Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1421 z dnia 30.08.2021 r. ...

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1421 z dnia 30.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2021 r. nr 305/17

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

  (2) Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy zewnętrzny wstrząs dla Unii i jej gospodarki, co doprowadziło do powstania zapotrzebowania na środki, które mają na celu łagodzenie w miarę możliwości negatywnych skutków dla obywateli i przedsiębiorstw.

  (3) Państwa członkowskie i Unia wprowadziły środki w celu zapewnienia pomocy finansowej dla przedsiębiorstw, w tym możliwość tymczasowego zawieszenia spłaty należności w oparciu o prywatne lub publiczne moratoria, tak aby uniknąć niepotrzebnych przypadków upadłości i utraty miejsc pracy, a także aby wesprzeć szybką odbudowę gospodarki.

  (4) W dniu 28 marca 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała dokument "Ulgi w czynszach związane z Covid-19 (zmiana MSSF 16)", którego treść została przyjęta rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/1434 (3).

  (5) W dniu 31 marca 2021 r. RMSR opublikowała dokument "Ulgi w czynszach związane z Covid-19 po dniu 30 czerwca 2021 r. (Zmiana MSSF 16)".

  (6) Zawarta w tym dokumencie zmiana Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 16 Leasing rozszerza fakultatywne, związane z COVID-19 tymczasowe złagodzenie wymogów operacyjnych dla leasingobiorców, dotyczące umów leasingu z ulgami w płatnościach i płatnościami pierwotnie należnymi do dnia 30 czerwca 2021 r. włącznie, na umowy leasingu z ulgami w płatnościach i płatnościami pierwotnie należnymi do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie.

  (7) Po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej Komisja stwierdziła, że zmiana MSSF 16 Leasing spełnia kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

  (8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

  (9) RMSR jako datę wejścia w życie zmiany MSSF 16 Leasing wyznaczyła dzień 1 kwietnia 2021 r. Aby zagwarantować pewność prawa dla emitentów i spójność z innymi standardami rachunkowości określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1126/2008, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny zatem obowiązywać z mocą wsteczną.

  (10) Ze względu na pilny charakter niniejszego, związanego z COVID-19 złagodzenia wymogów operacyjnych niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  (11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

  __________________
  (1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
  (2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).
  (3) Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1434 z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 (Dz.U. L 331 z 12.10.2020, s. 20).


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 16 Leasing zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, od dnia 1 kwietnia 2021 r. w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się najpóźniej dnia 1 stycznia 2021 r. i później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 sierpnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

Ulgi w czynszach związane z Covid-19 po dniu 30 czerwca 2021 r.

Zmiana MSSF 16

Zmiana MSSF 16 Leasing

Zmieniono paragraf 46B. Dodano paragrafy C1C oraz C20BA-C20BC.

LEASINGOBIORCA

Wycena

Późniejsza wycena

Zmiany leasingu

46B Praktyczne rozwiązanie określone w paragrafie 46 A stosuje się jedynie do ulg w czynszach przyznawanych bezpośrednio w związku pandemią Covid-19 i tylko wtedy, gdy spełniono wszystkie poniższe warunki:

  a) zmiana opłat leasingowych prowadzi do zaktualizowanego wynagrodzenia za leasing, które jest zasadniczo takie samo bądź niższe niż wynagrodzenie za leasing obowiązujące bezpośrednio przed tą zmianą;

  b) jakiekolwiek obniżenie opłat leasingowych dotyczy jedynie płatności pierwotnie wymagalnych w dniu 30 czerwca 2022 r. lub przed tą datą (na przykład ulga w czynszu spełniałaby ten warunek, jeżeli skutkowałaby obniżeniem opłat leasingowych w dniu 30 czerwca 2022 r. lub przed tą datą i większymi opłatami leasingowymi wymagalnymi po dniu 30 czerwca 2022 r.); oraz

  c) inne warunki leasingu nie zostały znacząco zmienione.

Załącznik C

Data wejścia w życie i przepisy przejściowe

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

C1C Na podstawie dokumentu Ulgi w czynszach związane z Covid-19 po dniu 30 czerwca 2021 r., opublikowanego w marcu 2021 r., zmieniono paragraf 46B oraz dodano paragrafy C20BA-C20BC. Leasingobiorca stosuje tę zmianę w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 kwietnia 2021 r. lub po tej dacie. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie, w tym w sprawozdaniach finansowych, które na dzień 31 marca 2021 r. nie zostały zatwierdzone do publikacji.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Ulgi w czynszach dla leasingobiorców związane z Covid-19

C20BA Leasingobiorca stosuje przepisy zawarte w dokumencie Ulgi w czynszach związane z Covid-19 po dniu 30 czerwca 2021 r. (zob. paragraf C1C) retrospektywnie, ujmując łączny efekt pierwotnego zastosowania tej zmiany jako korektę salda początkowego zysków zatrzymanych (lub, w stosownych przypadkach, innych składników kapitału własnego) na początku rocznego okresu sprawozdawczego, w którym leasingobiorca po raz pierwszy stosuje tę zmianę.

C20BB W okresie sprawozdawczym, w którym leasingobiorca po raz pierwszy stosuje przepisy zawarte w dokumencie Ulgi w czynszach związane z Covid-19 po dniu 30 czerwca 2021 r., leasingobiorca nie musi ujawniać informacji wymaganych na podstawie paragrafu 28 lit. f) MSR 8.

C20BC Stosując paragraf 2 niniejszego standardu, leasingobiorca stosuje praktyczne rozwiązanie określone w paragrafie 46 A konsekwentnie w odniesieniu do kwalifikujących się umów o podobnych cechach i w podobnych okolicznościach niezależnie od tego, czy dana umowa kwalifikuje się do stosowania praktycznego rozwiązania w wyniku zastosowania przez leasingobiorcę przepisów zawartych w dokumencie Ulgi w czynszach związane z Covid-19 (zob. paragraf C1 A) czy też przepisów zawartych w dokumencie Ulgi w czynszach związane z Covid-19 po dniu 30 czerwca 2021 r. (zob. paragraf C1C).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60