 13. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333 i 2447) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4:

   a) w ust. 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

   b) uchyla się ust. 3b;

  2) po art. 5d dodaje się art. 5e w brzmieniu:

   "Art. 5e. 1. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP", jest jednostką organizacyjną Policji właściwą w zakresie kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych stosowanych w procesie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.

   2. CLKP realizuje również zadania:

    1) w zakresie weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, oraz oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz z 2021 r. poz. 1329);

    2) Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji w odniesieniu do szkolenia i potwierdzania kompetencji personelu badawczego oraz określania standardów pracy stosowanych w tych laboratoriach.

   3. CLKP jest podmiotem określonym w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i prowadzi badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy, i prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

   4. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwany dalej "Dyrektorem CLKP", jest organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, kieruje CLKP i jest przełożonym policjantów CLKP.

   5. Siedzibą Dyrektora CLKP jest miasto stołeczne Warszawa.

   6. Dyrektora CLKP powołuje spośród oficerów Policji i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji.

   7. Zastępców Dyrektora CLKP powołuje spośród oficerów Policji i odwołuje Komendant Główny Policji na wniosek Dyrektora CLKP.

   8. W razie zwolnienia stanowiska Dyrektora CLKP Komendant Główny Policji do czasu powołania nowego dyrektora powierza pełnienie obowiązków Dyrektora CLKP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi spośród policjantów CLKP.

   9. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Dyrektor CLKP współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym innych państw.

   10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może, na wniosek Komendanta Głównego Policji, zobowiązać Dyrektora CLKP do zrealizowania dodatkowych czynności, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego lub jeżeli celem jest wykonanie zadań wynikających z obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i zobowiązań międzynarodowych, uwzględniając kwalifikacje policjantów CLKP i pracowników zatrudnionych w CLKP oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.";

  3) w art. 6da po wyrazach "zastępcy Komendanta CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektora CLKP, zastępcy Dyrektora CLKP,";

  4) w art. 6e:

   a) w ust. 1 po wyrazach "zastępcy Komendanta CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektora CLKP, zastępcy Dyrektora CLKP,",

   b) w ust. 3 po wyrazach "Komendanta CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektora CLKP,";

  5) w art. 6i w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, dowódców jednostek organizacyjnych i ich zastępców, Dyrektora CLKP i jego zastępców, dyrektorów i ich zastępców oraz naczelników,";

  6) w art. 7 w ust. 1:

   a) uchyla się pkt 4b,

   b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

    "14) organizację i zakres działania CLKP oraz zasady współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.";

  7) w art. 13 uchyla się ust. 1a;

  8) w art. 20 w ust. 1f wyrazy "dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji," zastępuje się wyrazami "Dyrektor CLKP,";

  9) w art. 21na wyrazy "Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji" zastępuje się wyrazem "CLKP";

  10) w art. 25:

   a) w ust. 8 i 9 wyrazy "BSWP albo CBZC" zastępuje się wyrazami "BSWP, CBZC albo CLKP",

   b) w ust. 17 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) Dyrektor CLKP - w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 5, 13 oraz 14, ubiegających się o przyjęcie do służby w CLKP;",

   c) w ust. 18 po wyrazach "Komendanta CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektora CLKP,",

   d) w ust. 19:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Komendant CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektor CLKP,",

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) uzyskania negatywnego wyniku badania psychofizjologicznego - w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBŚP, BSWP, CBZC albo CLKP;",

   e) w ust. 23:

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) zakres i sposób przeprowadzania badania psychologicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na określone stanowisko do służby w CBŚP, BSWP, CBZC albo CLKP,",

    - w części wspólnej wyrazy "w art. 5a, art. 5b i art. 5d" zastępuje się wyrazami "w art. 5a, art. 5b, art. 5d i art. 5e";

  11) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy albo Komendant Stołeczny Policji i komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.";

  12) art. 34 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 34. 1. Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego przez policjanta wykształcenia, uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji.

   2. Ustala się następujące kwalifikacje zawodowe:

    1) podstawowe;

    2) podoficerskie;

    3) aspiranckie;

    4) oficerskie.

   3. Policjant może być mianowany albo powołany na wyższe stanowisko służbowe, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

    1) posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na tym stanowisku;

    2) posiada pozytywną opinię służbową;

    3) w przypadku poddania go procedurze, o której mowa w art. 35a ust. 1, uzyskał pozytywny wynik testu lub badania przeprowadzonego w ramach tej procedury.

   4. Na wyższe stanowisko służbowe nie może być mianowany ani powołany policjant:

    1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 - przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii;

    2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne - do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;

    3) ukarany karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia;

    4) skazany za przestępstwo wyrokiem sądu - przez rok od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, chyba że interes służby nie sprzeciwia się mianowaniu albo powołaniu na wyższe stanowisko służbowe pomimo skazania lub od popełnienia czynu, za który został skazany, upłynęło więcej niż 2 lata.

   5. Policjant, który ukończył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, w terminie miesiąca od dnia ukończenia tych studiów jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3. Przepis ust. 4 stosuje się.

   6. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie wlicza się okresu zawieszenia w czynnościach służbowych oraz okresu tymczasowego aresztowania, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną albo odstąpiono od jego ukarania, a także okresu urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego.

   7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP może wyrazić zgodę na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w służbie przygotowawczej, przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia. Kwalifikacje zawodowe policjant jest obowiązany uzyskać przed mianowaniem na stałe.

   8. Warunkiem uzyskania przez policjanta kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania go lub powołania go na stanowisko służbowe jest ukończenie przez niego szkolenia zawodowego:

    1) podstawowego w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

    2) podoficerskiego w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

    3) aspiranckiego w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3,

    4) oficerskiego albo studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4

   - zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym.

   9. Za równoznaczne ze spełnieniem warunków określonych w ust. 8:

    1) pkt 1 - uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji;

    2) pkt 2 - uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie drugiego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 2;

    3) pkt 3 - uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trzeciego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 3;

    4) pkt 4 - uważa się zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 4.

   10. Policjanta można skierować na egzamin końcowy z zakresu odpowiedniego szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 2-4, bez konieczności odbywania tego szkolenia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

    1) ma zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 2, lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie odpowiednio podoficerów, aspirantów i oficerów Policji;

    2) spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4.

   11. Warunkiem skierowania, o którym mowa w ust. 10, jest dla egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8:

    1) pkt 2 - otrzymanie świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego z wyróżnieniem;

    2) pkt 3 - posiadanie wykształcenia wyższego lub otrzymanie świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podoficerskiego z wyróżnieniem lub świadectwa zdania egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z wyróżnieniem;

    3) pkt 4 - posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym tytułem.

   12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań.";

  13) po art. 34a dodaje się art. 34b-34k w brzmieniu:

   "Art. 34b. Na szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 8, policjanta kieruje przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie albo szkoły policyjnej.

   Art. 34c. 1. Po przyjęciu do służby policjanta kieruje się na szkolenie zawodowe podstawowe.

   2. Policjanta przyjętego do służby ponownie przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia go ze służby w Policji, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe, nie kieruje się na szkolenie zawodowe podstawowe.

   3. Policjanta po służbie kandydackiej kieruje się na szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie niezbędnym do uzupełnienia wiedzy i umiejętności zdobytych w związku z pełnieniem służby kandydackiej.

   Art. 34d. 1. Na szkolenie zawodowe podoficerskie lub szkolenie zawodowe aspiranckie policjanta można skierować, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

    1) ma zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe podoficerskie lub aspiranckie, lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie odpowiednio podoficerów albo aspirantów Policji;

    2) posiada staż służby wymagany do mianowania lub powołania na stanowisko służbowe;

    3) posiada pozytywną opinię służbową.

   2. Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do policjanta, o którym mowa w art. 34 ust. 7.

   Art. 34e. 1. Na szkolenie zawodowe oficerskie policjanta można skierować, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

    1) posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym tytułem;

    2) złożył pisemny raport w sprawie skierowania go na to szkolenie;

    3) ma zapewnione, bezpośrednio po ukończeniu szkolenia, stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe oficerskie, lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;

    4) posiada staż służby wymagany do mianowania lub powołania na stanowisko służbowe;

    5) posiada pozytywną opinię służbową.

   2. Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do policjanta, o którym mowa w art. 34 ust. 7 i art. 56 ust. 1.

   Art. 34f. 1. Policjanta usuwa się ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8, jeżeli:

    1) złożył pisemny raport o usunięcie ze szkolenia;

    2) zgłosił na piśmie wystąpienie ze służby w Policji;

    3) przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, wystąpił o jego usunięcie ze szkolenia;

    4) przełożony, o którym mowa w art. 39a ust. 1 i 2, zawiesił go w czynnościach służbowych;

    5) w szkoleniu nastąpiła przerwa spowodowana jego długotrwałą chorobą lub szczególnymi przyczynami losowymi;

    6) bez usprawiedliwienia przerwał udział w szkoleniu;

    7) bez usprawiedliwienia nie przystąpił w wyznaczonym terminie do zaliczeń lub egzaminów przewidzianych programem szkolenia lub do egzaminu końcowego;

    8) nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu przewidzianego w programie szkolenia lub egzaminu końcowego;

    9) popełnił czyn o znamionach wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego udział w szkoleniu;

    10) popełnił czyn o znamionach przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste;

    11) z innych ważnych przyczyn nie jest możliwy jego udział w szkoleniu.

   2. Policjanta skreśla się ze szkolenia w przypadku jego śmierci lub uznania za zaginionego.

   Art. 34g. 1. Policjant usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 1, 3-5 i 11 może dokończyć przerwane szkolenie, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia ustania przyczyny, z powodu której został zwolniony ze szkolenia, przełożonemu właściwemu do spraw osobowych zgłosi gotowość do dokończenia szkolenia.

   2. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 6-10 można ponownie skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego usunięcia.

   3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do policjanta przywróconego do służby.

   Art. 34h. 1. Policjant może zostać skierowany na doskonalenie zawodowe w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskania przez niego dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich.

   2. Doskonalenie zawodowe policjantów organizowane jest jako doskonalenie zawodowe:

    1) centralne - przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkoły policyjne lub ośrodki szkolenia;

    2) lokalne - przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek;

    3) zewnętrzne - przez podmioty pozapolicyjne.

   Art. 34i. W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych wymagających ochrony bezpieczeństwa policjantów, w tym w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej, Komendant Główny Policji, na czas wynikający z określonej potrzeby, może wprowadzić organizację szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8, oraz organizację doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1 i 2, w systemie skoszarowanym.

   Art. 34j. 1. Policjant, który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 8, otrzymuje:

    1) świadectwo ukończenia szkolenia lub świadectwo ukończenia szkolenia z wyróżnieniem;

    2) świadectwo zdania egzaminu lub świadectwo zdania egzaminu z wyróżnieniem.

   2. Policjant, który ukończył doskonalenie zawodowe, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1, otrzymuje świadectwo jego ukończenia.

   Art. 34k. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) formy, tryb, organizację i sposób odbywania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8,

    2) zakres, tryb i terminy składania egzaminów końcowych ze szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8,

    3) jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek właściwe do przeprowadzania egzaminów końcowych ze szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8,

    4) formy, organizację i sposób odbywania doskonalenia zawodowego,

    5) sposób sprawowania nadzoru nad realizacją szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8, oraz doskonalenia zawodowego,

    6) wzory świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego, świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania egzaminu, świadectwa zdania egzaminu z wyróżnieniem oraz świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego

   - mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do realizacji zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych.";

  14) w art. 35a:

   a) po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu:

    "3f. W stosunku do policjantów CLKP lub ubiegających się o podjęcie służby w CLKP test i badania zarządza Dyrektor CLKP.",

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki określania predyspozycji fizycznych i psychicznych do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji oraz przeprowadzania badań psychofizjologicznych, uwzględniając wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania testu lub badań, o których mowa w ust. 1, wykaz komórek organizacyjnych Policji i stanowisk służbowych, dla których test lub badania mogą być przeprowadzane, oraz zakres i ramową metodykę badań, mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu wyłonienia osób posiadających predyspozycje do pełnienia służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji.";

  15) w art. 36:

   a) w ust. 2:

    - w zdaniu pierwszym po wyrazach "Komendant CBZC w odniesieniu do policjanta CBZC w ramach tej jednostki organizacyjnej," dodaje się wyrazy "Dyrektor CLKP w odniesieniu do policjanta CLKP w ramach tej jednostki organizacyjnej,",

    - w zdaniu drugim wyrazy "oraz między CBZC a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji" zastępuje się wyrazami ", CBZC a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz między CLKP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji" oraz wyrazy "a w przypadku przeniesienia do CBZC - Komendant CBZC" zastępuje się wyrazami "w przypadku przeniesienia do CBZC - Komendant CBZC, a w przypadku przeniesienia do CLKP - Dyrektor CLKP",

   b) w ust. 3 wyrazy "albo Komendant CBZC" zastępuje się wyrazami ", Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP";

  16) w art. 39a w ust. 1:

   a) w pkt 2:

    - po lit. aa dodaje się lit. ab w brzmieniu:

     "ab) Dyrektora CLKP i jego zastępcy,",

    - uchyla się lit. f,

   b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) Dyrektor CLKP - w stosunku do policjanta pełniącego służbę na stanowisku służbowym w CLKP;";

  17) w art. 39c w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "Komendant CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektor CLKP,";

  18) w art. 41 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

   "10) usunięcia ze szkolenia zawodowego podstawowego, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 1, 3 i 5-8.";

  19) w art. 45 w ust. 1 wyrazy "albo Komendant CBZC" zastępuje się wyrazami ", Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP";

  20) w art. 46b w ust. 3 wyrazy "dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji" zastępuje się wyrazami "Dyrektor CLKP";

  21) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym, mając na względzie zapewnienie równorzędności tych stopni w poszczególnych korpusach.";

  22) w art. 48:

   a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Na stopnie policyjne w korpusach szeregowych i podoficerów Policji mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Na stopnie policyjne w korpusie aspirantów Policji, a także na stopnie komisarza i nadkomisarza Policji mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z wyjątkiem komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji.",

   c) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

    "4. Mianowanie policjanta na stopień policyjny następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego składany do przełożonego właściwego do mianowania na stopień policyjny za pośrednictwem komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach osobowych.

    5. W przypadku powzięcia wiarygodnych, należycie uzasadnionych informacji podważających opinię, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub ujawnienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 4, składający wniosek o mianowanie niezwłocznie informuje o tym przełożonego właściwego do mianowania na stopień policyjny objęty tym wnioskiem.

    6. Policjantowi mianowanemu na stopień policyjny wręcza się akt mianowania.";

  23) art. 49 i art. 50 otrzymują brzmienie:

   "Art. 49. 1. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów Policji może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, uzyskał kwalifikacje zawodowe podoficerskie i został mianowany albo powołany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusach podoficerów, aspirantów lub oficerów Policji.

   2. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie aspirantów Policji może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, uzyskał kwalifikacje zawodowe aspiranckie i został mianowany albo powołany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusach aspirantów lub oficerów Policji.

   Art. 50. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, uzyskał kwalifikacje zawodowe oficerskie i został mianowany albo powołany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji.";

  24) art. 56 i art. 57 otrzymują brzmienie:

   "Art. 56. 1. Osobę przyjmowaną do służby w Policji i posiadającą stopień wojskowy, stopień Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej mianuje się na odpowiedni stopień policyjny.

   2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, jest uzależnione od uzyskania kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 1.

   3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień odpowiadający stopniowi podkomisarza Policji na pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant Główny Policji.

   4. Funkcjonariusza przenoszonego do służby w Policji na podstawie art. 25a ust. 1, posiadającego stopień Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mianuje się na odpowiedni stopień policyjny.

   Art. 57. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, terminy mianowania policjantów na stopnie policyjne, wzory wniosku o mianowanie na stopień policyjny i aktu mianowania na stopień policyjny, a także tryb ich sporządzania oraz przełożonych właściwych w tych sprawach, mając na uwadze konieczność zachowania właściwego trybu mianowania policjantów na stopnie policyjne i jego dokumentowania.";

  25) w art. 61a:

   a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", o którym mowa w przepisach dotyczących szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji",

   b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

    "3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres testu sprawności fizycznej policjantów oraz okoliczności uzasadniające zwolnienie policjanta z tego testu, a także przełożonych właściwych w tych sprawach, mając na uwadze konieczność utrzymania sprawności fizycznej zapewniającej wykonywanie przez policjanta zadań służbowych oraz charakter wykonywanych zadań.

    4. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki organizacji, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów oraz szczegółowy sposób oceniania testu, z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań, oraz sposób dokumentowania testu, mając na uwadze konieczność utrzymania sprawności fizycznej zapewniającej wykonywanie przez policjanta zadań służbowych.

    5. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz zadania jednostek w tym zakresie, mając na względzie charakter wykonywanych zadań oraz właściwe przygotowanie policjantów do testu sprawności fizycznej policjantów.";

  26) po art. 61a dodaje się art. 61b w brzmieniu:

   "Art. 61b. 1. Policjant jest obowiązany utrzymywać wymagany poziom umiejętności posługiwania się bronią palną, zapewniający wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział w doskonaleniu zawodowym.

   2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, ogólny zakres wyszkolenia strzeleckiego policjanta oraz przypadki, w których zwalnia się policjanta ze strzelań i sprawdzianów strzeleckich, mając na uwadze konieczność zapewnienia wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną oraz charakter wykonywanych zadań.

   3. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki organizacji i tryb przeprowadzania wyszkolenia strzeleckiego policjantów oraz terminy oceniania poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną oraz dokumentowanie przebiegu strzelań i sprawdzianów strzeleckich, mając na względzie charakter wykonywanych zadań w Policji oraz właściwe przygotowanie policjantów do posługiwania się bronią palną.";

  27) w art. 71a:

   a) w ust. 1 po wyrazach "Komendant CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektor CLKP," oraz skreśla się wyrazy "dyrektor instytutu badawczego,",

   b) w ust. 9 po wyrazach "Komendant CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektor CLKP," oraz skreśla się wyrazy "dyrektor instytutu badawczego,";

  28) w art. 71c w ust. 4 wyrazy "art. 34 ust. 3 pkt 1," zastępuje się wyrazami "art. 34 ust. 8 pkt 1,";

  29) w art. 110 w ust. 15 po wyrazach "Komendantowi CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektorowi CLKP,";

  30) w art. 120a w ust. 6 po wyrazach "Komendantowi CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektorowi CLKP,";

  31) w art. 133 w ust. 8 w pkt 3 po wyrazach "Komendanta CBZC," dodaje się wyrazy "Dyrektora CLKP," oraz skreśla się wyrazy "dowódcy BOA,";

  32) w art. 145j:

   a) w ust. 2 w pkt 2 i 3, w ust. 3 w pkt 2 i 3 i w ust. 4 w pkt 2 i 3 wyrazy "z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi",

   b) w ust. 6 wyrazy "Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji" zastępuje się wyrazem "CLKP";

  33) w art. 145k w ust. 2 wyrazy "z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi".

Art. 14. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537 oraz z 2021 r. poz. 2447) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5ba dodaje się pkt 5bb w brzmieniu:

  "5bb) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,".

Art. 15. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 15 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

   "3b. Emeryturę podwyższa się o 1% podstawy wymiaru z tytułu przyznania Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.";

  2) w art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, obliczona z uwzględnieniem podwyższenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3b, nie może przekroczyć 76% podstawy wymiaru emerytury. W przypadku zwiększenia emerytury, o którym mowa w art. 15 ust. 4, kwota emerytury, obliczona z uwzględnieniem podwyższenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3b, nie może przekroczyć 81% podstawy wymiaru emerytury.";

  3) w art. 18e po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Emeryturę podwyższa się o 1% podstawy jej wymiaru z tytułu przyznania Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.";

  4) w art. 18g po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, obliczona z uwzględnieniem podwyższenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2a, nie może przekroczyć 76% podstawy jej wymiaru.";

  5) w art. 24 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

   "3a) w razie nieuwzględnienia w wysłudze emerytalnej zmarłego emeryta podwyższenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3b lub w art. 18e ust. 2a, podwyższenie to uwzględnia się, na wniosek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, w wysłudze emerytalnej zmarłego, na zasadach określonych w art. 15 ust. 3b lub w art. 18e ust. 2a;";

  6) w art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi co najmniej 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.".

Art. 16. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2073) w art. 11a w ust. 3 w pkt 2 w lit. a po wyrazach "dowódców jednostek organizacyjnych i ich zastępców," dodaje się wyrazy "Dyrektora CLKP i jego zastępców,".

Art. 17. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji (Dz. U. poz. 726) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 i 2447) w art. 2 w ust. 1 po pkt 4ba dodaje się pkt 4bb w brzmieniu:

  "4bb) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,".

Art. 19. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 i 1728) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448 oraz z 2021 r. poz. 2447) w art. 34 w ust. 2:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Rozdział 4

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 21 - 31. (pominięto przez redakcję)

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

  1) art. 13 pkt 1-5, pkt 6 lit. b, pkt 7-11, 14-17, 19, 20, 27 i 29-32, art. 14, art. 16, art. 18, art. 20-26 i art. 30, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.;

  2) art. 13 pkt 6 lit. a, pkt 12, 13, 18, 21-26 i 28, art. 27 i art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załączniki

(pominięto przez redakcję)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60